III DALIS

Kaip suskurti efektyvią valdymo sprendimų priėmimo sistemą

 

Strateginio valdymo procesas

Valdymo sprendimų procesas, reikalaujantis iš vadovų numatyti įvykius ir nustatyti, kaip geriausiai panaudoti resursus, galimybes ir apsisaugoti nuo grėsmių. Sprendimai, naudojami įmonei pritaikyti prie ateities aplinkos.

Strateginis planavimas - formalus procesas, kuriuo vadovai tiksliai apibrėžia savo planus raštu, analizuoja įvairių strategijų santykinius pranašumus ir susitinka aptarti veiklos, kuriai teikiama pirmenybė, kryptį.

Valdymo sprendimų procesas, reikalaujantis iš vadovų numatyti įvykius ir nustatyti, kaip geriausiai panaudoti resursus, galimybes ir apsisaugoti nuo grėsmių. Sprendimai, naudojami įmonei pritaikyti prie ateities aplinkos.

Vizijos, misijos suformavimas

Vizija - bendras kompanijos tikslas. Jis apibūdina, kurlink organizacija juda ir ką jos nariai tikisi pasiekti. Ką mes norime pasiekti? Aukščiausio lygmens tikslas org. valdymo požiūriu yra vizija. Jis dažnai yra nekonkretus, abstraktus tikslas. Vizija yra apie organizacijos ateities įsivaizdavimas. Vizija dažnai gali būti tik idėja ar net utopija. Vis tiek ji reikalinga, nes nukreipta į perspektyvą. Strateginiam planavimui atlikti ir Subalansuotų Rodiklių Sistemai sukurti, įmonėje sudaroma darbuotojų strateginio planavimo grupė. Strateginio planavimo grupė suformuluoja įmonės misiją, atsakiusi į klausimą, kodėl egzistuoja įmonė? Misija – tai įmonės socialinės paskirties formuluotė, atskleidžianti, kokių poreikių patenkinimo laukia iš įmonės visuomenė. Atlikta išorinės ir vidinės aplinkos analizė padės teisingai įvertinti misiją. Misija –įmonės paskirtis, išorinėje aplinkoje, vartotojo aplinkoje, nurodo kodėl mes esame versle? Visi kiti tikslai pradedant operatyviniais ir baigiant strateginiais yra orientuoti į vidinę organizacijos aplinką.

Ilgalaikis įmonės tikslas - pastoviai uždirbti daugiau pelno. Todėl kiekvienas strategas turi sugebėti atsakyti į klausimus:

- ne kaip atlikti vieną ar kitą funkciją, bet kaip tai padaryti geriau už konkurentus;

- ne kaip padaryti geriau už konkurentus, bet kaip užsitikrinti unikalią poziciją. Tokia firma atlieka unikalias veiklas, kurios skiriasi nuo konkurentų, arba atlieka tokias pačias veiklas, tačiau unikaliu būdu.

 

Tai turi būti sukurta vykdant pagrindinės valdymo funkcijas:

- planavimą – tikslų numatymas, būdų pasiekimui numatymas.

- organizavimą – reikia organizuoti dirbančiuosius, įmonės veiklą. Atsakomybių paskyrimas, funkcijų vykdymo padaliniuose vykdymo koordinavimas.

- kontrolę – analizuoti, kad nebūtų nukrypimų nuo numatytų tikslų.

- gerinimą – tobulinti komandinį darbą, šalinti problemas ir kliūtis.

Strategijos formulavimas sukuria planą, kuris nurodo konkrečius organizacijos tikslus. Strategijos įgyvendinimas yra logiškas ir metodiškas procesas, kai strateginis planas paverčiamas veiksmais, būtinais organizacijos strateginiams tikslams ir planuotiems finansinės veiklos lygiams pasiekti. Iš vienos pusės, kuriant strategiją, būtina išnagrinėti verslo praktikoje iškylančios problemos bei kasdienei veiklai reikalingą informaciją. Praktinių problemų sprendimas tampa daug vaisingesnis, jei galima pasinaudoti tam tinkamomis teorijomis. Siekdami sukurti strategiją, numatyti galimus pokyčius strategija adaptuoja informaciją iš kitų mokslų. Strategijos kūrimo idėja yra ta, kad teorijos turi būti pajėgios spręsti problemas, vykdomas teorijų praktinis pritaikymas – jose pateikti sprendimai pritaikomi funkcijų vykdyme, kad padaryti šias teorijas prieinamas kasdieniam verslui.

 

Verslo kontekste žodis “strategija” pradėtas vartoti tik nuo dvidešimtojo amžiaus. Organizacijos strategiją suprato kai atsakymą į du klausimus: "Kas yra mūsų verslas? Ir koks jis turi būti?". Šiandien strategija - įmonės pagrindinių tikslų ir uždavinių nustatymas, veiksmų programos parengimas ir reikalingų tikslų pasiekimui išteklių paskirstymas. Strategija -  planas organizacijos pasirinktiems tikslams siekti, įmonės pagrindinių tikslų ir uždavinių nustatymas, veiksmų programos parengimas ir reikalingų išteklių paskirstymas. Strategija apibūdina, kokiu būdu organizacijos tikslai gali būti pasiekti ir kaip organizacijos ištekliai gali būti panaudojami jos vizijai įgyvendinti. Kaip mes pasieksime savo tikslų?

Penkios strategijos interpretacijos:

1) strategija kaip planas (plan), sąmoningai ir iš anksto numatyta veiksmų seka

2) strategija kaip spaudimas (ploy), manevras skirtas varžovams pergudrauti

3) strategija kaip kelias (pattern), iš daugelio galimybių pasirinktas kelias

4) strategija kaip pozicija (position), kompanijos pasirinkta vieta konkurencinėje aplinkoje

5) strategija kaip perspektyva (perspective), kolektyvinė veikla bendrų organizacijos siekių įgyvendinimui.

Todėl negalima pasirinkti kurio nors vieno, “pačio teisingiausio” strategijos koncepcijos apibūdinimo. Mintzberg’as teigė, kad jo pateiktos strategijos interpretacijos yra tarpusavyje susijusios ir papildančios viena kitą, todėl turi būti nagrinėjamos kartu.