PIRKIMO – TIEKIMO VALDYMO ROCEDŪRA

 

TURINYS

 

1.       PASKIRTIS.. 5

2.       TAIKYMO SRITIS.. 5

3.       PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS.. 5

3.1.      PAAIŠKINIMAI:. 5

3.2.      SANTRUMPOS:. 5

3.3.      Įrašai lentelėje:. 6

4.       TIEKIMO PIRKIMO valdymo PROCEDŪROS ESMĖ. 6

5.       PIRKIMO – TIEKIMO VALDYMO PROCEDŪRA.. 7

5.1.    PIRKIMO - TIEKIMO VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS.. 7

5.2.      PIRKIMO - TIEKIMO VALDYMO PROCEDŪROS kompetencijos lentelė. 8

5.3.      PIRKIMO - TIEKIMO VALDYMO PROCEDŪROS SCHEMA.. 8

5.4.      NAUJOS ŽALIAVOS PARINKIMO PROCEDŪRA.. 9

5.5.      Naujos žaliavos parinkimo kompetencijOS lentelė. 10

5.6.      Naujos žaliavos parinkimo valdymo schema.. 11

5.7.      ŽALIAVŲ TIEKĖJŲ ĮVERTINIMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS.. 12

5.8.      žALIAVŲ TIEKĖJŲ ĮVERTINIMO kompetencijos lentelė. 13

5.9.      žALIAVŲ TIEKĖJŲ ĮVERTINIMO SCHEMA.. 14

5.10.    Žaliavų užsakymo valdymo procedūra (kaip yra dabar). 15

5.11.    Žaliavų užsakymo valdymo procedūra (kaip bus). 16

5.12.    Žaliavų užsakymo valdymo procedūrOS KOMPETENCIJOS LENTELĖ. 18

5.13.    Žaliavų užsakymo valdymo procedūrOS SCHEMA.. 19

5.14.    ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ KOKYBĖS VALDYMO PROCEDŪRA.. 20

5.15.    ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ KOKYBĖS VALDYMO KOMPETENCIJOS LENTELĖ. 23

5.16.    ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ KOKYBĖS VALDYMO SCHEMA.. 25

6.       NUORODOS.. 26

7.       DOKUMENTACIJA.. 26

8.       keitimai. 26

9.       PRIEDAI. 26


 

1.    PASKIRTIS

 

Dokumento paskirtis organizuoti veiklos valdymo skyriaus darbą ir apibrėžti veiklos valdymo skyriaus ryšius su kitais įmonės padaliniais ir skyriais pirkimo tiekimo valdymo procedūroje.

 

2.    TAIKYMO SRITIS

 

Ši procedūra taikoma“, įmonės administracijoje gamybos ceche.

 

 

3.    PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS

 

3.1.    PAAIŠKINIMAI:

 

Šis dokumentas paruoštas remiantis šiais UAB „ Įmonė“ dokumentais:

 

RVASVT – rizikos veiksnių analizė ir svarbūs valdymo taškai

MKV – maisto kokybės vadovas

3.2.    SANTRUMPOS:

GD - generalinis direktorius

VVDir – veiklos valdymo skyriaus direktorė.

VVDarb – veiklos valdymo skyriaus darbuotojas

VVT – veiklos valdymo skyriaus technologas

TV – tinklo vadovas

FKD - finansų ir kontrolės direktorius

VF - vyriausia finansininkė

PD - Padalinio vadovas

PG – padalinio gamybos vadovas

II – išorinė įmonė

VVTV – veiklos valdymo skyriaus tiekimo vadovė

Tiek – tiekėjas.

3.3.    Įrašai lentelėje:

 

T - tvirtina, A - atlieka ir atsako, D - dalyvauja, I - gauna arba pateikia informaciją, Kn – kontroliuoja.

 

4.    TIEKIMO - PIRKIMO valdymo PROCEDŪROS ESMĖ

 

Procedūros esmė-užtikrinti tikslų ir operatyvų tiekimo pirkimo valdymo procesą įmonėje


 

5.    TIEKIMO - PIRKIMO VALDYMO PROCEDŪRA

 

5.1.    TIEKIMO - PIRKIMO VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS

 

5.1.1.    Tiekimo - pirkimo valdymo procedūra prasideda naujos žaliavos parinkimu.

5.1.2.    Joje parenkama optimaliausia žaliava ir jos tiekėjas pagal kokybės, kainos, pristatymo ir kitas sąlygas. Rezultate yra pasirašoma žaliavos tiekimo sutartis arba jos priedas.

5.1.3.    Žaliavos tiekimo proceso metu vertinamas žaliavos tiekėjas pagal žaliavos apyvartas pinigine išraiška. Rezultate žaliava įtraukiama į strateginių žaliavų sąrašą.

5.1.4.    Parinkus žaliavas atliekama žaliavos užsakymo procedūra, kurioje įvertinus sandėlio likučius, padalinio gamybos programos, atliekamas žaliavos užsakymas ir žaliavų gavimas.

5.1.5.     Rezultate žaliavos pristatomos į padalinius.

5.1.6.    Gavus žaliavas atliekamas patikrinimas žaliavos kokybinių parametrų: kokybės dokumentų buvimas, transportavimo sąlygų tikrinimas, žymėjimo tikrinimas, žaliavos kokybės tikrinimas.

5.1.7.    Rezultate pajamuojamos kokybiškos žaliavos arba atliekami laboratoriniai tyrimai ir suformuojamos tiekėjų ir žaliavų kokybės ataskaitos.

5.1.8.    Žaliavų pajamavimas atliekamas pagal finansų valdymo procedūros pirkimo valdymo procesą


 

5.2.    TIEKIMO - PIRKIMO VALDYMO PROCEDŪROS kompetencijos lentelė

 

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

Rezultatai

VVTV

VVDir

GD

TV

PD

PG

IT

Tuk

VVT

5.1.1

Žaliavų parinkimas

Parinktos žaliavos

A,I

K

T

D

 

A

D,I

D,I

A,D

5.1.4

Žaliavos užsakymas

Užsakyta žaliava

 

 

 

 

 

A,I

D,I

D,I

 

5.1.3

Tiekėjų vertinimas

Įvertinti tiekėjai

A

T, K

 

 

 

I

I

I

 

5.1.6

Žaliavos kokybės vertinimas

Įvertinta kokybė

D

 

 

 

D, T

A, K

D

I, A

 

5.1.7

Žaliavos pajamavimas

Užpajamuota žaliava

I

 

 

 

K

A

I

I

 

 

 

 

 

5.3.    TIEKIMO - PIRKIMO VALDYMO PROCEDŪROS SCHEMA

 

 

 


 

5.4.    NAUJOS ŽALIAVOS PARINKIMO PROCEDŪRA

 

5.4.1.    Tiekimo vadovė peržiūri ar jau esantys tiekėjai turi savo asortimente reikalingą žaliavą.

5.4.2.    Jei senas tiekėjas turi žaliavą, derinamos žaliavos tiekimo kainos ir pristatymo sąlygos.

5.4.3.    Jei kainos ir pristatymo sąlygos suderinamos, pasirašomas priedas prie jau esančios žaliavų tiekimo sutarties, su naujų žaliavų pavadinimais, pristatymo sąlygomis, kainomis ir kitomis sąlygomis.

5.4.4.    Jei seni tiekėjai savo asortimente neturi reikiamos žaliavos, tiekimo vadovė ieško naujų tiekėjų.

5.4.5.    Suradus tiekėją derinamos kainos ir pristatymo sąlygos.

5.4.6.    Jei kainos ir pristatymo sąlygos suderintos, pasirašoma nauja žaliavų tiekimo sutartis.

5.4.7.    Prieš pasirašant naują žaliavos tiekimo sutartį ar periodą prie jau esančios žaliavų tiekimo sutarties, nuperkami naujos žaliavos pavyzdžiai iš naujų žaliavos tiekėjų bandymui.

5.4.8.    Įmonės technologai pagamina bandomuosius gaminius su skirtingų tiekėjų žaliavomis.

5.4.9.    Įvertina ergonoleptiškai ir vizualiai kiekvieno gaminio skonio ir kvapo savybes.

5.4.10.     Po kokybiškų rezultatų nustatymo, atliekama žaliavos kainų analizė.

5.4.11.     Subendrinus žaliavos kokybės ir kainos rezultatus, parenkamas optimaliausias žaliavos tiekėjas.

5.4.12.    Sudarius žaliavų tiekimo sutartį papildomas žaliavų tiekėjų registras, nurodant tiekėjo rekvizitus, tiekiamas žaliavas, jų kodus.

5.4.13.    Po registro papildymo, visiems padaliniams faksu išsiunčiama informacija apie naują žaliavų tiekėją, kurioje nurodoma: žaliavos tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas, kontaktinis telefonas, faksas žaliavų užsakymo siuntimui, elektroninio pašto adresas žaliavų užsakymo siuntimui, užsakymo laikas, užsakymų dienos, tiekėjo tiekiamų žaliavų pavadinimai, kodai, kainos, tiekimo terminai, pakavimo būdai, žaliavos galiojimo laikas.

5.4.14.    Žaliavos tiekėjas pagal žaliavos tiekimo sutartis turi 100 % užtikrinti žaliavos tiekimą UAB “Įmonėi” padaliniams. Todėl tiekėjai neturintys žaliavų, siūlo originalios žaliavos pakaitalą, bet tai išimtis, nes naudojant neoriginalias žaliavas, produktai gaminami kitomis receptūromis.

                     

 


5.5.    Naujos žaliavos parinkimo kompetencijOS lentelė

 

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

Rezultatai

VVTV

GV

PD

VVT

VVD

GD

5.4.1

Žaliavos tiekėjo paieška

Ieškomas žaliavos tiekėjas

A

 

 

 

 

 

5.4.2

Žaliavos kainos derinimas

Suderinta kaina

A

 

 

 

 

 

5.4.2

Žaliavos pristatymo sąlygų derinimas

Suderintos pristatymo sąlygos

A

 

 

 

 

 

5.4.7

Žaliavos pavyzdžių pirkimas bandymams

Nupirkti pavyzdžiai

A

 

D

D

 

 

5.4.8

Bandomųjų gaminių gamyba iš naujų žaliavų

Pagaminti nauji gaminiai

 

A

 

K

 

 

5.4.9

Bandomųjų gaminių vertinimas

Įvertinti bandomieji gaminiai

 

A

 

A

K

 

5.4.10

Žaliavos kokybės ir kainos analizė

Padaryta analizė

A

A

 

A

K

 

5.4.11

Žaliavos parinkimas

Parinkta žaliava

A

A

 

A

K

 

5.4.3

Pasirašomas žaliavos tiekimo sutarties priedas, jei tai senas tiekėjas

Pasirašytas priedas

A

 

 

D

K

T

5.4.6

Pasirašoma nauja žaliavos tiekimo sutartis, jei tai naujas tiekėjas

Pasirašyta sutartis

A

 

 

D

K

T

 


5.6.    Naujos žaliavos parinkimo valdymo schema

 


5.7.    ŽALIAVŲ TIEKĖJŲ ĮVERTINIMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS

 

5.7.1.    UAB “Įmonė” žaliavų tiekėjų įvertinimas atliekamas tiekėjams, kurių tiekiamos žaliavos apyvarta ne mažiau 5000 Lt per mėnesį (strateginiai produktai).

5.7.2.    Jei žaliava yra strateginių žaliavų sąraše, žaliava užsakoma ne iš vieno tiekėjo, kad apsidrausti nuo tiekimo nesklandumų, palyginti kelių tiekėjų tiekiamos žaliavos kokybę, pristatymo terminus. Su alternatyviais tiekėjais yra sudaroma žaliavų tiekimo sutartis.

5.7.3.    Tiekėjų įvertinimo kriterijai: pristatymo trukmė, kainos kitimas, kokybiniai rodikliai, poveikis gamtos apsaugai, mikrobiologiniu požiūriu greitai pažeidžiama žaliava.

5.7.4.    Pristatymo trukmės vertinimą, kainos kitimo vertinimą, kokybinių rodiklių vertinimą,kokybinių rodiklių vertinimą priimant žaliavas atlieka padalinių gamybos vadovai ir sandėlininkai

5.7.5.    Tiekėjų vertinimą atlieka ir informacija pildoma pristačius žaliavas – tai atlieka gamybos vadovai ir sandėlininkai.

5.7.6.    Tiekėjų įvertinimo metu pildomas Medžiagų ir tiekėjų vertinimo ir žaliavų priėmimo žurnalas. Naujoje verslo valdymo sistemos gamybos modulyje žurnalas pildomas rankiniu būdu.

5.7.7.    Diegiant naują pirkimo - tiekimo valdymo modulį reikia pilnai aprašyti tiekėjo duomenis, kurie bus po to naudojami kitose verslo valdymo programos dalyse. (priedas Nr.1). Kliento kortelę suveda veiklos valdymo skyriaus darbuotojas iš žaliavų ir medžiagų tiekimo sutarties.

5.7.8.    Suvedus duomenis, galime gauti ataskaitas apie kokybiškiausias žaliavas tiekiančius tiekėjus , anksčiausiai pateikiančių tiekėjų sąrašus .


5.8.    žALIAVŲ TIEKĖJŲ ĮVERTINIMO kompetencijos lentelė

 

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

Rezultatai

VVDir

PG

VVT

VF

PD

VVTV

5.7.1

Žaliavų tiekėjų vertinimas pagal produkto apvartą

Įvertinta produkto apyvarta

A

 

 

I

 

A

5.7.2

Žaliavos įtraukimas į strateginių produktų sąrašą

Įtraukta žaliava į strateginių produktų sąrašą

A

 

 

I

 

 

5.7.2

Naujos žaliavos tiekimo sutarties sudarymas su alternatyviu tiekėju

Sudaryta nauja sutartis

D

 

 

 

 

A

5.7.4

Žaliavos tiekėjų pristatymo terminų vertinimas

Įvertinti pristatymo terminai

A

I

 

 

D

 

5.7.4

Žaliavos tiekėjų kainos kitimo vertinimas

Įvertintas kainos kitimas

A

I

 

I

D

 

5.7.4

Žaliavos tiekėjų kokybės vertinimas

Įvertinta kokybė

A

I

 

 

D

I

 


5.9.    žALIAVŲ TIEKĖJŲ ĮVERTINIMO SCHEMA

 

 


5.10.    Žaliavų užsakymo valdymo procedūra (kaip yra dabar)

 

5.10.1.    Žaliavų reikalingumas nustatomas vizualiai vyr.virėjos, pagal žaliavų sandėlio lukučius.

5.10.2.    Žaliavos užsakomos iš tiekėjų sekančiai: žaliavų užsakymas iš atliekamas elektroninės užsakymo sistemos pagalba internetu; žaliavų užsakymas iš kitų tiekėjų atliekamas fakso pranešimu arba telefonu.

5.10.3.    Žaliavų pajamavimas pagal užsakymus atliekamas pagal finansų valdymo pirkimo valdymo procesą PR01-5.8.

5.10.4.    Žaliavų užsakymas atliekamas pagal logistikos tarp padalinių žaliavų ir pusgaminių reikalingumo procedūrą


 

5.11.    Žaliavų užsakymo valdymo procedūra (kaip bus)

 

5.11.1.    Žaliavų užsakymas atliekamas pagal logistikos tarp padalinių žaliavų ir pusgaminių reikalingumo procedūrą

5.11.2.    Žaliavų užsakymas vykdomas pagal naujos verslo valdymo sistemos išduodamą informaciją apie minimalius –žaliavų ir pusgaminių likučius padalinių sandėlyje. Žinios apie likučius gaunamos iš kompiuterinės programos ataskaitos “Žinios apie likučius”, taip pat orientuojamasi į galimus žaliavų pristatymo terminus.

5.11.3.    Padalinio vadovas sudaro “Reikalinga užsakyti .....” žaliavų ir pusgaminių sąrašą, iš tiekimo valdymo programos, žaliavų užsakymo dalies.

5.11.4.    Po to atliekamas užsakymas elektroniniu paštu, faksu arba žodžiu.

5.11.5.    Tiekėjas patvirtina žaliavų užsakymą žodžiu, faksu arba elektroniniu paštu, įrašydamas į formą pristatymo terminą ir pristatymo būdą.

5.11.6.    Tiekimo valdymo programoje, žaliavų užsakymo valdymo dalyje rankiniu būdu arba automatiškai patvirtinamas žaliavų užsakymas.

5.11.7.    Pagal žaliavų užsakymo procedūrą pildomų ataskaitų, naujas tiekimo valdymo modulis formuos ataskaitas apie:

5.11.7.1.    Besibaigiančių galiojimo terminų žaliavų sąrašas datai, (ataskaita formuojama automatiškai iš tiekėjo pateiktų pirkimo ir kokybės dokumentų). (priedas Nr.6)

5.11.7.2.    Pasibaigusių galiojimo terminų žaliavų sąrašas.  (ataskaita formuojama automatiškai iš tiekėjo pateiktų pirkimo ir kokybės dokumentų). (priedas Nr.3)

5.11.7.3.    Užsakytų ir nepristatytų žaliavų sąrašas datai, (ataskaita formuojama automatiškai iš tiekėjo patvirtintų žaliavų užsakymo dokumentų). (priedas Nr.4)

5.11.7.4.    Žaliavų ir pusgaminių sąrašas mėnesio pradžiai, (ataskaita formuojama padalinio gamybos vadovo rankiniu būdu suvedus inventorizacijos duomenis apie faktinius žaliavų ir pusfabrikačių likučius  esančius padalinio sandėlyje). (priedas Nr.5)

5.11.8.    Žaliavos kortelėje ( ŽK1 ) reikia užpildyti būtinus duomenis, kurie bus naudojami kitose verslo valdymo sistemose, tiekimo valdymo dalyje. (priedas Nr.2). Bendrus duomenys apie žaliavą pildo finansų valdymo skyriaus atstovas rankiniu būdu iš patvirtinto žaliavų sąrašo. Žaliavos tiekimo dalį pildo veiklos valdymo skyriaus darbuotojas rankiniu būdu iš žaliavų tiekimo sutarties . Žaliavos sandėliavimo ir laikymo dalį pildo rankiniu būdu padalinio apskaitininkė iš žaliavų tiekėjo pateiktų gavimo dokumentų.

5.11.9.    Naujajame tiekimo valdymo modulyje žaliavų valdymo procedūroje turi būti gaunamos šios ataskaitos:

5.11.9.1.    Žaliavų min kiekių kontrolė (sąrašas žaliavų, kurių likučiai sandėlyje minimalūs ir kurias reikia užsakyti ) (ataskaita formuojama automatiškai);

5.11.9.2.    Žaliavų max kiekių kontrolė (sąrašas žaliavų, kurių likučiai viršija max sandėliavimo normas ir kurias reikia nurašyti į gamybą) ( ataskaita formuojama  automatiškai).

5.11.9.3.    Žaliavų ir pakavimo medžiagų grupėje reikia nurodyti ar pakavimo medžiaga perdirbama, ar ne.

5.11.9.4.    Perdirbamą pakavimo medžiagą reikia įtraukti į atskirą grupę, suteikti atskirą buhalterinę sąskaitą, taip pat nurodyti pakuotės mokesčio dydį.


 

5.12.    Žaliavų užsakymo valdymo procedūrOS KOMPETENCIJOS LENTELĖ

 

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

Rezultatai

PD

PG

VVT

Tiek

5.11.1

Žaliavų užsakymo procedūra PR06-5.15

Atlikta procedūra

A

 

 

 

5.11.2

Žaliavų tiekimo terminų įvertinimas

Įvertinti tiekimo terminai

K

A

 

I

5.11.3

Reikalingų užsakyti žaliavų sąrašo formavimas

Suformuotas sąrašas

 

A

 

 

5.11.4

Užsakymo siuntimas

Išsiųstas užsakymas

 

A

 

I

5.11.5

Užsakymo gavimo patvirtinimas

Gautas patvirtinimas

 

D

 

A

5.11.6

Užsakymo gavimo patvirtinimas programoje

Patvirtinta programoje

 

A

 

 

5.11.7

Ataskaitų formavimas

Suformuotos ataskaitos

 

A

 

I

5.11.8

Žaliavos kortelės pildymas

Užpildyta žaliavos kortelė

 

A,I

 

I

 

 


 

5.13.    Žaliavų užsakymo valdymo procedūrOS SCHEMA

 

 


 

5.14.    ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ KOKYBĖS VALDYMO PROCEDŪRA

5.14.1.    Naujai sukurtiems patiekalams ir žaliavoms, kokybę nustato gamybos vadovai ir įmonės technologai ergonoleptiniu būdu. Taip pat vieną kartą pradedant gaminti naują produktą, jam atliekami mikrobiologiniai ir cheminiai tyrimai išorės laboratorijoje ir gaunami kokybės sertifikatai.

5.14.2.    Žaliavos priėmimo į padalinį metu, padalinio darbuotojas, priimantis žaliavas, turi patikrinti ar žaliava atėjo su visais reikalingais kokybės dokumentais (kokybės sertifikatai ir kt.), kad būtų nurodyta žaliavos pagaminimo data, galiojimo terminas, galiojimo pabaigos data, saugojimo sąlygos ir kt. reikalingi kokybės duomenys.

5.14.3.    Nesant visų reikalingų dokumentų, žaliavos, padalinio darbuotojas informuoja padalinio vadovą apie žaliavos dokumentų neatitikimą.

5.14.4.    Padalinio vadovas informuoja telefonu arba faksu apie žaliavos tiekimo dokumentų neatitikimą ir sprendžia dėl pateiktos žaliavos priėmimo: nepriimti ir žaliavą grąžinti tiekėjui; priimti žaliavas ir pareikalauti tiekėjo pristatyti reikiamus dokumentus.

5.14.5.    Jeigu žaliavos tiekimo dokumentai tvarkingi, žaliavą priimantis padalinio darbuotojas įvertina žaliavų pristatymo sąlygas: žaliavos temperatūrą, transportavimo temperatūrą transporto priemonėje.

5.14.6.    Jeigu  žaliavos gavimo temperatūra arba transportavimo temperatūra neatitinka žaliavos transportavimo temperatūros padalinio darbuotojas informuoja padalinio vadovą apie transportavimo temperatūros pažeidimą.

5.14.7.    Padalinio vadovas informuoja telefonu arba faksu apie žaliavos transportavimo neatitikimą logistikos kompaniją arba tiekėją ir sprendžia dėl patiektos žaliavos priėmimo: nepriimti ir žaliavą grąžinti tiekėjui arba priimti žaliavas.

5.14.8.    Jei transportavimo temperatūrinis režimas teisingas, padalinio darbuotojas patikrina žaliavos žymėjimą: lipdukus ant žaliavų pakuočių.

5.14.9.    Žaliavos žymėjime turi būti privaloma informacija: žaliavos pavadinimas, kodas, partijos Nr., pagaminimo data, galiojimo laikas, galiojimo pabaigos data ir laikas, atsakingo asmens pavardė ir pareigos, temperatūrinis rėžimas.

5.14.10.    Jei žaliava teisingai nesužymėta, padalinio darbuotojas informuoja padalinio vadovą apie žymėjimo neatitikimą.

5.14.11.    Padalinio vadovas telefonu arba faksu informuoja apie žaliavos žymėjimo neatitikimą tiekėją ir sprendžia dėl patiektos žaliavos priėmimą: nepriimti ir žaliavą grąžinti tiekėjui, priimti žaliavas ir pareikalauti tiekėjo skubiai pristatyti žymėjimo lipdukus. Jeigu žaliavos tiekimo dokumentai tvarkingi, žaliavą priimantis padalinio darbuotojas įvertina žaliavų kokybę.

5.14.12.    Vizualiai apžiūri žaliavas, ar nepažeistos pakuotės, žaliava atitinka spalvos ir kvapo reikalavimus. Kilus įtarimui dėl žaliavos kokybės, padalinio darbuotojas kreipiasi į padalinio vadovą.

5.14.13.    Esant nekokybiškai žaliavai, žaliava iškart grąžinama tiekėjui.

5.14.14.    Padalinio darbuotojas priėmęs nekokybišką žaliavą ir sulaiko jos panaudojimą gamybos procese.

5.14.15.    Sulaikyta produkcija patalpinama atskirose lentynose

5.14.16.    Ant žaliavos uždedamas lipdukas: STOP.

5.14.17.    Technologas ir kokybės vadovas siunčia žaliavos mėginius į išorės laboratoriją atlikti žaliavos mikrobiologinius ir cheminius tyrimus.

5.14.18.    Gavus žaliavos tyrimo rezultatus padalinio vadovas grąžina žaliavą tiekėjui, esant neigiamiems mikrobiologiniams ir cheminiams tyrimų rezultatams

5.14.19.    Padalinio vadovas nuima sulaikymą gamybai ir žaliava pajamuojama padalinio sandėlyje standartine procedūra, esant teigiamiems tų tyrimų rezultatams.

5.14.20.    Ataskaitų formavimas. Yra formuojamos tokios ataskaitos: “Žaliavų tiekėjų punktualumo ataskaita” (priedas Nr.9); “Žaliavų tiekėjų kokybės vertinimo ataskaita” (priedas Nr.10); “Brokuotos žaliavos sąrašas” (priedas Nr.11); “Pretenzijų tiekėjams sąrašas” (priedas Nr.12).


5.15.    ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ KOKYBĖS VALDYMO KOMPETENCIJOS LENTELĖ

 

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

Rezultatai

VVT

PG

PD

II

Tiek

5.14.2.

Žaliavos kokybės dokumentų tikrinimas

Patikrinti kokybės dokumentai

 

A

 

 

D,I

5.14.3

Jei nėra kokybės dokumentų, informuojamas padalinio vadovas

Informuotas padalinio vadovas

 

A

D

 

 

5.14.4

Padalinio vadovas informuoja tiekėją

Informuotas tiekėjas

 

 

A,I

 

I

5.14.5

Jei kokybės dokumentai tvarkoje, yra tikrinama pristatymo temperatūra

Patikrinta pristatymo temperatūra

 

A

 

 

D,I

5.14.6

Jei temperatūra netinkama, informuojamas padalinio vadovas

Informuotas padalinio vadovas

 

A

D

 

 

5.14.7

Padalinio vadovas informuoja tiekėją

Informuotas tiekėjas

 

 

A, I

 

I

5.14.8

Jei temperatūra tinkama, tikrinamas žymėjimas

Patikrintas žymėjimo teisingumas

 

A

 

 

D, I

5.14.10

Jei žymėjimas neteisingas, informuojamas padalinio vadovas

Informuotas padalinio vadovas

 

A

D

 

 

5.14.11

Padalinio vadovas informuoja tiekėją

Informuotas tiekėjas

 

 

A, I

 

I

5.14.12

Tikrinama ar žaliavos kokybė atitinka reikalavimus

Patikrinta kokybė

 

A

 

D,I

 

5.14.13

Jei kokybė neatitinka reikalavimų, ji grąžinama tiekėjui

Žaliava grąžinta tiekėjui

 

A

 

D

 

5.14.14

Jei žaliavos kokybė pablogėjo ją užpajamavus, žaliava sulaikoma

Sulaikyta žaliava

 

A

I

 

I

5.14.15

Žaliava patalpinama atskirose lentynose

Žaliava patalpinta atskirose lentynose

 

A

 

 

 

5.14.16

Lipduko STOP uždėjimas ant žaliavos

Uždėtas STOP lipdukas

 

A

 

 

 

5.14.17

Žaliavos mėginių siuntimas į išorės laboratoriją

Išsiųsti mėginiai

A

D

 

 

 

5.14.18

Žaliavos mėginių rezultatų gavimas iš laboratorijos

Gauti rezultatai

A

D

 

 

 

5.14.8

Jei rezultatai neigiami, žaliava grąžinama tiekėjui.

Žaliava grąžinta tiekėjui

 

A

 

 

D

5.14.19

Žaliavos sulaikymo nuėmimas

Nuimtas sulaikymas

I

A

 

 

 

5.14.19

Žaliavos pajamavimas sandėlyje

Užpajamuota žaliava

 

A

 

 

 

5.14.20

Ataskaitų formavimas

Suformuotos ataskaitos

 

 

 

 

 


 

5.16.    ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ KOKYBĖS VALDYMO SCHEMA


6.    NUORODOS

 

7.    DOKUMENTACIJA

Gamybos valdymo procedūros aprašymas saugomas pas generalinį direktorių, kopija pas veiklos valdymo direktorių.

8.    keitimai

 

9.    PRIEDAI

 

Kliento kortelė (priedas Nr.1)

Žaliavos kortelė (priedas Nr.2)

Pasibaigusių galiojimo terminų žaliavų sąrašas (priedas Nr.3)

Užsakytų ir nepristatytų žaliavų sąrašas (priedas Nr.4)

Nepanaudotų gamybai žaliavų likučiai sandėlyje (priedas Nr.5)

Besibaigiančio galiojimo terminų žaliavų sąrašas (priedas Nr.6)

Reikalingas nurašyti į gamybą žaliavų sąrašas (priedas Nr.7)

Žaliavų tiekėjų punktualumo ataskaita (priedas Nr.9)

Žaliavų tiekėjų kokybės vertinimo ataskaita (priedas Nr.10)

Brokuotos žaliavos sąrašas (priedas Nr.11)

Pretenzijų tiekėjams sąrašas (priedas Nr.12)


KLIENTO KORTELĖ (priedas Nr.1)

Kliento pavadinimas,

Kliento kodas UAB „Įmonė“ informacinėje sistemoje,

Kliento įmonės kodas,

PVM mokėtojo kodas,

Buveinės adresas (korespondencijai),

Žaliavų atkrovimo adresai,

Šalis,

Miestas,

Gatvė ir namo Nr.,

Pašto indeksas,

Rejestro pažymėjimo Nr.,

Telefono Nr.,

Fakso Nr.,

Elektroninio pašto adresas,

Atsakingo asmens pavardė ir vardas,

Telefono Nr.,

Fakso Nr.,

Elektroninio pašto adresas,

Kliento grupė,

Kliento pogrupis,

Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos ir bankai,

Žaliavų tiekimo sutarties pasirašymo data,

Žaliavų tiekimo sutarties galiojimo data,

Sutarties Nr.,

Tiekėjo nuolaida %,

Atsiskaitymo atidėjimo terminas dienomis,

Pradelsto mokėjimo delspinigių %,

Tiekėjo išvestinis kokybės įvertinimo indeksas, paskaičiuojamas programos,

Tiekėjo pateikiamų žaliavų pristatymo laikas dienomis pagal sutartį,

Tiekėjo pateiktos žaliavos vėlavimo laikas dienomis, paskaičiuojamas programos,

Tiekiamų žaliavų sąrašas,


ŽALIAVOS KORTELĖ (priedas Nr.2)

Bendrieji  duomenys apie žaliavą:

Žaliavos pavadinimas,

Žaliavos aprašymas,

Žaliavos pogrupis,

Žaliavos matavimo vnt.,

Alternatyvus žaliavos matavimo vnt.,

Žaliavos brūkšninis kodas,

Žaliavos priklausomybė buhalterinei sąskaitai Nr.,

Gaminių kuriuose naudojama žaliava sąrašas,

Žaliavos kaina,

Žaliavos tiekimo dalies duomenys:

Žaliavos tiekėjo kodas,

Žaliavos tiekėjas,

Žaliavos kodas įmonės informacinėje sistemoje,

Žaliavos kodas tiekėjo,

Žaliavos pristatymo terminas dienomis,

Alternatyvus žaliavos tiekėjas,

Alternatyvaus tiekėjo kodas,

Žaliavos sandėliavimo ir laikymo dalies duomenys:

Žaliavos pagaminimo data,

Žaliavos galiojimo terminas dienomis,

Žaliavos galiojimo data,

Žaliavos gamybos partija,

Žaliavos atitikimo sanitarinėm, higienos ir standartams dokumentai ir jų Nr.,

Žaliavos minimalus kiekis sandėlyje,

Žaliavos maksimalus kiekis sandėlyje,

Perspėjimo apie galiojimo laiko pabaigą išankstinio perspėjimo laikotarpis dienomis,

Žaliavos buvimo sandėlis,

Žaliavos buvimo sandėlyje vieta,

Žaliavos tūris m3,

Žaliavos svoris neto,

Žaliavos svoris bruto,

Pakuočių skaičius.

Žaliavos kokybės ir tyrimų dalis

Žaliavos mikrobiologinių ir cheminių tyrimų rezultatai: tyrimo pavadinimas, tyrimo data, tyrimo rezultatas.

Žaliavos saugojimo sąlygos: temperatūra, drėgnumas, kt.,

 

 

Pasibaigusių galiojimo terminų žaliavų sąrašas (priedas Nr.3)

                                                                                      Data:

Eil. Nr.

Žaliavos pavadinimas

Žaliavos kodas

Žaliavos galiojimo data

Galiojimo datos viršijimas (d)

Žaliavos kiekis

Žaliavos kaina Viso, Lt

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Viso:

 

Užsakytų ir nepristatytų žaliavų sąrašas (priedas Nr.4)

                                                                                Data:

Eil.

Nr.

Žaliavos pavadinimas

Žaliavos kodas

Žaliavos tiekėjas

Žaliavos pristatymo data pagal užsakymą

Vėlavimo dienų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

Nepanaudotų gamybai žaliavų likučiai sandėlyje (priedas Nr.5)

                                                                                Data:

Eil.

Nr.

Žaliavos pavadinimas

Žaliavos kodas

Žaliavos grupė

Žaliavos kiekis

Žaliavos kaina

Žaliavos kaina Viso, Lt

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Viso:


 

Besibaigiančio galiojimo terminų žaliavų sąrašas (priedas Nr.6)

                                                                                      Data:

Eil.

Nr.

Žaliavos pavadinimas

Žaliavos kodas

Žaliavos galiojimo data

Liko dienų iki galiojimo datos pabaigos

Žaliavos kiekis

Žaliavos kaina Viso, Lt

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Viso:

Reikalingas nurašyti į gamybą žaliavų sąrašas (priedas Nr.7)

(max sandėliavimo kiekių viršijimas)

 

Eil.

Nr.

Žaliavos pavadinimas

Žaliavos kodas

Žaliavos max kiekis

Faktinis žaliavos kiekis

Žaliavos kaina

Žaliavos kaina Viso

Žaliavos viršijamas kiekis

Žaliavos viršijamo kaina Viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Viso:

 

Reikalingas užsakyti žaliavų sąrašas (priedas Nr.8)

(minimalūs kiekiai)

 

Eil.

Nr.

Žaliavos pavadinimas

Žaliavos kodas

Žaliavos min kiekis

Faktinis žaliavos kiekis

Žaliavos kaina

Žaliavos tiekėjas

Trūkstamos žaliavos kiekis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Žaliavų tiekėjų punktualumo ataskaita (priedas Nr.9)

                                                                                                                  Data (Periodas):

Eil.

Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo kodas

Tiekiamų žaliavų grupė

Žaliavų tiekimo laikas pagal sutartį

Žaliavų tiekimo vėlavimas

(d)

Vid. Žaliavų tiekimo vėlavimo laikas

 

 

 

 

 

 

 

 

Žaliavų tiekėjų kokybės vertinimo ataskaita (priedas Nr.10)

 

                                                                                                               Data (Periodas):               

Eil. Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo kodas

Tiekėjo tiekiamų žaliavų grupė

Tiekėjo kokybės vertinimo indeksas

Pateikta žaliavų, Lt

Išbrokuota žaliavų, Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

Brokuotos žaliavos sąrašas (priedas Nr.11)

                                                                                                                  Periodas (data):

Eil. Nr.

Pretenzijos data

Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo kodas

Broko rūšis

Partija

Žaliavos rūšis

Žaliavos vertė, Lt

Žaliavos tiekimo dokumentas Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Viso:


 

Pretenzijų tiekėjams sąrašas (priedas Nr.12)

 

Eil. Nr.

Žaliavos pavadinimas

Žaliavos kodas

Tiekėjo Pavadinimas

Broko rūšis

Žaliavos tiekimo dokumentas Nr.

Žaliavos gavimo data

Brokuotos žaliavos vertė, Lt

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Viso: