Pagrindinis svetainės puslapis

 

 

Turto valdymo procedūra

 

 

TURINYS

 

1.          PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS  4

2.          PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS  4

3.          BENDRA TURTO VALDYMO PROCESO SCHEMA  5

4.          TURTO PIRKIMO PROCEDŪRA  7

5.          ILGALAIKIO TURTO ĮVEDIMO Į EKSPLOATACIJĄ PROCEDŪRA  9

6.          TURTO APTARNAVIMO/REMONTO PROCEDŪRA  11

7.          TURTO PERDAVIMO PROCEDŪRA  14

8.          ILGALAIKIO TURTO PARDAVIMO PROCEDŪRA  16

9.          ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO PROCEDŪRA  18

10.            TURTO INVENTORIZAVIMO PROCEDŪRA  20

11.            TURTO NURAŠYMO PROCEDŪRA  23

12.            TRUMPALAIKIO TURTO VALDYMO PROCEDŪRA  25

 

 

 

1.      PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

Turto valdymo procedūra reglamentuoja UAB ,,Įmonė” darbuotojų, dalyvaujančių turto valdymo procese, darbo tvarką. Procedūroje aprašomi turto valdymo proceso veiksmai ir darbuotojų atsakomybės. Identifikuojami procese naudojami dokumentai. Procedūra vykdoma remiantis įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos politikos nuostatais.

Ši procedūra taikoma visuose bendrovės padaliniuose, susijusiuose su turto valdymo procesu. Už šios procedūros reikalavimų vykdymą atsako už turto apskaitą atsakingas asmuo.

 

2.      PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS

Procesas – tarpusavyje susijusių funkcijų visuma, kuri gavinius paverčia produkcija.

Procedūra – nustatyta veiklos ar proceso vykdymo tvarka.

Procesų schemos – grafinis proceso scenarijaus atvaizdavimas. Procesų schemos sudaromos tam, kad būtų galima vizualizuoti įmonės procesus. Tai sudaro galimybę įmonės darbuotojams vienodai pamatyti visas proceso dalis ir nustatyti, kiek šios proceso dalys suderintos viena su kita, leidžia pamatyti silpnas proceso dalis. Procesų schemos leidžia įmonės vadovams planuoti, kokias proceso dalis reikės gerinti.

Santrumpos (raidiniai pavadinimų trumpiniai) — tai pavadinimų trumpiniai, sudaryti iš savarankiškų žodžių pirmųjų raidžių. Nesavarankiški žodžiai (jungtukas ir, prielinksniai) praleidžiami. Tiek lietuviški, tiek iš kitų kalbų išversti ar paimti raidiniai sutrumpinimai rašomi be taškų.

3.      BENDRA TURTO VALDYMO PROCESO SCHEMA

 

 

 

Apskaitoje įmonės turtas yra skirstomas į dvi pagrindines grupes: ilgalaikis turtas (materialus ir nematerialus) ir trumpalaikis turtas. Turtas priskiriamas atitinkamai turto grupei pagal įmonės apskaitos politikos dokumente apibrėžtus kriterijus (įsigijimo kainos ir tarnavimo laiko).

 

Turto schema

 

Viso turto valdymo proceso eigoje gaunama informacija apie turto vertę, jo būklę, išsidėstymą pagal padalinius, pateikiama įmonės administracijai, vertinant bendrovės veiklą.

 

4.  TURTO PIRKIMO PROCEDŪRA

 

 

Darbuotojų kompetencijų lentelė

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

 

VEIKSMAI

Dokumentai

Gen. Direktorius

Padalinio vadovas

Asmuo atsakingas už turto apskaitą

Tiekėjas

Darbuotojas

4.1

Turto poreikio identifikavimas

 

Ig

Ig

Ig

 

A

4.2

Turto pirkimo inicijavimas

Pirkimo forma

T

A

A

 

 

4.3

Turto pirkimas

 

 

 

 

 

 

4.4

Turto pristatymas

SF, priėmimo – perdavimo aktas, krovinio važtaraštis

T

 

Ig

A

A

4.5

Turto informacijos registravimas apskaitoje

SF

 

 

A

 

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informaciją gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

4.1.                        Turto poreikio identifikavimas – darbuotojas kreipiasi į savo padalinio vadovą dėl atsiradusio turto poreikio. Jei reikiamas turtas turimas įmonėje – jis perduodamas pagal turto perdavimo procedūrą. Jei reikiamo turto nėra – inicijuojamas Turto pirkimas.

4.2.                        Turto pirkimo inicijavimas – turto pirkimą inicijuoja darbuotojai, padalinių vadovai užpildo turto pirkimo formą ir pateikia tvirtinti generaliniam direktoriui.

4.3.                        Turto pirkimas – vykdomas pagal Pirkimų valdymo procesą, aprašytą PR 03 procedūroje.

4.4.                        Turto pristatymas – į įmonę pristatomas įsigytas turtas. Turtą gali pristatyti tiekėjas arba atsakingu paskirtas darbuotojas:

4.4.1.                  Tiekėjui pristačius turtą į įmonę, tiekėjas gauna įmonės įgalioto asmens parašą ant SF arba priėmimo – perdavimo akto arba krovinio važtaraščio.

4.4.2.                  Pasirašyti krovinio važtaraštis ir priėmimo – perdavimo aktas yra perduodami generaliniam direktoriui tvirtinti.

4.4.3.                  Pasirašyta SF tvirtinama ir registruojama pagal Mokėtinų sumų valdymo procesas, aprašytą PR 10.

4.5.                        Turto informacijos registravimas apskaitoje – už turto apskaitą atsakingas asmuo registruoja Turto įsigijimo operaciją VVS:

4.5.1.                  Registruojama SF (žr. Finansų valdymo procedūra PR 10, Mokėtinų sumų valdymas).

4.5.2.                  Registruojamas turto įrašas (kortelė), suteikiamas inventorinis numeris, užpildoma IT kortelės informacija.

4.5.3.                  Priskiriami atsakingi asmenys: CS sandėlininkas atsakingas už centriniame sandėlyje esantį turtą; kitas turtas priskiriamas konkretiems atsakingiems asmenims; už bendro naudojimo turtą atsako padalinio vadovai.

5. ILGALAIKIO TURTO ĮVEDIMO Į EKSPLOATACIJĄ PROCEDŪRA

 

 

Darbuotojų kompetencijų lentelė

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

 

VEIKSMAI

Dokumentai

Gen. direktorius

Padalinio vadovas

Asmuo atsakingas už turto apskaitą

Darbuotojas

5.1

Turto įvedimo į eksploataciją akto suformavimas

Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas

 

Ig

A

 

5.2

Turto įvedimo į eksploataciją akto pasirašymas

Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas

T

A

Ig

A

5.3

Turto įvedimo į eksploataciją informacijos registravimas VVS

Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas

 

 

A

 

 

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informaciją gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

5.1.                        Ilgalaikio turto (IT) įvedimo į eksploataciją akto suformavimas – asmuo atsakingas už turto apskaitą suformuoja ir atspausdina ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktą. Akto suformavimas ir spausdinimas atliekamas VVS, akte fiksuojama informacija (Priedas Nr.1).

5.2.                        Turto įvedimo į eksploataciją akto pasirašymas - Įvedimo į eksploataciją aktą pasirašo materialiai atsakingas asmuo ir turto įvedimo į eksploataciją komisija (eilės tvarka) bei šį aktą tvirtina generalinis direktorius.

5.3.                        Turto įvedimo į eksploataciją informacijos registravimas VVS - patvirtintas turto įvedimo į eksploataciją aktas asmens, atsakingo už turto apskaitą,  patikrinamas, pasirašomas, registruojamas verslo valdymo sistemoje (IT kortelėje įrašoma IT įvedimo į eksploataciją data) ir įsegamas į turto įvedimo į eksploatacijos aktų aplanką. IT suteikiamas inventorinis numeris, atspausdinamas ant lipduko ir užklijuojamas ant turto objekto (inventorinis Nr. neklijuojamas, jei ant objekto lipduko nėra kur užklijuoti, tokiu atveju turto inventorinis numeris pažymimas kitu tam turtui tinkamiausiu būdu).

 

6.    TURTO APTARNAVIMO/REMONTO PROCEDŪRA

 

Darbuotojų kompetencijų lentelė

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

 

VEIKSMAI

Dokumentai

Gen. direktorius

Padalinio vadovas

Asmuo atsakingas už turto apskaitą

Komisija

Tiekėjas

Darbuotojas

6.1

Poreikio inicijavimas

 

Ig

Ig

Ig

 

 

A

6.2

Turto aptarnavimas / remontas

Panaudotų medžiagų aktas

 

 

 

 

A

Ig

6.3

Turto priėmimas

SF; remonto darbų atlikimo aktas

 

A

 

 

Ip

 

6.4

Dokumentų perdavimas į apskaitos skyrių

SF; remonto darbų atlikimo aktas

 

A

Ig

 

 

 

6.5

Sprendimo ar remontas iš esmės pagerino turto savybes ir prailgino tarnavimo laikotarpį priėmimas

Įsakymas, remonto darbų atlikimo aktas

A

Ip

Ig

 

 

 

6.6

Turto aptarnavimo / remonto išlaidų nurašymas į sąnaudas

SF; remonto darbų atlikimo aktas

 

 

A

Ip

 

 

6.7

Turto vertės padidinimas

SF; remonto darbų atlikimo aktas

Ip

 

A

 

 

 

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informaciją gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

6.1.            Poreikio inicijavimas - turto aptarnavimą/remontą inicijuoja už turtą atsakingas asmuo.

Remontas/aptarnavimas gali būti:

6.1.1.                  Planinis – atsakingas darbuotojas jį inicijuoja pagal turto eksploatavimo taisyklių nurodymus.

6.1.2.                  Gedimas – jei turtui gali būti atliekamas garantinis remontas arba jo negalima atlikti savo jėgomis – inicijuojamas įgaliotų atstovų iškvietimas; kitais atvejais inicijuojamas remontas savo jėgomis patikslinus, ar yra tam reikiamos medžiagos (jų neturint inicijuojamas užsakymas).

6.1.3.                  Išnuomoto turto remontas – išnuomoto turto, esančio pas klientus, remontas atliekamas serviso inžinieriaus.

6.2.                        Turto aptarnavimas/remontas – atliekamas turto aptarnavimas/remontas. Užbaigus darbus atžymima, kad atlikta, sudaromas panaudotų medžiagų aktas, jei remontas buvo atliekamas savo jėgomis. Jei tai išnuomotas turtas – procedūra atliekama pagal Serviso valdymo procedūrą PR 02.

6.3.                        Turto priėmimas - atliktų darbų kontrolė pavedama padalinio vadovui.

6.4.                        Dokumentų perdavimas - SF ir turto remonto darbų aktas yra perduodami už turto apskaitą atsakingam asmeniui. Išrašyta SF už darbus ir medžiagas yra registruojama apskaitos skyriuje. VVS remonto sąskaita susiejama ir registruojama su suremontuoto turto objektu.

6.5.                        Sprendimo ar remontas iš esmės pagerino turto savybes ir prailgino tarnavimo laikotarpį priėmimas – generalinio direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri priima sprendimą ir jį užfiksuoja remonto darbų akte.

6.6.                        Turto remonto išlaidų nurašymas į sąnaudas - jei tai einamasis remontas, išlaidos nurašomos iš karto į turto remonto sąnaudas. Informacija gaunama iš remonto darbų akto.

6.7.                        Turto vertės padidinimas – galimi du atvejai, priklausomai nuo priimto sprendimo, ar remonto darbai prailgino tarnavimo laikotarpį, ar pagerino turto savybes:

6.7.1.                  Didinama turto vertė ir prailginamas tarnavimo laikotarpis

6.7.2.                  Didinama turto vertė neilginant tarnavimo laikotarpio

 

Ilgalaikio turto kortelėje asmuo atsakingas už turto apskaitą nurodo remonto, kuris iš esmės pagerino IT savybes ar prailgino IT tarnavimo laiką, pabaigos datą ir piniginę vertę, kuria didinama IT vertė. Padidėjus ilgalaikio turto objekto vertei, nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo padidėjusios turto vertės.

 

7.  TURTO PERDAVIMO PROCEDŪRA

 

Darbuotojų kompetencijų lentelė

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

 

VEIKSMAI

Dokumentai

Gen. direktorius

Padalinio vadovas

Asmuo atsakingas už turto apskaitą

Darbuotojas

7.1

Turto perdavimo inicijavimas

 

Ig

Ig

Ig

A

7.2

Turto perdavimo būtinumo tvirtinimas

 

T

T

T

Ig

7.3

Turto perdavimo – priėmimo akto formavimas

Turto priėmimo – perdavimo aktas

 

 

A

Ip

7.4

Turto perdavimas

Turto priėmimo – perdavimo aktas

 

 

Ig

A

7.5

Turto perdavimo informacijos registravimas

Turto priėmimo – perdavimo aktas

 

 

A

 

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informaciją gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

Turto perdavimo – priėmimo procesas vykdomas perduodant turtą iš vieno atsakingo asmens kitam.

7.1.                        Turto perdavimo inicijavimas – ilgalaikio turto perdavimą inicijuoja ilgalaikio turto turėtojas (materialiai atsakingas asmuo). Nenaudojamas, neeksploatuojamas mobilus turtas turi būti gražintas CS sandėlininkui.

7.2.                        Turto perdavimo būtinumo tvirtinimas – tvirtina darbuotojo padalinio vadovas.

7.3.                        Turto perdavimo akto formavimas – pagal pateiktą turto turėtojo prašymą, atsakingas už turto apskaitą asmuo spausdina turto priėmimo perdavimo aktą iš VVS, kuriame turi būti nurodyta: turto pavadinimas, kiekis, jo esama ir būsima buvimo vietos, materialiai atsakingo už turtą perduodančio ir priimančio asmens duomenys. Jei ilgalaikio turto turėtojas perduoda daugiau nei vieną ilgalaikio turto vienetą, formuojamas bendras turto perdavimo aktas visiems ilgalaikio turto objektams (Priedas 4).  

7.4.                        Turto perdavimas – perduodamas turtas, turto perdavimo akte pasirašo turto turėtojas ir turto gavėjas.

7.5.                        Turto perdavimo informacijos registravimas – asmuo atsakingas už turto apskaitą, gavęs ilgalaikio turto perdavimo aktą, registruoja ilgalaikio turto kortelėje pasikeitimus ilgalaikio turto turėtojo dalyje, įrašo į turto perdavimo aktą turto inventorinį numerį, pradinę vertę, įsigijimo datą, pasirašo, kad duomenis patikrino ir įvedė į apskaitą.

 

8.  ILGALAIKIO TURTO PARDAVIMO PROCEDŪRA

 

 

Darbuotojų kompetencijų lentelė

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

 

VEIKSMAI

Dokumentai

Gen. direktorius

Padalinio vadovas

CS sandėlininkas

Asmuo atsakingas už turto apskaitą

Pirkėjas

Darbuotojas

8.1

Ilgalaikio turto pardavimo inicijavimas

 

A

A

 

Ig

 

A

8.2

Ilgalaikio Turto pardavimo tvirtinimas

 

T

 

 

Ig

 

 

8.3

Ilgalaikio Turto pardavimas

Pardavimo sutartis

T

 

 

Ig

A

A

8.4

Pardavimo SF spausdinimas

Pardavimo SF

 

 

 

A

Ig

 

8.5

Ilgalaikio Turto perdavimas

SF, Perdavimo – priėmimo aktas

 

 

 

 

A

A

8.6

Ilgalaikio Turto informacijos fiksavimas VVS

 

 

 

 

A

 

 

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informaciją gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

8.1.                        Turto pardavimo inicijavimas – ilgalaikio turto pardavimą inicijuoja generalinis direktorius, padalinio vadovas arba pardavimų atstovas.

8.2.                        Turto pardavimo sprendimo tvirtinimas - sprendimą parduoti ilgalaikį turtą tvirtina generalinis direktorius arba vykdančioji direktorė.

8.3.                        Turto pardavimas – surandamas pirkėjas, pasirašoma sutartis.

8.4.                        Pardavimo SF spausdinimas – Ilgalaikio turto pardavimo SF atspausdina atsakingas padalinio darbuotojas arba logistikos vadybininkas, SF perduodama pirkėjui.

8.5.                        Turto perdavimas – ilgalaikio turto pirkėjas ir pardavėjas pasirašo sąskaitą faktūrą, priėmimo – perdavimo aktą.

8.6.                        Turto informacijos fiksavimas VVS - ilgalaikio turto pardavimo operacijos registruojamos VVS (pardavimo SF registravimas, pajamų fiksavimas, jei apmokama iš karto, ilgalaikio turto nurašymas ir jo savikainos pripažinimas, parduodant ilgalaikį turtą).

 

9.  ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO PROCEDŪRA

 

 

Darbuotojų kompetencijų lentelė

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

 

VEIKSMAI

Dokumentai

Gen. direktorius

Ernst&Young darbuotojas

Asmuo atsakingas už turto apskaitą

9.1

Nusidėvėjimo laikotarpių ir skaičiavimo metodo tvirtinimas

IT apskaitos politika

T

Ip

Ig

9.2

Nusidėvėjimo metodo ir laikotarpio parinkimas konkrečiam IT objektui

 

 

A

Ig

9.3

Nusidėvėjimo atskaitymų apskaičiavimas

 

 

 

A

9.4

Nusidėvėjimo atskaitymų fiksavimas apskaitoje

 

 

 

A

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informaciją gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

9.1.                        Nusidėvėjimo laikotarpių ir skaičiavimo metodo tvirtinimas - nusidėvėjimo atskaitymų normatyvus, laikotarpius tvirtina generalinis direktorius, įsakymu. Patvirtinti normatyvai perduodami už turto apskaitą atsakingam asmeniui.

9.2.                        Nusidėvėjimo metodo ir laikotarpio parinkimas konkrečiam IT objektui – Pagal turto priskyrimą turto grupei parenkamas nusidėvėjimo metodas ir tarnavimo laikotarpis.

9.3.                        Nusidėvėjimo atskaitymų apskaičiavimas - ilgalaikio turto nusidėvėjimas įmonėje skaičiuojamas kartą per mėnesį. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas įrengimui įvestam į eksploataciją. Nusidėvėjimas skaičiuojamas mėnesiais nuo kito mėnesio pirmos dienos nepriklausomai ar ilgalaikis turtas įvestas į eksploataciją apskaitinio mėnesio pradžioje ar pabaigoje.

9.4.                        Nusidėvėjimo atskaitymų fiksavimas apskaitoje - nusidėvėjimo atskaitymus VVS fiksuoja už turto apskaitą atsakingas asmuo. Pilnai nusidėvėjus ilgalaikio turto objektui, jeigu jis yra paliekamas eksploatacijoje, jis lieka likvidacine verte. Ilgalaikio turto kortelėje turto objektui suteikiamas  požymis - „susidėvėjęs“, jeigu turto objektas susidėvėjęs.

 

 

 

10.  TURTO INVENTORIZAVIMO PROCEDŪRA

 

 

Darbuotojų kompetencijų lentelė

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

 

VEIKSMAI

Dokumentai

Gen. direktorius

Komisija

Asmuo atsakingas už turto apskaitą

Ernst&Young darbuotojas

Klientas

10.1

Inventorizacijos inicijavimas

 

 

 

 

A

 

10.2

Komisijos sudarymas

Įsakymas

T

Ig

 

A

 

10.3

Turto sąrašo suformavimas

Turto sąrašas

 

 

A

Ig

 

10.4

Turto inventorizacija

Turto sąrašas, Inventorizacijos aprašas

 

A

 

 

 

10.5

Neatitikimų žiniaraščio formavimas

Neatitikimų žiniaraštis

 

Ip

A

 

 

10.6

Sprendimo dėl neatitikimų priėmimas

Įsakymas

T

 

A

 

 

10.7

Neatitikimų likvidavimas

Įsakymas; inventorizacijos aprašas; neatitikimų žiniaraštis

Kn

 

A

 

 

10.8

Inventorizacijos rezultatų tvirtinimas

Inventorizacijos aprašas

T

T

Ig

 

 

10.9

Informacijos registravimas

 

 

 

A

 

 

10.10

Suderinimo aktų paruošimas

Suderinimo aktas

 

 

A

 

Ig

10.11

Suderinimo aktų pasirašymas

 

T

 

Ig

 

T

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informaciją gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

10.1.                    Turto inventorizacijos inicijavimas – Turto inventorizacija yra atliekama vieną kartą metuose arba materialiai atsakingam už turtą asmeniui, keičiant darbo vietą, išeinant iš darbo. Turto inventorizavimas atliekamas rankiniu būdu.

10.2.                    Komisijos sudarymas - turto inventorizavimo procedūra prasideda suformuojant ilgalaikio turto inventorizavimo komisiją generalinio direktoriaus įsakymu. Komisijos sudėtis formuojama iš komisijos pirmininko, ir narių.

10.3.                    Turto sąrašo suformavimas – asmuo atsakingas už turto apskaitą suformuoja turto sąrašus pagal buvimo vietą ir pateikia komisijos nariams.

10.4.                    Turto inventorizacija - komisijos nariai pagal ilgalaikio turto sąrašą tikrina ir sąraše pažymi ilgalaikio turto buvimą, jo vietą, būseną, (jeigu turtas sugadintas arba pažeistas, pažymima prie turto objekto sugadinimo ir pažeidimo tipas). Pasibaigus turto inventorizavimui komisijos nariai ir materialiai atsakingas asmuo pasirašo ranka sužymėtą ilgalaikio turto inventorizacijos aprašą su ilgalaikio turto buvimo arba nebuvimo požymiu, turto buvimo vieta, turto būsena.

10.5.                    Neatitikimų žiniaraščio formavimas – jei buvo nustatyti turto neatitikimai, formuojamas neatitikimų žiniaraštis.

10.6.                    Sprendimų dėl neatitikimų priėmimas – priimami sprendimai, dėl inventorizacijos metu nustatytų turto neatitikimo faktų. Sprendimai įforminami generalinio direktoriaus įsakymu.

10.7.                    Neatitikimų likvidavimas – nustatyti neatitikimai likviduojami generalinio direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka.

10.8.                    Inventorizacijos rezultatų tvirtinimas – inventorizacijos aprašas pateikiamas komisijos nariams tvirtinimui.

10.9.                    Informacijos registravimas – turto informaciją pagal patvirtintą inventorizavimo aprašą už turto apskaitą atsakingas asmuo registruoja VVS.

10.10.                Jei ilgalaikis turtas, perleistas naudotis tretiesiems asmenims pagal nuomos sutartis, suderinimo aktų paruošimas – asmuo atsakingas už turto apskaitą paruošia suderinimo aktus ir pateikia klientui.

10.11.                Suderinimo akto pasirašymas – suderinimo aktas pateikiamas pasirašymui įmonėms  arba asmenims, nuomojantiems bendrovės ilgalaikį turtą.

 

 

11.  TURTO NURAŠYMO PROCEDŪRA

 

 

 

 

Darbuotojų kompetencijų lentelė

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

 

VEIKSMAI

Dokumentai

Gen. direktorius

Asmuo atsakingas už turto apskaitą

Komisija

Ernst&Young darbuotojas

Darbuotojas

11.1

Turto nurašymo inicijavimas

 

 

A

 

 

A

11.2

Komisijos sudarymas

Įsakymas

T

 

 

A

 

11.3

Nurašytino turto sąrašo suformavimas

Nurašytino turto sąrašas

 

A

Ig

 

 

11.4

Siūlomo nurašyti turto tikrinimas

Nurašytino turto sąrašas

 

 

A

 

 

11.5

Tolesnė turto eksploatacija

 

 

A

 

 

Ig

11.6

Nurašymo akto surašymas

Nurašymo aktas

 

A

T

 

Ig

11.7

Informacijos registravimas VVS

Nurašymo aktas

 

A

 

 

 

11.8

Nurašyto turto likvidavimas

 

 

 

 

 

A

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informaciją gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

11.1.                    Turto nurašymo inicijavimas – turto nurašymas inicijuojamas dviem atvejais:

11.1.1.              Turtui nusidėvėjus ir baigus savo eksploatacijos laiką - turto nurašymą inicijuoja už turto apskaitą atsakingas asmuo.

11.1.2.              Turtui tapus netinkamu eksploatuoti (sulūžus, sugedus ir kt.), jam esant neremontuotinam, negalint jo parduoti ar perduoti kitoms organizacijoms – turto nurašymą inicijuoja už turtą atsakingas asmuo (turto turėtojas).

11.2.                    Komisijos sudarymas – Ernst&Young darbuotojas generalinio direktoriaus įsakymu suformuojama turto nurašymo komisija.

11.3.                    Nurašytino turto sąrašo suformavimas - nurašomo turto sąrašą (turto pavadinimas, inventorinis nr. ir nurašymo priežastis) suformuoja asmuo atsakingas už turto apskaitą.

11.4.                    Siūlomo nurašyti turto tikrinimas – komisija patikrina turtą nustato, ar turtas tikrai netinkamas naudoti.

11.5.                    Tolesnė turto eksploatacija – jei turtas nenudėvėtas ir komisija nustato, kad jis yra tinkamas eksploatacijai – jis naudojamas toliau. Jei turtas yra nudėvėtas, tačiau dar tinkamas naudoti - jis eksploatuojamas toliau, o apskaitoje pažymimas kaip „susidėvėjęs“, bet likęs eksploatacijoje su nustatyta likvidacine verte.

11.6.                    Nurašymo akto surašymas – asmuo atsakingas už turto apskaitą suformuoja turto nurašymo aktą. Komisija pasirašo turto nurašymo aktą, kuriame išvardinta: turto pavadinimas, ilgalaikio turto inventorinis nr., įsigijimo data, kaina, nurašymo priežastis, viso nurašyti ilgalaikio turto objektų ir jų pradinė ir likutinė vertė. Komisijos pasirašytą turto nurašymo aktą tvirtina generalinis direktorius ir aktas perduodamas saugoti į apskaitos skyrių.

11.7.                    Informacijos registravimas VVS – informaciją pagal pasirašytus ilgalaikio turto nurašymo aktus asmuo, atsakingas už turto apskaitą, registruoja VVS.

Nurašyto turto likvidavimas – nurašytas turtas likviduojamas pagal įmonėje patvirtintą tvarką.

 

12.  TRUMPALAIKIO TURTO VALDYMO PROCEDŪRA

 

 

 

 

 

Darbuotojų kompetencijų lentelė

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

 

VEIKSMAI

Dokumentai

Gen. direktorius

CS sandėlininkas

Asmuo atsakingas už turto apskaitą

Ernst&Young darbuotojas

Darbuotojas

12.1

TT įsigijimas

SF

T

 

 

 

A

12.2

TT priskyrimas

 

 

 

Ig

A

 

12.3

TT nurašymas

Pirkimo SF, nurašymo aktas

T

 

Kn

 

A

12.4

Atsargų gavimas į sandėlį

 

 

A

Ig

Ig

 

12.5

Atsargų registravimas ir pajamavimas

 

 

 

 

A

Ip

12.6

Atsargų pardavimas ir nurašymas

Pardavimo SF

 

 

 

Ig

A

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informaciją gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

12.1.                    TT įsigijimas – vykdomas pagal bendrą turto pirkimo procedūrą, aprašytą dokumento 4-ame skyriuje.

12.2.                    TT priskyrimas – turto priskyrimas atliekamas pagal kriterijus, numatytus įmonės apskaitos politikoje. Trumpalaikis turtas gali būti priskirtas prie atsargų arba prie kanceliarinių prekių.

12.3.                    Jei TT nėra atsargos, TT nurašymas – trumpalaikio turto nurašymas vykdomas skirtinga tvarka:

12.3.1.              Ne atsargų nurašymas – vykdomas pagal suminę išraišką iš karto po jo įsigijimo registruojant jį į veiklos sąnaudas. Pagal įmonės apskaitos politiką nesandėliuojamo TT nurašymo aktas nėra formuojamas - vietoj to yra atžymima ant įsigijimo dokumento, kad turtas yra perduotas naudojimui.

12.3.2.              Atsargų nurašymas vykdomas pagal 13.6 punktą.

12.4.                    Atsargų gavimas į sandėlį – atsargos iš tiekėjo pristatomos į įmonę. Atsargas priima CS sandėlininkas pagal Logistikos valdymo procedūroje PR 03 aprašytą tvarką.

12.5.                    Atsargų registravimas ir pajamavimas – gautos atsargos registruojamos VVS, įvedant reikalingą informaciją. Atsakingi Ernst&Young darbuotojai užpajamuoja prekes, pagal Finansų valdymo procedūrą PR 10.

12.6.                    Atsargų pardavimas ir nurašymas – parduodant atsargas atsakingas darbuotojas išrašo pardavimo SF VVS, pagal Finansų valdymo procedūrą PR 10. Parduotos atsargos nurašomos iš sandėlio ir registruojama pardavimo sąskaita.

Atsargų inventorizavimas – vykdomas pagal bendrą turto inventorizavimo procesą.13.  NUORODOS

LST EN ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008).

LST EN ISO 9000:2007 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000:2007).

 

  

Jeigu naudojate savo veikloje dokumentuose pateiktą informaciją, prašau atsiųsti 5 Lt svetainės vystymui užtikrinti:

Sąskaita: LT657044000233610239

Gavėjas: Algirdas Svaravičius

Bankas: SEB bankas