eStrategija.lt   

en.jpg, 0 kB lt.jpg, 0 kB

 

Kokybės vadybos sistemos  ISO  9001 diegimas ir procesų optimizavimas

ISO 9000 – tai rinkinys standartų, nusakančių įmonių vadybos sistemas bei reikalavimus įmonėms, kurioms keliami kokybės kontrolės reikalavimai. Esminis ISO-9000 serijos standartų tikslas - kad prekių ar paslaugų pirkėjas būtų užtikrintas, jog perkami produktai atitiks deklaruojamą kokybę. Kokybė užtikrinama reikalaujant, kad įmonė kontroliuotų visas įmanomas veiklas, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai gali įtakoti produktų neatitikimą, užsakymų savalaikį vykdymą.

Pagrindinių ISO 9001 reikalavimų įgyvendinimas struktūriniame lygmenyje: procesų aprašymas, jų sisteminimas, organizacinės struktūros pokyčiai. Supažindiname su pagrindiniais ISO standartų reikalavimais, ISO vadybos sistemų metodologija, įsisavinami kokybės valdymo metodai ir įrankiai, perteikiama gera praktika ir įvairiapusė patirtis. Atliekami mokymai vadovaujantiems įmonės darbuotojams kuriant, tobulinant, vystant ir keičiant organizacijos kultūrą. ISO 9001 serijos standartas pritaikoma siekiant ilgalaikių visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo tikslų.

Konsultacijų metu sprendžiami praktiniai standarto reikalavimų išpildymo įmonėje uždaviniai, siūlomi optimaliausi sprendimai rengiant dokumentus. Įvertinus įmonės specifiką, poreikius, bei aptarus bendradarbiavimo būdą, numatomi etapiniai ISO 9001 diegimo darbai.  Prisideriname prie įmonei patogių projekto įgyvendinimo terminų.

 

Biuro įrangos prekybos įmonės kokykės politikos pavyzdys

Vadovybė įsipareigoja visose organizacijos veiklos srityse užtikrinti kokybę ir nuolatinį veiklos gerinimą, kurį reglamentuoja kokybės vadybos standartas ISO 9001. Veikiant kaip komanda ir visiems bendrovės darbuotojams aktyviai dalyvaujant nuolatiniame kokybės gerinimo procese, užtikrinama, kad kompanijos kokybės tikslai ir klientų pasitenkinimas bus įgyvendinti. Aukščiausias bendrovės prioritetas - patenkinti kliento lūkesčius. Mes norime būti geriausiu mūsų klientų tiekėju. Vadovybė užtikrina, kad būtų nustatomi klientų poreikiai bei lūkesčiai, paverčiami atitinkamais reikalavimais bendrovės viduje ir tenkinami. Kokybės tikslų įgyvendinimas yra pagrindinė visų bendrovės darbuotojų užduotis.

Vadovybė diegia Bendrovės kokybės politiką, atitinkančią įmonės bei klientų reikalavimus. Kokybės politika apima įmonės įsipareigojimą vykdyti klientų bei Bendrovės viduje keliamus kokybės reikalavimus ir įsipareigojimą nuolat tobulėti. Kokybės politika sudaro pagrindą nustatyti kokybės tikslus ir vykdyti jų analizę.

Kokybės politika komunikuota visiems bendrovės darbuotojams. Darbuotojams nurodytos kiekvieno jų atsakomybės, siekiant įgyvendinti numatytus kokybės tikslus. Kokybės politika suprantama ir vykdoma visuose įmonės lygmenyse. Kokybės politikos vykdymas yra kontroliuojamas procesas. Vadovybė siekia užtikrinti Kokybės politikos atitikimą laikmečio reikalavimams.

 


 
Kokybės politika

Sukurta kokybės vadybos sistema užtikrina pastovų visų įmonės procesų tobulinimą, kas sudaro galimybę teikti klientams aukštos kokybės produktus bei paslaugas, atitikančias klientų lūkesčius ir poreikius. Nuolatinis kokybės sistemos stebėjimas ir gerinimas padeda sukurti profesionalumo bei ilgalaikio bendradarbiavimo atmosferą tarp bendrovės darbuotojų, klientų, Lietuvos ir užsienio partnerių, kitų suinteresuotųjų šalių.

Kokybės tikslai

· Stengtis kuo geriau suprasti klientų lūkesčius ir tiksliai laikytis jų reikalavimų, diegiant naujas technologijas ir tobulinant savo darbo organizavimo metodus.

· Pasirinkti tuos prekių ir paslaugų tiekėjus, kurie geriausiai atitinka klientų reikalavimus.

· Nuolat stebėti ir vertinti kokybės planavimo ir įgyvendinimo procesą, kuris ne tik leis pašalinti klaidų pasekmes, bet visų pirma padės išvengti klaidų.

· Gerinti procesų efektyvumą ir rezultatyvumą.

· Ruošti kompetentingą personalą, padedantį siekti kokybės vadybos sistemos tikslų.

· Užtikrinti, kad darbuotojų žinios nuolat gausėtų, kad visi darbuotojai būtų įtraukti į kokybės valdymą.

· Ugdyti asmeninę darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, sudaryti sąlygas jų kvalifikacijos kėlimui.

· Tirti savo srities pasaulinę technologinę raidą ir diegti jos pasiekimus praktikoje, sudarant galimybę klientams gauti naujausius sprendimus.

 

Kaštų valdymo metodikos ABC Costing diegimas

Kas įmonėje kuria didžiausias sąnaudas? Kurie gaminiai ar paslaugos pelningiausi? Kurie įmonės klientai – naudingiausi? Kaip keisis sąnaudos, pakeitus valdymo ar gamybos procesą? Į daugelį tokių verslui aktualių klausimų atsakymus pateikia išsami įmonės sąnaudų analizė.

 • Problemų įvertinimas. Šio etapo metu yra įvertinama, kokioms operatyvinėms ir strateginėms problemoms spręsti yra kuriamas sąnaudų valdymo modelis ir kokio lygio vadovai jį naudos. Tokiu būdu užtikrinama, kad naudojant sąnaudų valdymo modelį bus pasiekti maksimalūs rezultatai. Etapas apima darbo grupių apmokymą, analizę, strateginę sesiją ir diegimo plano sudarymą. Atskirais atvejais įvertinimo etapas gali apimti koncepcijos pagrindimą ir prototipinio modelio sudarymą.
 • Diegimas (modelio kūrimas). Šio etapo metu yra identifikuojami ir aprašomi pagrindiniai ir palaikantys (aptarnaujantys) verslo procesai, identifikuojami sąnaudų objektai, ištekliai, išteklių nešėjai, veiklos, veiklų nešėjai. Aprašomos išteklių ir veiklų nešėjų nustatymo procedūros. Sudaroma sąnaudų priskyrimo taisyklių metodika. Rezultate atskirų procesų/veiklų sąnaudos yra paskirstomos produktams/paslaugoms ar kitiems sąnaudų objektams.
 • Pritaikymas. Šio etapo metu pateikiamos galutinių ataskaitų formos ir sąnaudų valdymo modelio naudojimo metodika (priklausomai nuo keliamų tikslų), aprašant sąsajas su kitomis efektyvumo gerinimo priemonėmis. Etapas apima vadovų mokymus ir metodikos parengimą. 

 

ABC Costing sistema  kuriama tam, kad būtų gauta aktuali ir teisinga informacija, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti:

 • tiksliam produktų/klientų/rinkų sąnaudų ir pelningumo matavimui (teisingam pridėtinių sąnaudų paskirstymui);

 • verslo procesų/veiklų sąnaudų matavimui;

 • vertę kuriančių ir vertės nekuriančių procesų identifikavimui ir procesų tobulinimo sprendimų pagrindimui;

 • veiklos matavimui (Balanced Scorecard);
 • nepanaudotų pajėgumų identifikavimui;
 • kokybės sąnaudų matavimui;
 • organizacijos veiklos efektyvumo gerinimo (pokyčio) sričių identifikavimui;
 • kainodaros sprendimų priėmimui;
 • tiekimo/outsourcing'o sprendimų priėmimui;
 • veiklos planavimui ir scenarijų analizei.

 Serviso padalinio valdymas pagal ITIL standartą CRM sistemoje