restoranų tinklo marketingo valdymo procedūra

 

 

TURINYS

 

 

 

1.         PASKIRTIS  5

2.         TAIKYMO SRITIS  5

3.         PROCEDŪROS ESMĖ  5

4.         PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS  6

5.         BENDRA MARKETINGO PROCESO SCHEMA. MARKETINGO PROCESO PLANAVIMAS. 8

6.         TIESIOGINIO MARKETINGO AKCIJŲ ORGANIZAVIMAS  14

7.         VIEŠŲJŲ RYŠIŲ ORGANIZAVIMAS  19

8.         RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS  22

9.         RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS PADALINIUOSE  26

10.           NAUJO VALGIARAŠČIO GAMYBA   29

11.           PARDAVIMŲ SKATINIMAS IR REKLAMA   35

12.           TIEKĖJŲ AKCIJŲ ORGANIZAVIMAS  43

13.           MARKETINGO SANDĖLIO VALDYMAS  47

14.           MARKETINGO FAKTINIO BIUDŽET0 SKAIČIAVIMAS  57

15.           NUORODOS  60

16.           KEITIMAI 60

17.           PASKIRSTYMAS  60

18.           PRIEDAI 60

 


1.      PASKIRTIS

Procedūra skirta marketingo proceso valdymui aprašyti. Dokumento paskirtis –organizuoti marketingo skyriaus darbą ir apibrėžti marketingo skyriaus ryšius su kitais s padaliniais, apibrėžti informacijos apsikeitimo tarp darbuotojų ryšius.

 

2.      TAIKYMO SRITIS

Ši procedūra taikoma“ marketingo skyriuje bei kituose su marketingo procesu susijusiuose padaliniuose.

3.      PROCEDŪROS ESMĖ

Dokumente aprašoma marketingo veiksmų planavimas, organizavimas ir marketingo akcijų vykdymas:

§         Tiesioginis marketingas;

§         Viešieji ryšiai (ryšiai su visuomene;

§         Pardavimo skatinimas ir reklama;

§         Renginių organizavimas;

§         Tiekėjų organizuojamos akcijos;

§         Naujo valgiaraščio gamyba;

§         Marketingo sandėlio valdymas.

Pastaba: papildyti procedūrą muzikinio fono valdymu.

 

Kiekviena ši priemonė, kaip parodyta lentelėje, turi daug įgyvendinimo formų.

Viešieji ryšiai

Pardavimo skatinimas

Reklama

Tiesioginis marketingas

Asmeninis pardavimas

Spaudos konferencijos

Kalbos ir pasiūlymai

Vieši paskelbimai

Seminarai

Lobizmas

Rėmimai

Straipsniai

 

 

 

Loterijos

Priedai ir reklaminės dovanos

Parodos

Nuolaidos

Vaišinimas

Bendradarbiavimo pasiūlymai

Dovanų kortelės

 

Skelbiamai spaudoje, radijuje,

Produkcijos įpakavimas

Firmos laikraštis

Lankstinukai ir prospektai

Plakatai

Reklaminiai skydai

Audiovizualinė reklama;

Ženklai, simboliai ir logotipas

Siuntiniai paštu

Telemarketingas

Pardavimas internete

Elektroninis paštas

 

Renginiai

Dalykinės mugės

 

 

 

Už šios procedūros reikalavimų vykdymą atsako marketingo skyriaus vadovas bei padalinių, dalyvaujančių marketingo procese, vadovai.


 

4.      PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS

 

Procesas – tarpusavyje susijusių funkcijų visuma, kuri gavinius paverčia produkcija.

Procedūra – nustatyta veiklos ar proceso vykdymo tvarka.

Marketingas - rinkos dalies nustatymo ir užimtos rinkos dalies didinimo procesas. - marketingo strategijos kūrimas je, s įvaizdžio, marketingo akcijų organizavimas ir tinklų koncepcijos formavimas.

Marketingo tyrimai - tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas.

Klientų segmentavimas - marketingo metodas, kurio pagalba  dalina rinką į segmentus pagal konkrečius požymius (vartotojai, produktai, teritorijos, produkto paklausos specifika), atsižvelgdama į rinkos analizės rezultatus. Rinkos segmentas-tai vartotojai, vienodai reaguojantys į s veiksmus, formuojant paklausą ir vykdant pardavimų skatinimą

Marketingo planas – dokumentas, kuriame aprašytas je naudojamas marketingo kompleksas (prekė, kaina, paskirstymo kanalai, rėmimas).

Marketingo planas UAB „Įmonėje“ sudaro:

SWOT analizė - pagrindinis s būklės jėgos, silpnumo, galimybių, pavojų vertinimo metodas, palyginimas su konkurentais. Jėga ir silpnumas –s vidaus faktoriai: finansiniai ir techniniai ištekliai, marketingo ir organizaciniai įgūdžiai. Galimybės ir pavojai- išorinės jėgos nepalankūs veiksniai, kliudantys siekti strateginių tikslų: technologiniai, konkurenciniai, ekonominiai, politiniai pokyčiai.

Paslauga - tiekėjo ir kliento tarpusavio sąveikoje atliekamų veiksmų bei tiekėjo vidaus veiklos, skirtos kliento poreikiams tenkinti, rezultatai (ISO 9000:2000 Pagrindai, terminai ir apibrėžimai).

Procesų schemos – grafinis proceso scenarijaus atvaizdavimas. Procesų schemos sudaromos tam, kad būtų galima vizualizuoti s procesus. Tai sudaro galimybę s darbuotojams vienodai pamatyti visas proceso dalis ir nustatyti, kiek šios proceso dalys suderintos viena su kita, leidžia pamatyti silpnas proceso dalis. Procesų schemos leidžia s vadovams planuoti, kokias proceso dalis reikės gerinti.

Rolė – kurią priskyrus darbuotojui, sistemos administratorius suteikia vartotojui teisę naudoti funkcijų rinkinį sistemoje.

 

Darbuotojų kompetencijų lentelių santrumpos:

VA – valdyba;

GD – generalinis direktorius;

VG – valdymo grupė;

MSV – marketingo skyriaus vadovas;

MV 1 – marketingo vadybininkas 1;

MV 2 – marketingo vadybininkas 2;

MV 3 – marketingo vadybininkas 3;

RO – renginių organizatorius;

VVD – veiklos valdymo direktorius;

TV – tinklo vadovas;

PV – padalinio vadovas;

PD – personalo darbuotojai;

BD – buhalterijos darbuotojas;

IT – IT skyriaus darbuotojas;

TE – technologai;

TIE - tiekėjai;

RP – restorano personalas;

RA – reklamos agentūra;

SP – spaustuvė

IRK – išorinis reklamos kanalas;

VRK - vidinis reklamos kanalas;

V – vairuotojas, kurjeris;

P – partneriai;

S – svečias.

Įrašai lentelėje: T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informacija gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

 


5.       BENDRA MARKETINGO PROCESO SCHEMA. MARKETINGO PROCESO PLANAVIMAS.

 


 

MARKETINGO Plano SUDARYMO KOMPETENCIJŲ LENTELĖ

 

Eil.

Nr.


Vykdytojai

 

Veiksmai

Dokumentai/ Įrašai

GD

VG

MSV

MV1

MV2

MV3

PV

TE

P

VA

VVD

5.1.

Vartotojų elgesio analizavimas

Analizės dokumentai gaunami iš agentūrų. 02TR01 Media Update2005_11

Ig

Ig

Ig, Kn, A

 

 

 

Ip

 

 

5.2.

Konkurentų veiksmų analizavimas

02DF13 Konkurentai_051209

Ig

Ig

Ig, Kn, A

Ip

Ip

Ip

 

 

 

5.3.

Praeito laikotarpio marketingo veiksmų efektyvumo analizavimas

 

Ig

Ig

Kn, A

Ip

 

 

 

 

 

5.4.

Rinkos situacijos išvadų suformulavimas

 

Ig

Ig

A, Ip

Ig

 

 

 

 

 

5.5.

Reklamos veiksmų plano sudarymas

02DF12 marketingo biudzetas_OR

 

 

A, Kn

A

 

 

 

 

 

5.6

Reklamos partnerių duomenų bazės sudarymas

CRM sistema

 

 

 

A

 

 

 

 

 

5.7

Reklamos partnerių kainų analizavimas

 

 

 

Kn, D

A

 

 

 

 

 

5.8.

Reklamos biudžeto sudarymas

02DF12 marketingo biudzetas_OR

 

 

A

 

 

 

 

 

 

5.9.

Marketingo plano ir biudžeto derinimas

 

 

D

Ip

 

 

 

 

 

 

5.10.

Marketingo plano ir biudžeto tvirtinimas

 

T

 

Ip, D

 

 

 

 

 

 

5.11

Reklamos tinklelio detalizavimas (spaudai, TV ir kt.)

02DF14 Užsakymas i laisvalaikis 2 15 (barterine sut)

 

 

Kn, T

 

 

A

 

 

 

5.12

Vadybininkų darbo planų koregavimas

Sukurti formą

 

 

Kn, T

A

 

 

 

 

 

5.13

Metinių planų koregavimas

02DF12 marketingo biudzetas_OR

 

D

A

D, Ig

 

 

 

 

 

5.14

Metinės planų vykdymo ataskaitos sudarymas

Ataskaita laisva forma

 

 

A

 

 

 

 

 

 

5.15

Metinės planų vykdymo ataskaitos pateikimas Valdybai

Ataskaita laisva forma

Ig, Ip

 

Ip

 

 

 

 

 

Ig

5.16

Rezultatų analizavimas Valdyboje

 

 

D

 

 

 

 

 

 

A

5.17

Valdybos išvadų pateikimas

 

Ig

 

Ig

 

 

 

 

 

Ip

5.18

Darbuotojų motyvavimas

 

Kn

 

Ip

Ig

 

 

 

 

 

 

 

 


MARKETINGO Plano SUDARYMO APRAŠYMAS

5.1.       Vartotojų elgesio analizavimas.

5.1.1.                  Marketingo skyriaus vadovas inicijuoja vartotojų elgesio tyrimus.

5.1.2.                  Marketingo skyriaus vadovas koordinuoja ir kontroliuoja darbą su rinkos tyrimo agentūromis.

Siūlymas 1: aprašyti, marketingo skyriaus vadovo naudojamą tyrimo agentūromis kontrolės mechanizmą.

5.1.3.                  Rinkos tyrimų agentūros pateikia tyrimų išvadas marketingo skyriaus vadovo nurodytais pjūviais.

5.2.       Konkurentų veiksmų analizavimas.

5.2.1.                  Marketingo skyriaus vadovas nustato konkurentų veiklos analizės poreikį, nurodo, kokiais pjūviais reikia atlikti analizę.

5.2.2.                  Marketingo skyriaus vadovas paruošia pasiūlymą tyrimams ir tyrimų sąmatą. Tyrimų sąmatą pateikia tvirtinti generaliniam direktoriui.

5.2.3.                  Marketingo skyriaus vadovas kontroliuoja tyrimų eigą. Marketingo skyriaus vadovas tyrimų rezultatus pristato generaliniam direktoriui per 10 dienų po tyrimo atlikimo.

5.2.4.                  Marketingo vadybininkai papildomai renka rinkos informaciją, analizuoja konkurentų veiksmus. Marketingo vadybininkai renka informaciją, kuri padės kurti marketingo planą. Siūlymas: sukuri formą, rinkos informacijai registruoti.

5.3.       Praeito laikotarpio marketingo veiksmų efektyvumo analizavimas.

5.3.1.                  Marketingo vadovas prieš sudarydamas marketingo planą, išanalizuoja praeito laikotarpio marketingo veiksmų efektyvumą. Analizė padeda nustatyti tuos veiksmus, kurie duoda didžiausią finansinę ir nefinansinę naudą įmonei. Poreikis: marketingo veiksmų efektyvumo vertinimo pasiūlymui – pagrindiniai metodai, algoritmai. Tai turėtų būti kaip atskiras dokumentas, instrukcija. Visame marketingo proceso aprašyme turi būti nuorodos į šį dokumentą.

5.4.       Rinkos situacijos išvadų suformulavimas.

5.4.1.                  Išanalizavus įmones vidinius ir išorinius rodiklius, paruošiama informacija, reikalinga marketingo planui sudaryti, įvardinamos strateginės marketingo kryptys.

5.5.       Reklamos veiksmu plano sudarymas. Marketingo planas sudaromas vieniems metams

5.5.1.                  Atlikus tyrimus bei padarius išvadas, marketingo skyriaus vadovas ruošia perspektyvinį marketingo veiksmų planą metams. Padeda sudaryti marketingo vadybininkams darbų planus.

5.5.2.                  Kiekvienas vadybininkas numato pagrindinius darbus ir priemones nustatytiems tikslams įgyvendinti.

5.6.       Marketingo vadybininkai sudaro ir pastoviai pildo reklamos partnerių duomenų bazę. Siūlymas: paruošti reklamos partnerių duomenų bazę ir įvardinti laukus, kurie turėtų būti pildomi.

5.6.1.                  Marketingo vadybininkai sukuria partnerių duomenų bazę, kurioje registruojamos partnerių įmonių kortelės ir partnerių kontaktinių asmenų duomenys. Partnerių duomenų bazėje fiksuojama darbo su partneriais istorija.

5.7.       Reklamos partnerių kainų analizavimas.

5.7.1.                  Marketingo vadybininkai analizuoja reklamos partnerių kainas ir apie kainų pasikeitimus informuoja marketingo skyriaus vadovą.

Siūlymas 2: reikia nustatyti, kokiu dažnumu tai daryti.

5.8.       Reklamos biudžeto sudarymas

5.8.1.                  Išanalizavęs partnerių kainas, marketingo skyriaus vadovas paruošia perspektyvinį marketingo biudžetą metams.

5.8.2.                  Metinis planas ir biudžetas paruošiamas . Marketingo biudžetas nustatomas atsižvelgiant į:

§         einamąsias visos organizacijos galimybes;

§         pagal organizacijos apyvartą;

§         orientuojamasi pagal konkurentus;

§         orientuojamasi pagal užduotis ir tikslus.

5.8.3.                  Kai bendras biudžetas sudarytas, marketingo skyriaus vadovas paskirsto biudžetą atskiroms akcijoms arba reklamos rūšims.

5.9.       Marketingo plano ir biudžeto derinimas.

5.9.1.                  Marketingo skyriaus vadovas pateikia marketingo planą ir biudžetą derinimui valdymo grupei ir finansų direktoriui.

5.10.   Marketingo plano ir biudžeto tvirtinimas.

5.10.1.              Marketingo skyriaus vadovas pateikia marketingo planą ir biudžetą tvirtinti generaliniam direktoriui.

5.10.2.              Supažindinti skyriaus vadybininkus su patvirtintais marketinginiais planais ir biudžetais

5.11.   Reklamos tinklelio detalizavimas.

5.11.1.              Marketingo veiksmų plano pagrindu, sudaromas preliminarus reklamos akcijų tinklelis

5.12.   Vadybininkų darbo plano koregavimas.

5.12.1.              Kartą per ketvirtį marketingo skyriaus vadovas atlieka marketingo plano koregavimą ir atliktų darbų analizę. Prieš dvi savaites iki ketvirčio pradžios pakoreguotas planas pateikiamas generaliniam direktoriui. Atliktų darbų analizė pristatoma generaliniam direktoriui iki 15 dienos, pasibaigus planiniam periodui.

5.12.2.              Kiekvieną mėnesį marketingo skyriaus vadovas patikslina reklaminių akcijų planą. Patikslinti planai suderinti su departamentų vadovais. Patikslinto plano kopijos pateikiamos tinklų vadovams.

5.12.3.              Marketingo skyriaus darbuotojai savo veiklą koreguoja pagal patikslintus marketingo planus.

5.12.4.              Mėnesinių, ketvirtinių planų vykdymo kontroliavimas ir koregavimas. Marketingo skyriaus vadovas atlieka skyriaus darbuotojų vertinimą. Kartą per mėnesį su kiekvienu pavaldiniu aptaria jo darbo rezultatus, įvertina atliktą darbą. Nurodo padarytas klaidas, koreguoja veiklos kryptis.

5.12.5.              Marketingo skyriaus vadovas kontroliuoji reklaminio biudžeto panaudojimą. Marketingo vadovas atlieka reklaminių akcijų išlaidų analizę ir ataskaitą pristatyto generaliniam direktoriui.

5.12.6.              Marketingo skyriaus vadovas kiekvieną mėnesį aptaria plano vykdymą su marketingo vadybininkais ir veiklos valdymo departamento direktore. Marketingo skyriaus vadovas pateikia generaliniam direktoriui ataskaitą su reklamos veiksmų įvertinimu ir pasiūlymais, pasibaigus ketvirčiui iki einamo mėnesio 15 dienos.

5.13.   Metų pabaigoje marketingo skyriaus vadovas sudaro metinę planų vykdymo ataskaitą.

5.14.   Marketingo skyriaus vadovas metinę planų vykdymo ataskaitą pateikia generaliniam direktoriui.

5.14.1.              Kartą per metus atliktas padalinio veiklos įvertinimas, atlikta skyriaus PTGG (SWOT) analizė. Atsižvelgiant į analizės rezultatus suformuoti papildomi tikslai, atliekama esamų tikslų korekcija.

5.14.2.              Apie naujas galimybes ar grėsmes informuojamas generalinis direktorius pasibaigus metams per 30 dienų

5.14.3.              Generalinis direktorius, išanalizavęs marketingo skyriaus veiklos ataskaitą, išvadas pateikia valdybai.

5.15.   Rezultatų analizavimas Valdyboje.

5.16.   .Valdybos išvadų pateikimas.

5.16.1.              Marketingo padalinio veiklos įvertinimas pateikiamas marketingo skyriaus vadovui

5.17.   Darbuotojų motyvavimas.

5.17.1.              Marketingo vadovas kartą metuose su kiekvienu darbuotoju praveda individualų vertinimo pokalbį. Kartu su personalo darbuotoju numatomi ugdymo ir tobulinimo planai.

5.17.2.              Marketingo vadovas pateikia rekomendacijas generaliniam direktoriui dėl tolesnės darbuotojo veiklos ir karjeros galimybių.

Siūlymas 3: Reikia detalizuoti darbuotojų motyvacijos sistemos principus (premijos, kelionės, renginiai).

 


6.      TIESIOGINIO MARKETINGO AKCIJŲ ORGANIZAVIMAS

 
 

 

 


 


TIESIOGINIO MARKETINGO ORGANIZAVIMO KOMPETENCIJŲ LENTELĖ

 

Eil.

Nr.


Vykdytojai

 

Veiksmai

Dokumentai/ Įrašai

GD

VG

MSV

MV1

MV2

MV3

PV

P

S

6.1.

Akcijos tikslų ir uždavinių sudarymas

 

 

 

Ip, Kn

A

 

 

 

6.2.

Turimos kontaktų duomenų bazės peržiūrėjimas

CRM duomenų bazė

 

 

 

A

 

 

 

6.3.

Informacijos papildymas  iš partnerių duomenų bazės

Partnerių duomenų bazė

 

 

 

Ig, A

Ip

 

 

6.4.

Galutinio akcijos adresatų sąrašo sudarymas

Adresų sąrašas

 

 

T, Kn

A

 

 

 

6.5.

Reklaminės medžiagos paruošimas

 

 

 

Kn

A

 

 

 

6.6.

Užduoties reklamos partneriams suformulavimas

02DF09 Užduoties detalizacija reklamos partneriams; 02DF10 Užsakymo elementu paaiškinimai reklamos partneriams

 

 

Kn

A

 

 

 

6.7.

Reklamines medžiagos gamyba

 

 

 

T

Kn

 

A

 

6.8.

Akcijos vykdymo terminų nustatymas

 

 

 

A

Ig

Ig

 

 

6.9.

Akcijos vykdytojų paskyrimas

 

 

 

A

Ig

 

 

 

6.10

Partnerių parinkimas akcijos vykdymui

 

 

 

T, Kn

A

 

Ig

 

6.11

Užduoties partneriams suformulavimas

 

 

 

Kn

A

 

Ig

 

6.12

Marketingo akcijos vykdymas

Vykdymo instrukcija

Ig

Ig

Kn

A

Ig

D, A

Ig

6.13

Akcijos vykdymo istorijos sistemoje pažymėjimas

 

 

 

Kn

A

 

 

 

6.14

Rezultatų analizavimas

Apklausos klausimynas. Akcijos efektyvumo matavimo metodika.

Ig

Ig

A

Ip

Ig

Ip

 

 

Tiesioginis marketingas - tai komunikavimas su esamais arba potencialiais klientais paštu, telefonu arba kitomis priemonėmis siekiant sukelti jų reakciją. Asmeninė komunikacija masinės komunikacijos priešingybė. Tiesioginio marketingo metu atliekamas tiesioginis bendravimas su konkrečiais asmenimis, o ne bandoma informuoti anonimišką klientų minią. „Įmonėje“ tiesioginis marketingas – tai e- laiškų siuntimas ir „promo“ komandos akcijos. Siunčiamų laiškai tipai: skatinantys pirkti arba proginiai.

 

 

TIESIOGINIO MARKETINGO ORGANIZAVIMO APRAŠYMAS

 

6.1.       Tiesioginio marketingo tikslų ir uždavinių sudarymas.

6.1.1.                  Marketingo vadybininkas nustato marketingo akcijos tikslus, tikslinį akcijos segmentą ir uždavinius. Marketingo vadybininkas išanalizuoja vykdytų panašių akcijų istoriją. Jeigu įmanoma, nustato akcijos efektyvumo matavimo metodus ir efektyvumo rodiklius. Pastaba: reikia įvesti bendrą reglamentą, kaip analizuoti reklaminių veiksmų efektyvumą.

6.1.2.                  Marketingo vadovas patvirtina akcijos tikslus ir uždavinius.

6.2.       Turimos kontaktų duomenų bazės peržiūrėjimas.

6.2.1.                  Marketingo vadybininkas peržiūri turimą adresatų duomenų bazę. Jei turimoje duomenų bazėje yra visi reikiami duomenys, marketingo vadybininkas sudaro adresatų sąrašą. Pastaba: forma – tai Excel lentelė, kurioje išvardinti akcijai reikalingi rekvizitai. Patikrinti lentele ir patvirtinti.

6.3.       Informacijos papildymas iš partnerių duomenų bazės.

6.3.1.                  Jei turima duomenų bazėje nėra pakankami informacijos akcijai pasirinkto segmento adresų sąrašui sudaryti, marketingo vadybininkas kreipiasi į partnerius, dėl papildomos informacijos gavimo.

6.4.       Galutinio akcijos adresatų sąrašo sudarymas

6.4.1.                  Gavęs reikiamą informaciją iš partnerių, marketingo vadybininkas sudaro galutinį adresų sąrašą

6.4.2.                  Marketingo skyriaus vadovas tvirtina paruoštą marketingo akcijos adresų sąrašą.

6.5.       Pranešimo ir reklaminės medžiagos paruošimas.

6.5.1.                  Jeigu siunčiamai reklaminei informacijai nereikia dizaino darbų, marketingo vadybininkas paruošia efektyvų pranešimą arba inicijuoja jo gamybą per partnerius. Idealiu atveju pranešimas turi atkreipti dėmesį, suinteresuoti, sudaryti sąlygas atsirasti norui ir paskatinti veikti. Ruošiant pranešimą turi būti atsakyta į šiuos klausimus:

§         Kas turi būti pasakyta (turinys)?

§         Kokius motyvus pasirinkti (kreipimasis)?

§         Kaip tai gali būti sklandžiai išreikšta (struktūra)?

§         Kokiomis prasmėmis tai perteikti (išraiškos forma)?

6.5.2.                  Marketingo vadybininkas išrinka reikiamą dokumentą marketingo akcijai iš šablonų bazės. Jei reikiamo šablono nėra, marketingo vadybininkas sukuria siunčiamo dokumento šabloną reikiamame formate. Pastaba: Reikia pasiūlyti šablonų bazę. OR asistentas galėtų su marketingo vadybininku tai aptarti.

6.5.3.                  Marketingo vadybininkas patalpina dokumentą į šablonų bazę, kad ateityje panašios akcijos metu, nereikėtų iš naujo kurti pranešimo.

6.5.4.                  Marketingo vadovas tvirtina paruoštą akcijai pranešimą.

6.6.       Užduoties reklamos partneriams suformulavimas

6.6.1.                  Jeigu siunčiamai reklaminei informacijai reikalingi dizaino darbų, marketingo vadybininkas suformuoja užduoti reklamos partneriams. Pastaba: gauti formą, ji šiuo metu naudojama. Ją galima gauti iš vadybininkų.

6.7.       Reklamines medžiagos gamyba.

6.7.1.                  Reklamos medžiagą pagamina reklamos partneriai. Gamybą kontroliuoja marketingo vadybininkas.

6.7.2.                  Eskizus ir pagamintą medžiagą tvirtina marketingo skyriaus vadovas.

6.8.       Akcijos vykdymo terminų nustatymas.

6.8.1.                  Marketingo akcijos vykdymo terminus nustato marketingo skyriaus vadovas. Informaciją apie marketingo akcijos vykdymo terminus marketingo vadovas pateikia atsakingam marketingo vadybininkui ir padalinių vadovams.

6.9.       Akcijos vykdytojų paskyrimas.

6.9.1.                  Marketingo skyriaus vadovas paskiria atsakingą akcijos vykdytoją – marketingo vadybininką, kuris arba pats vykdo akciją arba koordinuoja bei kontroliuoja jos vykdymą.

6.10.   Partnerių parinkimas akcijos vykdymui.

6.10.1.              Jei akcijos vykdymui yra pritraukiami partneriai, marketingo vadybininkas atlieka partnerių atranką.

Siūlymas 4: reikia nustatytii partnerių atrankos ir įvertinimo kriterijus, periodiškumą.

6.10.2.              Marketingo vadovas kontroliuoja partnerių atrinkimo eigą ir tvirtina pasirinktus partnerius.

6.11.   Užduoties partneriams suformulavimas.

6.11.1.              Marketingo vadybininkas suformuluoja uždavinius partneriams dėl akcijos vykdymo.

6.11.2.              Marketingo vadovas kontroliuoja užduoties suformulavimą partneriams.

6.12.   Marketingo akcijos vykdymas

6.12.1.              Informaciją apie numatomą akciją pateikiama s veiklos valdymo direktoriui, tinklų vadovams, skyrių vadovams, padalinių vadovams (02IN09 „Informaciją apie vykdoma akcija pateikiama padalinių vadovams ir tinklų vadovams“).

6.12.2.              Jei marketingo akcija yra laiškų išsiuntimas, tai laiškai išsiunčiami nurodytu kanalu numatytam segmentui pagal suformuluotą sąrašą.

6.12.3.              Jei marketingo akcija yra skrajučių išdalinimas, metu „promo komanda“ išdalina skrajutes nurodytame rajone.

6.12.4.              Marketingo vadovas kontroliuoja akcijos vykdymo eigą.

6.13.   Akcijos vykdymo istorijos sistemoje žymėjimas.

6.13.1.              Išsiuntus laiškus, sistema automatiškai pažymi klientų kortelėje, kam ir kada buvo išsiųsti laiškai.

6.13.2.              Marketingo vadybininkas sistemoje pažymi, kiek skrajučių buvo išdalinta kokiame rajone.

6.14.   Rezultatų analizavimas

6.14.1.              Jeigu įmanoma, pamatuojamas pardavimų augimas, atlikus marketingo akciją.

6.14.2.              Dažnai vertinant, kokį poveikį organizacijos veikla turi tikslinėms grupėms, naudojama apklausa. Dialogo metu užduodami klausimai potencialiems klientams, kuriais siekiama išsiaiškinti:

-           Ar pranešimas buvo atpažintas?

-           Ar jis buvo aktualus?

-           Ką būtent tiksliniai asmenys atsimena?

-           Ar ką nors reikėtų pakeisti pristatant produktą ar organizaciją.

-           Ar buvo pasinaudota pateiktu pasiūlymu?

6.14.3.              Užregistruoti atsakymą į laiškus sistemoje. Pamatuoti marketingo akcijos efektyvumą. Išanalizuoti  gautų atsakymų su reikšme “teigiamas” skaičių ir išsiųstų laiškų santykį.

6.15.   Rezultatų analizavimas.

6.15.1.              Darbuotojas, atsakingas už akcijų eigą pateikia ataskaitą, kurioje nurodoma informacija apie praėjusio mėnesio eigoje organizuotas akcijas, atsakingi asmenys, akcijos tikslas, vykdymo terminas (02IN09 „Informaciją apie vykdoma akcija pateikiama padalinių vadovams ir tinklų vadovams“ priedas Nr.1);

6.15.2.              Mėnesio ataskaita pateikiama finansų direktoriui, VKS vadovui.

Siūlymas 5: reikia paruošti rezultatų analizės metodiką ir taisykles, dokumento formą, bei išvadų pateikimo taisykles.

 


7.      VIEŠŲJŲ RYŠIŲ ORGANIZAVIMAS

 
 


 


VIEŠŲJŲ RYŠIŲ ORGANIZAVIMO KOMPETENCIJŲ LENTELĖ

 

Eil.

Nr.


Vykdytojai

 

Veiksmai

Dokumentai/ Įrašai

GD

VG

MSV

RO

MV1

MV2

MV3

PV

P

S

7.1.

Viešųjų ryšių akcijos tikslų ir uždavinių suformulavimas

 

Ig

Ig

A, Ip

 

Ig

 

 

 

7.2.

Viešųjų ryšių uždavinių partneriams pateikimas

 

 

 

A

 

 

 

Ig

 

7.3.

Viešųjų ryšių akcijos pasiūlymo pateikimas

 

 

 

Ig

 

 

 

A

 

7.4.

Viešųjų ryšių akcijos pasiūlymo svarstymas

 

 

D

A

 

D

 

 

 

7.5.

Viešųjų ryšių akcijos patvirtinimas

 

D

 

T

 

Ig

 

Ig

 

7.6.

Viešųjų ryšių akcijos įvykdymas

 

Ig

Ig

Kn

 

D

Ig

A

Ig

7.7.

Viešųjų ryšių akcijos istorijos registravimas sistemoje

 

 

 

Kn

 

A

 

 

 

7.8.

Rezultatu analizavimas

 

Ig

Ig

A, Ip

 

 

 

 

 

 

 

Viešieji ryšiai (ryšiai su visuomene)- tai galimybės netiesioginiu būdu formuoti organizacijos įvaizdį ir produktus visuomenės sąmonėje.

 

BENDRAS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ ORGANIZAVIMO aprašymas

 

7.1.       Viešųjų ryšių akcijos tikslų ir uždavinių suformulavimas.

7.1.1.                  Marketingo vadovas suformuluoja akcijos užduotis bei tikslus viešųjų ryšių agentūrai. Užduotis suformuluojama remiantis marketingo planu ir bendra s strategija.

7.2.       Viešųjų ryšių uždavinių partneriams pateikimas.

7.2.1.                  Marketingo vadovas susitinka su viešųjų ryšių agentūros darbuotoju ir pateikia suformuluotą užduotį bei paaiškina akcijos tikslus.

7.3.       Viešųjų ryšių akcijos pasiūlymo pateikimas.

7.3.1.                  Viešųjų ryšių agentūra pateikia komunikacijos pasiūlymus: kaip bendrauti su publika per žiniasklaida, kokiu būdu pasiekti suformuluotus akcijos tikslus. Pasiūlyme nurodomas veiklos kryptys, biudžetas, laikas, veiksmų planas.

7.4.       Viešųjų ryšių akcijos pasiūlymo svarstymas.

7.4.1.                  Pasiūlymą svarsto marketingo skyriaus vadovas, valdymo grupė ir generalinis direktorius. Jei pasiūlymą reikia koreguoti, viešųjų ryšių agentūra koreguoja pasiūlymą.

7.5.       Viešųjų ryšių akcijos patvirtinimas.

7.5.1.                  Jei viešųjų ryšių agentūros pasiūlymas atitinka suformuluotą užduotį, akcijos pasiūlymą tvirtina generalinis direktorius. Informaciją apie patvirtinimą gauna marketingo skyriaus vadovas, renginių organizatorius, marketingo vadybininkai ir viešųjų ryšių agentūra.

7.6.       Viešųjų ryšių akcijos įvykdymas.

7.6.1.                  Vykdomi renginiai žiniasklaidai, parengiami užsakomieji straipsniai, pranešimai spaudai.

7.6.2.                  Marketingo skyriaus vadovas kontroliuoja viešųjų ryšių akcijos vykdymo eigą. Siūlymas: nustatyti terminus ir klausimus.

7.7.       Viešųjų ryšių akcijos istorijos registravimas sistemoje.

7.7.1.                  Atsakingas marketingo vadybininkas žymi sistemoje akcijos vykdymo rezultatus.

7.8.       Rezultatų analizavimas.

7.8.1.                  Darbuotojas, atsakingas už akcijų eigą pateikia ataskaitą, kurioje nurodoma informacija apie praėjusio mėnesio eigoje organizuotas akcijas, atsakingi asmenys, akcijos tikslas, vykdymo terminas (02IN09 „Informaciją apie vykdoma akcija pateikiama padalinių vadovams ir tinklų vadovams“ priedas Nr.1);

7.8.2.                  Mėnesio ataskaita pateikiama finansų direktoriui, VKS vadovui.

 


8.      RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

 

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KOMPETENCIJŲ LENTELĖ

 


Eil.

Nr.


Vykdytojai

 

Veiksmai

Dokumentai/ Įrašai

GD

VG

MSV

RO

MV1

MV2

MV3

PV

P

S

8.1.

Renginio uždavinių, tikslų ir biudžeto suformulavimas

 

Ig

Ig

A, Ip

Ig

D

 

 

 

8.2.

Renginio koncepcijos siūlymo pateikimas

Renginio koncepcijos aprašymas

 

 

Kn, Ig

A

 

 

A

 

8.3.

Pateiktos koncepcijos įvertinimas

 

D

D

A, Ip

 

 

 

 

 

8.4.

Renginio koncepcijos patvirtinimas

 

D

 

T

 

 

 

 

 

8.5.

Partnerių paieškos vykdymas

Užduoties pateikimo forma

 

 

Kn

A

 

 

Ig

 

8.6.

Partnerių pasiūlymų analizavimas

 

 

 

 

A

 

 

 

 

8.7.

Pasirinktų partnerių patvirtinimas

 

 

 

T

Ip

 

 

 

 

8.8.

Atsakingo užduočių vykdytojo paskyrimas

 

 

 

A

Ig

Ig

 

 

 

8.9.

Tarpinių užduočių įvykdymo patvirtinimas

 

 

 

T

Ip

 

 

 

 

8.10.

Renginio organizavimas

Renginio organizavimo instrukcija

Ig

Ig

Kn

A

 

Ig

A

D

8.11.

Ataskaitos registravimas sistemoje

 

 

 

Kn

A

 

 

 

 

8.12.

Rezultatų analizavimas

 

Ig

Ig

A

 

 

 

 

 

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠYMAS

 

8.1.       Renginio uždavinių, tikslų ir biudžeto suformulavimas.

8.1.1.                  Marketingo skyriaus vadovas suformuoja renginio tikslus ir uždavinius renginių organizatoriui pateikia renginiui skirtą preliminarų biudžetą.

8.1.2.                  Informacija apie planuojamą renginį pateikiama marketingo vadybininkams, pagal poreikį – valdymo grupei ir generaliniam direktoriui.

8.2.       Renginio koncepcijos siūlymo pateikimas.

8.2.1.                  Renginių organizatorius pateikia renginio koncepciją: kokia forma turi vykti renginys, kur ir kaip  vyks renginys. Siūlymas: parengti renginių koncepcijų aprašymo forma. Renginių organizatorė su asistentu užduotis.

8.3.       Pateiktos koncepcijos įvertinimas. Siūlymas: Reikia išskirti renginių svarbumą pagal kelis kriterijus. Tada nusimatyti, jog nesvarbius tvirtina tik MSV ir TV, svarbius – MSV, TV, VG, GD

8.3.1.                  Renginio koncepciją vertina marketingo skyriaus vadovas, valdymo grupė ir generalinis direktorius: ar tinkamas laikas, vieta, ar kviečiama reikiamos grupės svečių ir kt. Jeigu koncepcija reikia papildyti, renginių organizatorius, tobulina renginio koncepciją.

8.4.       Renginio koncepcijos patvirtinimas.

8.4.1.                  Paruoštą renginio koncepciją tvirtina marketingo skyriaus vadovas ir generalinis direktorius.

8.5.       Partnerių paieškos vykdymas.

8.5.1.                  Kai koncepcija patvirtinama, renginių organizatorius detalizuoja renginio organizavimo darbus, įvertina ar renginį bus galima atlikti savo pajėgomis ar reikės partnerių dalyvavimo.

8.5.2.                  Partnerių paiešką renginio vykdymui atlieka renginių organizatorius ir marketingo vadybininkai (dažniausiai konkurso būdu). Partneriams pateikiama suformuluota užduotis: ką reikės padaryti ir kiek tai kainuos (kas rūpinsis apšvietimu, programos organizavimu, kas organizuos kvietimų išsiuntinėjimą).

8.5.3.                  Partneriai pateikia pasiūlymus renginio organizavimui.

8.5.4.                  Jei pateikti pasiūlymai neatitinka nustatytų reikalavimų, ieškomi nauji partneriai.

8.6.       Partnerių pasiūlymų analizavimas.

8.6.1.                  Partnerių pasiūlymus analizuoja ir įvertina renginių organizatorius bei marketingo vadybininkai. Jie išrenka partnerius, kurių paslaugos ir kainos atitinka nustatytus uždavinius.

Siūlymas 6: reikia sudaryti parnerių pasirinkimo kriterijus.

8.6.2.                  Parinktų partnerių sąrašas pateikiamas marketingo skyriaus vadovui.

8.7.       Pasirinktų partnerių patvirtinimas.

8.7.1.                     Marketingo skyriaus vadovas tvirtina renginio organizavimo partnerių sąrašą. Renginio organizatorius sudaro sutartis su renginio partneriais. (10IN01 s sutarčių registravimo, saugojimo, įsipareigojimo vykdymo užtikrinimo TVARKA)

8.8.       Atsakingo užduočių vykdytojo paskyrimas.

8.8.1.                  Marketingo skyriaus vadovas paskiria s darbuotoją, atsakingą už renginio organizavimą. Atsakingas darbuotojas skiria užduotis, atlieka tarpinių uždavinių vykdymo kontrolę bei partnerių veiklos koordinavimą. Užduotys marketingo skyriuje atliekamos Outlook Tasks forma.

8.9.       Tarpinių užduočių įvykdymo patvirtinimas.

8.9.1.                  Darbuotojas, atsakingas už renginio organizavimą, renginių organizatorius ir marketingo vadybininkai pateikia marketingo vadovui informaciją, kaip įvykdomi tarpiniai renginio organizavimo uždaviniai.

8.9.2.                  Marketingo vadovas patvirtina, kad tarpiniai uždaviniai įvykdyti. Jei uždaviniai neįvykdyti, marketingo vadovas formuoja papildomas užduotis atsakingiems darbuotojams.

8.10.   Renginio organizavimas.

8.10.1.              Renginių organizatorius paruošia renginio organizavimo instrukciją .

8.10.2.              Viešojo maitinimo padalinių vadovams pateikiama su renginiu susijusi informacija.

8.10.3.              Renginių organizatorius, marketingo vadybininkai ir partneriai atlieka renginio instrukcijoje nurodytas funkcijas.

8.10.4.              Marketingo skyriaus vadovas kontroliuoja renginio vykdymo eiga.

8.11.   Ataskaitos registravimas sistemoje.

8.11.1.              Renginių organizatorius sudaro renginių biudžetą ir kontroliuoja išlaidas.

Siūlymas 7: numatyti mėnesio periodiškumą.

8.12.   Rezultatų analizavimas.

8.12.1.              Analizuojama, ar dalyvavo visi pakviesti svečiai. Jei nedalyvavo, nustatoma, kodėl nedalyvavo.

8.12.2.              Analizuojama, ar pasiekti renginiui nustatyti uždaviniai.

8.12.3.              Darbuotojas, atsakingas už akcijų eigą pateikia ataskaitą, kurioje nurodoma informacija apie praėjusio mėnesio eigoje organizuotas akcijas, atsakingi asmenys, akcijos tikslas, vykdymo terminas (02IN09 „Informaciją apie vykdoma akcija pateikiama padalinių vadovams ir tinklų vadovams priedas Nr.1“);

8.12.4.              Mėnesio ataskaita pateikiama finansų direktoriui, VKS vadovui.

 


9.      RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS PADALINIUOSE

 
 

 

 

 

 


 


RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KOMPETENCIJŲ LENTELĖ

Eil.

Nr.


Vykdytojai

 

Veiksmai

Dokumentai/ Įrašai

GD

VG

MSV

RO

MV1

MV2

MV3

PV

P

S

BD

9.1.

Renginių plano naujam sezonui  paruošimas

Planas

 

 

Kn, Ig

A

 

 

 

 

 

9.2.

Plano ir biudžeto patvirtinimas

 

D

D

T

Ig

 

D

 

 

 

9.3.

Atlikėjų parinkimas

Kontaktine duomenų bazė

 

 

Kn

A

 

Ig

Ig

 

 

9.4.

Renginių vykdymas "

 

Ig

Ig

Kn

A

 

Ig

A

D

 

9.5.

Renginio sąmatos ir sąskaitos atidavimas

Sąmatos, sąskaitos

 

 

T

A

 

 

 

 

Ig

9.6.

Marketingo veiksmų fiksavimas sistemoje

 

 

 

Kn

A

 

 

 

 

 

9.7.

Rezultatų analizavimas

 

Ig

Ig

Kn, Ig

A

 

 

 

 

 

 

 

 RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠYMAS

 

9.1.       Renginių plano naujam sezonui paruošimas.

9.1.1.                  Renginių organizatorius kuria restorano pramoginės programos koncepciją.

9.1.2.                  Renginių organizatorius pateikia marketingo skyriaus vadovui preliminarų renginių biudžetą.

9.1.3.                  Renginių organizatorius sezono pradžioje paruošia bendrą sezono renginių planą. Tikslina renginių biudžetą.

9.2.       Plano ir biudžeto patvirtinimas.

9.2.1.                  Renginių planas ir biudžetas yra derinamas su tinklo vadovu.

9.2.2.                  Paruoštas renginių planas ir biudžetas pateikiamas suderinimui valdymo grupei bei generaliniam direktoriui.

9.2.3.                  Renginių planą ir biudžetą patvirtina generalinis direktorius.

9.2.4.                  Kiekvieno mėnesio pabaigoje renginių organizatorius suderina ateinančio mėnesio renginių planą su marketingo vadovu: renginių mėnesio grafiką, kokiomis dienomis kokio tipo renginiai vyks.

9.3.       Atlikėjų parinkimas.

9.3.1.                  Renginių organizatorius atrenka renginiams reikalingus muzikinius įrašus ir užtikrina nuolatinį jų aprūpinimą (muzikinių įrašų, karaoke garso ir vaizdo įrašų nupirkimas ir nuolatinė priežiūra).

9.3.2.                  Renginių organizatorius vykdo gyvai grojančių grupių, vakaro vedėjų paiešką bei atranka ir pildo partnerių kontaktinių duomenų bazę.

Siūlymas 8: sudaryti aktorių, muzikantų kontaktinę duomenų bazę.

9.3.3.                  Renginių organizatorius vykdo sutarčių pasirašymą su atlikėjais. (10IN01 s sutarčių registravimo, saugojimo, įsipareigojimo vykdymo užtikrinimo TVARKA)

9.3.4.                  Suderinęs renginių grafiką, renginių organizatorius peržiūri muzikantų duomenų bazę, išrenka reikiamus renginio dalyvius (muzikantus, renginių vedėjus) ir išsiunčia atlikėjams kvietimus dalyvauti renginiuose.

9.3.5.                  Renginių organizatorius, pateikia kiekvieną savaitę repertuarą marketingo skyriaus vadovui, kuriame yra nurodomi konkretūs atlikėjai. Marketingo vadovas tvirtina savaitinį repertuarą.

9.4.       Renginių įvykdymas

9.4.1.                  Renginių organizatorius pagal poreikį konsultuoja restorano direktorius ir restorano personalą renginių organizavimo klausimais.

9.4.2.                  Renginių organizatorius pateikia informaciją apie vyksiančius renginius s viduje ir išorei. Renginių organizatorius reklamuoja organizuojamus renginius restorane. Organizuoja renginių reklaminės medžiagos kūrimo ir gamybos priežiūra.

9.4.3.                  Renginių organizatorius, dalyvauja renginiuose ir prižiūri renginių eigą. Jei organizuojami karaoke vakarai, renginių organizatorius aprūpina laiku tinkamais karaoke įrašais restoraną..

9.4.4.                  Renginių organizatorius koordinuoja renginių dalyvių veiksmus renginių metu, užtikrina suvenyrų su restorano atributika pasiūlą renginių metu.

9.4.5.                  Renginių organizatorius renka informaciją, susijusią su renginių vertinimu, iš svečių, partnerių, dalyvių.

9.5.       Renginio sąmatos ir sąskaitos atidavimas

9.5.1.                  Renginių organizatorius kontroliuoja atsiskaitymus tarp  ir partnerių.

9.5.2.                  Renginių organizatorius kontroliuoja renginio išlaidas, sudaro renginio sąmatą ir atiduoda sąskaitas-faktūras buhalterijai

9.6.       Marketingo veiksmų fiksavimas sistemoje

9.6.1.                  Renginių organizatorius sistemoje registruoja renginių vykdymo istoriją sistemoje.

Siūlymas 9: sukurti kontrolės sistemą ir analizės dokumento formą.

9.7.       Rezultatų analizavimas.

9.7.1.                  Renginių organizatorius atlieka renginių veiklos analizę, periodiškai teikia ataskaitas apie vykdytus renginius marketingo skyriaus vadovui.

9.7.2.                  Renginių organizatorius tiria konkurentų veiklą ir vykdo jos analizę.

9.7.3.                  Darbuotojas, atsakingas už akcijų eigą pateikia ataskaitą, kurioje nurodoma informacija apie praėjusio mėnesio eigoje organizuotas akcijas, atsakingi asmenys, akcijos tikslas, vykdymo terminas (02IN09 „Informaciją apie vykdoma akcija pateikiama padalinių vadovams ir tinklų vadovams priedas Nr.1“);

9.7.4.                  Mėnesio ataskaita pateikiama finansų direktoriui, VKS vadovui.


10.  NAUJO VALGIARAŠČIO GAMYBA

 
 

 NAUJO VALGIARAŠČIO GAMYBOS KOMPETENCIJŲ LENTELĖ

Eil.

Nr.


Vykdytojai

 

Veiksmai

Dokumentai/ Įrašai

GD

VG

MSV

MV1

MV2

MV3

TE

TV

PV

VVD

RA,

P

SP

10.1.

Pasiūlymo keisti meniu pateikimas

 

 

Ig

 

 

 

A

 

Ig

 

 

10.2.

Užduoties paruošti patiekalus ir aprašyti gamybos technologija suformulavimas

 

 

 

 

 

Ig

A

 

 

 

 

10.3.

Naujų patiekalų siūlymas ir gamyba

 

 

 

 

 

A

Ig

 

 

 

 

10.4.

Naujų patiekalų degustavimas

Vertinimo lentelė

A

A

A

 

 

A

 

A

 

 

10.5.

Naujų patiekalų atrinkimas

 

A

A

 

 

 

 

 

A, Ig

 

 

10.6.

Patiekalų kalkuliacijos ir savikainos sudarymas

Metodika

 

 

 

 

A

Kn, Ig

 

 

 

 

10.7.

Patiekalų pardavimo kainos skaičiavimas

 

Ig

 

 

 

 

A, Ip

 

Ig

 

 

10.8.

Patiekalų ir pardavimo kainų tvirtinimas

Tvirtinimo lentele

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.

Informacijos apie naujus patiekalus ir jų kainas marketingui pateikimas

Laisva forma Sukurti formą

 

 

Kn

Ig

 

A

 

 

 

 

10.10.

Užduoties naujam meniu dizainui suformulavimas

 

 

 

A

Ig

 

 

 

 

Ig

 

10.11.

Patiekalų fotografavimas

 

 

 

Kn

D

D

Kn

 

 

A

 

10.12.

Pradinio meniu dizaino eskizo sukūrimas

 

 

 

Ig

 

 

 

 

 

A

 

10.13.

Meniu eskizo tvirtinimas Įmonėje

 

T

T

T

D

 

D

 

 

 

 

10.14.

Meniu eskizo patvirtinimas reklamos agentūrai

 

 

 

Kn, A

 

 

 

 

 

Ig

 

10.15.

Pirminio meniu teksto paruošimas

 

 

 

Kn

A

 

Kn

 

 

 

 

10.16.

Meniu teksto suderinimas su kalbininkais

 

 

 

Kn

A

 

 

 

 

Ig

 

10.17.

Koreguoto teksto siuntimas reklamos agentūrai

 

 

 

Kn

A

 

 

 

 

Ig

 

10.18.

Meniu maketo gamyba

 

 

 

 

Kn

 

 

 

 

A

 

10.19.

Meniu maketo tikrinimas

 

 

 

Kn, A

A

A

A

 

 

Ip

 

10.20.

Meniu maketo tvirtinimas

 

T

 

T

T

T

T

 

T

Ig

 

10.21.

Gamybiniu fotopozityvų perdavimas į spaustuvę

 

 

 

 

Kn

 

 

 

 

A

Ig

10.22.

Bandomųjų meniu egzempliorių gamyba

Kontroliniai antspaudai

 

 

 

Ig

 

 

 

 

Kn

A

10.23.

Bandomųjų egzempliorių tvirtinimas

 

 

 

T

T

 

 

 

 

Ig

Ig

10.24.

Reikiamo meniu kiekio padaliniui užsakymas

Užsakymo forma Outlook‘e

 

 

Kn

Ig

 

A

D

 

 

 

10.25.

Meniu spausdinimas

 

 

 

 

Kn

 

 

 

 

 

A

10.26.

Sąrašo spaustuvei kam, kiek, kada vežti pateikimas

Laisva forma Sukurti formą

 

 

 

A

 

 

 

 

 

Ig

10.27

Meniu išvežimas į padalinius

 

 

 

 

Kn

 

 

Ig

 

 

A

10.28

Naujų meniu informacija suvedama į S-House Back Ofise programą

 

 

 

 

 

A

 

 

Ig

Ig

Ig

 


NAUJO VALGIARAŠČIO GAMYBOS APRAŠYMAS

 

10.1.   Pasiūlymo keisti meniu pateikimas.

10.1.1.              Metų pradžioje sudaromas menių keitimo planas visuose tinkluose. Planas suderinamas su vyr. technologu ir marketingo vadovu. Tvirtina veiklos valdymo direktorė ir valdymo grupė Jei nėra ypatingų naujovių valdymo grupė netvirtina.

10.2.   Užduoties paruošti patiekalus ir aprašyti gamybos technologija suformulavimas.

10.2.1.              Jei pasiūlymas keisti valgiaraštį priimtinas, tinklų vadovai paruošia užduotį technologams pagaminti naujų patiekalų pavyzdžius ir aprašyti gamybos technologiją.

10.3.   Naujų patiekalų siūlymas ir gamyba.

10.3.1.              Technologai stebi, kokius naujus patiekalus gamina konkurentai.

10.3.2.              Technologai pasiūlo, kokius naujus patiekalus reikėtų gaminti. Technologai organizuoja naujų patiekalų pavyzdžių gamybą ir informuoja tinklo vadovą.

10.4.   Naujų patiekalų degustavimas.

10.4.1.              Tinklo vadovas kviečia degustavimo grupę naujų patiekalų įvertinimui. Degustavimo grupę sudaro valdymo grupės nariai, generalinis direktorius, marketingo skyriaus vadovas, veiklos valdymo direktorė ir tinklo vadovas.

10.4.2.              Degustavimo grupė vertina naujus patiekalus ir pateikia išvadas tinklo vadovui.

10.5.   Naujų patiekalų atrinkimas.

10.5.1.              Valdymo grupė ir generalinis direktorius, degustavimo išvadų pagrindu, atrenka naujus patiekalus. Galutinius sprendimus dėl patiekalų asortimento ir kainų priima veiklos valdymo direktorius. Generalinis direktorius tvirtina pagrindinio meniu keitimo kainas

10.6.   Patiekalų kalkuliacija ir savikainos skaičiavimas

10.6.1.              Technologai, paruošę naujus meniu arba pakeitimus, pateikia receptūras virtuvės darbuotojams ir moko kaip gaminti naujus patiekalus.

10.7.   Patiekalų pardavimo kainos skaičiavimas

10.7.1.              Tinklo vadovas atlieka naujo patiekalo pardavimo kainos skaičiavimą ir informaciją pateikia veiklos valdymo direktorei bei generaliniam direktoriui.

10.8.   Patiekalų ir pardavimo kainų tvirtinimas.

10.8.1.              Naujų patiekalų asortimentą ir jų pardavimų kainas tvirtina generalinis direktorius

10.9.   Informacijos apie naujus patiekalus ir jų kainas pateikimas

10.9.1.              Galutinį patvirtintą meniu su kainomis variantą turi atiduoti tinklo vadovas. Siunčia el.paštu maketavimui ir spausdinimui marketingo skyriui.

10.10.    Užduoties naujam meniu dizainui suformulavimas

10.10.1.          Marketingo vadybininkas surenka visą informaciją, susijusią su valgiaraščio sudarymu.

10.10.2.          Marketingo vadovas suformuluoja valgiaraščio koncepciją ir perduoda maketo gamybos užduotį reklamos agentūrai. Perduoda maketo gamybai reikiamą informaciją.

10.11.    Patiekalų fotografavimas.

10.11.1.          Patiekalų fotografavimą atlieka reklamos agentūros fotografas. Koordinuoja darbus marketingo vadybininkas. Technologas prižiūri, ar patiekalas fotografavimui sukomponuotas ir pateiktas  tinkamai.

10.12.    Pradinio meniu dizaino eskizo sukūrimas.

10.12.1.          Reklamos agentūra sukuria pradinį meniu dizaino eskizą ir pateikia marketingo vadovui.

10.12.2.          Reklamos agentūra pateikia valgiaraščio vaizdinį, spalvinį bei formato sprendimą.

10.12.3.          Reklamos agentūra pateikia eskizą marketingo vadovui.

10.13.    Meniu eskizo tvirtinimas Įmonėje.

10.13.1.          Meniu eskizą tvirtina tinklo vadovas, marketingo skyriaus vadovas, generalinis direktorius. Parsirašoma ant meniu eskizo. Eskizas su parašais segamas į bylą. Visa valdymo grupė tvirtina tik esant viso meniu koncepcijos pakeitimui.

10.14.    Meniu eskizo patvirtinimas reklamos agentūrai

10.14.1.          Marketingo vadybininkas e – paštu informuojama informuoja reklamos agentūrą, kad eskizas patvirtintas.

10.15.    Pirminio meniu teksto paruošimas.

10.15.1.          Marketingo vadybininkas paruošia meniu tekstą, paruošia dizaino koncepciją.

10.16.    Meniu teksto suderinimas su kalbininkais

10.16.1.          Marketingo vadybininkas siunčia e-paštu: tekstą redagavimui ir vertimui į užsienio kalbą. Marketingo vadybininkas derina meniu tekstą su kalbininkais.

10.17.    Koreguoto teksto siuntimas reklamos agentūrai.

10.17.1.          Paruoštą meniu tekstą, marketingo vadybininkas siunčia reklamos agentūrai meniu maketavimui.

10.18.    Meniu maketo gamyba

10.18.1.          Reklamos agentūra pagamina meniu maketus su nuotraukomis bei tekstu ir pateikia marketingo vadybininkui.

10.19.    Meniu maketo tikrinimas

10.19.1.          Meniu maketą tikrina marketingo vadybininkas. Tikrinimo proceso eigą kontroliuoja marketingo vadovas.

10.20.    Meniu maketo tvirtinimas

10.20.1.          Marketingo vadybininkas pateikia meniu maketą tvirtinimui. Meniu tvirtina marketingo vadovas, tinklo vadovas , atsakingas technologas, veiklos valdymo direktorė, generalinis direktorius.

10.21.    Gamybiniu fotopozityvų perdavimas į spaustuvę.

10.21.1.          Kai naujo valgiaraščio maketas yra patvirtintas, reklamos agentūra perduoda fotopozityvus spaustuvei, valgiaraščio gamybai. Marketingo vadybininkas kontroliuoja, kad būtų perduota visa reikiama informacija.

10.22.    Bandomųjų meniu egzempliorių gamyba.

10.22.1.          Spaustuvėje atspausdinami bandomieji meniu egzemplioriai ir pateikiami marketingo vadybininkui. Bandomųjų antspaudų gamybą kontroliuoja reklamos agentūra.

10.23.    Bandomųjų egzempliorių tvirtinimas

10.23.1.          Bandomuosius meniu egzempliorius patikrina ir tvirtina marketingo vadybininkas bei marketingo skyriaus vadovas. Bandomieji egzemplioriai segami į bylą.

10.23.2.          Marketingo vadybininkas informuoja reklamos agentūros ir spaustuvės atsakingus darbuotojus apie bandomųjų egzempliorių patvirtinimą.

10.24.    Reikiamo meniu kiekio padaliniui užsakymas.

10.24.1.          Padalinių vadovai užsako reikiama menių kiekį Outlook programos formos pagalba (priedas 3) pas atsakingą marketingo vadybininką. Tinklo vadovai kontroliuoja užsakomo kiekio pagrįstumą.

Siūlymas 10: sukurti taisykles, kaip sukontroliuoti užsakomo kiekio meniu pagrįstumą padalinyje tinklo vadovo lygmenyje.

10.25.    Meniu spausdinimas

10.25.1.          Patvirtinus meniu bandomuosius egzempliorius, spausdinamas meniu tiražas.

10.25.2.          Marketingo vadybininkas praneša meniu pagaminimo datą technologams ir tinklo vadovams.

10.26.    Sąrašo spaustuvei kam, kiek, kada vežti pateikimas.

10.26.1.          Marketingo vadybininkas organizuoja atspausdintų valgiaraščių paskirstymą padaliniams. Pateikia spaustuvei sąrašą į kokį padalinį, kiek valgiaraščių, kada vežti .

10.27.    Meniu išvežimas į padalinius ir informacijos keitimas programose.

10.27.1.          Pagal pateiktą sąrašą spaustuvės darbuotojai organizuoja naujo valgiaraščio išvežimą į viešojo maitinimo padalinius ir marketingo skyriaus sandėlį.

10.28.    Tinklo vadovai praneša technologui-kalkuliatoriui apie informacijos pakeitimus, susijusius su naujo valgiaraščio naudojimu(tikslūs pavadinimai ir paleidimo data). Praneša ir vyr. technologui, kad būtų suplanuotas virėjų apmokymas ir sudėliotas meniu paleidimo grafikas pagal padalinius. Nurodyti spec. Formą.

10.28.1.          Informacija gauna iš tinklo vadovo (per vyr. technologą arba tiesiogiai. Informuoja el. paštu padalinius, išvežimų skyrių, marketingą ir technologą-kalkuliatorių kada bus keičiamas meniu (konkrečios valgiaraščio keitimo datos kiekviename padalinyje.).

10.28.2.          Naujų meniu informacija suvedama į S-House Back Ofise programą. Padalinių vadovai el.paštu informuojami apie pakeitimus.

10.28.3.          Technologas - kalkuliatorius suveda duomenis į kasas ir informuoja (el.paštu) padalinius, apie  pakeistą duomenų bazę R-Keeper'yje informuoja padalinius.

10.28.4.          Padalinių vadovai gavę el. paštu nurodymus pasiima duomenis į kasas. Pardavimo kainas pateikia tinklo vadovas, kalkuliacijas technologas. Tikrina virtuvės darbuotojų darbą. Virtuvės darbuotojai (virėjai, kepėjai), gavę naujų patiekalų receptūras ir dalyvavę naujų patiekalų parodomajame susirinkime dirba nurodytą darbą.

10.28.5.          Technologas – kalkuliatorius, išvežimų skyriui (Vilnius, Klaipėda – Reda, Kaunas – Diana Č-34 vadovė) atsiunčia naujų patiekalų šifrus. Reda ir Diana suveda naujus patiekalus, kartu su tais šifrais į išvežimų programą. Ir informuoja dispečeres apie naujus patiekalus. Atsakingas gamybos technologas atsiunčia išvežimų skyriui naujų patiekalų sudėties aprašymus.


11.  PARDAVIMŲ SKATINIMAS IR REKLAMA

 
 

 PARDAVIMŲ SKATINIMO IR REKLAMOS ORGANIZAVIMO KOMPETENCIJŲ LENTELĖ

 

Eil.

Nr.


Vykdytojai

 

Veiksmai

Dokumentai/ Įrašai

GD

VG

MSV

MV1

MV2

MV3

VVD

TV

PV

RA

IRK

SP

P

S

11.1.

Reklamos akcijų tikslų ir užduoties suformulavimas

 

 

A

Ig

 

 

 

 

 

 

11.2

Reklamos akcijos aprašymas, biudžeto paskaičiavimas, naudojimo instrukcijos sukūrimas

Akcijos vykdymo aprašymas“ priedas 4

 

Kn, Ig

A

 

 

 

 

 

 

11.3.

Akcijos aprašymo, biudžeto ir instrukcijos patvirtinimas

 

T

T

 

T

T

 

 

 

 

11.4

Užduoties reklamos agentūrai suformulavimas

 

 

Kn, A

A

 

 

 

Ig

 

 

11.5

Pradinio eskizo dizaino pateikimas

 

 

Ig

Kn, Ig

 

 

 

A

 

 

11.6.

Pradinio eskizo dizaino patvirtinimas

 

D

T

 

 

 

 

Ig

 

 

11.7.

Galutines maketo arba koncepcijos versijos paruošimas

 

 

 

Kn, Ig

 

 

 

A

 

 

11.8.

Galutines maketo versijos patvirtinimas

 

T

T

T

T

T

 

 

 

 

11.9.

Maketo pateikimas gamintojams

 

 

 

Kn

 

 

 

A

Ig

 

11.10

Reklamos priemonių gamyba

 

 

 

Kn

 

 

 

 

A

 

11.11

Reklamos priemonių pateikimas marketingo vadybininkui

 

 

 

Ig

 

 

 

 

A

 

11.12.

Reklamos priemonių patikrinimas

 

 

 

A

 

 

 

 

Ip

 

11.13.

Reklamos priemonių pajamavimas

PVM sąskaitos  -faktūros, S-House programą

 

 

A

 

 

 

 

 

 

11.14

Reklamos priemonių  ir jų naudojimo instrukcijos pateikimas s padaliniams

Priėmimo – perdavimo aktas priedas 2

Akcijos vykdymo instrukcija“ priedas 9

 

 

A

 

 

Ig

 

 

 

11.15

Padaliniu vadovų susipažinimas su vykdymo instrukcija

Akcijos vykdymo instrukcija“ priedas 9

 

 

 

 

 

A

 

 

 

11.16

Personalo apmokymas atlikti reklamos akciją

„Akcijos vykdymo instrukcija“ priedas 9

 

 

D

 

 

A

 

 

 

11.17

Reklamos akcijų vykdymas padaliniuose

 

 

Kn

Kn

 

 

A

 

 

Ig

11.18

Ataskaitos apie reklamos priemonių panaudojimą pateikimas

Ataskaitos forma

 

Kn

Ig

 

 

A

 

 

 

11.19.

Nepanaudotų reklamos priemonių grąžinimas į sandėlį

Priėmimo – perdavimo aktas priedas 2

 

 

Ig

 

 

A

 

 

 

11.20.

Reklamos priemonių pateikimas išoriniams reklamos kanalams

Priėmimo – perdavimo aktas priedas 2

 

Kn

A

 

 

 

 

Ig

 

11.21

Reklamines akcijos vykdymas išoriniais kanalais

 

 

Kn

Kn

 

 

 

 

A

Ig

11.22

Akcijos vykdymo istorijos registravimas sistemoje

CRM programa

 

Kn

A

 

 

 

 

 

 

11.23

Faktinio marketingo biudžeto registravimas sistemoje

S-House programa

 

Kn

A

 

 

 

Ip

Ip

 

11.24

Rezultatų analizavimas

CRM programa, S-House programa

Ig

A

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavimo skatinimas - trumpalaikis kokio nors produkto ar paslaugos pirkimo skatinimas. Skatindama pardavimus organizacija siekia sukelti greitesnę ir stipresnę pirkimo reakciją. Šis poveikis dažniausiai būna trumpalaikis ir turi mažai įtakos nuolatinės rinkos sukūrimui. „Įmonėje“  kreipimasis į konkretų klientą arba klientų auditoriją.

Reklama - tai kiekvienas apmokėtas ne asmeninis idėjų, prekių arba paslaugų prezentavimas ir skatinimas.

 Masinė komunikacija apibrėžiama kaip vienpusė komunikacija (tai reiškia, kad nėra grįžtamojo ryšio arba pasikeitimo vaidmenimis tarp siuntėjo ir gavėjo) tarp komunikatoriaus ir daugybės anonimiškų gavėjų.

 

PARDAVIMŲ SKATINIMO IR REKLAMOS PROCESO APRAŠYMAS

 

11.1.   Reklamos akcijų tikslų ir užduoties suformulavimas.

11.1.1.              Marketingo skyriaus vadovas suformuluoja reklamos akcijos užduotis ir pateikia marketingo vadybininkams. Marketingo skyriaus vadovas paruošia reklamos programą, sudaro nuoseklų planą, pateikia preliminarų akcijos biudžetą.

11.1.2.              Marketingo vadybininkai  siūlymo renginio ar akcijos koncepciją.

11.1.3.              Marketingo vadybininkai įvertina reklaminės medžiagos poreikį marketingo akcijai įvykdyti. Jei yra renginių rėmėja, marketingo vadybininkai įvertina gautus renginių rengėjų pasiūlymus, atlieka remiamų renginių analizę.

Siūlymas 11: paruošti renginių efektyvumo vertinimo kriterijus.

11.1.4.              Marketingo vadybininkai ir tinklo vadovas paruošia akcijos vykdymo bei kontrolės mechanizmą. Numato atsakingus asmenis ir ataskaitų pateikimo formą bei terminus.

11.1.5.              Marketingo vadybininkai planuoja visus paskirto tinklo reklamos gaminius, taip pat padalinių vidaus ir lauko reklamos planavimas ir atlieka priežiūra.

11.1.6.              Marketingo vadybininkas 3 planuoja suvenyrų pardavimus tinkluose, siūlo naujus suvenyrus akcijoms.

11.2.   Reklamos akcijos aprašymas, biudžeto paskaičiavimas, naudojimo instrukcijos sukūrimas.

11.2.1.              Marketingo vadybininkai paruošia „Marketingo akcijos aprašymą“ (Priedas 4), numato reklaminius kanalus, kuriais bus komunikuojamas reklaminis pranešimas.

11.2.2.              Tinklo vadovas ir marketingo vadybininkas aprašymą sutikrina.

11.2.3.              Marketingo vadybininkai atlieka reklaminės medžiagos kiekio, akcijos atsiperkamumo paskaičiavimus.

11.2.4.              Marketingo vadybininkai parašo „Marketingo akcijos vykdymo instrukciją“ padaliniams (priedas 8).

11.3.   Akcijos aprašymo, biudžeto ir instrukcijos patvirtinimas.

11.3.1.              Marketingo vadybininkai suskaičiuoja akcijos biudžetą (priedas 5).

11.3.2.              Marketingo vadybininkai sudaro atskiros reklamos akcijos instrukciją. Taip pat ruošiamos kassavaitinių akcijų instrukcijas.

11.3.3.              Marketingo vadybininkas teikia akcijos aprašymą tvirtinimui tokia eilės tvarka:

            pateikia aprašymą tvirtinimui tinklo vadovui;

            pateikia aprašymą tvirtinimui buhalterijai. Buhalterija akcijos aprašyme, numatytame lauke nurodo ar akcijai būtinas įsakymas;

            pateikia aprašymą tvirtinimui veiklos valdymo direktorei.

11.3.4.              Jei akcijai reikalingas įsakymas (pagal buhalterijos atžymą), pasirūpina, kad jis būtų parašytas prieš akciją.

11.3.5.              Marketingo vadybininkas, patvirtintą parašais akcijos parašymą su ar be komentarų duoda patvirtinimui Marketingo skyriaus vadovui.

11.3.6.              Marketingo vadybininkas siunčia akcijos vykdymo instrukciją padalinių vadovams, tinklo vadovui, vidaus kontrolės vadovui.

11.4.   Užduoties reklamos agentūrai suformulavimas.

11.4.1.              Marketingo skyriaus vadovas organizuoti konkursą, pasirenkant reklamos agentūrą, atstovauja įmonei, vedant derybas su reklamos paslaugas teikiančiomis mis.

11.4.2.              Marketingo vadybininkai sukuria ir  papildo reklamos partnerių kontaktinę duomenų bazę.

11.4.3.              Marketingo vadybininkai suformuluoja uždavinius subrangovams, formuoja užsakymus reklamos ms. Tai pažymima kontaktų valdymo sistemoje.

11.4.4.              Marketingo vadybininkas koordinuoja visą akcijos pasiruošimo procesą.

11.5.   Pradinio eskizo dizaino pateikimas.

11.5.1.              Reklamos agentūra pateikia dizaino eskizą marketingo vadybininkams. Tai pažymima kontaktų valdymo sistemoje.

11.5.2.              Marketingo vadybininkai įvertina pasiūlymus ir paslaugų sąmatą.

11.6.   Pradinio eskizo dizaino tvirtinimas

11.6.1.              Marketingo vadybininkas pats tvirtina tarpinius produktus ir pateikia tvirtinimui marketingo skyriaus vadovui bei tinklo vadovui

11.7.   Galutinės maketo arba koncepcijos versijos paruošimas.

11.7.1.              Reklamos agentūra, gavusi maketo patvirtinimą, paruošią galutinę maketo versiją.

11.8.   Galutines maketo versijos patvirtinimas

11.8.1.              Reklamos agentūra pateikia dizaino eskizą marketingo vadybininkams. Tai pažymima kontaktų valdymo sistemoje.

11.8.2.              Marketingo skyriaus vadovas patvirtina galutinę akcijos reklaminę medžiagos versiją.

11.8.3.              Marketingo vadybininkas patvirtina reklamos priemonių leidimą gaminti reklamos agentūrai.