Strateginio planavimo organizavimas pagal Subalansuotų rodiklių sistemos metodiką

Schema 1. Strateginio planavimo procesas.

Strateginio planavimo procesas: Įmonės strateginiam planui sukurti sudaroma strateginio planavimo grupė, sudaryta iš:generalinio direktoriaus, padalinių vadovų, darbuotojo, atsakingo už procesų tobulinimą.

 

Įmonės strateginiam planui parengti atsakingas marketingo darbuotojas atlieka SWOT analizę ir jos išvadas pateikia strateginio planavimo grupei. Strateginio planavimo grupė suformuluoja misiją, atsakydama į klausimą: kodėl egzistuoja mūsų įmonė? Misija – tai įmonės socialinės paskirties formuluotė, kokių poreikių patenkinimo laukia iš įmonės visuomenė. Misiją tvirtina generalinis direktorius.

 

1.      SWOT analizė

 

S (stiprybės)

 

W (silpnybės)

O (galimybės)

T (grėsmės / rizikos)

Finansai

 

 

 

 

Klientai

 

 

 

 

Procesai

 

 

 

 

Darbuotojai

 

 

 

 

 

Organizacijos vidinės stiprybės – teigiami aspektai, kuriuos reikia išsaugoti

Organizacijos vidinės silpnybės – neigiami aspektai, kuriuos reikia suvaldyti, eliminuoti

Organizacijos išorėje esančios galimybės, kurias reikėtų išnaudoti sau palankiu būdu

Organizacijos išorėje esančios grėsmės ir rizikos, kurioms reikia pasiruošti, jas apeiti ar siekti minimizuoti

 

 

Strateginio planavimo grupė suformuluoja viziją. Formuluojant viziją, atsakoma į klausimą: kokie mes norime būti? Vizija aiškiai atsako į klausimą, kaip įmonė nori atrodyti išoriniam pasauliui, kaip siekia, kad išorinis pasaulis vertintų įmonę. Vizija – formuluotė, kuri nusako ilgalaikius įmonės tikslus (nuo 3 iki 10 metų). Orientuojama į išorę ir turi būti sufokusuota į rinką. Formuluojama 1 – 3 lengvai atsimenamais sakiniais. Viziją tvirtina generalinis direktorius.

 

Strateginio planavimo grupė suformuluoja pagrindinę įmonės strategiją, t. y. aprašo tinkamiausią būdą, kuris padės įmonei pasiekti norimų rezultatų ir sukurti konkurencinius pranašumus rinkoje. Bendroji strategija turi atsakyti į klausimą: koks mūsų verslo žaidimo planas, kokiu keliu eiti?  Pagrindinę įmonės strategiją tvirtina generalinis direktorius.

 

Sudaromas pagrindinių tikslų sąrašas. Strateginiai tikslai – tai pagrindinės užduotys, kurias reikia įvykdyti, norint įgyvendinti bendrąją strategiją, kurie atsako ką ir kada reikia daryti, kad įgyvendinti viziją.

 

Strateginio planavimo grupė atlieka tikslų suskirstymą į 4 grupes (užpildoma lentelė nr.1).

 

Lentelė 1. Tikslų suskirstymas į 4 grupes (perspektyvas).

Finansai

 

 

Klientai

 

 

Procesai

 

 

Personalas

 

 

 

·                Finansų perspektyvos tikslai nurodo, ką reikia daryti, kad būtų patenkinti investuotojai. Apibrėžia investuotojų poziciją organizacijos atžvilgiu.

·                Klientų perspektyvos tikslai nurodo, ką organizacijai reikia daryti, kad klientai būtų patenkinti įmonės veikla. Konkurentinėje aplinkoje šios perspektyvos ignoravimas priartina.

·                Procesų perspektyvos tikslai nurodo, ką reikia daryti, kad įmonės procesai būtų efektyvūs, patenkintų klientų ir akcininkų lūkesčius. Tam tikslui atliekamas pastovus procesų vykdymo kokybės monitoringas ir tikrinamas procesų struktūros efektyvumas.

·                Darbuotojų ir įmonės potencialo perspektyvos tikslai nurodo, ką reikia daryti, kad būtų gerai parengta ir motyvuota darbo jėga, kokiu būdu užtikrinama organizacijos galimybė greitai keistis, vystytis, koks yra įmonės IT potencialas. Sugebėjimas palaikyti reikiamą darbuotojų paruošimo lygį ir tinkamą IT potencialą, sudaro galimybę įmonei išgyventi ir vystytis.

 

Strateginio Žemėlapio sudarymas: Strateginio planavimo grupė, naudodama 1 lentelę, sukuria Strateginį Žemėlapį, kurį tvirtina Generalinis direktorius.

 

Schema 2. Strateginis žemėlapis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinių rodiklių sąvado sudarymas: Strateginio planavimo grupė formuoja Metinių rodiklių sąvadą, pildydama 2 lentelės stulpelius: tikslai, rodikliai, rodiklių dydžiai. Rodiklių dydžiai yra kiekybinė kiekvieno tikslo pasiekimo išraiška. Tokiu būdu rodiklių sąvadas tampa visos įmonės pamatuotais tikslais.

 

Lentelė 2. Metinių rodiklių sąvadas.

Perspektyvos

Tikslai

Rodikliai

Rodiklių dydis

Veiksmai

Finansai

 

 

 

 

 

 

 

 

Klientai

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesai

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateginio planavimo grupė paskiria darbuotojus, atsakingus už nustatytų rodiklių įvykdymą (3 lentelė).

 

Lentelė 3. Metinių rodiklių sąvadas su atsakingais darbuotojais.

Perspektyvos

Tikslai

Rodikliai

Rodiklių dydis

Veiksmai

Atsakingi darbuotojai

Finansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klientai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelės pagrindu, atsakingi darbuotojai sukuria veiksmų planus rodikliams įvykdyti. Užpildoma 3 lentelės grafa Veiksmai, nurodant nuorodas į veiksmų planus. Sudarius Metų rodiklių sąvadą, strateginio planavimo grupė sudaro 3 metų rodiklių rinkinį, vadinamą Strateginiu rodiklių sąvadu (4 lentelė), kuris yra Įmonės strateginio plano pagrindas.

 

Lentelė 4. Strateginis rodiklių sąvadas 3 metams.

Perspektyvos

Tikslai

Rodikliai

Rodiklių dydis

Veiksmai

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Finansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klientai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metinių rodiklių ir Strateginių rodiklių sąvadus tvirtina generalinis direktorius.

 

Strateginio plano ruošimas: Strateginė planavimo grupė ruošia Įmonės strateginį planą, pagal šabloną. Generalinis direktorius inicijuoja akcininkų susirinkimą, kurio metu yra patvirtinamas Įmonės strateginis planas. Strateginio planavimo grupė Įmonės strateginio plano pagrindu, parengia Įmonės metinį planą pagal šabloną, kurį tvirtina Generalinis direktorius.

 

Strateginio planavimo grupė naudodama Metinių rodiklių sąvadą (3 lentelė), įmonės tikslus transformuoja iki padalinių ir darbuotojų lygio (5 lentelė).

 

Lentelė 5. Metiniai įmonės visų lygių strateginiai tikslai ir rodiklių sąvadas.

 

Perspektyvos

Tikslai

Rodikliai

Rodiklių dydis

Veiksmai

Atsakingi darbuotojai

Įmonė

Finansai

 

 

 

 

 

Klientai

 

 

 

 

 

Procesai

 

 

 

 

 

Personalas

 

 

 

 

 

Padalinys

Finansai

 

 

 

 

 

Klientai

 

 

 

 

 

Procesai

 

 

 

 

 

Personalas

 

 

 

 

 

Darbuotojas

Finansai

 

 

 

 

 

Klientai

 

 

 

 

 

Procesai

 

 

 

 

 

Personalas

 

 

 

 

 

 

Strateginio planavimo grupė padalinių vadovams pateikia pirminę informaciją, reikalingą rengiant padalinių metiniams planams. Padalinių vadovai pagal gautą informaciją parengia padalinio metinius planus. Padalinių metiniai planai derinami su strategine planavimo grupe. Suderintus padalinių metinius planus tvirtina generalinis direktorius. Padalinių metinių planų pagrindu padalinių vadovai sukuria mėnesinius planus.

 

Jeigu planų vykdymo kontrolės išvados parodo nukrypimus nuo suplanuotų padalinių metinių planų rezultatų, padalinių vadovai pateikia argumentus, kurie įtakojo nukrypimus nuo metinio plano. Padalinių vadovai ruošia planų koregavimo siūlymus, kuriuose nurodomo koregavimo priežastis, veiksmus, kuriuos reikia atlikti, kad planai būtų įvykdyti. Jeigu reikalinga, sudaromas prevencinių veiksmų planas, panaikinantis veiksnius, įtakojusius nukrypimus nuo suplanuotų rezultatų.

 

Jeigu planų vykdymo kontrolės išvados parodo nukrypimus nuo suplanuoto Įmonės metinio plano rezultato, strateginė planavimo grupė paruošia Įmonės metinio plano koregavimo siūlymą kitiems metams. Jeigu generalinis direktorius patvirtina Įmonės metinio plano koregavimo siūlymus, koreguojamas Įmonės metinis planas ir pagal poreikį Įmonės strateginis planas.

 

Koreguoti planai yra pateikiami generaliniam direktoriui tvirtinti.