FINANSŲ VALDYMO PROCEDŪRA

 

 

1.    PASKIRTIS

 

 Dokumento paskirtis-organizuoti finansų valdymo skyriaus darbą ir apibrėžti finansų valdymo skyriaus ryšius su kitais įmonės padaliniais.

 

2.    TAIKYMO SRITIS

 

Ši procedūra taikoma finansų valdymo skyriuje ir įmonės tinklo padaliniuose .

 

 

3.    PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS

 

3..1.          PAAIŠKINIMAI:

POS-kompiuterizuotas kasos aparatas turintis savo nuosavą kompiuterį ,spausdintuvus, magnetinių kortelių skaitytuvus, ryšį su kitais kompiuteriais, savo specializuotą programinę įrangą.

GPM –gyventojų pajamų mokestis

SODRA – socialinio draudimo mokestis

PVM – pridėtinės vertės mokestis

Banko išrašas – banko pateikiama informacija, spausdintinėje arba ekraninėje formoje apie banko atliktas operacijas.

 

3..2.          SANTRUMPOS:

GD - generalinis direktorius

FKD - finansų ir kontrolės direktorius

VF - vyriausia finansininkė

VB - vyriausias buhalteris

B1 - buhalterė 1

B2 – buhalterė 2

A1 - apskaitininkė 1

KS – kasininkė.

PD - Padalinio vadovas

PG – padalinio gamybos vadovas

PAS – padalinio apskaitininkė

PPV – padalinio apskaitos vadybininkas

PGA -  pinigų gavėjas

PDV – pinigų davėjas

II – išorinė įmonė

Tiek – tiekėjas

ViešbDir – viešbučio “Įmonė” direktorius

SKV – skyriaus vadovas

PSV – plėtros skyriaus vadybininkas

TE – teisininkė

VR - vairuotojas

Įrašai lentelėje: T - tvirtina, A - atlieka ir atsako, D - dalyvauja, I - gauna arba pateikia informaciją, Kn – kontroliuoja.

 

4.    Finansų valdymo PROCEDŪROS ESMĖ

 

Procedūros esmė-užtikrinti operatyvų, sistemingą ir aiškų finansų valdymo procesą įmonėje

 

 

5.    FINANSŲ VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS

 

Šioje procedūroje aprašomas finansų valdymo procesas „ kaip yra dabar“:

Mokėtinų sumų valdymo procesas.

Gautinų sumų valdymo procesas.

Kasos valdymo procesas.

Banko sąskaitų valdymo procesas

Valstybei mokėtinų mokesčių valdymo procesas.

Finansų valdymas pardavimų procese.

Pirkimų valdymo procesas.

Finansinis investicijų valdymo procesas.

Darbo užmokesčio apskaitos procesas.

Komandiruočių apskaitos procesas.

Pakuotės mokesčio apskaitos procesas.

Taros apskaitos procesas

Kuro apskaita

Limitinių kortelių apskaita

Sąnaudų pripažinimas pagal finansinės ir mokestinės apskaitos principus, pelno mokesčio skaičiavimas.

Suteiktų paskolų apskaita

Nuomojamų patalpų įvedimo į eksploataciją apskaita

Draudimo įmokų ir iš draudimo gautų įmokų apskaita

 

Dokumente aprašytos procesų schemos, apibrėžti informacijos apsikeitimo tarp darbuotojų ryšiai

 


 

5.1.    Mokėtinų sumų valdymo procesas

 

5.1.1.    Mokėtinų sumų banko pavedimu valdymo proceso aprašymas

 

5.1.1.1.    Mokėtinų sumų valdymo procese naudojama techninė įranga: personaliniai kompiuteriai, internetinio ryšio įranga ir spausdintuvai.

5.1.1.2.    Mokėtinų sumų valdymo procese naudojama taikomoji programinė įranga: buhalterinė apskaitos programa „Apskaitos“, darbo užmokesčio apskaitos programa „Apskaitos“, įvairių ataskaitų ir formų ruošimui MS Excel.

5.1.1.3.    Iš padalinių atėjusios pirkimų sąskaitos- faktūros (už prekes ir žaliavas) registruojamos finansų valdymo skyriuje, apskaitos programoje „Apskaitos[L1] “. Sąskaitos importuojamos iš Sistemos į Programą.

5.1.1.4.    Į centrinį ofisą atėjusios pirkimų sąskaitos – faktūros (už patalpų nuomą, komunalinius patarnavimus, reklamą ir ūkines išlaidas) registruojamos finansų valdymo skyriuje, apskaitos programoje „Apskaitos[L2] “. Jos suvedamos rankiniu būdu.

5.1.1.5.    Mokėtini mokesčiai valstybei (sodr‘a, FAPM, kelių mokestis, PVM, taršos, pakuočių, žemės nuomos, nekilnojamo turto mokesčiai alkoholio ir tabako prekybos licencijos ir kiti), paskaičiuojami apskaitos programa ‚Apskaitos‘ suvedus pradinius duomenis rankiniu būdu.

5.1.1.6.    Spausdinama ataskaita apie mokėtinas sumas datai: kartu: mokesčiai valstybei, nuoma, komunalinės paslaugos, skolos tiekėjams[L3] .

5.1.1.7.    Ataskaitos apie lėšas banko sąskaitose pateikimas

5.1.1.8.    Apmokėjimo leidimas atliekamas generalinio direktoriaus sprendimu,  pažymint ataskaitoje apie mokėtinas sumas, reikiamus kontrahentus ir sumas.

5.1.1.9.    Apmokėjimas atliekamas iš pažymėtos generalinio direktoriaus mokėtinų sumų ataskaitos, elektroninės bankininkystės programomis, pasirašant elektroniniu būdu 2 atsakingiems asmenims.

5.1.1.10.    Apmokėjimo faktas sutikrinamas „Apskaitosje“ iš banko išrašų formų rankiniu būdu.


5.1.2.    Mokėtinų sumų banko pavedimu valdymo proceso kompetencija[L4] 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

FUNKCIJA

Rezultatai

GD

FKD

VF

VB

B1

 

B2

5.1.1.3

Pirkimo sąskaitų registravimas iš padalinių

Suregistruotos sąskaitos „Apskaitosje

 

 

 

Kn

A

 

5.1.1.4

 

Į centrinį ofisą atėjusių pirkimų sąskaitų registravimas

 

Suregistruotos sąskaitos „Apskaitosje

 

 

 

Kn

A

 

5.1.1.5

Mokėtinų mokesčių valstybei

paskaičiavimas

 

Paskaičiuoti valstybiniai mokesčiai „Apskaitosje

 

 

 

A

 

 

5.1.1.6

Ataskaitos apie mokėtinas sumas datai ruošimas

Paruošta ataskaita apie mokėtinas sumas

 

 

 

A

 

 

5.1.1.7

Ataskaitos apie lėšas banko sąskaitose ruošimas

Paruošta ataskaita apie lėšas banko sąskaitose

 

 

I

A

 

 

 

5.1.1.8

Apmokėjimo svarstymas

Apmokėjimo leidimas

A

D

 

 

 

 

5.1.1.9

Apmokėjimo atlikimas

Apmokėtos pirkimų sąskaitos, sumokėti valstybiniai mokesčiai

I

 

 

A

 

 

5.1.1.10

Apmokėjimo registravimas

 Suregistruoti apmokėjimai „Apskaitosje

 

 

I

Kn

 

 

 A

 


 

5.1.3.    Mokėtinų sumų banko pavedimu valdymo proceso schema[L5] 

 


 

5.2.    Mokėtinų sumų grynais pinigais valdymo procesas

 

5.2.1.    Mokėtinų sumų GRYNAIS PINIGAIS valdymo proceso aprašymas

 

5.2.1.1.    Duomenys apie mokėtinas sumas ateina į įmonės centrinę kasą:

a.              Iš marketingo skyriaus autorinės sutartys, jų atlikimo aktai[L6] , buhalterė suveda į „Apskaitos“ programą, po to jie perduodami į kasą.

b.              Iš personalo skyriaus komandiruočių įsakymai[L7]  , įsakymus apie komandiruotes gauna buhalterė.

c.               Iš finansų valdymo skyriaus komandiruotpinigių paskaičiavimo dokumentais,iš įmonės darbuotojų komandiruočių ataskaitos su finansiniais komandiruočių išlaidų dokumentais[L8] 

d.              Iš finansų valdymo skyriaus gauna atlyginimų išmokėjimo žiniaraščius visiems Vilniaus miesto padaliniams.

e.               Iš finansų valdymo skyriaus duomenys apie deponuotą darbo užmokestį įmonės padalinių darbuotojams[L9] . Apie jį buhalterė sužino  iš grąžintų po išmokėjimo žiniaraščių bei likusiųjų neišmokėtų pinigų.

f.               Iš įmonės darbuotojų sąskaitos faktūros apie kitas ūkines išlaidas su leidimu išmokėti pinigus[L10] . Darbuotojai pildo avanso apyskaitą, ji tvirtinama nustatyta tvarka, pinigai išmokami arba avansu ūkio išlaidoms, arba pagal avanso apyskaitą.

5.2.1.2.    Kasininkė gavusi su pinigų išmokėjimu reikalingus finansinius dokumentus,gavusi žodinį vyr. Buhalterio, finansų ir kontrolės direktoriaus ir vyr.finansininkės sutikimą,  patikrina pinigus gaunančio asmens tapatybės dokumentus ir spausdina kasos išlaidų orderį.

5.2.1.3.    Išmokami  pinigai pinigų gavėjui

5.2.1.4.    Pinigų gavėjas ir kasininkas pasirašo kasos išlaidų orderyje kad pinigus gavo , kasininkas pasirašo kasos išlaidų orderyje kad pinigus išmokėjo.

5.2.1.5.    Kasininkas kasos operaciją fiksuojama apskaitos programoje „Apskaitos“ darbo dienos pabaigoje atspausdina dienos kasos knygą[L11] ., du vienodus lapus.

5.2.1.6.    Darbo užmokesčio išmokėjimo atveju pinigų gavėjas pasirašo žiniaraštyje. Kasininkas išrašo vieną kasos pajamų orderį visai išmokėtai darbo užmokesčio sumai, kurį pasirašo padalinio vadovas. Kasos išlaidų orderį  pasirašo įmonės vyr. buhalteris ir finansų ir kontrolės direktorius.

5.2.1.7.    Visus kasos išlaidų orderius kartą per mėnesį pasirašo įmonės vyr. buhalteris.

5.2.1.8.    Visus kasos išlaidų orderius kartą per mėnesį patikrina ir pasirašo įmonės finansų ir kontrolės direktorius.

5.2.1.9.    Kasos pajamų ir išlaidų orderių  registras[L12]  formuojamas apskaitos programoje „Apskaitos“.

5.2.1.10.    Pajūrio ir Kauno regionų kasos vedamos rankiniu būdu, o po to finansų valdymo skyriuje suvedamos į apskaitos programą „Apskaitos“.

 


 

5.2.2.    Mokėtinų sumų grynais pinigais valdymo proceso kompetencija

Pastaba: PGA –pinigų gavėjas

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

FUNKCIJA

Rezultatai

PGA

KS

FKD

VB

B4

 

B5

5.2.1.1

Informacijos apie mokėtinas sumas surinkimas

Paruošti finansiniai dokumentai pinigų mokėjimui

 

A

 

I

I

 

I[L13] 

5.2.1.2

Asmens tapatybės ir

finansinių dokumentų

patikrinimas

 

Pirminiai dokumentai patikrinti

I

A

 

 

 

 

5.2.1.2

Kasos išlaidų orderio spausdinimas

Atspausdintas kasos išlaidų orderis

 

A

 

 

 

 

5.2.1.3

Pinigų išmokėjimas

Išmokėti pinigai

D

A

 

 

 

 

5.2.1.4

Kasos išlaidų orderio pasirašymas

Pasirašytas kasos išlaidų orderis

A

A

 

 

 

 

5.2.1.6

Darbo užmokesčio žiniaraščio pasirašymas

Pasirašytas darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštis

 

 

A

A

 

 

5.2.1.6

Kasos išlaidų orderių registravimas programoje

Suregistruoti kasos išlaidų orderiai programoje

 

A

 

Kn

 

 

5.2.1.5

Kasos knygos spausdinimas

Atspausdinta kasos knyga

 

A

 

 

 

 

5.2.1.7

Mėnesinis kasos išlaidų orderių pasirašymas

Pasirašyti kasos išlaidų orderiai

 

I

 

A

 

 

5.2.1.8

Mėnesinis kasos išlaidų orderių patikrinimas ir pasirašymas

Pasirašyti ir patikrinti kasos išlaidų orderiai

 

 

A

I

 

 

 

Įrašai lentelėje: T - tvirtina, A - atlieka ir atsako, D - dalyvauja, I - gauna arba pateikia informaciją, Kn – kontroliuoja.

 


5.2.3.    Mokėtinų sumų grynais pinigais valdymo proceso schema


 

5.3.    Gautinų sumų valdymo procesas

 

5.3.1.    Gautinų sumų valdymo proceso aprašymas

 

5.3.1.1.    Gaunamų sumų valdymo procesas skirtas apskaityti visus įmonės piniginių lėšų gavimo būdus ir juos sistematizuoti.

5.3.1.2.    Gaunamų sumų valdymo procese naudojama techninė įranga; personalinis kompiuteris, kasos aparatas POS, banko terminalas, banko kortelių skaitytuvai ir internetinio ryšio įranga skirta duomenų eksportui iš pardavimų apskaitos programos Apskaitos į apskaitos programą „Apskaitos“.

5.3.1.3.    Gaunamų sumų valdymo procese naudojama taikomoji programinė įranga: apskaitos programa Apskaitos, apskaitos programa „Apskaitos“, MS Excel specialios formos.

5.3.1.4.    Gaunamų sumų apskaitą atlieka  finansų valdymo padalinio buhalteriai padalinių vadovai ir pamainų vadybininkai.

5.3.1.5.    Gautinos sumos susideda: iš padalinių realizacinių įplaukų už visuomeninio maitinimo paslaugas

a.              Atsiskaitant per kasą atsiskaitant grynais pinigais,( procedūra 5.6.1.10 - 5.6.1.13)

b.              Atsiskaitant per bankų terminalus atsiskaitant banko kortelėmis, ,( procedūra 5.6.1.14 )

c.               Atsiskaitant pavedimu per banką išrašant sąskaitas faktūras,( procedūra 5.6.1.15 )

Iš reklamos paslaugų ir reklaminio ploto nuomos, ilgalaikio turto pardavimo[L14]  ir už maitinimą.

5.3.1.6.    Finansų valdymo skyriaus buhalteris išrašo sąskaitą faktūrą pirkėjui už suteiktas paslaugas ir įtraukia ją į apskaitą. Kol pirkėjas neatsiskaito jo skolos suma yra gautina suma[L15] . Tokios pat sąskaitos galimos išrašyti ir padaliniuose, jei jos yra už maitinimą.

5.3.1.7.    Ataskaitos apie pirkėjų skolas ruošimas

5.3.1.8.    Informacijos apie apmokėtas banko kortele padaliniuose sąskaitas (banko terminalo atspausdinta ir kliento pasirašyta ataskaita) ir faktiškai apmokėtas banko (iš banko išrašų) derinimas.

5.3.1.9.    Laiškų apie kliento pasirašytas, apmokėtas banko kortele, o banko neapmokėtas,sąskaitas siuntimas ir rašymas.

5.3.1.10.    Apmokėjimo pavedimu iš banko išrašų suvedimas į apskaitos programą „Apskaitos“.

 

5.3.2.    Gautinų sumų valdymo proceso kompetencijos

Pastaba: BA - bankas

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

FUNKCIJA

Rezultatai

GD

FKD

VF

VB

B1

 

PPV

5.3.1.6

Sąskaitos-faktūros išrašymas

Išrašoma sąskaita-faktūra pirkėjui

 

 

 

Kn

A

 

5.3.1.6

Sąskaitos-faktūros įtraukimas į apskaitą

Sąskaita-faktūra įraukiama į apskaitą

 

 

 

Kn

A

 

5.3.1.7

Ataskaitos apie pirkėjų skolas ruošimas

Paruošta ataskaita apie pirkėjų skolas

 

 

 

Kn

A

 

5.3.1.8

Informacijos apie apmokėtas sąskaitas derinimas

Surinkta informacija apie apmokėtas sąskaitas

 

 

I

Kn

A

 

5.3.1.9

Laiškų bankui apie neapmokėtas sąskaitas rašymas ir siuntimas

Siunčiami laiškai bankui

 

 

I

Kn

A

 

5.3.1.10

Apmokėjimo pavedimu iš banko išrašų suvedimas

Į „Programą“ suregistruojamos apmokėtos sąskaitos

 

 

I

Kn

A

 

 

5.3.3.    Gautinų sumų valdymo proceso schema

 

 

5.4.    kasos valdymo procesas

 

5.4.1.    kasos valdymo proceso aprašymas

 

5.4.1.1.    Kasos valdymo procesas skirtas aprašyti kasos operacijas, nustatyti informacijos srautus tarp įmonės padalinių ir skyrių

5.4.1.2.    Kasos valdymo procese naudojamos techninės priemonės: personalinis kompiuteris, spausdintuvas.

5.4.1.3.    Kasos valdymo procese naudojama taikomoji programinė įranga: apskaitos programa „Apskaitos“ ir MS Excel specialios formos

5.4.1.4.    UAB Įmonėja centrinėje kasoje atliekamos dvi operacijos su grynaisiais pinigais: grynų pinigų pajamavimas ir grynų pinigų išlaidavimas. Šias operacijas atlieka finansų valdymo skyriaus kasininkė.

 

5.4.1.5.    Fizinis asmuo atstovaujantis pats save, išorinę įmonę, UAB „Įmonė“ padalinį ar skyrių įneša grynus pinigus į kasą.

5.4.1.6.    Kasininkė formuoja kasos pajamų orderį iš apskaitos programos „Apskaitos“. Kasininkė įrašo į kasos pajamų orderio formą mokančio asmens ar įmonės rekvizitus iš apskaitos programos „Apskaitos“, klientų sąrašo. Įrašo duomenis apie mokėjimo paskirtį iš apskaitos programos „Apskaitos“ iš išrašytų sąskaitų arba išankstinių apmokėjimo sąskaitų sąrašo tam klientui. Įveda mokamą sumą. Atspausdina kasos pajamų orderį.

5.4.1.7.    Jei kasininkė formuoja kasos pajamų orderį, įnešant grynus pinigus iš padalinių vadovų pagal pinigų gavimų kvitus F10, mokėjimo paskirtyje nurodoma realizacinės pajamos, išvardijant visų kvitų F10 numerius.

5.4.1.8.    Atspausdintą kasos pajamų orderį pateikia pinigų davėjui ir priima pinigus iš pinigų davėjo.

5.4.1.9.    Pinigų davėjas pasirašo kasos pajamų orderį, o kasininkė suskaičiuoja pinigus irgi  pasirašo kasos pajamų orderį.

5.4.1.10.    Kasininkė gautus, suskaičiuotus pinigus padeda į seifą.

5.4.1.11.    Kasininkė pasirašytą kasos pajamų orderį pateikia vyr. buhalterei pasirašyti.

5.4.1.12.    Pasirašytą vyr. buhalterės kasos pajamų orderį kasininkė padalina pusiau. Apatinę pasirašytą kasos pajamų orderio dalį atiduoda pinigų davėjui, viršutinę dalį pasilieka finansų valdymo skyriuje.

5.4.1.13.    Darbo dienos pabaigoje kasininkė registruoja kasos pajamų orderius apskaitos programoje ‚Apskaitos“ apmokėjimo dalyje.

5.4.1.14.    Kasininkė apskaitos programa „Apskaitos“ dienos pabaigoje atspausdina kasos knygą už dieną[L16] . Kasos inventorizacijos aprašymas.

5.4.1.15.    Kasos apskaitoje turi būti numatyta vesti multivaliutinę grynųjų pinigų apskaitą


 

 

5.4.2.    kasos valdymo proceso kompetencija.

 

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

FUNKCIJA

Rezultatai

FKD

VF

VB

B1

PD

KS

PDV

5.4.1.5

Pinigų įnešimas į kasa

Fizinis asmuo atstovaujantis pats save, išorinę įmonę, UAB „Įmonė“ padalinį ar skyrių įneša grynus pinigus į kasą

 

 

 

 

A

 

A

5.4.1.6

Pajamų orderio klientui formavimas ir išrašymas

Išrašytas kasos pajamų orderis

 

 

 

 

 

A

 

5.4.1.6

Pajamų orderių registracija

„Apskaitos“ formuojamas įplaukų registras

 

 

 

 

 

A

 

5.4.1.7

Jei grynus pinigus įneša padalinio vadovas, reliacinių pajamų nurodymas išvardijant visų F10 kvitų numerius

Į orderį surašomi visų F10 kvitų numeriai ir pažymima kad tai reliacinės pajamos

 

 

 

 

I

A

 

5.4.1.8

Orderio pateikimas pinigų davėjui ir pinigų paėmimas iš jo

Pinigų davėjui pateikiamas orderis ir iš jo paimami pinigai

 

 

 

 

 

A

D

5.4.1.9

Pinigų skaičiavimas ir pajamų orderio pasirašymas

Pinigų davėjas pasirašo orderį, kasininkė suskaičiuoja pinigus ir pasirašo orderį

 

 

 

 

 

A

D

5.4.1.10

Pinigų padėjimas į seifą

Suskaičiuoti pinigai padedami į seifą

 

 

 

 

 

A

 

5.4.1.11

Pajamų orderio pateikimas vyr. buhalterei pasirašyti

Pasirašytas pajamų orderis

 

 

T

 

 

A

 

5.4.1.12

Pajamų orderio dalinimas pusiau

Pasirašytas pajamų orderis padalinamas pusiau

 

 

 

 

 

A

 

5.4.1.12

Pasirašytos apatinės kasos pajamų orderio dalies atidavimas pinigų davėjui

Atiduodama apatinė kasos pajamų orderio dalis

 

 

 

 

 

A

D

5.4.1.12

Viršutinės kasos pajamų orderio dalies palikimas finansų valdymo skyriuje

Pasiliekama viršutinė kasos pajamų orderio dalis

 

 

 

 

 

A

 

5.4.1.13

Dienos kasos pajamų orderių registravimas

Visi darbo dienos kasos pajamų orderiai suregistruojami „Apskaitosje

 

 

 

 

 

A

 

5.4.1.14

Dienos kasos knygos spausdinimas

Apskaitoss“ pagalba atspausdinama dienos kasos knyga

 

 

 

 

 

A

 

 


5.4.3.    kasos valdymo proceso schema.


 

5.5.    banko sąskaitos valdymo procesas

 

5.5.1.    banko sąskaitos valdymo proceso aprašymas

 

5.5.1.1.    Banko sąskaitų valdymo procesas skirtas apskaityti banko operacijas ir paskaičiuoti su banko sąskaitų aptarnavimu surištas išlaidas.

5.5.1.2.    Banko sąskaitos valdymo procese naudojama techninė įranga: personalinis kompiuteris, spausdintuvas ir internetinio ryšio įranga.

5.5.1.3.    Banko sąskaitos valdymo procese naudojama taikomoji programinė įranga apskaitos programa „Apskaitos“.

5.5.1.4.    Darbo dienos pradžioje vyr. buhalteris atspausdina banko sąskaitų išrašus iš bankų elektroninės bankininkystės programų, buhalterei 7.

5.5.1.5.    Buhalterė 7 sutikrina atliktus banko mokėjimus ( apmokėtą sumą, tiekėjo pavadinimą, apmokėjimo datą ir apmokėtų sąskaitų numerius ) apskaitos programoje „Apskaitos“ su banko išrašais.

5.5.1.6.    Vyriausioji buhalterė sutikrina atliktus banko mokėjimus valstybinei mokesčių inspekcijai (sumokėtas sumas, sumokėjimo datas ir mokesčių rūšis ) apskaitos programoje „Apskaitos“, atskirose buhalterinėse sąskaitose[L17] .

5.5.1.7.    Buhalterė 7 fiksuoja atliktus banko mokėjimus už banko paslaugas ( valiutos konvertavimas, kreditinių kortelių aptarnavimo mokestis, pavedimų atlikimo mokestis ir kiti ) apskaitos programoje „Apskaitos“, atskirose buhalterinėse sąskaitose.

5.5.1.8.    Buhalterė 7 iš banko išrašo įplaukų dalies suveda duomenis apie pirkėjų atsiskaitymą( apmokėtą sumą, pirkėjo pavadinimą, apmokėjimo datą ir apmokėtų sąskaitų numerius ) apskaitos programoje „Apskaitos“ dalyje  pirkėjų skolos“, kaip apmokėjimą

5.5.1.9.    Buhalterė 7 iš banko išrašo įplaukų dalies suveda duomenis apie kiekvieno padalinio inkasuotų pinigų sumą

5.5.1.10.    Buhalterė 7 sutikrina inkasuojančios firmos „Apsaugos“ sąskaitą už inkasaciją su padalinių pateikta informacija[L18] . Ji taip pat atsakinga, kad neliktų neinkasuotų pinigų, inkasacijos trūkumų.

5.5.1.11.    Banko pavedimo procedūra finansų valdymo procedūroje punktai 5.1.1.6 - 5.1.1.10[L19]  . Kartą per mėnesį yra formuojama banko sąskaitų judėjimo ataskaitos.

5.5.1.12.    Banko sąskaitos valdymo procesas turi būti atliekamas multivaliutiniu būdu.


 

5.5.2.    banko sąskaitos valdymo proceso kompetencija

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

FUNKCIJA

Rezultatai

GD

VF

VB

B7

 

 

 

5.5.1.4

Banko sąskaitų išrašų spausdinimas

Atspausdinti banko sąskaitų išrašai

 

 

A

D

 

 

5.5.1.5

Banko mokėjimų duomenų sutikrinimas

Sutikrinami duomenys tarp banko išrašų ir apskaitos programos duomenų

 

 

 

A

 

 

5.5.1.6

Banko mokėjimų mokesčių inspekcijai sutikrinimas

Sutikrinami duomenys tarp banko išrašų ir apskaitos programos buhalterinių sąskaitų duomenų“

 

 

A

 

 

 

5.5.1.7

Mokėjimų už banko paslaugas fiksavimas

Apskaitos programos buhalterinėse sąskaitose fiksuojami duomenys apie mokėjimus už banko paslaugas

 

 

 

A

 

 

5.5.1.8

Duomenų apie pirkėjų atsiskaitymą suvedimas

Į apskaitos programa suvedami duomenys apie pirkėjų skolų apmokėjimą

 

 

 

A

 

 

 

5.5.1.9

Duomenų apie padalinių inkasuotas pinigų sumas suvedimas

Į apskaitos programą suvedami duomenys apie padalinių inkasuotas pinigų sumas

 

 

 

A

 

 

5.5.1.10

Inkasacijos sąskaitų sutikrinimas

Inkasuojančios firmos „Apsaugos“ sąskaitų už inkasaciją sutikrinimas su padalinių pateikta informacija

 

 

 

A

 

 

 

 


5.5.3.    banko sąskaitos valdymo proceso schema


 

5.6.    valstybei mokamų mokesčių valdymo procesas

 

5.6.1.    valstybei mokamų mokesčių valdymo aprašymas

5.6.1.1.    Valstybei mokamų mokesčių valdymo aprašymas skirtas teisingai ir tiksliai apskaityti UAB „Įmonėja“mokamus mokesčius

5.6.1.2.    Valstybei mokamų mokesčių valdyme naudojama techninė įranga: personalinis kompiuteris su spausdintuvu ir internetinio ryšio įranga (mokesčių inspekcijos deklaracijoms pateikti).

5.6.1.3.    Valstybei mokamų mokesčių valdymui naudojama taikomoji programinė įranga: įvairių ataskaitų ir formų ruošimui MS Excel, buhalterinės apskaitos programa „Apskaitos“.ir darbo užmokesčio apskaitos programa „ Apskaitos“

5.6.1.4.    UAB „Įmonė“ moka šiuos valstybinius mokesčius ir rinkliavas:

Gyventojų pajamų mokestį GPM

Socialinio draudimo mokestį SODRA

Pridėtinės vertės mokestį PVM[L20]  ir avansinį PVM

Nekilnojamo turto mokestį

Žemės nuomos mokestį

Pakuočių mokestį

Alkoholio ir tabako prekybos licencija

Lauko prekybos mokestį[L21] , pelno mokestį

5.6.1.5.    Mokamų valstybinių mokesčių valdymą atlieka finansų valdymo skyrius buhalterės 4,5.

5.6.1.6.    Įmonės GPM[L22]  mokesčio apskaitą atlieka vyr.buhalterė.

5.6.1.7.    Iš darbo užmokesčio apskaitos programos  „Apskaitos“ buhalterė 4 gauna duomenis apie priskaičiuotą darbo užmokestį.Iš šių duomenų ji paskaičiuoja GPM ir paruošia ataskaitas ir formas mokesčių inspekcijai[L23] , kartą per mėnesį. GPM surenkamas atskirai nuo autorinio atlyginimo.

5.6.1.8.    Įmonės socialinio draudimo mokesčio apskaitą SODRA atlieka buhalteris 5

5.6.1.9.    Iš darbo užmokesčio apskaitos programos „Apskaitos“ buhalterė 5 gauna duomenis apie priskaičiuotą darbo užmokestį Iš šių duomenų ji paskaičiuoja SODRA ir paruošia ataskaitas ir ketvirtines formas Sodrai.

5.6.1.10.    Įmonės PVM skaičiuoja apskaitos programa „Apskaitos“. Kartą per mėnesį buhalteris 3 pateikia įmonės mokėtiną PVM

5.6.1.11.    Nekilnojamo turto mokestį, žemės nuomos mokestį, pakuočių mokestį, alkoholio ir tabako prekybos licenciją paskaičiuoja buhalteris ir rankiniu būdu apskaitos programoje  „Apskaitos“ per operacijų žurnalą sukonstruoja reikiamas buhalterines sąskaitas ir sumas[L24] .

 


 

5.6.2.    valstybei mokamų mokesčių valdymo kompetencija

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

FUNKCIJA

Rezultatai

FKD

VF

VB

B3

B4

B5

5.6.1.7

GPM skaičiavimas

Suskaičiuojamas GPM iš apskaitos programos „Apskaitos“ duomenų

 

 

Kn

 

A

 

5.6.1.7

Ataskaitų ir formų mokesčių inspekcijai ruošimas

Paruošiamos ataskaitos ir formos mokesčių inspekcijai iš apskaitos programos „Apskaitos“ duomenų

 

 

Kn

 

A

 

5.6.1.9

Mokesčių SODRA`i paskaičiavimas

Suskaičiuojami mokesčiai SODRA`i iš apskaitos programos „Apskaitos“ duomenų

 

 

Kn

 

 

A

5.6.1.9

Ataskaitų ir ketvirtinių formų ruošimas

Paruošiamos ataskaitos ir ketvirtinės formos SODRA`i iš apskaitos programos „Apskaitos“ duomenų

 

 

Kn

 

 

A

5.6.1.10

Mokėto PVM pateikimas

Mokėto PVM pateikimas iš „Apskaitoss

 

 

Kn

A

 

 

5.6.1.11

Kelių mokesčio,  nekilnojamo turto mokesčio, žemės nuomos mokesčio, pakuočių mokesčio, alkoholio ir tabako prekybos licencijos mokesčio paskaičiavimas

Kelių mokestį,  nekilnojamo turto mokestį, žemės nuomos mokestį, pakuočių mokestį, alkoholio ir tabako prekybos licenciją paskaičiavimas

 

 

Kn

A

 

 

5.6.1.11

Reikiamų buhalterinių sąskaitų ir sumų suskaičiavimas

Apskaitos programoje „Apskaitos“ per operacijų žurnalą suskaičiuojamos reikiamos buhalterinės sąskaitos ir sumos

 

 

Kn

A

 

 

 


5.6.3.    valstybei mokamų mokesčių valdymo SCHEMA

 

 

5.7.    Finansų valdymas pardavimo procese.

5.7.1.    Finansų valdymo pardavimo procese aprašymas.

5.7.1.1.    Pardavimo proceso valdyme naudojama techninė įranga: kasos aparatas (POS) su magnetinių kortelių skaitytuvu, banko kortelių terminalas, personalinis kompiuteris  su spausdintuvu ir internetinio ryšio įranga.

5.7.1.2.    Pardavimo procese naudojama taikomoji programinė įranga: prekybos apskaitos programa POS-ui Apskaitos, sandėlio apskaitos ir kalkuliacinių kortelių valdymo programa Sistemospersonaliniam kompiuteryje, įvairių ataskaitų ir formų ruošimui MS Excel personaliniame kompiuteryje.

5.7.1.3.    Padavėjas priima užsakymą iš kliento

5.7.1.4.    Padavėjas perbraukia savo vardinę kortelę per POS kortelių skaitytuvą ir suveda savo užsakymą į POS

5.7.1.5.    POS spausdina ne mažiau kaip du (priklausomai nuo padalinio dydžio, išskyrus „Įmonė bistro“ kur yra savitarna ) užsakymus - „slip“ dokumentus:vieną barui,barmenui ( baro prekės ), antrą virtuvei, gamybos vadovui ( valgiai )

5.7.1.6.    Baro prekės ir valgius pagal užsakymą barmenas patiekia padavėjai ant padėklo prie baro.

5.7.1.7.    Padavėja nuneša padėklą su užsakytais valgiais ir baro prekėm klientui

5.7.1.8.    Barmenas ir gamybos vadovas atlikę užsakymą savo užsakymus- „slip“ dokumentus mauna ant virbo, taip fiksuoja užsakymo atlikimą

5.7.1.9.    Padavėja, įvykdžiusi kliento užsakymą, perbraukia savo vardinę kortelę per POS kortelių skaitytuvą, ir pagal kliento užsakymą POS spausdina klientui dokumentą –prečekis.

5.7.1.10.    Padavėja nuneša prečekį klientui

5.7.1.11.    Klientas moka pinigus

5.7.1.12.    Padavėja paima pinigus ir laiko juos savo piniginėje, sukaupus tam tikrą sumą pinigus perduoda pamainos vadybininkei, atspausdina fiskalinį kasos čekį.

5.7.1.13.    Padavėja kasos čekį neša klientui.

5.7.1.14.    Jei klientas  atsiskaito  banko pavedimu. Klientas administratoriui arba padalinio vadovui pateikia  garantinį raštą apmokėjimui arba sutartį su UAB „Įmonė“ dėl atsiskaitymo pavedimu arba atidėto apmokėjimo. Barmenas arba pamainos vadybininkas ranka išrašo sąskaitą faktūrą (2 egz) taip pat atspausdinamas fiskalinis čekis “kreditu”, “pavedimu”. ir pasirašo. Klientas[L25]  pasirašo sąskaitą faktūrą ir vieną egzempliorių pasiima sau. Klientams kuriems sąskaita išrašoma kartą per mėnesį, jų mokėtini kasos čekiai saugomi ir kaupiami padalinyje mėnesio laikotarpyje.

5.7.1.15.    Jei klientas atsiskaito banko kortele. Padavėja  paima kliento banko kortelę registruoja ją banko terminale, įveda prečekio sumą, iš banko terminalo gavus pranešimą apie sėkmingą lėšų pervedimą, spausdina banko čekį apie pirkimą(2 egz. ), POS gavęs informaciją iš banko terminalo apie sėkmingą lėšų pervedimą spausdina fiskalinį kasos čekį .Padavėja kasos čekį ir banko čekį neša klientui, klientas pasirašo vieną egz. banko  čekio ir atiduoda padavėjai.[L26] .

 

5.7.1.16.    Jei klientas yra vaišinamas nemokamai[L27] . Pagal atskirai suderintą sąrašą asmenų turinčių teisę vaišinti. Administratorius arba pamainos vadybininkas savo asmenine magnetine kortele kasos aparate POS  nukreipia užsakymą į atskirą skyrių, kur nespausdinamas fiskalinis kasos čekis, o žaliavos ir baro prekės bus nurašomos

5.7.1.17.    Administratorius arba pamainos vadybininkas dienos pabaigoje gauna ataskaitą iš POS apie vaišinimus nemokamai ir suderina ataskaitą su padalinio vadovu[L28] . Padalinio vadovas kartą per mėnesį už vaišinimus atsiskaito vidaus kontrolei.

5.7.1.18.    Darbo dienos pabaigoje padavėjos „uždaro visus užsakymus“.

5.7.1.19.    Administratorius arba pamainos vadybininkas suskaičiuoja pinigus kasoje, atspausdinamos kasos „X“ ir „Z“ ataskaitos,

5.7.1.20.    Administratorius arba pamainos vadybininkas išima pinigus iš kasos (kasos aparate fiksuoja pinigų išėmimą),perneša pinigus iš kasos į seifą ir juos užrakina Pagal įsakymą, į kasos ribas padalinyje įtrauktos ir padavėjų piniginės. Išėmimas vyksta kelis kartus dienoje tiesiai iš padavėjų piniginių į seifą.

5.7.1.21.    Administratorius arba pamainos vadybininkas užpildo kasos knygą[L29]  aparato žurnalą. Taip pat yra pildoma vidinė dienos ataskaita apie pinigų judėjimą.

5.7.1.22.    Vieną kartą per dieną padalinio apskaitininkė su sandėlio valdymo programa Sistemos importuoja duomenis iš POS (kasos aparato) ,programos Apskaitos, apie dienos pardavimus (valgius iš virtuvės ir baro prekes) ir nurašo žaliavas ir prekes[L30]  importuoja iš Apskaitos.

5.7.1.23.    Iš „Call centro“ elektroniniu būdu gaunama ataskaita apie dienos padalinio išvežimus klientams importuojama į sandėlio valdymo programą Sistemos ir nurašo žaliavas ir prekes.

5.7.1.24.    Vieną kartą per dieną padalinio apskaitininkė su sandėlio valdymo programa Sistemos rankiniu būdu suveda duomenis apie padalinio darbuotojų maitinimą ir nurašo žaliavas. Taip pat nurašomi ir produktai ant stalų (cukrus, duona, prieskoniai ir pan.).

 

5.7.2.    Finansų valdymo pardavimo procese kompetencija[L31] .

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

FUNKCIJA

Rezultatai

FKD

VF

PD

Pad

PVd

Adm

Bar

PAp

5.7.1.4

Padavėjas perbraukia savo vardinę kortelę per POS kortelių skaitytuvą ir suveda savo užsakymą į POS

 

 

 

 

A

Kn

 

 

 

5.7.1.5

POS spausdina ne mažiau kaip du (priklausomai nuo padalinio dydžio, išskyrus „Įmonė bistro“ kur yra savitarna ) užsakymus - „slip“ dokumentus.

Vienas „slip“ dokumentas barui - barmenui (baro prekės), kitas virtuvei - gamybos vadovui ( valgiai )

 

 

 

 

 

 

 

D

 

5.7.1.9

Padavėja, įvykdžiusi kliento užsakymą, perbraukia savo vardinę kortelę per POS kortelių skaitytuvą, ir pagal kliento užsakymą POS spausdina klientui dokumentą – prečekį

Prečekis pateikiamas klientui

 

 

 

A

Kn

 

 

 

5.7.1.12

Padavėja paima pinigus iš kliento ir

Kliento pinigus įsideda į savo piniginę

 

 

 

A

Kn

 

 

 

5.7.1.13

Klientui pateikiamas čekis

 

 

 

 

A

Kn

 

 

 

5.7.1.12

Pinigų perdavimas pamainos vadybininkei

 

 

 

 

A

Kn

 

 

 

5.7.1.12

Fiskalinio kasos čekio spausdiniams

 

 

 

 

A

Kn

 

 

 

 

Jei atsiskaitoma banko pavedimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.1.14

Garantinio rašto arba sutarties pateikimas

 

 

 

D

 

 

D

 

 

5.7.1.14

Sąskaitos faktūros išrašymas fiskalinio čekio spausdinimas ir pasirašymas

 

 

 

 

 

A

 

A

 

5.7.1.14

Fiskalinio čekio bei sąskaitos faktūros pateikimas pasirašymui

Klientas pasirašo dokumentus ir vieną egzempliorių pasilieka sau

 

 

 

 

A

 

A

 

 

Jei atsiskaitoma banko kortele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.1.15

Kliento banko kortelės registravimas banko terminale, įvedant prečekio sumą.

 

 

 

 

A

Kn

 

 

 

5.7.1.15

Banko čekio apie pirkimą spausdinimas.

Atspausdinamas banko čekis 2 egz.

 

 

 

A

Kn

 

 

 

5.7.1.15

Fiskalinio kasos čekio spausdinimas.

POS atspausdina fiskalinį kasos čekį

 

 

 

A

Kn

 

 

 

5.7.1.15

Čekių pateikimas klientui

Klientas pasirašo vieną banko čekio egzempliorių ir atiduoda jį padavėjai

 

 

 

A

Kn

 

 

 

 

Jei klientas yra vaišinamas nemokamai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.1.16

Užsakymo nukreipimas į atskirą skyrių

 

Asmeninės magnetinės kortelės pagalba užsakymas nukreipiamas į atskirą skyrių, kur nespausdinamas fiskalinis kasos čekis, o žaliavos ir baro prekės bus nurašomos

 

 

 

 

A

A

 

 

5.7.1.17

Ataskaitą  apie vaišinimus nemokamai gavimas

Iš POS gaunama atskaita apie dienos vaišinimus

 

 

 

 

A

A

 

 

5.7.1.17

Ataskaitos suderinimas

Ataskaita suderinta

 

 

A

 

A

A

 

 

5.7.1.17

Mėnesinis atsiskaitymas už vaišinimus

Atsiskaitoma už vaišinimus vidaus kontrolei

Kn

D

A

 

 

 

 

 

5.7.1.19

Kasos pinigų skaičiavimas bei atskaitų spausdinimas

Suskaičiuoti pinigai ir atspausdintos „X“ ir „Z“ kasos ataskaitos

 

 

 

 

A

A

 

 

5.7.1.20

Pinigų išėmimas iš kasos

Kasos aparate fiksuojamas pinigų išėmimas, pinigai padedami į seifą

 

 

 

 

A

A

 

 

5.7.1.21

Kasos aparato žurnalo pildymas

Užpildytas kasos aparato žurnalas

 

 

 

 

A

A

 

 

5.7.1.21

Vidinės dienos ataskaitos apie pinigų judėjimą pildymas

Užpildyta ataskaita apie vidinį dienos pinigų judėjimą

 

 

 

 

A

A

 

 

5.7.1.22

Duomenų apie dienos pardavimus importavimas

Nurašomos sunaudotos žaliavos ir prekės

 

 

 

 

 

 

 

A

5.7.1.23

Ataskaitos apie dienos padalinio išvežimus klientams gavimas

Sandėlio valdymo programoje nurašomos žaliavos ir prekės

 

 

 

 

 

 

 

A

5.7.1.24

Duomenų apie padalinio darbuotojų maitinimą suvedimas į sandėlio valdymo programą

Žaliavų ir produktų ant stalų nurašymas

 

 

 

 

 

 

 

A

 


 

5.7.3.    Finansų valdymo pardavimo proceso schema


5.8.    Pirkimų valdymo procesas[L32] 

5.8.1.    Pirkimų valdymo proceso aprašymas

5.8.1.1.    Pirkimų valdymo procesas skirtas apskaityti ir kontroliuoti visus įmonės pirkimus ir pateikti informaciją įmonės padaliniams ir administracijai apie atliktus pirkimus pagal išlaidų straipsnius ir padalinius

5.8.1.2.    Pirkimų valdymo procese naudojama techninė įranga: personaliniai kompiuteriai ir spausdintuvai

5.8.1.3.    Pirkimų valdymo procese naudojama taikomoji programinė įranga: buhalterinės apskaitos programa „Apskaitos“, sandėlio apskaitos programa „Sistema“ ir MS Excel specialios formos.

5.8.1.4.    Jei pirkimas vyksta padalinyje pagal iš anksto pasirašytas tiekimo sutartis, prekes užsako gamybos vadovas ir barmenas telefonu arba internetu („Tiekėjas“)

5.8.1.5.    Tiekėjas užsakytas prekes atveža į padalinį ir pateikia sąskaitą.

5.8.1.6.    Padalinio gamybos vadovas suskaičiuoja atvežtas žaliavas, o barmenas atvežtas baro prekes (gėrimai, rūkalai, vaisvandeniai ) ir fiziškai pajamuoja padalinio sandėlyje, pasirašydami sąskaitą.

5.8.1.7.    Gautą ir pasirašytą sąskaitą barmenas ar gamybos vadovas perduoda padalinio vadovui. Padalinio vadovas sutikrina gautos sąskaitos teisingumą, gautų prekių ir žaliavų kainas, pagal tiekimo sutarčių ir elektroninės prekybos duomenis, pasirašo sąskaitą ir perduoda ją apskaitininkei.

5.8.1.8.    Padalinio apskaitininkė įveda sąskaitos duomenis apie įsigytas prekes ir žaliavas į sandėlio apskaitos programą „S-house“ ir registruoja ją programoje.

5.8.1.9.    Visos padalinio pirkimų sąskaitos faktūros per mėnesį segamos į segtuvą[L33]  pagal tiekėją ir mėnesio pabaigoje vežamos į centrinį ofisą

5.8.1.10.    Visos padalinio suregistruotos per mėnesį sąskaitos – faktūros sandėlio apskaitos programa eksportuojamos į tarpinę elektroninę formą. Padalinio registruotos už mėnesį pirkimo – sąskaitos faktūros elektroniniam formate pateikiamos finansų valdymo skyriaus buhalterei 1, kuri importuoja duomenis iš padalinio pateiktos elektroninės formos į apskaitos programą „Apskaitos“.

5.8.1.11.    Centriniame ofise pirkimo sąskaitos faktūros saugomos ir registruojamos apskaitos programoje „Apskaitos“kiekvienam padaliniui atskirai.

5.8.1.12.    Importuoti duomenys iš padalinio pirkimo sąskaitos faktūros registruojamos tik prekių grupės, o ne prekių pavadinimai ir kodai. Be to sąskaitos faktūros registruojamos „Apskaitoje kelis kartus per mėnesį, todėl[L34]  įmonės finansų valdymo skyrius neturi operatyvios informacijos apie padalinių atliktus pirkimus, sandėlių likučius, nurašytų prekių ir žaliavų kiekius. Sąskaitos importuojamos kelis kartus per dieną. Operatyvios informacijos nėra, nes pagal darbo organizavimą, padalinio apskaitininkė kasdien nepajamuoja sąskaitų, likučių ir nurašymų ofise nemato, nes nėra duomenų, ataskaitos suformuotos tik padaliniuose.

5.8.1.13.    Naujoje verslo valdymo programos sandėlių valdymo dalyje numatyta „on line“ duomenų mainai tarp padalinių ir finansų valdymo skyriaus duomenų bazių, todėl visos pirkimo operacijos registruotos padalinyje atsispindi pagrindinėje duomenų bazėje, kartu su visais prekių pavadinimais ir kodais

5.8.1.14.    Pajamuojant prekes numatoma automatizuoti prekių pajamavimą  įvedant informaciją apie prekes ir jas lydinčius dokumentus ne ranka, o bar kodų skaitytuvu.

5.8.1.15.    Įdiegus minėtas priemones įmonės finansų valdymo skyrius gauna kasdienines ataskaitas apie padalinių sandėlių likučius, sandėlio apyvartą, žaliavų apyvartumo ataskaitas, nurašytų į gamybą žaliavų kiekius ir likučius.

5.8.1.16.    Žaliavų ir prekių nurašymas sandėlio valdymo programoje atliekamas automatiškai, įvykdžius pardavimo operaciją parduotos prekės nurašomos iš sandėlio, o pardavus patiekalus nurašomos žaliavos pagal patiekalo arba produkto kalkuliacinę kortelę.

5.8.1.17.    Jei vyksta ilgalaikio turto, paslaugų pirkimai padaliniuose pirkimo sąskaitos neregistruojamos sandėlio apskaitos programoje „Sistema“ bet du kartus per savaitę pristatomos į finansų valdymo skyrių, kur registruojamos apskaitos programoje „Apskaitos“kiekvienam padaliniui atskirai.

5.8.1.18.    Jei vyksta pirkimai grynais pinigais padaliniuose ir administracijos darbuotojų, sąskaitos faktūros pristatomos į finansų valdymo skyrių ir du kartus per mėnesį  registruojamos apskaitos programoje[L35] Apskaitos“kiekvienam padaliniui ir skyriui atskirai, arba tik sutikrinamos, nes jei pirkimas grynais pinigais vyko padalinyje, tai sąskaitos faktūros ten ir registruojamos programoje “Apskaitos”.

5.8.1.19.    Mėnesio pradžioje[L36] , už praėjusį mėnesį, finansų valdymo skyrius gauna iš padalinių pirkimų ir išlaidų suformuotas ataskaitas[L37] .

[L38] [L39] 

5.8.2.    Pirkimų valdymo proceso kompetencija[L40] 

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

FUNKCIJA

Rezultatai

FKD

VF

VB

B1

PD

 

GV

 

PPV

5.8.1.4

Užsakymas per padalinį

Pagal iš anksto pasirašytas sutartis, prekės yra užsakomos gamybos vadovo ir barmeno telefonu arba internetu

 

 

 

 

 

A

 

5.8.1.6

Užsakytos produkcijos gavimas

Pasirašyta pirkimo sąskaita faktūra

 

 

 

Kn

T

 

A

 

5.8.1.8

Prekių pajamavimas į Sistemosprogramą

Prekės suvestos į sandėlio apskaitos programą

 

 

 

A

D

 

 

 

5.8.1.10

Duomenų importas iš S-houso į Programą

Apskaitosje „atsiranda“ skolos tiekėjams

 

I

Kn

D

 

 

A

5.8.17

Pirkimų sutikrinimas

Sutikrinamos pirkimų duomenys S-houso ir Apskaitoss programose

I

Kn

A

I

 

 

D

5.8.1.11

Sąskaitų faktūrų saugojimas ir registravimas

Centriniame ofise sąskaitos faktūros saugomos ir registruojamos Rivileje, kiekvienam padaliniui atskirai

 

 

 

A

 

 

 

 

 


5.8.3.    Pirkimų valdymo proceso SCHEMA


 

5.9.    Finansinis investicijų valdymo procesas

5.9.1.    Finansini0 investicijų valdymo proceso aprašymas[L41] 

5.9.1.1.    Finansinio investicijų valdymo procesas skirta įmonės finansų, plėtros ir marketingo skyriams, bei generaliniam direktoriui kontroliuoti bei apskaityti investicinio projekto eigą

5.9.1.2.    Finansinio investicijų valdymo procese naudojama techninė įranga: personalinis kompiuteris ir spausdintuvas

5.9.1.3.    Finansinio investicijų valdymo procese naudojama taikomoji programinė įranga: apskaitos programa „Apskaitos“ir MS Excel specialios formos.

5.9.1.4.    Įmonės plėtros skyrius pateikia finansų valdymo skyriui, generalinio direktoriaus įsakymą pradėti investicinį projektą, kuriame informuojama apie investicinio projekto biudžetą[L42] .

5.9.1.5.    Finansų valdymo skyrius įmonės buhalteriniame sąskaitų plane sukuria papildomą buhalterinę sąskaitą, kurioje bus kaupiamos visos su investiciniu projektu susijusio išlaidos ( leidimai, projektavimo, statybos, technologinių įrengimų, baldų, transporto, ryšių ir kitos išlaidos )

5.9.1.6.    Investicinio projekto vadovas pateikia sąskaitas investicinio projekto išlaidų apmokėjimui finansų valdymo skyriui.

5.9.1.7.    Buhalterė registruodama pirkimo sąskaitas apskaitos programoje „Apskaitos“, registruoja jas specialioje tam investiciniam projektui sukurtoje sąskaitoje.

5.9.1.8.    Plėtros skyriaus projektų vadovai objekto įvedimo į eksploataciją metu gaunamose sąskaitose-faktūrose pažymi išlaidų straipsnius, pagal kuriuos bus nurašomos išlaidos ir pasirašo.

5.9.1.9.    Gautos sąskaitos-faktūros tvirtinamos plėtros skyriaus vadovo.

5.9.1.10.    Patvirtintos sąskaitos perduodamos į finansų valdymo skyrių ir buhalterė atsakinga už sąskaitų už paslaugas suvedimą rankomis nurodo iš sąskaitų plano naujo padalinio atidarymo išlaidas (293) ir išlaidų rūšį (marketingas, statyba ir kt). Sąskaitos suvedimo metu taip pat nurodomos debetinės, kreditinės ir sąnaudų sąskaitos, nurodoma atitinkama (293) subsąskaita ir skola tiekėjui ir užregistruoja apskaitos programoje „Apskaitos[L43] “.

5.9.1.11.    Po to bendrajame žurnale „Apskaitoje“ registruojama operacija nurodant: dokumento Nr., debetines ir kreditines sąskaitas, padalinio Nr., operacijos turinį (įkeliamas iš 293 į 292 ir kt.).

5.9.1.12.    Visos naujo objekto įvedimo į eksploataciją, statybos remonto darbų sąnaudos kaupiamos iki objekto atidarymo datos. Statybos darbai nurašomi iš karto tik tuo atveju, jei atlikti darbai iš esmės nepagerino pastato savybių ir neprailgino pastato tarnavimo laiko. Priešingu atveju – remonto darbai nudėvimi peer nuomos laikotarpį pagal mokestinės apskaitos reikalavimus ir per 3 metus UAB “Įmonėj” finansinėje apskaitoje., o po objekto atidarymo nurašomos iš karto visos[L44] .

5.9.1.13.    Naujoje verslo valdymo programoje reikia sukurti periodinį atskaitymą statybos remonto darbų nurašymui periodais, pagal patvirtintą generalinio direktoriaus įsakymą dėl naujų objektų įvedimo į eksploataciją tvarkos. O statybos-remonto darbus atliktus naujame objekte nurašyti ne iš karto, o dalimis kas mėnesį, per 24 mėnesius.

5.9.1.14.    Naujoje verslo valdymo programoje be periodinių atskaitymų  statybos-remonto darbų nurašymui, taip pat reikia automatiškai sukurti ataskaitas periodiniams atskaitymams pagal padalinius, buhalterines sąskaitas periodui ir datai[L45] . Apie atliktus remonto darbus per metus, būtina surašyti pranešimą pastatų savininkui.


 

5.9.1.15.    Įgyvendinus investicinį projektą vyr. finansininkė pateikia ataskaitą apie investicinio projekto biudžeto įvykdymą (viršijimą ar neišnaudojimą )

 

5.9.2.    Finansinio investicijų valdymo proceso kompetencija[L46] 

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

FUNKCIJA

Rezultatai

FKD

VF

VB

B1

B2

 

PSPV

 

PSV

 

IPS

5.9.1.4.

Investicinio projekto pateikimas finansų valdymo skyriui

Pateiktas investicinis projektas

A

 

 

 

 

 

 

I,A

5.9.1.5

Buhalterinės sąskaitos sukūrimas

Sukurta sąskaita

T

 

 

 

 

 

 

 

5.9.1.7

Pirkimo sąskaitos registravimas

Suregistruota sąskaita „Apskaitosje

 

I

Kn

A

 

 

 

 

5.9.1.8

Įrašai prie sąskaitų faktūrų

Atlikti įrašai

 

 

 

 

 

A

T

 

5.9.1.10

Patvirtintų sąskaitų perdavimas į finansų skyrių

Perduotos sąskaitos

 

 

 

A

 

 

 

 

5.9.1.13

Periodinio atsiskaitymo sukūrimas

Sukurtas periodinis atsiskaitymas

 

 

A

 

 

 

 

 

5.9.1.15

Ataskaitos apie investicijas ruošiamos

Paruošta ataskaita apie padarytas investicijas

I

D

A

 

 

 

 

 


 

5.9.3.    Finansinio investicijų valdymo proceso schema


5.10.    Darbo užmokesčio valdymo procedūra.

5.10.1.    Darbo užmokesčio valdymo procedūros aprašymas.

 

5.10.1.1.    UAB “Įmonė” darbo užmokesčio skaičiavimo būdas valandinis ir pagal darbo grafiką (padavėjai, virtuvės ir salės darbuotojai, pamainos vadybininkai[L47] ), ir pastovus – administracijai.

5.10.1.2.    Darbo laiko apskaitos tabeliai         pildomi padalinių vadovų arba jų nurodytų asmenų Excelio formose ir pristatomi UAB “Įmonėja” personalo valdymo skyriui, o iš jo finansų valdymo skyriui (spausdintine forma).

5.10.1.3.    Vykdomieji raštai registruojami UAB “Įmonėja” administratoriaus ir nukreipiami finansų valdymo skyrių buhalteriams ( 4,5,6).

5.10.1.4.    Priedai prie darbo užmokesčio fiksuoti direktoriaus įsakyme perduodami finansų valdymo skyrių buhalteriams ( 4,5,6).

5.10.1.5.    Pakeitimai asmens kortelėje apie darbo užmokesčio dydį, vaikų skaičių, invalidumą[L48] , atliekami personalo skyriuje.

5.10.1.6.    Gauti visi duomenys darbo užmokesčio skaičiavimui darbo laiko apskaitos tabeliai, direktoriaus įsakymai (atostogų ir komandiruočių), vykdomieji raštai, pakeitimai asmens kortelėje[L49] , taikomo NPD, PNPD.

5.10.1.7.    Darbo užmokestis ir avansas skaičiuojamas[L50]  ir išmokamas du kartus per mėnesį ir pagal pareikalavimą(atleidimai, atostogos ir kt)

5.10.1.8.    Paskaičiavus darbo užmokestį spausdinami darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, pirma pasirašo skaičiavimus atlikusi buhalterė, po to vyriausioji bualterė ir tvirtina finansų direktorius. Toliau žiniaraščiai  atiduodami padalinių vadovams[L51] .

5.10.1.9.    Padalinių vadovai išmoka darbuotojams darbo užmokestį grynais pinigais, o šie pasirašo darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštyje, kad pinigus gavo.

5.10.1.10.    Darbo užmokestis padaliniuose išmokamas iš pajamų gautų iš prekybos, neinkasuojant jų darbo dienos pabaigoje.

5.10.1.11.    Neišmokėtas darbo užmokestis deponuojamas, o darbuotojas neatsiėmęs darbo užmokesčio pasiima jį centrinėje kasoje,pasirašydamas kasos išlaidų orderyje.

5.10.1.12.    Pasirašyti darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščiai pagal žiniaraštyje nurodytus terminus, grąžinami į finansų valdymo skyrių  informacijos apdorojimui ir analizei[L52] 

5.10.1.13.    Finansų valdymo skyriaus buhalterės 4,5,6 formuoja GPM ir SODROS ataskaitas ir pateikia vyriausiai buhalterei[L53] . GPM ataskaita formuojama kiekvieną mėnesį, o Sodros – kartą per ketvirtį.

5.10.1.14.    Finansų skyriaus buhalterės 4,5,6 formuoja apskaitos registrus, statistines ataksitas administracijai pagal pareikalavimą . mokesčius[L54] ,

5.10.1.15.    Naujoje verslo valdymo programos darbo užmokesčio dalyje visi darbuotojų priėmimo į darbą, atostogų, komandiruočių, mokymų, nuobaudų, skatinimo ir atleidimo įsakymai, biuleteniai, darbo laiko apskaitos tabeliai suvedami personalo skyriuje ir automatiškai patenka į darbo užmokesčio apskaitos programą.

5.10.1.16.    Darbo užmokesčio programa turi automatiškai skaičiuoti ne tik darbo užmokestį įvertinus biuletenius, apmokamas įmonės ir SODRos kompensuojamas dienas,komandiruotes, mokymus, bet ir atostogų kompensacijas atleidžiamiems darbuotojams, įvertinus per laikotarpį atidirbtą laiką.

 

5.10.1.17.     darbo užmokesčio programa turi paskaičiuoti darbo užmokestį, visus atskaitymus, priskaitymus, valstybei mokamus mokesčius. Skaičiavimai turi būti atliekami visai įmonei, padaliniams, darbuotojui atskirai, datai, periodui.

5.10.1.18.    Darbo užmokesčio programa turi būti surišta su nauja verslo valdymo programa „on-line“ rėžimu.Darbo užmokesčio programa turi būti surišta su nauja verslo valdymo programos finansų valdymo dalimi buhalterinių sąskaitų lygyje, kiekviena darbo užmokesčio operacija turi atsispindėti didžiosios knygos įrašais. Duomenys iš darbo užmokesčio programos turi patekti į visas finansų valdymo programos dalis rekalaujančias duomenų iš darbo užmokesčio programos (paskaičiuotas darbo užmokestis, išmokėtas darbo užmokestis, deponuotas darbo užmokestis, paskaičiuotas SODRos mokestis, paskaičiuotas GPM ir t.t[L55] .). Pagal pareikalavimą formuojamos pažymos apei darbo užmokestį, privalomai formuojamos – metinės mokesčių deklaracijos.

 

5.10.2.    Darbo užmokesčio procedūros kompetencija[L56] 

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

FUNKCIJA

Rezultatai

FKD

VF

VB

B1

B2

 

PV

 

DA

 

A

5.10.1.1

Darbo laiko apskaitos žiniaraščių įvedimas į Steką

Suregistruotas darbuotojų darbo laikas

 

 

 

A

A

 

 

 

5.10.1.8

Atlyginimų išmokėjimo žiniaraščių ruošimas

Spausdinami atlyginimų mokėjimo žiniaraščiai

T

 

T

A

A

 

 

 

5.10.1.4

Priedų lentelės ruošimas

Suskaičiuoti atlyginimų priedai

I

 

D

 

 

 

 

A

5.10.1.4

Priedų mokėjimo svarstymas

Priedų mokėjimo sprendimas

T

D

 

I

A

 

 

 

5.10.1.4

Priedų išmokėjimo žiniaraščių ruošimas

Paruošti atlyginimų priedų mokėjimo žiniaraščiai

T

 

T

A

A

 

 

 

5.10.1.6

Duomenų importas

Duomenys perkeltos iš Steko į Programą

 

I

Kn

A

A

 

 

 

5.10.1.9

Darbo užmokesčio išmokėjimas

Darbo užmokestis yra išmokamas grynais pinigais. Darbuotojas gavęs pinigus pasirašo darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštyje.

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

D

 

5.10.1.10

Darbo užmokesčio išmokėjimas padaliniuose

Darbo užmokestis padaliniuose išmokamas iš pajamų gautų iš prekybos, neinkasuojant jų darbo dienos pabaigoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.1.11

Neišmokėtas darbo užmokestis

Darbuotojas neatsiėmęs darbo užmokesčio pasiima jį centrinėje kasoje, pasirašydamas kasos išlaidų orderį

 

 

 

 

 

 

D

A

5.10.1.12

Pasirašyti darbo užmokesčio žiniaraščiai

Pasirašyti darbo užmokesčio žiniaraščiai yra grąžinami į finansų valdymo skyrių informacijos apdorojimui ir analizei

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.1.13

GPM ir SODROS ataskaitų pateikimas

Finansų valdymo skyriaus buhalterės 4,5,6 formuoja GPM ir SODROS ataskaitas ir pateikia vyr.buhalterei.

 

 

T

 

 

 

 

 

5.10.1.14

Apskaitos registrų ruošimas

Paruošti apskaitos registrai

T

 

T

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA - darbuotojas


 

5.10.3.    Darbo užmokesčio procedūros SCHEMA


5.11.    Komandiruočių apskaitos procesas

5.11.1.    Komandiruočių apskaitos proceso aprašymas

5.11.1.1.    Darbuotojo siuntimą į komandiruotę inicijuoja padalinio arba skyriaus vadovas

5.11.1.2.    Nustačius , kad darbuotoją reikia siųsti į komandiruotę spausdinamas generalinio direktoriaus įsakymas: siųsti darbuotoją į komandiruotę, nurodant siunčiamo darbuotojo vardą, pavardę, pareigas, tabelio Nr., komandiruotės pradžios ir pabaigos laiką, paskirties miestą ir valstybę, įmonę  ir renginį į kurį siunčiama, taip pat kitas sąlygas.Jei darbuotojas į komandiruotę vyksta savo mašina, tai taip pat yra pažymima. Įsakymą spausdina personalo skyrius.

5.11.1.3.    Generalinis direktorius tvirtina siuntimo į komandiruotę įsakymą.

5.11.1.4.    Generalinis direktorius pasirašo įsakymą komandiruoti įmonės darbuotoją. Nurodant kokiam laikotarpiui komandiruojamas, į kokią valstybę, miestą ir įmonę vyksta,kokiu tikslu.

5.11.1.5.    Su įsakymu supažindinami įmonės, padalinio ar skyriaus kuriame dirba darbuotojas vadovas ir finansų valdymo skyrius[L57] 

5.11.1.6.    Patvirtintas generalinio direktoriaus įsakymas perduodamas į finansų valdymo skyrių, buhalterei 6 atsakingai už komandiruočių apskaitą.

5.11.1.7.    Buhalterė 6 atsakinga už komandiruočių apskaitą paėmusi komandiruotės įsakymą iš dokumentų valdymo programos arba rankiniu būdu suveda duomenis į komandiruočių išlaidų skaičiavimo programą, kurioje nurodoma komandiruotės trukmė, pradžios ir pabaigos datos, šalis ir miestas į kurį vyksta darbuotojas ir išlaidų apmokėjimo sąlygos[L58] .

5.11.1.8.    Finansų valdymo skyriaus buhalterė pagal gauto komandiruotės įsakymo duomenis suskaičiuoja mokėtinus komandiruotpinigius. Naujoje finansų valdymo programoje turėtų būti galimybė paskaičiuoti planines komandiruočių išlaidas ir suformuoti avansinio išmokėjimo žiniaraštį.

5.11.1.9.    Avansinio išmokėjimo žiniaraštis tvirtinamas vyr.buhalterio.

5.11.1.10.    Kasininkė pagal avansinio išmokėjimo žiniaraštį spausdina kasos išlaidų orderį ir pagal grynų pinigų išmokėjimo procedūrą 5.1.3[L59] . pagal poreikį gali būti išmokamas avansas komandiruotės išlaidoms.

5.11.1.11.    Darbuotojas išvyksta į komandiruotę, padalinio atsakinga darbuotoja už darbo laiko tabelių vedimą pažymi kad darbuotojas komandiruotėje.

5.11.1.12.    Grįžęs iš komandiruotės darbuotojas užpildo komandiruotės avanso apyskaitą ataskaitą[L60] , kurią pateikia padalinio vadovui arba jį siuntusiam įmonės darbuotojui.Taip pat prie komandiruotės ataskaitos darbuotojas prideda komandiruotės metu turėtų išlaidų  dokumentus ( sąskaitas už nakvynę, automobilių nuomą, prekių sandėliavimą ir saugojimą, apmokėjimo dokumentus: čekius ir pinigų gavimo kvitus už muitinės paslaugas, kelius, kurą, automobilių parkavimą ir kt. )

5.11.1.13.    Komandiruotės ataskaita  kur fiksuojamas komandiruotės pabaigos laikas ir komandiruotės užduočių įvykdymo ar neįvykdymo faktas. Duomenys apie komandiruotėje praleistą laiką perduodami įmonės finansų valdymo skyriui.

5.11.1.14.    Komandiruotės ataskaita su pridėtais komandiruotės išlaidų dokumentais perduodama įmonės finansų valdymo skyriui. Buhalteris 6 paskaičiuoja pagal pateiktus faktinius komandiruotės išlaidų dokumentus ir, programos paskaičiuotos, valstybės nustatytus komandiruotpinigių, nakvynpinigių ir kt. apmokėjimo normatyvus, komandiruotam darbuotojui išmokamas  (grąžintinas) sumas. Duomenys apie išmokamas (grąžintinas) sumas perduodami centrinei kasai.

5.11.1.15.    Kasininkas išmoka (grąžina į kasą) komandiruotam darbuotojui buhalterio 6 paskaičiuotas sumas už komandiruotės išlaidas.

5.11.1.16.    Buhalteris 6 duomenis fiksuoja apskaitos programoje „Apskaitos[L61] “. prirašiau pradžioje, nes čia netinka.

 

 

5.11.2.    Komandiruočių apskaitos proceso kompetencija[L62] 

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

FUNKCIJA

Rezultatai

GD

FKD

VB

B6

B1

PD

PS

DA

 

KS

5.11.1.1

Sprendimas siųsti į komandiruotę

Priimamas sprendimas siųsti į komandiruotę

T

 

 

 

 

D

 

 

 

5.11.1.2

Įsakymo komandiruotei ruošimas

Įsakymas

 

 

 

 

 

 

A

 

 

5.11.1.6

Įsakymo perdavimas į finansų valdymo skyrių

Įsakymas perduodamas į finansų valdymo skyrių, buhalterei 6

 

 

 

A

 

 

 

 

 

5.11.1.7

Komandiruočių įsakymo duomenų suvedimas į programą

Duomenų suvedimas į komandiruočių išlaidų paskaičiavimo programą. 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

5.11.8

Komandiruotpinigių paskaičiavimas

Finansų valdymo skyriaus buhalterė suskaičiuoja mokėtinus komandiruotpinigius

 

 

 

 

A

 

 

 

 

5.11.9

Avansinio išmokėjimo žiniaraščio formavimas

Programa suformuoja avansinio išmokėjimo žiniaraštį

 

 

T

 

A

 

 

 

 

5.11.1.10

Kasos išlaidų orderio komandiruotpinigiams formavimas

Kasininkė pagal avansinio išmokėjimo žiniaraštį spausdina kasos išlaidų orderį

 

 

 

 

 

 

 

 

A,D

5.1.3

Komandiruotpinigių išmokėjimas

Išmokami pinigai komandiruotės išlaidoms

 

 

 

 

 

 

 

 

A

5.1.1.11

Darbo laiko tabelių žymėjimas komandiruotėje

Žymimi darbo laiko tabeliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.1.12

Komandiruotės ataskaitos formavimas

Grįžęs iš komandiruotės darbuotojas užpildo avanso apyskaitos ataskaitą

 

 

 

 

 

 

 

A,D

 

5.11.1.12

Pagrindžiamų komandiruotės išlaidas dokumentų pateikimas

Prie komandiruotės atsaktos darbuotojas prideda komandiruotės metu turėtų išlaidų dokumentus.

 

 

 

 

 

 

 

A,D

 

5.11.1.13

Komandiruotės ataskaitos duomenų ir dokumentų įvedimas į programą

Duomenys apie komandiruotėje praleistą laiką perduodami įmonės finansų valdymo skyriui

 

 

 

 

A

 

 

 

 

5.11.1.14

Komandiruotės ataskaita

Formuojama komandiruotės ataskaita

 

 

 

 

A

 

 

 

 

5.11.1.14

Išmokamų ir grąžintinų sumų paskaičiavimas

Buhalteris B6 paskaičiuoja pagal apmokėjimo normatyvus komandiruotam darbuotojui išmokamas (grąžintinas) sumas.

 

 

 

A

 

 

 

 

 

5.11.1.15

Pinigų pagal avansinio išmokėjimo ataskaitos dokumentus išmokėjimas (grąžinimas)

Kasininkas išmoka (grąžina į kasą) komandiruotam darbuotojui buhalterio 6 paskaičiuotas sumas už komandiruotės išlaidas

 

 

 

 

 

 

 

 

A,D

 

PS – personalo skyrius

KS – kasininkas

DA – darbuotojas


5.11.3.    KOMANDIRUOČIŲ APSKAITOS PROCESO VALDYMO SCHEMA


 

5.12.    Pakuočių apskaitos procesas

5.12.1.    Pakuočių apskaitos proceso aprašymas.

 

5.12.1.1.    Pakuočių apskaitos procesas skirtas tiksliai apskaityti sunaudojamų įmonėje pakuočių kiekius[L63] , ir apskaičiuoti mokamą mokestį. Informacija skirta įmonės finansų valdymo skyriui apskaičiuoti pakuočių mokestį.

5.12.1.2.    Pakuočių apskaitos valdymo procese valdyme naudojama techninė įranga: personalinis kompiuteris ir spausdintuvas.

5.12.1.3.    Pakuočių apskaitos valdymo procese valdyme naudojama taikomoji programinė įranga: sandėlio apskaitos programa Sistema

5.12.1.4.    Dėžutės picoms užsakomos išvežimų vadovo.

5.12.1.5.    Dėžutės picoms pajamuojamos ir sandėliuojamos atskirame sandėlyje.

5.12.1.6.    Dėžutes picoms į padalinį pristato išvežimų vairuotojas padalinio telefonistės užsakymu.

5.12.1.7.    Kartą per mėnesį išrašomas vidinio perdavimo dokumentas iš picų dėžučių sandėlio į padalinius. Pirkimo perdavimo aktas formuojamas kiekvieną kartą pristačius picų dėžutes į padalinį.

5.12.1.8.    Tiekėjas pagal užsakymą atveža pakuotes maistui į padalinį.

5.12.1.9.    Padalinio gamybos vadovas priima pakuotes į sandėlį, pasirašo sąskaitą tiekėjui apie gavimą. pajamuoja fiziškai.

5.12.1.10.    Padalinio apskaitininkė suveda sąskaitos duomenis ranka į sandėlio apskaitos programą Sistema,.pakuotės pajamuojamos programoje. Pajamuojant dėžutes picoms reikia įvesti ne tik dėžučių skaičių, bet ir jų svorį. Pakavimo medžiagų grupėje reikia nurodyti ar pakavimo medžiaga perdirbama, ar ne. Perdirbamą pakavimo medžiagą reikia įtraukti į atskirą grupę, suteikti atskirą buhalterinę sąskaitą, taip pat nurodyti pakuotės mokesčio dydį[L64] . Pakuotei reikia nurodyti požymį ar nuo jos skaičiuojamas mokestis. Tokiai pakuotei butina gauti iš gamintojo arba tiekėjo raštišką pranešimą arba aktą dėl pakuotės svorio.

5.12.1.11.    Informaciją apie pakavimo medžiagas suveda padalinio gamybos vadovas, o mokesčio apskaitą veda finansų valdymo skyriaus buhalterė.

5.12.1.12.    Mėnesio pabaigoje padalinio vadovas atlieka pakuočių inventorizacija, nustato pakuočių likutį, sulygina su praėjusio mėnesio likučiu ir nupirkta pakuote per mėnesį. Bendrame sandėlio apyvartos žiniaraštyje nurodomas sunaudotos pakuotės kiekis.

5.12.1.13.    Finansų valdymo skyriaus buhalterė gavusi sunaudotų pakuočių ataskaitas per mėnesį iš visų padalinių, rankiniu būdu išrenka ir formuoja ataskaitą apie sunaudotas pakuotes visai įmonei[L65] .

5.12.1.14.    Iš suformuotos ataskaitos apie sunaudotas pakuotes įmonėje per mėn. buhalterė paskaičiuoja mokėtiną valstybei pakuočių mokestį ir duomenis perduoda vyr. buhalterei[L66] . Vyr.buhalterė pildo nustatytos formos pakuotės užduoties vykdymo užsakymą “ASMS” per ketvirtį. Suma už metus tikslinama vėliau. Pakuotės mokestis mokamas nuo pakuotės svorio.

5.12.1.15.    Pakuotės mokestis pagal Lietuvos Respublikos nustatytą tvarką mokamas nuo parduotos produkcijos, kurioje naudojamos apmokestinamos pakavimo medžiagos svorio.

5.12.1.16.    Reikia sukurti naują formą F N1 (ataskaita formuojama automatiškai iš duomenų apie parduotą produkciją ir iš tai produkcijai sunaudotų pakavimo medžiagų kiekius ).


 

Valstybei mokamo pakuotės mokesčio ataskaita

                .

Forma FN1

Eil.Nr.

Pakuotės kodas

Produktas ar pakuotė

Mat. Vnt.

Kiekis

Svoris

Kaina

SumaKa

Mokesčio

1

 

Pakuotė 5

 

 

 

 

 

 

2

 

Pakuotė 1

 

 

 

 

 

 

3

 

Pakuotė 2

 

 

 

 

 

 

4

 

Pakuotė 3

 

 

 

 

 

 

5

 

Ledai 2:

 

 

 

 

 

 

6

 

Pakuotė 1