TURTO VALDYMO PROCEDŪRA

 

 

1.    PASKIRTIS

 

Procedūra skirta turto proceso valdymui , „kaip yra dabar“ aprašyti. Dokumento paskirtis-organizuoti finansų valdymo skyriaus darbą ir apibrėžti finansų valdymo skyriaus ryšius su kitais įmonės padaliniais ir skyriais turto valdymo procedūroje.

 

2.    TAIKYMO SRITIS

 

Ši procedūra taikoma UAB “ĮMONĖ” finansų valdymo skyriuje, įmonės padaliniuose ir įmonės administracijoje.

 

 

3.    PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS

 

3.1.    PAAIŠKINIMAI:

 

IT.- informacinių technologijų

Tiesiogiai proporcingas amortizacinių atskaitymų būdas–kai turto vertė mažinama vienoda verte kas mėnesį iki tarnavimo laiko pabaigos

Amortizaciniai atskaitymai – tai mėnesinis turto vertės sumažėjimas, skaičiuojant pagal turto tarnavimo laiką.

 

3.2.    SANTRUMPOS:

GD - generalinis direktorius

FKD - finansų ir kontrolės direktorius

VF - vyriausia finansininkė

VB - vyriausia buhalterė

B1 - buhalterė 1

B2 – buhalterė 2

TT – ilgalaikio turto turėtojas

TS – turto specialistas.

PD - Padalinio vadovas

PG – padalinio gamybos vadovas

UV – ūkio skyriaus vadovas

VKSS – vidaus kontrolės skyriaus specialistas.

MAA – materialiai atsakingas asmuo

TG – Ilgalaikio turto gavėjas

UD – ūkio skyriaus darbuotojas

II – išorinė įmonė

ITK – IT konsultantas.

STD – UAB Tiekėjas“ techninis darbuotojas.

NPD – naujai atidaromo padalinio vadovas.

PSD – plėtros skyriaus direktorius.

PST – plėtros skyriaus technologas.

Spec – srities specialistai.

Tiek – tiekėjas.

VVDir – veiklos valdymo skyriaus direktorė.

VVDarb – veiklos valdymo skyriaus darbuotojas

TV – tinklo vadovas

3.3.    Įrašai lentelėje:

 

T - tvirtina, A - atlieka ir atsako, D - dalyvauja, I - gauna arba pateikia informaciją, Kn – kontroliuoja.

 

4.    Turto valdymo PROCEDŪROS ESMĖ

 

Procedūros esmė-užtikrinti tikslų ir operatyvų turto valdymo procesą įmonėje

5.    TURTO VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS

 

UAB “Įmonė” turtas skirstomas į dvi pagrindines dalis: ilgalaikis turtas ir trumpalaikis turtas. Ilgalaikis turtas skirstomas į:

gamybinę įrangą: virtuvės įrangą ir cecho gamybinę įrangą.

transporto priemones: lengvieji ir pervežimo.

baldus: viešbučio, ofiso, salės.

kompiuteriai: stacionarūs, nešiojami, spausdintuvai ir ryšio priemonės.

pastatai: gamybiniai, ofiso, visuomeninio maitinimo ir viešbučio.

nematerialus turtas: programos kompiuteriams, autorinės teisės, patentai.

Ilgalaikio ir trumpalaikio ūkio turto valdymą atlieka UAB “Įmonė” finansų valdymo skyrius. Apskaitą atlieka buhalteris 2 pagal buhalterio pareigybinius nuostatus

Kauno ir pajūrio zonų padalinių ilgalaikio ir trumpalaikio turto valdymą atlieka finansų valdymo skyrius Vilniuje. O pirminę informaciją apie ilgalaikio ir trumpalaikio turto valdymą iš kitų miestų buhalterės perduoda į finansų valdymo skyriaus buhalterei 2.

Įdiegus naują verslo valdymo programą visas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas bus valdomas iš vieningos duomenų bazės, todėl zonų buhalterėms nereikės perduoti informacijos į finansų valdymo skyrių

Pagrindinės turto valdymo procedūros yra:

ilgalaikio turto pirkimas,

gamyba,

remontas,

perdavimas,

inventorizavimas,

amortizavimas,

pardavimas,

nurašymas

panauda

nuoma

Turto valdyme naudojama techninė įranga: personalinis kompiuteris ir spausdintuvas.

Turto valdyme naudojama taikomoji programinė įranga: apskaitos programa “Turtas” ir MS Excel specialios formos.

UAB “Įmonė” visas turtas amortizuojamas tiesiogiai proporcingu būdu. Turtui susidėvėjus, jeigu jis eksploatuojamas toliau, jis pažymimas kaip likęs eksploatacijoje su 1,00 Lt likvidacine verte:

 

 

5.1.    Ilgalaikio turto pirkimo valdymo procedūra.

 

Pirkimo procesas skaidomas į tris dalis:

Poreikis

Apklausa

Pirkimas

5.1.1.    Turto pirkimas padaliniuose ir skyriuose

 

5.1.1.1.    Turto pirkimo padaliniuose ir skyriuose procedūros aprašymas

 

5.1.1.1.1.    Šiuo metu UAB „Įmonė“ ilgalaikio turto programa nesuteikia turto objektams inventorinių Nr, todėl nauja verslo valdymo programa turės suteikti ilgalaikiam turtui atskirus inventorinius Nr., o taip pat atspausdinti turto objekto inventorinį Nr su bar kodu ant lipduko, kuris bus klijuojamas ant turto objekto ( išimtinais atvejais jei neleidžia sanitarinės normos, objekto dydis arba buvimo vieta tik pažymima turto objekto buvimo vieta )
5.1.1.1.2.    Turto pirkimą padaliniuose ir skyriuose inicijuoja padalinio arba skyriaus vadovas veiklos valdymo direktorei
5.1.1.1.3.    Padalinio arba skyriaus vadovas pateikia elektroniniu paštu arba raštiškai užsakymą reikalingam turtui įsigyti: nurodant reikalingo įsigyti turto pavadinimus , charakteristikas, kiekius
5.1.1.1.4.    Veiklos valdymo skyriaus  darbuotojas įvertina užsakymą ir pateikia išvadas veiklos valdymo direktorei.
5.1.1.1.5.    Veiklos valdymo direktorė įvertina poreikį ir patvirtina arba atmeta jo būtinumą.
5.1.1.1.6.    Veiklos valdymo direktorei patvirtinus būtinumą, padalinio vadovas, pasikonsultavęs su specialistais, pateikia siūlymus dėl turto specifikacijos veiklos valdymo direktorei.
5.1.1.1.7.    Veiklos valdymo direktorė įvertina specifikaciją ir ją patvirtina arba pakoreguoja.
5.1.1.1.8.    Veiklos valdymo direktorė nusprendžia ar reikalingi komerciniai pasiūlymai ar pakanka padalinio vadovo pateiktos informacijos apie ruošiamo įsigyti turto charakteristikas ir kainą.
5.1.1.1.9.    Gavusi kainas arba konkrečius komercinius pasiūlymus veiklos valdymo direktorė įvertina juos ir patvirtina vieną iš jų arba kilus abejonėm vykdo papildomą savarankišką apklausą ir atrenką tinkamą pasiūlymą.
5.1.1.1.10.    Atrinktą pasiūlymą veiklos valdymo direktorė derina su finansų ir kontrolės direktoriumi ir įsigyjamo turto srities specialistais . Leidimą pirkti ilgalaikį turtą pasirašo finansų ir kontrolės direktorius.
5.1.1.1.11.    Veiklos valdymo direktorė pasirašo užsakymą tiekėjui. Jei yra privaloma pasirašyti sutartį, tiekėjo gautą sutarties projektą koreguoja, derina ir patvirtina veiklos valdymo direktorė.
5.1.1.1.12.    Tiekėjui pristačius turtą į padalinį arba skyrių, tiekėjas gauna padalinio vadovo parašą ant PVM sąskaitos faktūros arba priėmimo perdavimo akto.
5.1.1.1.13.    Pasirašytą PVM sąskaitą faktūrą ir jei yra perdavimo aktą, padalinio vadovas perduoda į finansų valdymo skyrių buhalterei 2.

 

5.1.1.2.    Turto pirkimo padaliniuose ir skyriuose kompetencijų lentelė:

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

FKD

VVDir

VVDarb

B2

PD

Spec

Tiek

5.1.1.1.2

Ilgalaikio turto pirkimo inicijavimas

 

I

 

 

A

 

 

5.1.1.1.3

Turto pirkimo užsakymo pateikimas

 

 

 

 

A

 

 

5.1.1.1.4

Užsakymo vertinimas

 

I

A

 

 

 

 

5.1.1.1.5

Ilgalaikio turto pirkimo poreikio įvertinimas

 

A

 

 

 

 

 

5.1.1.1.6

Ilgalaikio turto specifikacijos pateikimas

 

I

 

 

A

D

 

5.1.1.1.7

Specifikacijos tvirtinimas

 

A

 

 

 

 

 

5.1.1.1.8

Ilgalaikio turto pirkimo komercinių pasiūlymų reikalingumo nustatymas

 

A

 

 

 

 

 

5.1.1.1.9

Komercinių pasiūlymų vertinimas

 

A

 

 

 

 

 

5.1.1.1.9

Ilgalaikio turto pirkimo kainų apklausos vykdymas

 

A

 

 

 

 

 

5.1.1.1.10

Ilgalaikio turto pirkimo tinkamo pasiūlymo derinimas

D

A

 

 

 

D

 

5.1.1.1.10

Ilgalaikio turto pirkimo leidimas

A

I

 

 

 

 

 

5.1.1.1.11

Ilgalaikio turto pirkimo užsakymas

 

A

 

 

 

 

 

5.1.1.1.11

Ilgalaikio turto pirkimo sutarties pasirašymas

 

A

 

 

 

 

 

5.1.1.1.12

Ilgalaikio turto pristatymas į padalinį ar skyrių

 

 

 

 

Kn

 

A

5.1.1.1.13

Ilgalaikio turto pirkimo dokumentų perdavimas į finansų valdymo skyrių

 

 

 

I

A

 

 

 


5.1.1.3.    Turto pirkimo padaliniuose ir skyriuose valdymo schema:

5.1.2.    Ilgalaikio turto pirkimas naujai atidaromuose objektuose

 

5.1.2.1.    Ilgalaikio turto pirkimas naujai atidaromuose objektuose procedūros aprašymas

 

5.1.2.1.1.    Naujai atidaromose objektuose finansų valdymo skyriaus iniciatyva sukuriama nauja buhalterinė sąskaita. Joje kaupiamos visos su nauju objektu susijusios išlaidos, taip pat ir turto pirkimo išlaidos.
5.1.2.1.2.    Plėtros skyriaus technologas patikrinęs turto užsakymą pagal naujo objekto projektą ir suderinęs su srities specialistais, formuoja arba koreguoja užsakymą.
5.1.2.1.3.    Plėtros direktorius nusprendžia ar reikalingi komerciniai pasiūlymai ar pakanka naujo padalinio vadovo pateiktos informacijos apie įsigijamo turto kainas ir charakteristikas
5.1.2.1.4.    Gavęs kainas arba konkrečius komercinius pasiūlymus plėtros direktorius įvertina juos ir patvirtina vieną iš jų arba kilus abejonėm vykdo papildomą savarankišką apklausą ir atrenką tinkamą pasiūlymą.
5.1.2.1.5.    Atrinktą pasiūlymą plėtros direktorius derina su finansų ir kontrolės direktoriumi ir įsigyjamo turto srities specialistais .
5.1.2.1.6.    Leidimą pirkti ilgalaikį turtą pasirašo finansų ir kontrolės direktorius.
5.1.2.1.7.    Plėtros direktorius pasirašo užsakymą tiekėjui. Jei yra privaloma pasirašyti sutartį, tiekėjo gautą sutarties projektą koreguoja, derina ir patvirtina plėtros direktorius.
5.1.2.1.8.    Tiekėjui pristačius turtą į naujai atidaromą padalinį, tiekėjas gauna naujai atidaromo padalinio vadovo parašą ant PVM sąskaitos faktūros arba priėmimo perdavimo akto.
5.1.2.1.9.    Pasirašytą PVM sąskaitą faktūrą ir jei yra perdavimo aktą, naujai atidaromo padalinio vadovas perduoda į finansų valdymo skyrių buhalterei 2.

 

5.1.2.2.    Ilgalaikio turto pirkimo naujai atidaromuose padaliniuose kompetencijų lentelė:

 

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

GD

FKD

PSD

PST

B2

NPD

Spec

Tiek

5.1.2.1.2

Ilgalaikio turto pirkimo inicijavimas

 

 

 

A

 

 

 

 

5.1.2.1.3

Turto pirkimo užsakymo patikrinimas pagal objekto projektą

 

 

 

A

 

 

I

 

5.1.2.1.4

Ilgalaikio turto pirkimo komercinių pasiūlymų reikalingumo nustatymas

 

 

A

 

 

I

 

 

5.1.2.1.5

Komercinių pasiūlymų vertinimas

 

 

A

 

 

 

 

 

5.1.2.1.5

Ilgalaikio turto pirkimo kainų apklausos vykdymas

 

 

A

 

 

 

 

 

5.1.2.1.6

Ilgalaikio turto pirkimo tinkamo pasiūlymo derinimas

 

D

A

 

 

 

D

 

5.1.2.1.7

Ilgalaikio turto pirkimo leidimas

 

A

I

 

 

 

 

 

5.1.2.1.8

Ilgalaikio turto pirkimo uzsakymas

 

 

A

 

 

 

 

 

5.1.2.1.8

Ilgalaikio turto pirkimo sutarties pasirašymas

A

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.1.9

Ilgalaikio turto pristatymas į padalinį ar skyrių

 

 

 

 

 

Kn

 

A

5.1.2.1.10

Ilgalaikio turto pirkimo dokumentų perdavimas į finansų valdymo skyrių

 

 

 

 

I

A

 

 

5.1.2.3.    Ilgalaikio turto pirkimo naujai atidaromuose padaliniuose valdymo schema:

5.1.3.    Informacinių technologijų ilgalaikio turto pirkimo procedūra

 

5.1.3.1.    Informacinių technologijų ilgalaikio turto pirkimo procedūros aprašymas

 

5.1.3.1.1.    padalinio arba skyriaus vadovas atsiradus IT poreikiui pateikia užsakymą UAB „Įmonė“ IT konsultantui elektroniniu paštu, kuriame nurodo reikalingos IT priemonių pavadinimus kiekis.
5.1.3.1.2.    UAB „Įmonė“ IT konsultantas perduoda reikalingos įsigyti technikos užsakymą UAB Tiekėjas“
5.1.3.1.3.    UAB Tiekėjas“ techninis darbuotojas įvertina jį ir pateikia išvadas UAB „Įmonė“ IT konsultantui.
5.1.3.1.4.    IT konsultantas įvertina poreikį ir patvirtina arba atmeta jo būtinumą.
5.1.3.1.5.    Patvirtinus būtinumą UAB Tiekėjas“ pateikia siūlymus dėl įrangos specifikacijos UAB „Įmonė“ IT konsultantui.
5.1.3.1.6.    UAB „Įmonė“ IT konsultantas įvertina specifikaciją ir ją patvirtina arba pakoreguoja.
5.1.3.1.7.    UAB „Įmonė“ IT konsultantas nusprendžia ar reikalingi komerciniai pasiūlymai ar pakanka paprastos kainų apklausos telefonu.
5.1.3.1.8.    Gavus kainas arba konkrečius komercinius pasiūlymus UAB „Įmonė“ IT konsultantas įvertina juos ir patvirtina vieną iš jų arba kilus abejonėm vykdo papildomą savarankišką apklausą ir atrenką tinkamą pasiūlymą.
5.1.3.1.9.    Pagal atrinktą pasiūlymą UAB Tiekėjasformuoja užsakymą tiekėjui. Jei yra privaloma pasirašyti sutartį, tiekėjo gautą sutarties projektą koreguoja, derina ir patvirtina UAB „Įmonė“ IT konsultantas.
5.1.3.1.10.    Tiekėjui pristačius prekes į pristatymo tašką UAB Tiekėjas“ gauna padalinio vadovo parašą ant PVM sąskaitos faktūros arba priėmimo perdavimo akto.
5.1.3.1.11.    Pasirašytą PVM sąskaitą faktūrą ir jei yra perdavimo aktą perduoda UAB „Įmonė“ IT konsultantui.
5.1.3.1.12.    UAB „Įmonė“ konsultantas gautą sąskaitą patikrina ir perduoda finansų valdymo skyriaus buhalterei 2
5.1.3.1.13.    Kai įranga fiziškai pastatyta pristatymo adrese UAB Tiekėjas“ inventorizuoja ir įtraukia naują pirktą techniką į savo inventorizacijos programą.
5.1.3.1.14.    Mėnesio pabaigoje UAB Tiekėjas“ IT skyriaus vadovas pateikia UAB „Įmonė“ IT konsultantui ataskaitą apie naujai įsigytos technikos inventorizaciją.

Pastabos:

 

5.1.3.1.15.    Finansų valdymo skyriaus buhalterė (2) pagal gautą pirkimo sąskaitą užpildo ilgalaikio turto apskaitos kortelę, kurioje nurodo visus pagrindinius apskaitomo turto rodiklius: turto pavadinimą, turto grupę, turto pogrupį, įsigijimo datą, įvedimo į eksploataciją datą, materialiai atsakingo asmens, kuris atsakingas už šį turtą, pavardę ir vardą, padalinį, ilgalaikio turto buvimo vietą, ilgalaikio turto inventorinį numerį, ilgalaikio turto tarnavimo laiką, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normą ir nusidėvėjimo ir sąnaudų buhalterines sąskaitas., turto tiekėjas

Dalims, perkamoms į senus kompiuterius, būtinai nurodomas kompiuterio, į kurį bus montuojamos, inventorinis Nr., visi šie duomenys taip pat suvedami ir į turto pajamavimo operaciją.

5.1.3.2.    Informacinių technologijų ilgalaikio turto pirkimo kompetencijų lentelė

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

STD

ITK

B2

PD

Spec

5.1.3.1.1

Ilgalaikio turto pirkimo inicijavimas

 

I

 

A

 

5.1.3.1.2

IT Ilgalaikio turto pirkimo užsakymo pateikimas

I

A

 

 

 

5.1.3.1.3

IT užsakymo  vertinimas

A

I

 

 

 

5.1.3.1.4

IT užsakymo ir poreikio tvirtinimas

 

A

 

 

 

5.1.3.1.5

IT specifikacijos siūlymas

A

T

 

 

 

5.1.3.1.8

IT ilgalaikio turto kainų apklausos organizavimas

 

A

 

 

 

5.1.3.1.8

Komercinių pasiūlymų vertinimas

I

A

 

 

 

5.1.3.1.9

Pasirinkto komercinio pasiūlymo užsakymo formavimas

A

 

 

 

 

5.1.3.1.9

IT ilgalaikio turto pirkimo sutarties pasirašymas

 

A,T

 

 

 

5.1.3.1.10

IT ilgalaikio turto pristatymas

A

 

 

T

 

5.1.3.1.12

IT ilgalaikio turto dokumentų perdavimas

 

D

D

A

 

5.1.3.1.13

IT ilgalaikio turto inventorizavimas

A

Kn

 

 

 

 


 

5.1.3.3.    Informacinių technologijų ilgalaikio turto pirkimo valdymo schema:


 

5.1.4.    Ilgalaikio turto įvedimas į eksploataciją.

 

5.1.4.1.    Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją procedūros aprašymas

 

5.1.4.1.1.    Ilgalaikio turto įvedimas į eksploataciją atliekamas atspausdinus ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktą.

Kuriame nurodoma:

Turto įvedimo į eksplotaciją akto Nr.

Įvedimo į eksploataciją data

Ilgalaikio turto įsigijimo data

Tiekėjo pavadinimas

Įvedimo į eksplotaciją data

Nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios laikas

Likvidacinė vertė

Buhalterinės sąskaitos:

Pridėtinės vertės

Sukaupto nusidėvėjimo

Nusidėvėjimo į sąnaudas

Turto ikodas

Turto pavadinimas

Turto kaina

Turto įsigijimo vertė

Turto kiekis

Nusidėvėjimo normatyvas

Neįvestas į eksploataciją

Neskaičiuoti amortizacinių atskaitymų

5.1.4.1.2.    Įvedimo į eksploataciją aktą pasirašo finansų valdymo skyriaus  buhalterė 2, turto turėtojas ir turto įvedimo į eksploataciją komisija (eilės tvarka) :veiklos valdymo direktorė, vyr. finansininkė ir finansų ir kontrolės direktorius.
5.1.4.1.3.    Pasirašius komisijai ir turto turėtojui aktą tvirtina generalinis direktorius
5.1.4.1.4.    Patvirtintas turto įvedimo į eksploataciją aktas buhalterės 2 patikrinamas, pasirašomas, įvedamas į apskaitos programą „Turtas“ ( jeigu ilgalaikio turto objektas komplektuojamas iš skirtingų tiekėjų dalių  aktas spausdinamas „Excel“io forma, naujoje turto valdymo programoje turėtų  būti spausdinamas toje pačioje programoje, o ne Excel‘yje )ir įsegamas į turto įvedimo į eksploatacijos aktų aplanką.
5.1.4.1.5.    Dažniausiai jei tai materialus ilgalaikis turtas jam suteiktas inventorinis numeris atspausdinamas ant lipduko ir užklijuojamas ant turto objekto (inventorinis Nr. nespausdinamas jei objektas pagal sanitarines normas negali turėti pašalinių daiktų arba lipduko nėra kur užklijuoti.
5.1.4.1.6.    Siūloma inventorinį Nr. atspausdinti ir bar kodu, kad vykdant turto inventorizavimą lengviau būtų suvesti duomenis
5.1.4.1.7.    bar kodų skaitytuvu, o ne rankiniu būdu klaviatūros pagalba.
5.1.4.1.8.    Amortizaciniai atskaitymai ilgalaikiam turtui paskaičiuojami 1 kartą per mėnesį.Tai atlieka buhalterė 2.
5.1.4.1.9.    Amortizacinių atskaitymų kontrolę atlieka vyr. buhalterė.

 

5.1.4.2.    Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją kompetencijų lentelė:

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

GD

FKD

VF

VVD

B2

TT

VB

5.1.4.1.1

Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją akto spausdinimas

 

 

 

 

A

 

 

5.1.4.1.2

Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją akto pasirašymas

T

A

A

A

 

A

 

5.1.4.1.4

Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją akto tikrinimas

 

 

 

 

A

 

 

5.1.4.1.4

Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją akto įvedimas į programa

 

 

 

 

A

 

 

5.1.4.1.4

Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją akto įsegimas į eksploatacijos aktų aplanką

 

 

 

 

A

 

 

5.1.4.1.8

Ilgalaikio turto amortizacinių atskaitymų skaičiavimas

 

 

 

 

A

 

Kn

 

5.1.4.3.    Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją valdymo schema:


 

5.2.    Ilgalaikio turto remontas.

 

5.2.1.1.    Ilgalaikio turto remonto procedūros aprašymas

 

5.2.1.1.1.    Ilgalaikio turto remontą inicijuoja ilgalaikio turto turėtojas.
5.2.1.1.2.    Apie ilgalaikio turto objekto remontą sprendžia turto buvimo padalinio vadovas, turto rūšies specialistas, finansų ir kontrolės direktorius.
5.2.1.1.3.    Gavus leidimą remontuoti ilgalaikis turtas remontuojamas.
5.2.1.1.4.    Suremontavus, patobulinus, modernizavus, išrašyta sąskaita už darbus ir medžiagas yra registruojama finansų valdymo skyriuje. Naujoje verslo valdymo programoje remonto sąskaita turėtų būti surišta ir registruojama su remontuojamo turto objektu.
5.2.1.1.5.    Jei tai einamasis remontas – nurašoma iškarto į turto remonto sąnaudas.
5.2.1.1.6.    Jei rekonstrukcija arba remontas, kuris iš esmės pagerina turto savybes arba prailgina turto tarnavimo laikotarpį – didinama turto vertė.
5.2.1.1.7.    Ilgalaikio turto kortelėje buhalterė (2) nurodo remonto, modernizacijos ar patobulinimo datą ir piniginę vertę kuria atliekamas turto esminis pagerinimas.
5.2.1.1.8.    Padidėjus ilgalaikio turto objekto vertei amortizaciniai atskaitymai atliekami nuo padidėjusios turto vertės.
5.2.1.1.9.    Sprendimą ar turto savybės pagerintos  po turto remonto priima turto specialistai ir informaciją  perduoda finansų valdymo skyriaus buhalterei 2

 

5.2.1.2.    Ilgalaikio turto remonto kompetencijų lentelė:

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

VF

FKD

TS

PD

B2

TT

UD

II

VB

VVDir

5.2.1.1.1

Ilgalaikio turto remonto inicijavimas

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

5.2.1.1.2

Ilgalaikio turto remonto būtinumo nustatymas

 

T

A

A

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1.3

Ilgalaikio turto remontas

 

 

 

 

 

 

A

A

 

 

5.2.1.1.4

Ilgalaikio turto remonto darbų sąskaitos registravimas

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

5.2.1.1.5

Ilgalaikio turto einamojo remonto išlaidų nurašymas į remonto sąnaudas

 

 

 

 

A

 

 

 

Kn

 

5.2.1.1.6

Ilgalaikio turto remonto kuris iš esmės pagerina turto savybes vertės didinimas

T

T

 

 

A

 

 

 

Kn

T

 

5.2.1.3.    Ilgalaikio turto remonto valdymo schema:


 

5.3.    Ilgalaikio turto gamyba.

 

5.3.1.1.    Ilgalaikio turto gamybos procedūros aprašymas

 

5.3.1.1.1.    Ilgalaikio turto gamybą inicijuoja ūkio skyriaus vadovas, turto specialistas, padalinio arba skyriaus vadovas.
5.3.1.1.2.    Ilgalaikio turto gamyba derinama su tinklo vadovu jeigu turto gamybą inicijuoja padalinio vadovas, o turto gamybą tvirtina veiklos direktorė
5.3.1.1.3.    Ilgalaikio turto gamybos aktą užpildo ūkio skyriaus vadovas. Jame nurodoma ilgalaikio turto objekto pavadinimas, padalinio Nr.,  įsigytų medžiagų pavadinimai, kiekiai, kainos ir įsigijimo dokumentų numeriai bei datos.
5.3.1.1.4.    Finansų valdymo skyriaus buhalterė (2) pagal gautą ilgalaikio turto gamybos aktą užpildo ilgalaikio turto apskaitos kortelę, kurioje nurodo visus pagrindinius apskaitomo turto rodiklius: turto pavadinimą, turto grupę, turto pogrupį, įsigijimo datą, įvedimo į eksploataciją datą, materialiai atsakingo asmens, kuris atsakingas už šį turtą, pavardę ir vardą, padalinį, ilgalaikio turto buvimo vietą, ilgalaikio turto inventorinį numerį, ilgalaikio turto tarnavimo laiką, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normą ir nusidėvėjimo ir sąnaudų buhalterines sąskaitas, likvidacinė vertė
5.3.1.1.5.    Jei tai materialus ilgalaikis turtas jam suteiktas inventorinis numeris atspausdinamas ant lipduko ir užklijuojamas ant turto objekto.
5.3.1.1.6.    Ilgalaikio turto įvedimas i eksploataciją atliekamas atspausdinus ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktą, kurį pasirašo veiklos valdymo direktorė, vyr. finansininkė, finansų direktorius ir padalinio atstovas, kuriam šis turtas skirtas ir už kurį jis materialiai atsakingas.
5.3.1.1.7.    Amortizaciniai atskaitymai ilgalaikiam turtui paskaičiuojami 1 kartą per mėnesį.
5.3.1.1.8.    Pasigamintam ilgalaikiam turtui kartą per mėnesį buhalterė 1 atspausdina PVM Sąskaita faktūrą ( patiems sau ). Kontroliuoja sąskaitos faktūros spausdinimą vyr. buhalterė .
 

5.3.1.2.    Ilgalaikio turto gamybos kompetencijų lentelė:

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

FKD

B2

UV

PV

TS

TV

VVDir

B1

VB

5.3.1.1.1

Ilgalaikio turto gamybos inicijavimas

 

 

A

A

A

D

T

 

 

5.3.1.1.3

Ilgalaikio turto gamybos akto formavimas

 

 

A

 

 

 

 

 

 

5.3.1.1.4

Ilgalaikio turto kortelės, pagal ilgalaikio turto gamybos aktą, pildymas

 

A

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.1.6

Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją procedūros vedimas

Žr. Įvedimo į eksploataciją lentelę

5.3.1.1.8

Sąskaitos faktūros pagamintam ilgalaikiam turtui spausdinimas tai

pačiai įmonei

 

A

 

 

 

 

 

A

Kn

5.3.1.3.    Ilgalaikio turto gamybos valdymo schema:

 


 

5.4.    Ilgalaikio turto perdavimas.

 

5.4.1.1.    Ilgalaikio turto perdavimo procedūros aprašymas

 

5.4.1.1.1.    Ilgalaikio turto perdavimą inicijuoja ilgalaikio turto turėtojas ir gavėjas ir turto specialistas.
5.4.1.1.2.    . Perduoto turto aktus tvirtina Gen.direktorius.
5.4.1.1.3.    Turto turėtojas spausdina turto priėmimo perdavimo aktą, kuriame nurodo: turto pavadinimą, kiekį, jo esama ir būsima buvimo vietas, materialiai atsakingo už turtą perduodančio ir priimančio asmens duomenys. Ir pasirašo turto turėtojas ir turto gavėjas
5.4.1.1.4.    Finansų valdymo skyriaus buhalterė 2 gavusi ilgalaikio turto perdavimo aktą, registruoja ilgalaikio turto kortelėje pasikeitimus ilgalaikio turto turėtojo dalyje, įrašo į aktą turto inventorinį numerį, pradinę vertę, įsigijimo datą, pasirašo, kad duomenis patikrino ir įvedė į apskaitą.

5.4.1.2.    Ilgalaikio turto perdavimo kompetencijų lentelė:

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

GD

FKD

B2

TT

TG

TV

VVDir

5.4.1.1.1

Ilgalaikio turto perdavimo inicijavimas

 

 

 

A

A

T

T

5.4.1.1.3

Ilgalaikio turto perdavimo akto formavimas

 

 

Kn

A

 

 

 

5.4.1.1.2

Ilgalaikio turto perdavimo aktų tvirtinimas

T

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.4

Ilgalaikio turto perdavimo aktų registravimas

 

 

A

 

 

 

 

 


 

5.4.1.3.    Ilgalaikio turto perdavimo valdymo schema:

 

5.5.    Ilgalaikio turto pardavimas.

 

5.5.1.1.    Ilgalaikio turto pardavimo procedūros aprašymas

 

5.5.1.1.1.    Ilgalaikio turto pardavimą inicijuoja padalinių, skyrių vadovai ir turto specialistai.
5.5.1.1.2.    Leidimą parduoti ilgalaikį turtą suteikia generalinis direktorius ir finansų valdymo direktorius.
5.5.1.1.3.    Ilgalaikio turto pardavimo sąskaitą faktūrą atspausdina finansų valdymo skyriaus buhalterė (1).
5.5.1.1.4.    Ilgalaikio turto pirkėjas pasirašo sąskaitą faktūrą, o buhalterė (1) registruoja ilgalaikio turto pardavimą apskaitos programoje “Turtas” atitinkamai pasirinkdama buhalterines sąskaitas.
5.5.1.1.5.    Naujoje verslo valdymo programoje turi būti automatinis ryšys tarp ilgalaikio turto pardavimo sąskaitos faktūros išrašymo (pajamų fiksavimo ) ir ilgalaikio turto objekto nurašymo ir jo savikainos pripažinimo, parduodant ilgalaikį turtą.

5.5.1.2.    Ilgalaikio turto pardavimo kompetencijų lentelė:

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

GD

FKD

TS

PD

B1

TT

UD

II

VB

5.5.1.1.1

Ilgalaikio turto pardavimo inicijavimas

 

 

 

A

 

 

 

 

 

5.5.1.1.2

Ilgalaikio turto pardavimo leidimas

T

A

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1.1.3

Ilgalaikio turto pardavimo sąskaitos faktūros spausdinimas

 

 

 

 

A

 

 

 

 

5.5.1.1.4

Ilgalaikio turto pardavimo registravimas

 

 

 

 

A

 

 

 

Kn


5.5.1.3.    Ilgalaikio turto pardavimo valdymo schema:

 

5.6.    ILGALAIKIO turto nurašymas.

 

5.6.1.1.    Ilgalaikio turto nurašymo procedūros aprašymas

5.6.1.1.1.    Ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymą inicijuoja padalinio, skyriaus vadovas arba turto specialistas. Turtas „UAB Įmonė“ nenurašomas jeigu jis netinkamas eksploatuoti (sulūžo, sugedo ir kt.), remontuotinas, negali būti parduotas ar perduotas kitoms organizacijoms.
5.6.1.1.2.    Nurašomo ilgalaikio arba trumpalaikio turto sąrašą (ilgalaikio turto pavadinimas, inventorinis nr. ir nurašymo priežastis) pateikia padalinio vadovas elektroniniu paštu arba spausdintine forma, turto specialistui. Turto specialistas tvirtina nurašomo turto sąrašą ir pateikia jį  finansų skyriaus buhalterei 2.
5.6.1.1.3.    Buhalterė 2 MS Excel forma suformuoja ilgalaikio arba trumpalaikio turto nurašymo aktą, patikrina jo teisingumą ir pasirašo.
5.6.1.1.4.     Generalinio direktoriaus įsakymu suformuota turto nurašymo komisija: finansų- kontrolės direktorius, vyr. finansininkė, veiklos valdymo direktorė patikrina siūlomą nurašyti turtą. Jeigu komisija nustato, kad turtas tikrai netinkamas naudoti, pasirašo turto nurašymo aktą, kuriame išvardinta: turto pavadinimas, ilgalaikio turto inventorinis nr., įsigijimo data, kaina, nurašymo priežastis, viso nurašyti ilgalaikio turto objektų ir jų pradinė ir likutinė vertė lt. Komisijos pasirašytą ilgalaikio arba trumpalaikio turto nurašymo aktą tvirtina „UAB Įmonė“ generalinis direktorius ir aktas perduodamas saugoti į finansų valdymo skyrių.
5.6.1.1.5.    Jeigu nurašomas ilgalaikis turtas dar nesusidėvėjęs,“UAB Įmonė“ buhalterė 2 perveda iš padalinio į virtualų nusidėvėjusio ilgalaikio turto sandėlį.
5.6.1.1.6.    Siūloma naujoje verslo valdymo sistemoje turto valdymo dalyje ilgalaikio turto nurašyme pilnai susidėvėjusiam ilgalaikiam turtui suteikti požymį Ä.
5.6.1.1.7.     Finansų valdymo skyriaus buhalterė pagal turto nurašymo procedūrą suformuoja ilgalaikio turto nurašymo aktą.
5.6.1.1.8.     Po to buhalterė suformuoja ilgalaikio turto perdavimo aktą iš padalinio į virtualų „nusidėvėjusio ilgalaikio turto sandėlį“. Aktą pasirašo perduodančio padalinio vadovas ir ūkio dalies vadovas.
5.6.1.1.9.    Pasirašytus ilgalaikio turto aktus buhalterė 2 registruoja apskaitos programoje „Turtas“
5.6.1.1.10.    Virtualiame „nusidėvėjusio ilgalaikio turto“ sandelyje ilgalaikiam turui susidėvėjus atliekama standartinė ilgalaikio turto nurašymo procedūra.

5.6.1.2.    Ilgalaikio  turto nurašymo kompetencijų lentelė:

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

GD

FKD

VF

PD

B1

B2

TS

VVDir

UV

5.6.1.1.1

Turto nurašymo inicijavimas

 

 

 

A

 

 

A

 

 

5.6.1.1.2

Nurašomo turto sąrašo pateikimas

 

 

 

A

 

I

 

 

 

5.6.1.1.3

Turto nurašymo akto formavimas ir pasirašymas

 

 

 

 

 

A

 

 

 

5.6.1.1.4

Siūlomo nurašyti turto tikrinimas

T

A

A

 

 

 

 

A

 

5.6.1.1.5

Nenusidėvėjusio nurašomo ilgalaikio turto pervedimas iš padalinio į virtualų sandėlį

 

 

 

 

 

A

 

 

 

5.6.1.1.7

Ilgalaikio turto nurašymo akto formavimas

 

 

 

 

 

A

 

 

 

5.6.1.1.8

Ilgalaikio turto perdavimo akto iš padalinio į virtualų „nusidėvėjusio ilgalaikio turto sandėlį“ formavimas

 

 

 

 

A

A

 

 

 

5.6.1.1.8

Perdavimo akto pasirašymas

 

 

 

A

 

 

 

 

A

5.6.1.1.9

Perdavimo aktų registravimas apskaitos programoje  „Turtas“

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 


5.6.1.3.    Ilgalaikio  turto nurašymo valdymo schema:

 


 

5.7.    Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizavimo procedūra.

 

5.7.1.1.    Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizavimo procedūros aprašymas

 

5.7.1.1.1.    Ilgalaikio turto inventorizavimo procedūra tai privaloma procedūra atliekama vieną kartą metuose – lapkričio, gruodžio mėn. arba materialiai atsakingam už padalinio  ilgalaikį turtą asmeniui išeinant iš darbo arba pakeičiant darbo vietą.
5.7.1.1.2.     Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizavimo procedūra atliekama rankiniu būdu.
5.7.1.1.3.    Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizavimo procedūra prasideda suformuojant ilgalaikio turto inventorizavimo komisiją direktoriaus įsakymu kiekvienais metais vieną kartą.
5.7.1.1.4.     Komisijos sudėtis formuojama iš komisijos pirmininko, ir narių: finansų valdymo padalinio atstovo atsakingo už turto apskaitą buhalterio 2 (privalomai) ir (pasirinktinai) įmonės administracijos arba padalinių vadovų.
5.7.1.1.5.    Sudarius ilgalaikio arba trumpalaikio turto inventorizacijos komisiją finansų valdymo buhalterė 2 spausdina padalinio turimo ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašą iš Excel‘io formos
5.7.1.1.6.    Padalinio ilgalaikio  ir trumpalaikio turto sąrašas pateikiamas komisijos nariams kurie inventorizuos ilgalaikį turtą.
5.7.1.1.7.    Komisijos nariai pagal ilgalaikio turto sąrašą tikrina ir sąraše pažymi ilgalaikio turto buvimą, jo vietą, būseną, (jeigu turtas sugadintas arba pažeistas, pažymima prie turto objekto sugadinimo ir pažeidimo tipas).
5.7.1.1.8.     Pasibaigus turto inventorizavimui komisijos nariai ir materialiai atsakingas asmuo pasirašo ranka sužymėtą ilgalaikio turto inventorizacijos apyrašą su ilgalaikio turto buvimu arba nebuvimu, turto buvimo vietą, turto būseną.
5.7.1.1.9.     Finansų valdymo skyriaus buhalterė 2 dalyvavusi inventorizavimo procese ir gavusi ranka užpildytą ir pasirašytą ilgalaikio turto apyrašą, į MS Excel  formą suveda inventorizacijos duomenis ir suformuoja naują inventorizacijos apyrašą pagal turo inventorizavimo duomenis.
5.7.1.1.10.     Inventorizacijos apyrašas pateikiamas materialiai atsakingiems komisijos nariams tvirtinimui. Patvirtintą inventorizavimo apyrašą  finansų valdymo buhalterė 2 suveda į apskaitos programą „Turtas“ surašydama inventorizavimo duomenis.

 

5.7.1.2.    Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizavimo kompetencijų lentelė:

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmas\ Vykdytojas

GD

VKSS

PD

B2

MAA

5.7.1.1.3

Inventorizavimo komisijos sudarymas

Kn

 

 

 

 

5.7.1.1.5

Padalinio turto sąrašo spausdinimas

 

 

 

A

 

5.7.1.1.7

Ilgalaikio turto buvimo pažymėjimas sąraše

 

D

D

D

 

5.7.1.1.8

Ilgalaikio turto inventorizacijos apyrašo su ilgalaikio turto buvimu arba nebuvimu, turto buvimo vieta, turto būsena pasirašymas

 

A

A

A

A

5.7.1.1.9

Inventorizacijos apyrašo inventorizacijos duomenų suvedimas į MS Excel formą ir naujo apyrašo formavimas

 

 

 

A

 

5.7.1.1.10

Inventorizacijos apyrašo tvirtinimas

 

T

T

T

 

5.7.1.1.10

Patvirtinto inventorizavimo apyrašo suvedimas į apskaitos programą „Turtas“

 

 

 

A

 

 


5.7.1.3.    Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizavimo valdymo schema:

 

 

5.8.    Ilgalaikio turto amortizacija

 

5.8.1.1.    Ilgalaikio turto amortizacijos procedūros aprašymas

 

5.8.1.1.1.     Ilgalaikio turto amortizacija „UAB Įmonė“ atliekama vieną kartą per mėnesį. Ilgalaikio turto amortizacija skaičiuojama įrengimui įvestam į eksploataciją. Amortizacija skaičiuojama mėnesiais nepriklausomai ar ilgalaikis turtas įvestas į eksploataciją apskaitinio mėnesio pradžioje ar pabaigoje. Amortizacinį atskaitymų nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvai patvirtinti įmonės direktoriaus įsakymu 2002.01.02, dokumento nr.: ....
5.8.1.1.2.    Turto priklausomybė ilgalaikio turto įsigijimo grupei pagal minimalią įsigijimo kainą nustatoma pagal ilgalaikio turto grupes „UAB Įmonė“ generalinio direktoriaus įsakymu 2002.01.02 dokumento nr.: ............
5.8.1.1.3.    Amortizacinius atskaitymus apskaičiuoja finansų valdymo buhalterė 2 su apskaitos programa „Turtas“. Pilnai nusidėvėjus ilgalaikio turto objektui jis paliekamas eksploatacijoje likvidacine1lt verte, o amortizaciniai atskaitymai jam nebeskaičiuojami. Siūloma ilgalaikio turto kortelėje turto objektui suteikti pažymį „susidėvėjęs“ jeigu turto objektas susidėvėjęs.

5.8.1.2.    Ilgalaikio turto amortizacijos kompetencijų lentelė:

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmas\ Vykdytojas

B2

VB

5.8.1.1.3

Amortizacinių atskaitymų apskaičiavimas

A

Kn

5.8.1.3.    Ilgalaikio turto amortizacijos valdymo schema:

 

 

 

 

5.9.    Ilgalaikio turto nuoma

 

5.9.1.1.    Ilgalaikio turto nuomos procedūros aprašymas

5.9.1.1.1.    Turto nuomą inicijuoja turto gavėjas ir UAB „Įmonė“ atstovas.
5.9.1.1.2.    Savo ilgalaikį turtą UAB „Įmonė“ išnuomoja sudarius turto nuomos sutartį.
5.9.1.1.3.    Turto nuomos sutartį tvirtina generalinis direktorius.
5.9.1.1.4.    Po sutarties pasirašymo formuojamas nuomojamo turto priėmimo–perdavimo aktas, kuriame nurodomi ilgalaikio turto gavėjo rekvizitai, ilgalaikio turto davėjo rekvizitai, ilgalaikio turto pavadinimas, grupė, inventorinis Nr., nuomojamo turto vertė, akto Nr., ir data.
5.9.1.1.5.    Priėmimo-perdavimo aktą pasirašo UAB „Įmonė“ materialiai atsakingas asmuo ir turto gavėjo atstovas.
5.9.1.1.6.    Pasirašytas išnuomoto ilgalaikio turto priėmimo-perdavimo aktas perduodamas buhalterei 2, kuri fiksuoja ilgalaikio turto aktą.
5.9.1.1.7.    Buhalterė 2 išbraukia turto objektą iš inventorizuojamų turto objektų sąrašo.
5.9.1.1.8.    Naujoje turto valdymo programoje reikia numatyti ilgalaikio turto požymį „išnuomotas“, kad automatiškai išbrauktų turto objektą iš inventorizuojamų objektų sąrašo. Taip pat nurodyti kada ir kam išnuomojamas ilgalaikis turtas ir išnuomoto turto nuomos kainą, kad būtų galima kontroliuoti išnuomoto turto pelningumą lyginant su turto objekto amortizacija.
5.9.1.1.9.    Išsinuomojant ilgalaikį turtą, turto išsinuomavimą inicijuoja padalinio arba skyriaus vadovas.
5.9.1.1.10.    Turto turėtojas pateikia turto nuomos sutartį, kurią tvirtina generalinis direktorius.
5.9.1.1.11.    Po sutarties pasirašymo turto nuomotojas pateikia turtą ir priėmimo perdavimo aktą, kuriame nurodomi ilgalaikio turto nuomotojo rekvizitai, ilgalaikio turto nuomininko rekvizitai, ilgalaikio turto pavadinimas, nuomojamo turto vertė, akto Nr., ir data.
5.9.1.1.12.    Priėmimo-perdavimo aktą pasirašo UAB „Įmonė“ materialiai atsakingas asmuo ir turto nuomotojo atstovas.
5.9.1.1.13.    Pasirašytas išnuomoto ilgalaikio turto priėmimo-perdavimo aktas perduodamas buhalterei 2, kuri fiksuoja ilgalaikio turto aktą.
5.9.1.1.14.    Įtraukia turto objektą į inventorizuojamų turto objektų sąrašą, pažymi kad turto objektui neskaičiuojama amortizacija, pažymi kad turtas išsinuomotas ir jis įtraukiamas į buhalterinę išsinuomoto turto sąskaitą.

 

5.9.1.2.    Ilgalaikio turto nuomos procedūros kompetencijų lentelė

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmas\ Vykdytojas

GD

VKSS

PD

B2

MAA

TG

TT

5.9.1.1.1

Turto nuomos inicijavimas

Kn

 

 

 

 

A

A

5.9.1.1.2

Turto nuomos sutarties sudarymas

 

 

 

 

 

A

A

5.9.1.1.4

Turto priėmimo perdavimo akto pasirašymas

 

 

 

 

 

A

A

5.9.1.1.6

Turto priėmimo – perdavimo akto registravimas apskaitoje

 

 

 

A

 

 

 

5.9.1.1.7

Išnuomoto turto išbraukimas iš inventorizuojamo turto sąrašo

 

 

 

A

 

 

 

5.9.1.1.9

Turto išsinuomavimo inicijavimas

 

 

 

 

 

A

A

5.9.1.1.10

Turto išsinuomavimo sutarties sudarymas

T

 

 

 

 

D

A, T

5.9.1.1.11

Išsinuomoto turto priėmimo perdavimo akto pasirašymas

 

 

 

 

 

A

A

5.9.1.1.13

Išsinuomoto turto priėmimo – perdavimo akto registravimas apskaitoje

 

 

 

A

 

 

 

5.9.1.1.14

Išsinuomoto turto įtraukimas į inventorizuojamų turto objektų sąrašą

 

 

 

A

 

 

 

 


5.9.1.3.    Ilgalaikio turto nuomos procedūros valdymo schema


 

5.10.    Ilgalaikio turto panauda

 

5.10.1.1.    Ilgalaikio turto panaudos procedūros aprašymas

 

5.10.1.1.1.    Ilgalaikio turto panaudą inicijuoja turto davėjas ir padalinio vadovas.
5.10.1.1.2.    Tarp turto davėjo sudaroma turto panaudos sutartis, kurią tvirtina generalinis direktorius.
5.10.1.1.3.    Po sutarties pasirašymo turto davėjas pateikia priėmimo perdavimo aktą, kuriame fiksuojami turto davėjo rekvizitai, priimančio padalinio Nr.,materialiai atsakingas asmuo, turto vertė.
5.10.1.1.4.    Priėmimo-perdavimo aktą pasirašo turto davėjo atsakingas asmuo ir turto gavėjo atstovas (padalinio vadovas).
5.10.1.1.5.    Pasirašyti turto priėmimo-perdavimo  aktai perduodami į finansų valdymo skyrių buhalterei 2 ir registruojami apskaitoje.
5.10.1.1.6.    Finansų valdymo skyriaus buhalterė įtraukia turto objektą į ilgalaikio turto sąrašą ir pažymi, kad turto objektui neskaičiuojama amortizacija ir įtraukia į užbalansinę, „ ilgalaikio turto panauda “, sąskaitą (8076).
5.10.1.1.7.    Pagal naują turto valdymo sistemą panaudos būdu turimam turtui reikia suteikti inventorinį Nr. ir pažymėti turto kainą.
5.10.1.1.8.    Panaudos būdu gautas ilgalaikis turtas grąžinamas turto savininkui pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.
5.10.1.1.9.    Ilgalaikio turto priėmimo-perdavimo aktą pasirašo turto savininko atstovas ir materialiai atsakingas asmuo, kuris buvo atsakingas už turto objektą.
5.10.1.1.10.    Pasirašytas priėmimo perdavimo aktas perduodamas finansų valdymo skyriaus buhalterei 2 ir registruojamas apskaitoje.
5.10.1.1.11.    Buhalterė 2 pagal priėmimo-perdavimo akto duomenis išbraukia ilgalaikio turto objektą iš ilgalaikio turto sąrašo.
5.10.1.1.12.    Naujoje ilgalaikio turto valdymo programoje reikia nurodyti prie ilgalaikio turto objekto ar jis yra gautas pagal panaudą ar ne. Parinkti jam reikalingą buhalterinę sąskaitą. Nurodyti turto davėjo duomenis, turto tiekėjo dalyje. Taip pat įvesti turto operaciją: turto panauda.

 

Ilgalaikio turto panaudos kompetencijų lentelė

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmas\ Vykdytojas

GD

VKSS

PD

B2

MAA

TG

TD

5.10.1.1.1

Turto panaudos inicijavimas

 

 

A

 

 

 

A

5.10.1.1.2

Turto panaudos sutarties sudarymas

T

 

 

 

 

 

A

5.10.1.1.4

Turto priėmimo perdavimo akto formavimas

 

 

A, T

 

 

 

A,T

5.10.1.1.5

Turto priėmimo – perdavimo akto registravimas apskaitoje

 

 

D

A

 

 

 

5.10.1.1.6

Turto įtraukimas į ilgalaikio turto sąrašą

 

 

 

A

 

 

 

5.10.1.1.8

Panaudos sutartimi gauto turto grąžinimo dokumento formavimas ( perdavimo priėmimo aktas )

 

 

A, T

 

 

A,T

A,T

5.10.1.1.10

Grąžinto turto perdavimo – priėmimo akto registravimas apskaitoje

 

 

 

A

 

 

 

5.10.1.1.11

Turto išbraukimas iš ilgalaikio turto sąrašo

 

 

 

A

 

 

 

 


5.10.1.2.    Ilgalaikio turto panaudos valdymo schema 

6.    Trumpalaikio turto valdymAS.

 

6.1.1.1.    Trumpalaikio turto valdymo procedūros aprašymas

 

6.1.1.1.1.    Trumpalaikio turto apskaitą UAB “Įmonė” veda finansų valdymo padalinys.
6.1.1.1.2.    UAB “Įmonė” trumpalaikio turto priskyrimo šiai turto grupei kriterijai yra generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta įsigijimo kaina  ir tarnavimo laikas (abu kriterijai).
6.1.1.1.3.    Įsigyjant trumpalaikį turtą finansų valdymo skyriaus buhalterė, registruodama pirkimo dokumentą apskaitos programoje “Turtas”, nurodo trumpalaikio turto įsigijimo buhalterinę sąskaitą.
6.1.1.1.4.    Trumpalaikio turto nurašymas vykdomas  pagal ilgalaikio turto nurašymo procedūrą 5.6  tiktai sumine išraiška iš karto po jo įsigijimo ir įvedimo į eksploataciją, surašant trumpalaikio turto nurašymo aktą ( jame nurodoma nurašomi trumpalaikio turto objektai kiekine ir pinigine išraiška ), kurį tvirtina Gen.direktorius, pasirašo Fin.direktorius, vyr.finansininkė ir veiklos valdymo direktorė, nurašant jį į veiklos ir sąnaudas.
6.1.1.1.5.    Trumpalaikis turtas UAB „Įmonė“ nustatomas pagal jo vertę, jei pagal normatyvinę informaciją turto vertė neviršija normatyvinės pagal turto grupę vertės jis traukiamas į trumpalaikio turto grupę, priešingu atveju į ilgalaikio turto grupę. 
6.1.1.1.6.    Trumpalaikio turto nurašymą kiekine išraiška inicijuoja padalinio, skyriaus vadovas arba turto specialistas. Turtas „UAB Įmonė“ nenurašomas jeigu jis netinkamas eksploatuoti (sulūžo, sugedo ir kt.), remontuotinas, negali būti parduotas ar perduotas kitoms organizacijoms.
6.1.1.1.7.    Nurašomo trumpalaikio turto sąrašą (trumpalaikio turto pavadinimas, ir nurašymo priežastis) pateikia padalinio vadovas elektroniniu paštu arba spausdintine forma finansų skyriaus buhalterei 2.
6.1.1.1.8.    Buhalterė 2 MS Excel forma suformuoja trumpalaikio turto nurašymo aktą, patikrina jo teisingumą ir pasirašo.
6.1.1.1.9.     Generalinio direktoriaus įsakymu suformuota turto nurašymo komisija: finansų- kontrolės direktorius, vyr. finansininkė, veiklos valdymo direktorė patikrina siūlomą nurašyti turtą. Jeigu komisija nustato, kad turtas tikrai netinkamas naudoti, pasirašo turto nurašymo aktą, kuriame išvardinta: turto pavadinimas, padalinio Nr. įsigijimo data, nurašymo priežastis, viso nurašyti turto objektų. Komisijos pasirašytą ilgalaikio arba trumpalaikio turto nurašymo aktą tvirtina „UAB Įmonė“ generalinis direktorius ir aktas perduodamas saugoti į finansų valdymo skyrių.

 

6.1.1.2.    Trumpalaikio turto valdymo kompetencijų lentelė:

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmas\ Vykdytojas

GD

FKD

VF

VVDir

B1

B2

PV

TS

 

 

6.1.1.1.

Turto priklausomybės trumpalaikiui turtui nustatymas

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

6.1.1.1.3

Trumpalaikio turto pirkimo dokumentų registravimas

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

6.1.1.1.4

Trumpalaikio turto nurašymas sumine išraiška

T

A

A

A

 

I

 

 

 

 

6.1.1.1.7

Trumpalaikio turto pripažinimas netinkamu naudoti

 

 

 

 

 

I

A

A

 

 

6.1.1.1.9

Trumpalaikio turto nurašymas kiekine išraiška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.3.    Trumpalaikio turto valdymo schema:


7.    TURTO VALDYMO KOMPETENCIJA

 

Procedūros Eil.Nr.


Procedūra/Vykdytojas

Rezultatai

GD

FKD

VF

VB

B1

PD

B2

5.1

Turto pirkimas

Įvestas į eksploataciją turtas

T

 

 

 

I

A

A

5.2

Turto remontas

Suremontuotas turtas

T

T

T

Kn

 

 

A

5.3

Turto gamyba

Surašomas turto pasigaminimo aktas ir sąskaita faktūra

T

 

 

Kn

A

D

A

5.4

Turto perdavimas

Perduotas turtas kitam materialiai atsakingam asmeniui

T

 

 

 

 

A

A

5.5

Turto pardavimas

Turtasje“ fiksuojamas turto pardavimas pagal išrašytą sąskaitą

T

I

I

Kn

A

 

D

5.6

Turto nurašymas

Turtasje“ fiksuojamas turto nurašymas

T

T

T

Kn

 

D

A

5.7

Turto inventorizacija

Suskaičiutas įmonės turtas

T

D

 

K

 

A

A

5.8

Amortizacijos skaičiavimas

Turtasje“ suskaičiuotas turto nusidėvėjimas

T

 

I

Kn

 

 

A

5.9

Turto nuoma

Išnuomotas/ išsinuomotas ilgalaikis turtas

T

 

 

 

 

D

A

5.10

Turto panauda

Gautas panaudos būdu turtas

T

 

 

 

 

A

A

6

Trumpalaikio turto pirkimas ir nurašymas

Turtasje“ pajamuojamas trumpalaikis turtas ir formuojamas jo nurašymo aktas

T

T

T

Kn

 

D

A


 

8.    Bendra turto valdymo proceso schema

 


 

8.1.    Turto valdymo  schemos aprašymas

UAB „Įmonė“  turto valdymo procedūrą galima suskirstyti į dvi dalis: ilgalaikio turto valdymo procesą ir trumpalaikio turto valdymo procesą

Trumpalaikio turto valdymo procesas UAB „Įmonė“ susideda iš dviejų dalių: trumpalaikio turto pirkimas ir po jo sekantis trumpalaikio turto nurašymas

Ilgalaikio turto valdymo procesas yra sudėtingesnis. Pradžioje ilgalaikis turtas yra įsigyjamas. UAB „Įmonė“

Ilgalaikio turto įsigijimo būdai yra : pirkimas, sava gamyba.

Įsigijus ilgalaikį turtą jis automatiškai įvedamas į eksploataciją ( įvedimas į eksploataciją vėliau nei įsigijimo data naudojamas naujam padalinyje, bet tą patį mėnesį)

Turto eksploatacijos metu įvykęs ilgalaikio turto remontas ar modernizacija ir ženkliai padidinęs turto vertę fiksuojamas atskira ilgalaikio turto procedūra

Toliau vyksta ilgalaikio turto amortizavimas( ilgalaikio turto vertės mažėjimas)

Perduodant ilgalaikį turtą iš vieno padalinio į kitą vyksta turto turėtojo pasikeitimas, kas fiksuojama ilgalaikio turto kortelėje.

Galutinis procesas tai: retai pasitaikantis ilgalaikio turto pardavimas, o dažniausiai ilgalaikis turtas sudėvimas, o po to nurašomas.

Viso turto valdymo proceso eigoje gaunama informacija apie turto vertę, jo būklę, išsidėstymą pagal padalinius, pateikiama įmonės administracijai ir savininkams, vertinant visos įmonės ir atskirų padalinių darbą.