Pagrindinis svetainės puslapis

 

 

Vadovybinės vertinamosios analizės procedūra

 

 

TURINYS

 

1. PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS 4

2. PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS 4

3. KOMPETENCIJA 5

4. APRAŠYMAS 5

4.1. Vadovybinės vertinamosios analizės planavimas. 5

4.2. Vadovybinės vertinamosios analizės atlikimas. 6

4.3. Vadovybinės vertinamosios analizės dokumentavimas. 7

 

 

 

 

1.    PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

 

Vadovybinės vertinamosios analizės atlikimo procedūra skirta aprašyti UAB Įmonė veikiančios kokybės vadybos sistemos Vadovybinės vertinamosios analizės atlikimo eigą. Vykdomoji Bendrovės vadovybė analizuoja kokybės vadybos sistemą, kad būtų laiduotas nuolatinis jos tinkamumas, adekvatumas ir rezultatyvumas tenkinant LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus bei išdėstytą kokybės politiką. Vertinamoji analizė apima gerinimo galimybių ir poreikio keisti bendrovės kokybės vadybos sistemą, taip pat ir kokybės politiką bei kokybės tikslus, įvertinimą.

 

Ši procedūra taikoma Bendrovės aukščiausioje vadovybėje, visuose bendrovių struktūriniuose vienetuose.

 

2.    PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS

 

Vadovybinė vertinamoji analizė Bendrovės vadovybės atliekamas oficialus kokybės vadybos sistemos būklės ir jos atitikties kokybės politikai bei tikslams įvertinimas. Ji atliekama siekiant įvertinti Bendrovės kokybės vadybos sistemos tinkamumą ir efektyvumą (veiksmingumą), o taip pat siekiant įgyvendinti kokybės vadybos sistemos nustatytus reikalavimus.

Struktūrinis vienetas atskiras, savarankiškas struktūrinis bendrovių vienetas (skyrius, padalinys, ir t.t.), turintis savo vadovą, nuostatus.

Atitiktis produkto, proceso ar paslaugos atitikimas nustatytiems reikalavimams.

Korekciniai veiksmai veiksmai, atliekami siekiant pašalinti neatitikties, defekto, problemos ar kito nepageidaujamo įvykio priežastis ir išvengti jų pasikartojimo.

Prevenciniai veiksmai veiksmai atliekami siekiant pašalinti galimų neatitikčių, defektų ar kitų nepageidaujamų įvykių priežastis ir sutrukdyti joms atsirasti.

Įrašai lentelėje: T - tvirtina, V vadovauja; A - atlieka ir atsako, D - dalyvauja, Ig - gauna informaciją, Or - organizuoja.

 

3.    KOMPETENCIJA

 

Už šios procedūros reikalavimų vykdymą atsako aukščiausia bendrovės vadovybė, visų struktūrinių padalinių vadovai ir vadovybės atstovas kokybei.

 

Darbuotojų kompetencijų lentelė

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

 

VEIKSMAI

Gen. direktorius

Vykdančioji direktorė

Administratorė

Padalinio vadovai

Vadovybės atstovas kokybei

Atsakingas vykdytojas (pagal protokolą)

3.1

Vadovybinės vertinamosios analizės planavimas

A

A

 

Ig

Or

 

3.2

Medžiagos konkrečiu klausimu pagal šios procedūros 4.2.2. punktą paruošimas

A

A

 

A

A

 

3.3

Paruoštos medžiagos išplatinimas

Ig

Ig

 

 

A

 

3.4

Susipažinimas su pateikta medžiaga

A

A

 

 

A

 

3.5

Vadovybinės vertinamosios analizės atlikimas

V

A

 

D

D

 

3.6

Sprendimų priėmimas

A

A

 

 

Ig

 

3.7

Sprendimų apiforminimas ir išplatinimas vykdytojams

T

D

A

 

 

Ig

3.8

Priimtų sprendimų vykdymas ir ataskaitos pateikimas

Ig

Ig

D

 

 

A

3.9

Vadovybinės vertinamosios analizės protokolavimas, protokolų registracija ir apskaita

T

T

A

 

 

 

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig informaciją gauna, V vadovauja, Or organizuoja.

 

4.    APRAŠYMAS

 

4.1.    Vadovybinės vertinamosios analizės planavimas.

4.1.1.    Vadovybinė vertinamoji analizė atliekama

visos bendrovės mastu planuojant ir vadovaujant Generaliniam direktoriui, jei reikia, ir struktūrinių padalinių vadovams.

 

4.1.2.    Vadovybinė vertinamoji analizė, tiek visos bendrovės mastu, tiek ir padalinių vadovų lygmenyje atliekama ne rečiau, kaip kartą į metus arba pagal atskirai sudarytus planus (laisvos formos, nurodant laiką ir analizuojamus klausimus, kviestinius asmenis).

4.1.3.    Apie Vadovybinės vertinamosios analizės planus struktūrinių padalinių vadovus vadovybės atstovą kokybei informuoja vadovybės atsatovas kokybei.

4.2.    Vadovybinės vertinamosios analizės atlikimas.

4.2.1.    Vadovybinės vertinamosios analizės metu svarstoma:

-        kokybės politikos formavimas ir vykdymo eiga bei atnaujinimas;

-        atlikti veiksmai, numatyti per praeitą vadovybinę vertinamąją analizę;

-        kokybės vadybos sistemos diegimo eiga, kokybės vadybos sistemos funkcionavimas ir jos elementų pagal LST EN ISO 9001:2008 reikalavimų vykdymas, kokybės vadybos sistemos dokumentacijos ,,lygis", kokybės vadybos sistemos tobulinimo būtinybė (pagal LST EN ISO 9004:2001), susijusi su pokyčiais, atsiradusiais dėl naujų technologijų, kokybės sampratų, rinkos strategijos ir socialinių ar aplinkosaugos aplinkybių ir t.t.;

-        korekcinių ir prevencinių veiksmų būklė, problemų sprendimo eiga pagal PR 14 procedūrą;

-        kokybės vadybos sistemos auditų rezultatai ir jų išvados pagal PR 07 procedūrą;

-        grįžtamasis ryšys iš vartotojų;

-        procesų vyksmas ir produktų atitiktis, reikalavimų kokybei vykdymas;

-        kokybės vadybos sistemos efektyvumas veiksmingumas vertinamas: funkcijų bei keliamų uždavinių realizavimu veikloms ir struktūriniams vienetams;

-        pakeitimai, kurie gali daryti poveikį kokybės vadybos sistemai, kokybės vadybos sistemos tinkamumas, kuris vertinamas remiantis kokybės vadybos sistemos auditų rezultatais;

-        gerinimo rekomendacijas.

4.2.2.    Vadovybinei analizei informaciją pateikia:

Už kokybės politikos vykdymą atsakingi padalinių vadovai ir vadovybės atstovas kokybei.

Už atliktus veiksmus, numatytus per praeitą vadovybinę vertinamąją analizę paskirti atsakingi vykdytojai.

Kokybės vadybos sistemos diegimo, funkcionavimo, tobulinimo problemas Vadovybės atstovas kokybei.

Kokybės vadybos sistemos audito rezultatus, koregavimo ir prevencinių veiksmų būklę Vadovybės atstovas kokybei.

Reikalavimų veikloms, padaliniams, struktūriniams vienetams, procesams, produktams vykdymą (funkcijos, uždaviniai) verslo sričių vystymo vadovai, padalinių vadovai.

Kokybės problemos, atsiradusios tarp bendrovės ir išorės šalių, tiekiant produktus ir paslaugas, gerinimo rekomendacijos padalinių vadovai, vadovybės atstovas kokybei.

4.2.3.    Neplaniniuose vadovybinės analizės atlikimuose nagrinėjama konkreti problema.

4.2.4.    Pagal padalinių vadovų sudarytus Vadovybinės vertinamosios analizės planus, Vadovybės atstovas kokybei (pagal analizės lygį) organizuoja Vadovybinės vertinamosios analizės atlikimą, t.y.: vieta, laikas ir visų dalyvių informavimas mažiausiai prieš 7 darbo dienas. Reikiama medžiaga perduodama Vadovybės atstovui kokybei vėliausiai prieš 4 darbo dienas, kuris medžiagą perduoda suinteresuotiems dalyviams per 1 darbo dieną po gavimo.

4.3.    Vadovybinės vertinamosios analizės dokumentavimas.

4.3.1.    Vadovybinė vertinamoji analizė privalomai protokoluojama laisvos formos protokoluose bei šie registruojami žurnale ,,Vadovybinės analizės protokolai", laikomame vadovybės atstovo kokybei žinioje.

4.3.2.    Po analizės bei įvertinimo privalomai suformuluojamos pastabos, išvados bei rekomendacijos konkretiems vykdytojams, kad jie galėtų imtis būtinų veiksmų jų gerinimo programoms sudaryti pagal PR 14 procedūrą.

Vadovybinės vertinamosios analizės išvestiniai duomenys turi aprėpti bet kokius sprendimus ir veiksmus, susijusius su:

- kokybės vadybos sistemos ir jos procesų rezultatyvumo didinimu;

- produktų, kuriems taikomi vartotojo reikalavimai, gerinimu;

- išteklių poreikiu.

1. NUORODOS

LST EN ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008).

LST EN ISO 9000:2007 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000:2007).

 

 

Jeigu naudojate savo veikloje dokumentuose pateiktą informaciją, prašau atsiųsti 5 Lt svetainės vystymui užtikrinti:

Sąskaita: LT657044000233610239

Gavėjas: Algirdas Svaravičius

Bankas: SEB bankas