1C:Enterprise CRM – naujos kartos verslo valdymo sistema, visiškai adaptuota prekybinei veiklai ir leidžianti kompleksiškai automatizuoti finansin$s ir valdymo apskaitos, prekybiniu operaciju analiz$s ir planavimo uždavinius. Naujo sprendimo pagrindin$ vystymo kryptis - galingas funkcionalumas, skirtas pad$ti šiuolaikinei prekybinei organizacijai efektyviai valdyti savo veikla ir technologiniai privalumai, išsiskiriantys dideliu greiciu, saugumu, lankstumu, patogumu.1C: Prekybos valdymas suteikia galimybes: Imon$s vadovybei, atsakingai už verslo pl$tra – placias analiz$s galimybes, prekybin$s veiklos planavima, siekiant pagerinti kompanijos konkurencinguma. Ofisu vadovams, vadybininkams, betarpiškai dirbantiems su klientais, instrumentus, leidžiancius efektyviau atlikti savo kasdieni darba.

Pardavimu valdymas automatizuoja pardavimu procesa tiek,  didmenin$je, tiek mažmenin$je prekyboje, turi galingus pardavimu planavimo ir kontrol$s irankius, išsprendžia pirk$ju užsakymu valdymo užduotis. Sistemoje numatytos ivairios prekiu pardavimo schemos – iš sand$lio ir pagal užsakyma, pardavimai i kredita arba pagal išankstini apmok$jima, komitento prekiu pardavimas.

Moduliai:

 • PARDAVIMŲ VALDYMAS Programa automatizuoja ir didmeninės, ir mažmeninės prekybos apskaitos procesą, turi galingus pardavimų planavimo ir kontrolės įrankius, išsprendžia pirkėjų užsakymų valdymo užduotis. Yra numatytos įvairios prekių pardavimo schemos - iš sandėlio ir pagal užsakymą, pardavimai į kreditą arba pagal išankstinį apmokėjimą, komitento prekių pardavimas, taip pat prekių perdavimas realizacijai komisionieriui ir kt.
 • PIRKIMŲ VALDYMAS Programa kompanijos vadybininkams suteikia informaciją, reikalingą priimti savalaikius sprendimus dėl prekių atsargų papildymo, užpirkimo išlaidų sumažinimo ir tikslios sąveikos su tiekėjais organizavimo. Pagrindinės pirkimų valdymo posistemės funkcijos: operatyvus pirkimų planavimas; užsakymų tiekėjams formavimas ir jų vykdymo kontrolė; mokėjimų kalendorinis planas. Numatytos įvairios prekių priėmimo schemos iš tiekėjo, priėmimas atsakingam saugojimui, priėmimas realizacijai, nefaktūruotų prekių priėmimas.
 • PARDAVIMŲ IR PIRKIMŲ PLANAVIMAS Planavimas - viena iš svarbiausių sąlygų organizuojant efektyvų kompanijos darbą. Planavimas apima pagrindines ūkinės veiklos kryptis - pardavimus, pirkimus, piniginių lėšų valdymą, taip pat, tai yra padalinių darbo koordinavimo priemonė. Konfigūracijoje realizuoti planavimo mechanizmai suteikia: scenarinį planavimą, kuriant kompanijos vystymosi variantus; slenkantį planavimą, sutraukiant planavimo intervalą, pasiekus eilines užsibrėžtas planines ribas; projektinį planavimą; planuotų duomenų ir pasikeitimų fiksaciją (pagal scenarijus, pagal periodus). Specialaus instrumento "Planavimo pagalbininkas" pagalba, pasiekiamas žymus planavimo proceso pagreitinimas.
 • ATSARGŲ VALDYMAS Programoje realizuota detali operatyvinė sandėlio atsargų apskaita, užtikrinanti visapusišką kompanijos atsargų kontrolę mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje. Visos sandėlio operacijos fiksuojamos atitinkamų dokumentų - prekių pirkimas, prekių perkėlimas, prekių pardavimas, inventorizacija ir kt. Realizuota partijų apskaita tame tarpe pagal serijinius numerius, galiojimo laiką, sertifikatus. Palaikoma partijų apskaita skirtingų sandėlių lygyje, yra galimybė savo nuožiūra nustatyti partijų papildomas charakteristikas (spalvą, dydį ir pan.). Programa leidžia apskaityti įvairias papildomas išlaidas - transportavimo, saugojimo, muitinės mokesčiai ir kt.. Šios išlaidos gali būti paskirstytos atsargų savikainai proporcingai sumai, svoriui ar kiekiui.
 • UŽSAKYMŲ VALDYMAS Programoje realizuotas užsakymų valdymo funkcionalumas leidžia: Optimaliu būdu talpinti pirkėjų užsakymus užsakymuose tiekėjams ir rezervuoti prekes sandėliuose priklausomai nuo kompanijos pasirinktos užsakymų vykdymo strategijos ir darbo schemų; Užtikrinti užsakytų prekių pristatymo terminų vykdymą, patenkinti kuo didesnį ratą pirkėjų ir išvengti prekių atsargų pertekliaus; Pagerinti kompanijos įvaizdį, kaip patikimo užsakymų vykdytojo. Visi užsakymo gyvavimo etapai fiksuojami atitinkamais dokumentais, o tai suteikia galimybę bet kuriuo metu gauti tikslią ir išsamią užsakymo būklę.
 • RYŠIŲ SU KLIENTAIS VALDYMAS (CRM) CRM koncepcija apibrėžia reguliarų informacijos apie kiekvieną klientą (realų ar potencialų) rinkimą ir analizę: kaip klientas reagavo į komercinį pasiūlymą, ar patenkintas aptarnavimo kokybe, ar keičiasi jo požiūris bėgant laikui, ar kokybiškai vykdo savo įsipareigojimus, galų gale, kokias pajamas suteikia (arba galėtų suteikti) kompanijai. Įdėmiai sekamas galimas santykių pablogėjimas, nes kaip žinia, konkurencinėje rinkoje naujo kliento pritraukimas kainuoja daugiau, nei esamo išlaikymas. Posistemė suteikia galimybes: saugoti pilną kontaktinę informaciją apie klientą, jo atsakingus asmenis ir santykių su jais istoriją; registruoti informaciją apie tiekėjus: prekių pristatymo sąlygos, patikimumas, užsakymų įvykdymo terminai, pristatomų prekių asortimentas ir kainos; automatinis informavimas apie numatytus susitikimus su klientais ir kitus planuotus įvykius (pvz.: kontaktinių asmenų gimtadieniai); planuoti darbo laiką ir kontroliuoti darbuotojų darbo planus; analizuoti neužbaigtus ir planuoti naujus sandorius su pirkėjais ir potencialiais klientais; panaudoti personifikuotą priėjimą prie kiekvieno kliento pageidavimų ir poreikių; registruoti kiekvieną potencialaus kliento kreipimąsi ir vėliau analizuoti pritrauktų klientų procentą; operatyviai kontroliuoti planuojamų susitikimų ir sandorių būklę; atlikti integruotą santykių su klientais analizę; atlikti neįvykdytų pirkėjų užsakymų priežasties analizę; analizuoti ir įvertinti reklaminių ir marketinginių akcijų efektyvumą.
 • KAINŲ POLITIKOS VALDYMAS IR KAINŲ ANALIZĖ Sistema suteikia plačias galimybes valdyti prekių pardavimo kainas, įvairių kainų formavimo ir nuolaidų pritaikymo schemų nustatymas, užtikrina kompanijos darbuotojų kainų politikos vykdymą. Kainų formavimo mechanizmo galimybės leidžia: registruoti ir palyginti įvairių tiekėjų kainas, išrinkti tinkamiausią, taip sumažinant prekių papildymo išlaidas; automatiškai atsekti tiekėjų kainų pasikeitimus, registruojant prekių pajamavimo dokumentus, ir esant reikalui atlikti realizacijos kainų perskaičiavimą remiantis pasikeitusiomis tiekėjų kainomis; analizuoti rinkos situaciją, sekti kainų pasikeitimo dinamiką, palyginti kompanijos kainas su konkurentų kainomis. Visa tai leidžia operatyviai reaguoti į rinkos konjunktūros pasikeitus ir formuoti kainų politiką, užtikrinančią kompanijos konkurencingumą ir veiklos rentabilumą.
 • PREKYBINĖS VEIKLOS MONITORINGAS IR ANALIZĖ Galinga ir lanksti universalių ataskaitų sistema, suteikia galimybes analizuoti beveik visus prekybinės veiklos aspektus. Vartotojas gali gauti informaciją apie sandėlio likučius, užsakymus, pardavimus, atsiskaitymus - įvairiausiais pjūviais (pvz.: pardavimai pagal regionus, konkrečių prekių grupių pardavimai) bei dinamiškai (pvz.: atsekti periodo pardavimų dinamiką detalizuojant pagal dienas). Taip pat realizuotos ataskaitos, skirtos efektyviai spręsti specifines informacijos analizės užduotis, tame tarpe atsiskaitymai su komisionieriais ir komitentais, pardavimų planas, operatyvinis prekių kalendorius, o taip pat "Pagrindinių rodiklių monitorius", kuris kompanijos vadovybei operatyviai suteikia lengvai suprantamą ir kompaktiškai pateikiamą esminę informaciją apie kompanijos veiklą ir pasikeitimų tendencijas.
 • KILNOJAMOJO TURTO NUOMA Verslo valdymo sistemoje realizuotas nuomos mechanizmas leidžia: Nuomoti prekes skolon ir per EKA; Nuomoti prekes fiziniams/juridiniams asmenims ir pagal sutartis; Grąžinti prekes ir apskaičiuoti pradelsimą; Priimti nuomos užsakymus, atlikti rezervaciją; Analizuoti išnuomotas prekes įvairiais pjūviais; Nustatyti lanksčią kainodarą; Matyti grafinę prekių užimtumo statistiką; ir kt.
 • BUHALTERINĖ IR ILGALAIKIO TURTO APSKAITA Buhalterinės apskaitos posistemė automatizuoja buhalterinę apskaitą sutinkamai Lietuvos norminiams aktams visose apskaitos srityse.
 • DARBO UŽMOKESČIO IR PERSONALO VALDYMAS Darbo užmokesčio apskaitos posistemė automatizuoja darbo užmokesčio apskaitą sutinkamai Lietuvos norminiams aktams. Posistemėje realizuota: Personalo apskaita Darbo laiko apskaita DU priskaitymai ir atskaitymai Mokesčiai biudžetui DU priskaitymų ir išmokėjimų atvaizdavimas buhalterijoje Buhalteriniai dokumentai Ataskaitos VMI Ataskaitos SODRAi Duomenų paruošimas bankams atlyginimų išmokėjimui Pažymos darbuotojams Vidinės ataskaitos . Galinga ir lanksti universalių ataskaitų sistema, suteikia galimybes analizuoti visus prekybinės veiklos aspektus įvairiausiais pjūviais.

Pasirinke šį sprendimą galėsite:

 • Suderinti pardavimų ir pirkimų planavimą, planuoti įvairiais pjūviais, atsižvelgiant į skirtingas prekių savybes ir vartotojų poreikį;
 • Stebėti ir operatyviai dirbti su pirkėjų įsiskolinimu;
 • Formuoti prekių poreikį ir pagal tai formuoti užsakymus tiekėjams;
 • Valdyti kainodarą atsižvelgiant į eilę faktorių: tiekėjų kaina, susijusios papildomos išlaidos, vartotojų segmentai, pirkimo laikas;
 • Formuoti nuolaidų ir individualių kainų sistemą;
 • Susisteminti atsargų apskaita;
 • Realizuoti asmeninio priėjimo prie kiekvieno pirkėjo strategiją (CRM);
 • Formuoti pirkėjų užsakymus ir kontroliuoti jų įvykdymą, analizuoti uždarymo priežastis;
 • Stebėti vadybininkų darbo rodiklius ir t. t.   

Privalumai:
 

 • Lankstumas - gali būti jungiamas su įvairiomis išorinėmis programomis, pritaikomas įmonėms individualiai;
 • Greitas įdiegimo laikas - norint pradžioje naudotis tik CRM funkcionalumu įdiegti galima ir per 1 dieną; šis sprendimas gali būti įdiegtas per ganėtinai trumpą laiką, nereikalauja didelių investicijų bei gali būti jungiamas su skirtingomis buhalterinėmis programomis.

 

Управление отношениями с клиентами (CRM)

Управление отношениями с клиентами, известное также как CRM или Customer Relationship Management, является неотъемлемой функциональной областью современной комплексной информационной системы предприятия. 

CRM — это концепция управления отношениями с клиентами в условиях активной конкуренции, нацеленная на максимальное освоение потенциала каждого клиента и партнера в интересах предприятия.

Концепция CRM предполагает регулярный сбор и анализ информации о каждом клиенте, реальном и потенциальном: как клиент отреагировал на деловое предложение, доволен ли он качеством обслуживания, меняются ли его предпочтения со временем, насколько аккуратно он выполняет взятые на себя обязательства и, в конечном итоге, сколько дохода клиент приносит (или мог бы принести) предприятию. Отслеживаются все стадии отношений с клиентом. Тщательно улавливаются признаки опасного ухудшения отношений, поскольку, как известно, на конкурентном рынке затраты на привлечение нового клиента на порядок превышают затраты на удержание имеющегося клиента.

Концепция CRM предусматривает гармоничное сочетание формального подхода и индивидуального отношения к каждому клиенту. Но если количество активных клиентов предприятия измеряется в десятках или сотнях, а количество потенциальных клиентов — соответственно в сотнях или тысячах, то полная реализация концепции CRM приведет к накоплению огромных массивов информации, работать с которыми без привлечения специальных средств автоматизации будет просто невозможно.

Конфигурация содержит средства автоматизации концепции CRM. Функциональные возможности конфигурации позволяют предприятию успешно управлять отношениями с покупателями, поставщиками, смежниками и любыми другими контрагентами.

Предусматривается регистрация всех действий по заключению и исполнению сделок, регистрация всех контактов с контрагентами, как реальными, так и потенциальными.

Конфигурация позволяет делать следующее:

 • использовать персонифицированный подход к нуждам и требованиям каждого клиента;
 • хранить полную контактную информацию по контрагентам и их сотрудникам, историю взаимодействия с ними;
 • регистрировать информацию о поставщиках: условия доставки товаров, надежность, сроки исполнения заказов, номенклатура и цены поставляемых товаров и материалов;
 • автоматически оповещать пользователей о предстоящих контактах с контрагентами и других событиях (в частности, о днях рождения контактных лиц);
 • планировать рабочее время и контролировать рабочие планы работников;
 • анализировать незавершенные и планировать предстоящие сделки с покупателями и потенциальными клиентами;
 • регистрировать каждое обращение потенциального клиента и в дальнейшем анализировать процент привлечения клиентов;
 • оперативно контролировать состояние запланированных контактов и сделок;
 • проводить интегрированный анализ отношений с клиентами;
 • проводить анализ причин срыва выполнения заказов покупателей и объемов закрытых заказов;
 • анализировать и оценивать эффективность рекламных и маркетинговых акций.

 

Автоматизированные механизмы управления отношениями с клиентами можно использовать не только как эффективное орудие в конкурентной борьбе за выгодных клиентов. Предоставляется хранилище информации о контрагентах предприятиях с удобными средствами доступа. Сотрудник, принявший звонок незнакомого ему клиента, может прямо в процессе телефонного разговора войти в курс дела, оперативно пролистав сведения о клиенте и о последних контактах с ним на экране своего компьютера.

 

Возможности конфигурации по управлению отношениями с клиентами могут быть востребованы коммерческим директором, директором по маркетингу, сотрудниками маркетинговых, сбытовых и снабженческих подразделений предприятия.


 

Сбор и хранение информации о клиентах

Конфигурация обеспечивает сбор и упорядочивание больших объемов информации.

Контактная информация

Используется следующая контактная информация о контрагентах:

 • адреса,
 • телефоны,
 • адреса электронной почты,
 • произвольные сведения.

Щелкните для увеличения

В информационную базу может быть введена информация о нескольких контактных лицах, представляющих интересы контрагента.

Щелкните для увеличения

Контакты

Предусматривается регистрация всех контактов с контрагентом, как планируемых, так и произошедших.

В записях  о контактах указываются следующие сведения: сам контрагент, контактное лицо со стороны контрагента, пользователь, ответственный за контакт со стороны предприятия, суть переговоров, затраченное время. Регистрируется информация как поступающая от самих клиентов (входящая информация), так и информация, инициируемая пользователем (исходящая информация).

Сводную информацию о контактах можно просмотреть в окне общего списка, а детальную информацию о конкретном контакте удобно просматривать в отдельном окне.

Щелкните для увеличения

Планирование задач и оповещения

Для автоматического напоминания пользователю о запланированных событиях (как запланированных самим пользователем, так и предопределенных) предназначены задачи с оповещениями.

Программа может напомнить менеджеру о том, что:

 • у руководителя торговой организации, с которой работает клиент, скоро день рождения;
 • необходимо позвонить важному клиенту;
 • необходимо отследить поставку по заказу поставщику; 
 • необходимо позвонить тому клиенту, который вовремя не оплатил счет.

Используя задачи с оповещениями менеджер может поставить задачу другому сотруднику, проконтролировать выполнение задачи. Руководители подразделений могут ставить задачи перед самим менеджером и контролировать их выполнение.

Щелкните для увеличения

Электронная почта

Электронное письмо клиенту может быть отправлено прямо из информационной базы.

Щелкните для увеличения

Подсистема управления отношениями с клиентами использует собственную электронную почту системы или внешнюю почтовую программу. Электронная переписка с клиентом может сохраняться прямо в информационной базе. 

Оценка эффективности

Накапливаемая информация доступна для анализа с целью оценки результативности контактов.

Щелкните для увеличения


 

Взаимодействие с клиентами по электронной почте

Прикладное решение не только хранит информацию об адресах электронной почты клиентов, но и непосредственно обеспечивает общение с клиентами с помощью электронной почты.

Электронное общение с клиентами организовано максимально удобно. Пользователь может вести электронную переписку с клиентами непосредственно в почтовой программе, установленной на его компьютере. На этот случай предусмотрен обмен контактной информацией между информационной базой конфигурации и почтовой программой. Такой обмен избавляет пользователя от необходимости дублировать данные о контактах в двух программах.

Отправка письма по напоминанию

Пользователь, получивший напоминание о ранее запланированном контакте с клиентом, может двумя-тремя щелчками мыши открыть окно электронного письма встроенной интернет-почты конфигурации или почтовой программы, установленной на компьютере пользователя. Причем в письме уже будет подставлен электронный адрес клиента, а также будет заполнено поле "Содержание " заранее введеннымси данными. Пользователь может изменить подставленные данные на свой вкус.

Щелкните для увеличения

Использование "Менеджера контактов"

Для работы с электронной почтой предоставляется удобное рабочее место - "Менеджер контактов" (закладка "Почта").

Щелкните для увеличения

Адресная книга

Для ввода адреса получателя электронного письма предоставляется специальная форма - "Адресная книга" (см. рисунок выше). В "Адресной книге" отображаются данные контрагентов, физических лиц и прочих объектов информационной базы, для которых предусмотрен такой реквизит как адрес электронной почты.


 

Анализ эффективности контактов

Прикладное решение предоставляет несколько способов просмотра и анализа информации о контактах с клиентами.

Общие сведения о клиентах можно просмотреть с помощью "Отчета по контактной информации контрагентов".

Щелкните для увеличения

Для просмотра сведений о контактах, состоявшихся в течение выбранного периода времени, удобно использовать "Отчет по событиям".

Щелкните для увеличения

Отчеты можно настроить: установить вывод дополнительной информации или, наоборот, убрать показ лишних деталей.

Для анализа эффективности контактов предназначен отчет "Анализ событий и источников информации покупателей".

Щелкните для увеличения

Данный отчет удобно использовать для оценки эффективности маркетинговых мероприятий. Например, с помощью этого отчета можно определить, как выросли объемы продаж в компании после телефонного обзвона клиентов, какую прибыль получило предприятие после проведения рекламной компании, реклама в каком издании принесла наибольшую прибыль.


 

Классификация клиентов

Прикладное решение содержит средства классификации клиентов по двум критериям: по привлекательности (ABC-классификация) и по стадиям отношений с клиентами (XYZ-классификация). Данные средства классификации предназначены для формирования стратегии отношений.

Классификация клиентов по привлекательности (АВС-классификация)

ABC-классификация основана на правиле Парето. Применительно к проблеме отношений с клиентами это правило звучит так: 20 % клиентов обеспечивают 80 % выручки (и наоборот, 80 % клиентов обеспечивают лишь 20 % выручки). Следовательно, менеджеру по работе с клиентами имеет смысл направлять свои основные усилия на привлечение и удержание крупных клиентов. А предприятие должно предлагать крупным клиентам особо выгодные условия для сотрудничества.

АВС-классификация позволяет разбить клиентов на три группы важности:

 • Высокая (класс "А");
 • Средняя (класс "В");
 • Низкая (класс "С").

Для распределения клиентов по группам важности используется документ "АВС-классификация покупателей".

Щелкните для увеличения

При автоматическом заполнении табличной части документа каждому клиенту будет присвоена соответствующая категория. Стрелками демонстрируется изменении стадии отношений.

При автоматизированном заполнении табличной части документа клиентам присваиваются соответствующие стадии и классы. Руководитель может вручную присвоить клиенту тот класс важности, который считает нужным.

Классификация клиентов по стадиям отношений ( XYZ -классификация)

В дополнение к АВС-классификации можно классифицировать контрагентов  по стадиям отношений и хранить историю изменения стадий для анализа развития отношений.

Различаются следующие стадии отношений с клиентами:

 • Потенциальный клиент;
 • Разовый клиент;
 • Постоянный клиент;
 • Потерянный клиент.

Переходы клиентов из одной стадии в другую можно представить в виде следующей схемы.

Для стадии "Постоянный клиент" предусмотренная дополнительная классификация по регулярности закупок:

 • стабильные закупки (X-класс);
 • нерегулярные закупки (Y-класс);
 • эпизодические закупки (Z-класс).

Автоматическая оценка стадии отношений с клиентами и XYZ-классификация постоянных клиентов выполняется с помощью документа "Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений".

Щелкните для увеличения

В отчете стрелками показывается изменение стадий отношений с клиентами (понижение или повышение стадии отношений).

При автоматизированном заполнении табличной части документа клиентам присваиваются соответствующие стадии и классы. Руководитель может вручную проставить контрагенту ту стадию и тот класс, которые считает нужными

 

Управление торговлей

Интернет-поддержка зарегистрированных пользователей

"1С:Управление торговлей 8" — это современный инструмент повышения эффективности бизнеса торгового предприятия.

Прикладное решение позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием.

Предметная область, автоматизируемая прикладным решением "1С:Управление торговлей 8", может быть представлена в виде следующей схемы.

Прикладное решение автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:

В информационной базе прикладного решения регистрируются как уже совершенные, так и еще только планируемые хозяйственные операции. "1С:Управление торговлей 8" автоматизирует оформление практически всех первичных документов торгового и складского учета, а также документов движения денежных средств.  Дополнительные сервисные возможности включают веб-приложения "Удаленный склад" и "Управление заказами".

Прикладное решение рассчитано на любые виды торговых операций. Реализованы функции учета от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов.

Решение позволяет вести управленческий учет по торговому предприятию в целом. Для предприятия холдинговой структуры документы могут оформляться от имени нескольких организаций, входящих в холдинг.

"1С:Управление торговлей 8" — это готовое прикладное решение, в основе которого  лежит мощная технологическая платформа нового поколения "1С:Предприятие 8". В комплект поставки программного продукта, помимо платформы, входит конфигурация "Управление торговлей".

 "1С:Управление торговлей 8" обеспечивает автоматический подбор данных, необходимых для ведения бухгалтерского учета, и передачу этих данных в "1С:Бухгалтерию 8". Кроме того, предусмотрена передача данных в бухгалтерские конфигурации системы программ "1С:Предприятие 7.7".

Предусмотрен перенос данных из информационной базы прикладного решения "1С: Торговля и склад 7.7".

Руководителю предприятия

Руководителю предприятия нужна реальная отдача от системы автоматизации.

"1С:Управление торговлей 8" повышает эффективность работы предприятия за счет автоматизации рутинных операций, за счет ведения учета в реальном масштабе времени, за счет быстрой и удобной подготовки информации для принятия решений на разных уровнях. Система очень быстро запускается в эксплуатацию и начинает приносить отдачу. При изменении масштабов, подходов к управлению или организации работ на предприятии перестройка системы не требует больших затрат. Это достигается за счет построения бизнес-решений на мощной современной технологической платформе. Важным достоинством системы "1С:Предприятие" является ее широкая популярность: более 3000 специализированных фирм и множество сертифицированных специалистов готовы помочь вашему предприятию в установке, эксплуатации и дальнейшем совершенствовании системы автоматизации.

В отличие от своего предшественника, прикладного решения "1С: Торговля и склад 7.7", новое прикладное решение рассчитано не только на автоматизацию учета, но и на реальную помощь управленцам всех уровней, начиная с директора. Многие руководители оценят новые средства интерактивного анализа ситуации, получения детальных расшифровок интересующих показателей. Однако, еще более важна возможность получения и анализа управленческой информации на регулярной основе. Вам не обязательно изучать экранные меню или детально знать функции системы, чтобы использовать "1С:Предприятие 8" как активный источник необходимых сведений. Опция "Рапорт руководителю" обеспечит формирование и представление обзора текущей ситуации — автоматически, регулярно, по заданному вами распорядку. Значения основных показателей, проблемы, требующие вашего оперативного вмешательства, сопоставление результатов работы менеджеров — этот отчет вы можете просмотреть в интранете, получить по электронной почте в командировке или поручить секретарю его распечатать. Таким образом, находясь в любой точке земного шара, вы будете держать руку на пульсе своего бизнеса, принимать решения и планировать дальнейшие действия, основываясь на актуальной картине реального состояния дел.

Руководителям и специалистам торговых подразделений

В новом прикладном решении уделен максимум внимания тому, чтобы обеспечить эффективность вашей ежедневной работы. Широкие возможности подготовки всех необходимых документов, управления товародвижением и ценообразованием, приема заказов и контроля их исполнения, оптимизации складских запасов, анализа товарооборота, планирования закупок и поставок сделают ее вашим надежным помощником — за какое бы направление или участок вы ни отвечали. "1С:Управление торговлей 8" позволит создать в вашей компании единое информационное пространство, организовать четкое взаимодействие подразделений, поможет сотрудникам работать единой командой.

Работникам учетных служб

Программы системы "1С:Предприятие" стали индустриальным стандартом учетных решений. Программа "1С:Управление торговлей 8" вобрала все лучшее, что было наработано за годы развития ее предшественницы — программы "1С:Торговля и Склад 7.7". Зарекомендовавшая себя на практике функциональность этой, наиболее массово применяемой сегодня в стране системы автоматизации торгово-складского учета, дополнена целым рядом новых возможностей. Вы получаете новый инструмент, который поможет избавиться от рутинной работы и приблизить учет к потребностям реального бизнеса. При этом регулярная информационно-методическая поддержка фирмы "1С" позволит вести его в соответствии с действующим законодательством. Разумеется, "1С:Управление торговлей 8" позволяет передать необходимые учетные данные в бухгалтерскую систему.

IT-специалистам предприятий

"1С:Предприятие 8" дает вам в руки отвечающий самым современным стандартам комплекс инструментальных средств и технологий для разработки, модификации, администрирования и сопровождения корпоративной информационной системы. Все эти средства входят в поставку выпускаемых нами тиражных продуктов "1С:Предприятия 8". Вы без дополнительных затрат получаете точно такие же инструменты, какие используют разработчики фирмы "1С". В результате установленная на предприятии система не будет для вас "черным ящиком". Опыт показывает, что большинству системных администраторов и специалистов по автоматизации достаточно нескольких дней, чтобы освоить принципы построения решений "1С:Предприятия" — после этого вы сможете не только сопровождать, но и адаптировать систему в соответствии с потребностями своих организаций. Немаловажно и то, что вы сможете стать участником профессионального сообщества специалистов по "1С:Предприятию", получить поддержку при освоении системы, использовать возможность разностороннего общения и обмена опытом с многочисленными коллегами. Реальная открытость системы и легкость ее адаптации, широкие возможности масштабирования и интеграции, простота и удобство администрирования и поддержки — все это позволяет вам тратить минимум усилий на решение "низкоуровневых" технологических вопросов и сконцентрироваться на содержательных, творческих задачах автоматизации бизнес-процессов предприятия.

Специалистам консалтинговых компаний и системных интеграторов

Короткие сроки и эффективность внедрения, разумные цены и гибкая лицензионная политика, наработанный комплекс типовых и специализированных решений, развитые средства интеграции — вот только часть достоинств, делающих "1С:Предприятие" отличным "строительным материалом" для создания самых разнообразных информационных систем. Многие консалтинговые компании и системные интеграторы отмечают, что применение "1С:Предприятия" и сотрудничество с фирмой "1С" стали важными факторами успеха их проектов. Снижение проектных рисков, возможность предложить заказчикам конкурентоспособный проект и выполнить его, уложившись в сроки и сметы, — все это позволяет повысить репутацию вашей компании и рентабельность бизнеса, расширить круг клиентов и поставить работу с ними на индустриальную основу.

Преимущества по сравнению с решением "1С:Торговля и склад 7.7"

 • После перехода на "1С:Управление торговлей 8" пользователь получит не только более мощное решение для учета торговых операций, но также и необходимые средства для повышения эффективности управления предприятием на современном уровне.
 • Реализованы новые возможности, повышающие эффективность использования ресурсов торгового предприятия:
  • планирование продаж, закупок, денежных платежей;
  • оптимизация запаса на предприятии с учетом ожидаемых товаров от поставщика;
  • контроль соблюдения планов, доступности денежных средств, дисциплины поставок и платежей;
  • анализ эффективности работы менеджеров;
  •  автоматическое формирование "рапорта руководителю";
  • гибкая схема ценообразования, включая возможности по предоставлению разнообразных скидок с целью удержания покупателей;
  • мощная система отчетов, позволяющая получать все необходимые данные с нужными, настраиваемыми пользователем, группировками и фильтрацией.
 • В прикладном решении "Управление торговлей" реализованы современные методы управления взаимоотношения с клиентами (CRM), обеспечивающие высокую скорость и качество работы менеджеров в сочетании с индивидуальным подходом к каждому клиенту:
  • календарь пользователя;
  • рабочее место менеджера;
  • регистрация событий с клиентом и хранение историй взаимоотношений;
  • система напоминаний;
  • встроенная электронная почта;
  • АВС-анализ и классификация клиентов по стадиям взаимоотношений;
  • проведение различных маркетинговых акций для привлечения клиентов;
  • проведение опросов клиентов.
 • Современная платформа "1С:Предприятие 8" существенно расширяет возможности масштабирования и работы в распределенной информационной базе, в том числе через Интернет, что будет востребовано крупными предприятиями с территориально разнесенными подразделениями.
 • Современный эргономичный интерфейс прикладного решения делает доступными сервисные возможности платформы "1С:Предприятия 8".

Подробнее о преимуществах перед 7.7...

Редакция 11 конфигурации "Управление торговлей"

В январе 2010 года выпущена бета-версия редакции 11 конфигурации "Управление торговлей". В новой редакции развита существующая и добавлена новая функциональность:

 • Управление взаимоотношениями с клиентами: ведение сведений о контрагентах, регистрация и ведение сделок, подготовка продаж, анализ процессов.
 • Управление правилами продаж: назначение цен и скидок, проведение маркетинговых акций, регистрация и контроль ценовых, финансовых, объемно-календарных условий продаж.
 • Маркетинг: сегментация клиентов, автоматический ABC/XYZ-анализ, анализ динамики клиентской базы.
 • Управление продажами: оформление коммерческих предложений, управление процессами обработки заказов, фиксация и контроль графиков оплаты и отгрузки, контроль и анализ просроченной задолженности.
 • Управление торговыми представителями: закрепление за клиентами, назначение и контроль выполнения заданий, поддержка работы на КПК.
 • Управление денежными средствами: оформление и утверждение заявок на оплату, формирование платежного календаря, контроль наличных и безналичных денежных средств.
 • Управление запасами: резервирование товаров с учетом будущих поступлений, планирование остатков, расчет потребностей, управление перемещением товаров, поддержка ордерной схемы работы склада.
 • Управление закупками: подбор поставщиков, формирование и контроль заказов, регистрация и контроль графиков оплаты и поступления, контроль задолженности.
 • Финансовый учет: поддержка схем "интеркампани", оптимизированный расчет себестоимости, учет и распределение прочих затрат и доходов, формирование и анализ финансовых результатов
http://v8.1c.ru/trade/325ut.htm

В данном разделе приводится список основных бизнес-процессов, с помощью которых автоматизируется деятельность торгового предприятия. В качестве примера рассматривается оптово-розничное торговое предприятие, которое имеет в своем составе следующие отделы:

 • Отдел  закупок товаров 
 • Отдел оптовой торговли
 • Отдел розничной торговли
 • Отдел работы со сторонними магазинами
 • Финансовый отдел
 • Бухгалтерия
 • Склад

Знаком (+) или (-) отмечается наличие или отсутствие реализации тех или иных бизнес-процессов в конфигурациях "Торговля и Склад " (ТиС) на платформе "1С:Предприятие 7.7" и "Управление торговлей" (УТ) на платформе "1С:Предприятие 8". 

Те бизнес-процессы, которые в конфигурации "Управление торговлей" расширены по сравнению с конфигурацией "Торговля и Склад" выделены желтым цветом.

Те бизнес-процессы, которые добавлены в конфигурацию "Управление торговлей" выделены зеленым цветом.

Бизнес-процессы сгруппированы в соответствии с теми основными функциями, которые выполняют сотрудники различных отделов.

Отдел закупок

Анализ и прогнозирование спроса на товары

N Бизнес-процесс ТиС УТ Описание
1. Анализ спроса на товары

+

+

В УТ анализ спроса на товары по сравнению с ТиС можно проводить не только анализируя объем продаж с помощью отчетов о продажах, но и анализировать стабильность продаж. Причем можно проводить комплексный анализ объема продаж и стабильности продаж, используя АВС и XYZ анализ продаж.
2. Планирование закупок товаров

+

+

В УТ значительно расширены возможности по планированию закупок. При планировании закупок можно одновременно использовать несколько источников спроса: например, продажи за прошлый период и планируемые закупки товаров за текущий период. При планировании закупок можно применять различные стратегии расчета цены и количества товаров.
3. Составление обобщенного и уточненного плана закупок

-

+

В УТ можно составлять планы с различной степенью детализации, например обобщенные планы по номенклатурным группам или детальные планы по каждой позиции номенклатуры с учетом характеристик (цвета, размера и т.д). Преобразование планов может производиться автоматически с использованием механизма помощника планирования.  
4. Сравнение прогнозируемого спроса на товары с составленным планом закупок

-

+

В УТ эта возможность реализована в отчете "Анализ сходимости плановых данных"
5. Сравнение планируемых закупок с фактическими поступлениями товаров за период

+

В УТ эта возможность реализована в отчете "План-фактный анализ закупок"

Ввод информации о поставщиках товаров

N Бизнес-процесс ТиС УТ Описание
1. Хранение информации об артикуле, коде и наименовании поставщика

+

Информация об артикуле, наименовании и коде поставщика хранится в УТ в отдельном регистре сведений. В соответствии с этими данными можно сформировать заказ поставщику, используя  терминологию поставщика. Также эта информация используется при составлении календарного плана закупок для отбора поставщиков при сравнительном анализе цен номенклатуры.
2. Регистрация цен поставщиков при поступлении товаров

+

+

В УТ регистрация цен поставщиков производится автоматически при проведении документа поступления. В настройках пользователя можно установить флаг "Регистрировать цены поставщика", который будет автоматически устанавливаться во всех новых документах поступления. В ТиС для этого надо было производить дополнительные действия по обновлению цен.
3. Назначение цен поставщикам в соответствии с условиями поставки по договору

+

В УТ предусмотрена возможность фиксировать цены поставщика по отдельным номенклатурным позициям в соответствии с условиями заключенного с ним договора.
4. Сравнение цен различных поставщиков

+

Для сравнения цен поставщиков в УТ применяется отчет "Анализ цен". Цены поставщиков регистрируются с помощью документа "Установка цен номенклатуры контрагентов" или при оформлении документа поступления товаров.
5. Оформление договоров с различными условиями поставки

+

В условия поставки в УТ могут входить, как суммовые показатели, например объем помесячный объем поставок в течение квартала, так и количественные показатели, например количество определенных товаров, которое должно быть продано в течение месяца.
6. Контроль выполнения условий поставок по договорам

+

Для контроля выполнения условий поставок по договорам, как суммовых, так и количественных в УТ применяется отчет "Выполнение условий поставок по договорам контрагентов".

Оформление заказов поставщикам. Контроль оплаты и поступлений по заказам.

N Бизнес-процесс ТиС УТ Описание
1. Формирование заказов поставщикам в соответствии с планируемыми закупками товаров

+

+

В УТ расширены возможности по планированию закупок товаров. При планировании закупок можно использовать для анализа различные источники спроса. При этом можно применять различные стратегии: стратегия выбора максимального значения (объединение источников), стратегия совместного использования различных источников (сложение источников)Планы закупок могут формироваться в различных подразделениях, а формирование заказов может производиться на основании объединенного плана закупок.  Формирование заказов может производиться непосредственно из плана закупок товаров. При этом происходит автоматическое формирование заказов поставщикам в соответствии с определенным для товара основным поставщиком товаров.
2. Работа под "заказ".Формирование заказов поставщикам только после оплаты заказа покупателю  

+

+

В УТ добавлен дополнительный сервис, который позволяет быстро отобрать оплаченные заказы покупателей и сформировать заказы по  поставщикам в соответствии с указанием основного поставщика в номенклатурной позиции. Для этого используется отчет "Анализ заказов покупателей".
3. Формирование заказов поставщикам в соответствии с необходимым запасом товаров на складах

+

+

Формирование заказов в УТ производится в  соответствии с введенными плановыми остатками и учетом их в планах закупки. Из плана закупок формируется список заказов в соответствии с указанным основным поставщиком.  
4. Регистрация заказов поставщиков в случае регулярных поставок (регистрация условий поставки и контроль выполнения условий поставки)

+

Условия поставки регистрируются в УТ с помощью документа "Условие поставок по договорам контрагентов". При оформлении заказа поставщику автоматически подставляются те цены на товары, которые определены в условиях поставки. Контроль выполнения условий поставки можно проанализировать в отчете "Выполнение условий поставок по договорам контрагентов".
5. Оформление заказов поставщиков с отбором по номенклатуре конкретного поставщика

+

Поскольку в УТ информация о номенклатуре поставщиков хранится в регистре сведений "Номенклатура контрагентов", то при подборе товаров в заказ поставщику можно установить режим подбора "По номенклатуре контрагента" и увидеть в списке только те товары, которые зарегистрированы для того поставщика, который указан в заказе.
6. Формирование заказов поставщикам с выбором оптимального поставщика (календарный план закупок)

+

В УТ предусмотрена возможность выбора оптимального поставщика по следующим критериям: минимальные цены, надежность, условия  доставки. Сравнительная оценка выводится при оформлении календарного плана закупок.
7. Контроль сроков поставки товаров по заказам поставщиков

+

+

В УТ сроки поставки товаров можно контролировать не только с помощью отчета, но и оперативно, используя календарь пользователя.
8. Планирование сроков оплаты поставщикам

+

Для планирования сроков поставки товаров в УТ используется документ "Заявка на расходование денежных средств".
9. Контроль сроков оплаты поставщикам

+

+

В УТ сроки оплаты можно контролировать не только с помощью отчета, но и оперативно, используя календарь пользователя

Различные способы оформления поступления и возврата товаров

N Бизнес-процесс ТиС УТ Описание
1. Поступление товаров и услуг (купля-продажа)

+

+

В УТ можно оформить один документ поступления сразу на несколько складов. При поступлении  товар можно зарезервировать под заказы покупателей. При поступлении товаров в одном документе можно ввести данные о таре, которая поступает вместе с товаром и является возвратной и о дополнительных услугах, которые оказаны поставщиком при поступлении товаров.
2. Поступление импортных товаров

+

+

В УТ информация о ГТД и странах происхождения регистрируется, как серия товара. Поскольку в программе реализован партионный учет по сериям номенклатуры, то следовательно можно вести партионный учет по номерам ГТД и стран происхождения.  
3. Расчеты с таможней

-

+

В УТ реализована возможность учета таможенных пошлин и сборов при поступлении импортных товаров с указанием различных значений таможенных пошлин и сборов для каждого раздела ГТД. В УТ появилась возможность детализировать расчеты с таможней по разделам. Для расчета с таможней предусмотрен отдельный документ "ГТД по импорту".
4. Регистрация информации о таможенных пошлинах и сборах до момента поступления товаров на склад

-

+

В УТ появилась возможность регистрации таможенных пошлин и сборов до момента поступления товаров на склад. В документе "ГТД по импорту" можно указать список импортных товаров и сумму таможенных пошлин и сборов без указания документа партии (документа поступления товаров). Распределение таможенных расходов по поставкам товаров производится в конце месяца с помощью документа "Корректировка стоимости списания товаров".
5. Поступление товаров на комиссию

+

+

Поступление товаров на комиссию оформляется тем же самым документом, что поступление товаров (купля-продажа), но по другому виду договора - договор с комитентом.
6. Оформление поступления товаров без оформления сопроводительных документов

+

В УТ реализована возможность регистрации документов поставщика после реального поступления товаров. После регистрации  документов поставщика и проведения регламентной обработки "Проведение по партиям" поставка товаров будет связана с фактом продажи товаров.
6. Оформление услуг и дополнительных расходов при поступлении товаров

+

+

Дополнительные услуги и расходы могут быть включены в себестоимость товаров или отнесены на определенную статью затрат. В отличие от ТИС информация о дополнительных расходах может быть зафиксирована до момента оформления документа "Поступление товаров и услуг". Оформление дополнительных расходов и распределение их по себестоимости товаров может производиться после факта продажи товаров покупателю (документ "Корректировка стоимости списания товаров"). 
7. Оформление возврата товаров поставщику

+

+

Возврат товаров поставщику может быть оформлен с использованием ордерной схемы. Например, кладовщик возвращает товары поставщику (документ "Расходный ордер на товары"), а менеджер оформляет затем  все необходимые документы. Причем по нескольким расходным ордерам, оформленными кладовщиком, менеджер может оформить один документ "Возврат товаров поставщику". Данная схема применима и в том случае, если товар возвращается комитенту.    
8. Переоценка товаров комитента

+

+

В ТиС при изменении комитентом цен на поставленные им товары было необходимо оформить два документа - возврат товара от комитента и прием на реализацию по новым ценам. В УТ для этих целей добавлен отдельный документ "Переоценка товаров, принятых на комиссию".
9. Отслеживание взаиморасчетов с комитентами

+

+

При расчете долга комитенту можно учитывать или не учитывать комиссионное вознаграждение.

Отдел оптовой торговли

Управление отношениями с клиентами

N Бизнес-процесс ТиС УТ Описание
1. Регистрация контактов с клиентами

+

Для регистрации контактов с клиентами в УТ используется документ "Событие". При этом можно регистрировать любые контакты с клиентом: телефонные звонки, электронные письма, деловые встречи и т.д. В дальнейшем в программе можно проанализировать эффективность контактов с тем или иным клиентом. С помощью этого механизма также можно проанализировать эффективность проведения той или иной рекламной компании.
2. Составление графика контактов с клиентами (планирование рабочего времени менеджера)

+

Для составления графика контактов с клиентами и планирование рабочего времени менеджера используется календарь пользователя.
3. Использование системы напоминаний для автоматического отслеживания контактов с клиентами

+

Система напоминаний может применяться как при регистрации событий с клиентом, так и при оформлении документов "Заказ покупателя", "Заказ поставщику". Предусмотрено также возможность оповещения пользователя о дне рождения важных клиентов.
4. Проведение анализа эффективности работы менеджеров с клиентами

+

Для проведения анализа эффективности работы менеджеров используются отчет "Показатели работы менеджеров". В качестве показателей используются: сумма выручки, сумма прибыли, сумма оплат, коэффициент удержания покупателей (сколько появилось новых покупателей и сколько старых покупателей не оформили ни одной продажи за период анализа) и т.д. Сравнительный анализ работы менеджеров можно представить в виде диаграммы и использовать эту диаграмму, например, для расчета процента премиальных от суммы продаж товаров конкретными менеджерами.
5. Анализ и хранение историй взаимоотношений с клиентом

+

В программе предусмотрена возможность анализа взаимоотношений с клиентом по методу АВС-классификации. Причем результаты проведенной классификации фиксируются документально. Поэтому в любой момент времени можно посмотреть как изменялась история взаимоотношений с клиентом.
6. Анализ стабильности работы с клиентами

+

По степени стабильности клиенты делятся на следующие стадии: потенциальный покупатель, разовый покупатель, постоянный покупатель, потерянный покупатель. Постоянные покупатели в свою очередь делятся по степени их стабильности (x,y,z)
7. Хранение всей переписки менеджеров с клиентами независимо от увольнения и приема новых сотрудников на работу

+

Эта возможность реализуется с помощью встроенного в программу почтового клиента.
8. Использование и актуализация единой базы контактной информации по поставщикам и покупателям

+

Эта возможность реализуется с помощью встроенного в программу почтового клиента.
9. Создание и планирование деловых встреч, телефонных звонков по электронным письмам

+

В программе предусмотрена возможность автоматического создания документа "События" при получении электронного письма.
10. Регистрация новых клиентов в ИБ по полученному электронному письму

+

Эта возможность реализуется с помощью встроенного в программу почтового клиента.
11.. Автоматическое оповещение клиентов по созданным группам рассылки

+

Эта возможность реализуется с помощью встроенного в программу почтового клиента.
12. Проведение анкетирования клиентов и обработка результатов присланных анкет

+

В программе можно создавать различные анкеты для проведения опроса клиентов.

Ценообразование

N Бизнес-процесс ТиС УТ Описание
1. Неограниченное количество любых типов цен

+

+

В УТ в отличии от ТиС цены поставщиков и цены компании хранятся в разных регистрах.
2. Назначение цен в любой валюте (рубли, доллары) для любой упаковки (штуки, ящики)

+

+

Назначение цен в УТ, в отличие от ТиС подтверждается документально (документ "Установка цен номенклатуры контрагентов"). Причем одним документом можно сразу установить цены разных типов. При этом можно применять различные схемы пересчета цен.
3. Перерасчет отпускных цен при обновлении цен поставщика

+

+

Поскольку цены поставщиков и отпускные цены компании хранятся в разных регистрах, то в УТ в типе цен контрагентов необходимо задать соответствие между ценой поставщика и ценой компании. При перерасчете отпускных цен учитывается наценка для каждого товара. В отличие от ТИС, наценку для каждого товара можно задать и в том случае, если используется динамический тип цен.
4. Автоматическое изменение цен при изменении курса валюты

+

+

Для того, чтобы цены автоматически изменялись при изменении курса доллара, необходимо, чтобы цены были заданы в валюте, а в программе всегда поддерживался актуальный курс доллара.
5. Расчет оптовых и мелкооптовых цен на основании розничных цен и предоставляемой скидки

+

+

В УТ такое изменение цен подтверждается документально с помощью документа "Установка цен номенклатуры"
6. Назначение цен группам контрагентов

+

+

Для назначения цен группам контрагентов используется обработка  "Групповая обработка справочников и документов". В УТ при отборе контрагентов можно использовать больше различных параметров отбора, чем в ТиС.
7. Назначение цен с учетом характеристик товаров (цвет, размер и т.д.)

+

В УТ можно назначить цены с учетом характеристик товаров (цвет, размер и т.д.).  
8. Назначение дополнительных скидок при оформлении документов

+

+

В УТ в отличии от ТиС ручные скидки по документу могут назначаться по каждой позиции.
9. Контроль назначения  скидок и изменения цен при оформлении документов

+

При назначении скидок или изменении цен в документе программа контролирует процесс снижения цен и в зависимости от установленных прав не разрешает пользователю отпускать товар ниже установленной минимальной цены.
10. Проведение маркетинговых акций (назначение автоматических скидок в зависимости от различных условий)

+

Назначение автоматических скидок производится документом "Установка скидок номенклатуры". Отмена проведения маркетинговых акций производится документом "Отмена скидок номенклатуры".
11. Назначение скидок по дисконтным картам

+

Скидки по дисконтным картам назначаются в справочнике "Информационные карты".

Различные варианты работы с покупателями

N Бизнес-процесс ТиС УТ Описание
Работа по кредитным договорам
1. Установка суммы допустимой задолженности по договору

+

+

В рамках одного договора с контрагентом можно оформить несколько заказов покупателей. Контроль задолженности будет производится в целом по договору.
2. Контроль сроков задолженности

+

+

С помощью отчета "Дебиторская задолженность по интервалам" можно проконтролировать сроки задолженности при отгрузке товаров в кредит.

Работа по предоплате

3. Установка условий оплаты в договоре

+

В договоре с покупателем можно установить размер предоплаты -100%. В этом случае нельзя будет отгрузить товар покупателю без полной предоплаты по заказу. С помощью механизма планирования платежей можно задать в программе этапы оплаты по заказам и контролировать своевременность оплаты.
4. Оперативный контроль оплаты по заказам

+

Оперативный контроль оплаты по заказам производится с помощью календаря пользователя.

Работа по договорам с дополнительными условиями поставки

5. Указание суммы закупки товаров  (например, помесячно)

+

Дополнительные условия поставки вводятся с помощью документа "Условие поставок по договорам контрагентов".
6. Указание списка позиций с указанием специальных цен при выполнении условий поставки

+

Дополнительные условия поставки вводятся с помощью документа "Условие поставок по договорам контрагентов".
7. Контроль соблюдения условий поставки, как в суммовом выражении, так и по каждой номенклатурной позиции

+

Контроль выполнения условий поставки производится с помощью отчета "Выполнение условий поставки по договорам контрагентов".

Оформление заказов покупателям

8. Информирование клиента о наличии товара и ценах

+

+

Для удобства работы менеджера в УТ добавлено рабочее место менеджера, которое позволяет быстро и оперативно найти нужный товар, посмотреть текущие остатки на складе, текущие цены. Непосредственно из рабочего места менеджера можно оформит заказ покупателя (счет на оплату).
9. Резервирование товаров из текущего остатка на складе

+

+

При использовании данной схемы резервирования в УТ в отличие от ТиС можно резервировать товар на нескольких складах. Список тех складов, на которых можно резервировать товар задается, как группа доступности складов для конкретного пользователя. Схема резервирования по складам может быть изменена пользователем вручную.
10. Резервирование товара на складе только после оплаты покупателем

+

+

Для анализа оплаченных, но не отгруженных заказов применяется отчет "Анализ заказов покупателей". Резервирование товаров после оплаты производится документом "Резервирование товаров".
11. Резервирование товаров в счет ожидаемых поступлений

+

Используя схему резервирования в УТ, можно зарезервировать под заказ покупателя товар, ожидаемый по заказу поставщика. При поступлении товара схему резервирования по заказам можно откорректировать.
12. Составление графика отгрузки товаров в соответствии с ожидаемым поступлением товаров

+

В УТ предусмотрена возможность планировать отгрузки товаров в соответствии с ожидаемыми поступлениями товаров. Для этих целей используется отчет "Оперативный товарный календарь". 
13. Оперативный контроль оплаты и отгрузки по заказам покупателей

+

Для оперативного контроля оплат и отгрузок по заказам покупателей используется обработка "Календарь пользователя".
14. Обобщающий отчет о состоянии отгрузок и оплат по заказам покупателей

+

+

Для анализа состояния отгрузки и оплаты по заказам используется отчет "Анализ заказов покупателей". В отличии от аналогичного отчета в ТиС в этом отчете представлен более широкий спектр возможностей для отбора и группировок данных.

Различные способы оформления отгрузки товаров

15. Оформление документов при отгрузке товаров по заказу покупателя за безналичный расчет

+

+

При оформлении документов по заказу можно сразу оформить документы на несколько складов, в том случае, если отгрузка товара по заказу должна производиться с нескольких складов в соответствии с указанной в заказе схемой резервирования товаров.
16. Оформление документов при отгрузке товаров с разделением функций: оформления документов менеджером  и отпуска товаров  кладовщиком

+

В УТ при отгрузке товаров можно использовать ордерную схему для разделения функций менеджера по продажам и кладовщика. Менеджер оформляет обобщенный документ отгрузки на несколько складов, а непосредственная отгрузка товаров производится кладовщиками, возможно с разных складов. Факт отгрузки товара кладовщиком фиксируется документом "Расходный ордер на товары".

Учет дополнительных расходов при отгрузке товаров

17. Учет дополнительных расходов при отгрузке товаров

+

+

Дополнительные расходы в УТ оформляются документом "Прочие расходы". В отличие от ТИС эти расходы могут быть распределены по статьям затрат. Дополнительные расходы могут быть отнесены на определенную номенклатурную группу и даже на определенный заказ покупателя. Анализ произведенных дополнительных расходов можно посмотреть в отчете "Затраты". 
18. Учет оказанных дополнительных услуг при отгрузке товаров

+

+

Информация об оказанных дополнительных услугах при реализации вводится на отдельной закладке "Услуги" в документе "Реализация товаров и услуг".
19. Анализ прибыльности с учетом оказанных услуг и прочих расходов

+

В УТ для этого можно использовать отчет "Продажи по оплате". Информацию о всех произведенных затратах можно посмотреть в отчете "Затраты".

Отдел розничной торговли

Продажа товаров в торговых залах офиса (собственных магазинах)

1. Оформление предварительных заявок на пополнение запасов товаров в торговом зале

+

В УТ для оформления предварительных заявок на пополнение запасов в торговом зале применяется документ "Внутренний заказ". 
2. Перемещение товаров в торговый зал

+

+

В УТ, в отличие от ТИС, при перемещении товаров в торговый зал, можно использовать ордерную схему перемещения. При этом перемещение товаров производится поэтапно, то есть фиксируется факт отгрузки товаров с оптового склада и факт поступления товаров в торговый зал.
3. Назначение цен при продаже товаров в торговом зале

+

+

В УТ, в отличие от ТИС, цены при продаже товаров в торговом зале (розничный склад) назначаются документом "Установка цен номенклатуры". То есть назначение цен при розничной торговле подтверждается документально. В отличие от ТИС, где имеется возможность назначить только один тип цен при продаже товаров в розницу, который задается в настройках параметров учета, в УТ тип цен может быть задан отдельно для каждого розничного склада (торгового зала, собственного магазина).
4. Проведение маркетинговых акций при продаже товаров в розницу

+

Маркетинговые акции (распродажа, новогодние скидки, скидки в ночное время и т.д)в УТ фиксируются с помощью документа "Установка скидок номенклатуры". При этом для каждого магазина могут быть назначены свои условия проведения таких акций. При установке вида скидки - розничная, в качестве получателей скидки фиксируются розничные склады (торговые залы, розничные магазины).
5. Использование дисконтных карт при продаже товаров в розницу

+

При продаже товаров в розницу можно устанавливать дополнительные скидки при продаже товаров. Для считывания информации о скидках по дисконтным картам используется ридер магнитных карт. При закрытии  кассовой смены информация о предоставленных скидках по дисконтным картам отражается в документе "Отчет о розничных продажах".
6. Продажа товаров в розницу с различных складов (торговых секций) через одну кассу ККМ

+

В УТ в отличие от ТИС продажа товаров в розницу (оформление документа "ЧЕК") может производиться с любого склада (торговой секции). Склад может быть изменен в самом документе "Чек". При закрытии кассовой смены и формировании документа "Отчет о розничных продажах" информация о складах (торговых секциях) фиксируется в табличной части документа.
7. Использование интерфейса кассира для оформления розничных продаж товаров

+

Для быстрого оформления розничных продаж в УТ используется отдельный вид интерфейса "Интерфейс кассира".
8. Закрытие кассовой смены. Автоматическое формирование документа "Отчет о розничных продажах"

+

+

В УТ, в отличие от ТИС, в сводном документе "Отчет о розничных продажах" хранится информация о всех скидках, предоставленных в кассовую смену при продаже товаров. При этом в одном документе может храниться информация о продаже товаров через различные секции магазина (торгового зала), факт продажи которых зафиксирован через одну кассу ККМ.
9. Оформление приема выручки в кассу компании

+

+

В УТ процесс закрытия кассовой смены и прием выручки в кассу разделены. Прием выручки в кассу оформляется документом "Приходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Прием розничной выручки". Таким образом всегда можно отследить правильность сдачи выручки кассиром ККМ в основную кассу предприятия.  
10. Использование торгового оборудования при продаже товаров в розницу

+

+

В список торгового оборудования, стандартно подключаемого к УТ включены новые модели торгового оборудования, например, ридер магнитных карт. В УТ предусмотрена возможность подключения к одному компьютеру нескольких моделей одного вида торгового оборудования.
10. Оформление наличных продаж юридическим лицам

+

+

При оформлении наличных продаж юридическим лицам выписывается документ "Приходный кассовый ордер" и пробивается чек на кассе ККМ. Для оформления наличных продаж юридическим лицам должна использоваться отдельная касса ККМ.
11. Оформление возвратов товаров до закрытия кассовой смены

+

+

В том случае, если возврат товаров производится до момента закрытия кассовой смены, то оформляется документ "Чек на возврат". Документ вводится на основании ранее оформленного чека.
12. Оформление возвратов товаров после закрытия кассовой смены

+

+

В том случае, если возврат товаров производится после закрытия кассовой смены, то оформляется последовательно два документа: "Возврат товаров от покупателя" и "Расходный кассовый ордер".

Продажа товаров в удаленных неавтоматизированных торговых точках

1. Ввод информации об удаленной торговой точке

+

+

Информация об удаленных торговых точках вводится в УТ, как склад с видом "Неавтоматизированная торговая точка" (НТТ). Для отслеживания взаиморасчетов с НТТ в УТ в отличие от ТИС нет необходимости вводить информацию об НТТ, как о контрагенте.
2. Оформление поступления товаров в удаленную торговую точку

+

+

Поступление товаров в удаленную торговую точку может быть оформлена путем перемещения товаров с оптового склада. Цены для продажи товаров в НТТ назначаются в момент передачи товаров в НТТ. Перемещение товаров в НТТ может быть оформлено по ордерной схеме, то есть отдельными документами фиксируется факт отгрузки товаров в НТТ и факт приема товаров в НТТ.
3. Оформление продажи товаров в удаленной торговой точке

+

+

Продажа товаров в НТТ ведется по фиксированным ценам, назначенным при приеме товаров в НТТ. Изменение цен в НТТ фиксируется документально с помощью документа "Переоценка товаров в НТТ". Продажи в НТТ ведутся с помощью автономной ККМ.
4. Оформление приема выручки от удаленной торговой точки

+

+

Прием выручки от НТТ фиксируется документом "Приходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Прием розничной выручки". При этом прием розничной выручки фиксируется непосредственно из НТТ (указывается вид поступления "из НТТ" и из справочника складов выбирается НТТ, по которой регистрируется прием розничной выручки).
5. Фиксация результатов продаж по результатам инвентаризации в торговой точке

+

+

В НТТ проводится инвентаризация и фиксируется остатки  товаров.Инвентаризация товаров может производиться отдельно по каждой группе товаров.  По этим данным автоматически фиксируется документ "Отчет о розничных продажах". В отличие от ТИС, при фиксации продаж в НТТ, в УТ можно фиксировать все скидки, которые предоставляла НТТ при продаже товаров.
6. Сравнительный анализ деятельности торговых точек в различных аспектах

+

+

Для сравнительного анализа деятельности удаленных торговых точек используются различные отчеты. В УТ значительно расширены возможности по группировке и отбору данных в отчетах.

Отдел работы со сторонними магазинами (передача на комиссию)

1. Передача товаров на комиссию

+

+

Передача товаров на комиссию в УТ оформляется по отдельному виду договора "С комиссионером".
2. Регистрация результатов продажи товаров комиссионером

+

+

В УТ,также как в ТИС предусмотрена возможность регистрации продаж товаров комиссионерами с помощью документа "Отчет комиссионера о продажах товаров". В отличие от ТИС, в данном документе можно фиксировать комиссионное вознаграждение, которое выплачивается комиссионеру. Сумма комиссионного вознаграждения учитывается в затратах предприятия и может быть отнесена на определенную статью затрат и номенклатурную группу. Предусмотрена также возможность учета денежных средств комиссионера, перечисленных например в качестве аванса до момента окончательных расчетов с комиссионером по переданным ему на реализацию товарам.
3. Переоценка товаров, отданных на комиссию

+

+

Переоценка товаров, переданных на комиссию, в УТ может производиться с учетом серий и характеристик товаров.
4. Анализ взаиморасчетов с комиссионерами

+

+

Для анализа взаиморасчетов с комиссионерами используется отчет "Взаиморасчеты с комиссионерами". Отчет предоставляет более широкие возможности для отбора и группировки данных, чем аналогичный отчет в ТИС.

Финансовый отдел

Учет наличных платежей

1. Поступление наличных денежных средств

+

+

При оформлении наличных платежей в УТ с помощью одного документа можно зафиксировать оплату по нескольким заказам клиента, даже в том случае, если они оформлены по разным договорам. При этом предусмотрена возможность автоматического распределения оплат в соответствии с текущей задолженностью контрагента. Наличные платежи проводятся в УТ проводятся в два этапа: фиксируется момент выписки документа и момент оплаты (например, пробитие кассового чека по кассе ККМ). 
2. Расход наличных денежных средств

+

+

Расход наличных денежных средств может производиться по предварительной заявке, утвержденной руководством. Оформление документа расхода денежных средств также может производиться поэтапно: выписка документа и фиксация факта его оплаты. Так же, как при поступлении наличных денежных средств, в документе можно заполнить расшифровку платежей и указать по каким договорам и заказам поставщиков производится оплата.  
3. Распределение денежных средств по статьям затрат

+

В УТ предусмотрена возможность распределения денежных средств по статьям затрат. В дальнейшем в отчете "Денежные средства" можно проанализировать поступление и расход денежных средств по статьям затрат.
4. Внутреннее перемещение денежных средств

+

+

В УТ внутренние перемещения денежных средств можно также учитывать по статьям затрат, таким образом можно фиксировать, например передачу денежных средств на  представительские расходы.

Учет денежных средств на расчетных счетах

1. Автоматическая загрузка информации о платежах с помощью Клиент-банка

+

+

В УТ при автоматической загрузке платежей с помощью Клиент-банка расширен список обрабатываемых документов по сравнению с ТИС. Добавлена возможность обработки таких видов документов, как аккредитивы, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера.
2. Поступление денежных средств на расчетные счета

+

+

При поступлении денежных средств на расчетный счет в УТ можно автоматически распределить сумму платежа по нескольким заказам клиента и даже зафиксировать оплату по нескольким договорам клиента. В программе можно зафиксировать копию платежного поручения, а затем проверить правильность зачисления денежных средств на расчетный счет.
3. Оформление выплаты денежных средств с расчетного счета по предварительной заявке

+

В УТ можно установить такой режим работы, при котором все исходящие поручения будут оформляться только после утверждения ответственным лицом (директором, главным бухгалтером). Также, как при поступлении, при выплате денежных средств, денежные средства можно распределять по статьям затрат, указывать те договора или заказы, по которым осуществляется выплата денежных средств.
4. Оформление различных видов банковских документов: аккредитивы, инкассовые поручения и т.д

+

В УТ расширен список документов, с помощью которых осуществляются банковские операции. Это позволяет расширить список банковских операций, регистрируемых в УТ. Например, использование такого документа как "Платежный ордер (поступление денежных средств)" позволяет учитывать поступление безналичных денежных средств при частичной оплате банком расчетных документов.   

Планирование денежных средств

1. Планирование поступлений денежных средств

+

Планирование поступления денежных средств в УТ оформляется документом "Планирование поступления денежных средств". Используя этот документ можно контролировать оплату клиента по долгосрочным договорам, когда оплата по договору производится поэтапно. 
2. Планирование расхода денежных средств

+

Для планирования расхода денежных средств в УТ используется документ "Заявка на расходование денежных средств".
3. Составление платежного календаря

+

Платежный календарь в УТ используется для балансировки планируемых поступлений, фактических расходов и поступлений, а также планируемых поступлений денежных средств.
4. Учет денежных средств в разрезе проектов

+

в УТ можно вести учет планируемых и фактических денежных средств в разрезе проектов.

Работа с подотчетными лицами

1. Выдача денежных средств подотчетному лицу

+

+

Выдача денежных средств подотчетному лицу оформляется с помощью документа "Расходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Выдача денежных средств подотчетнику". В отличие от ТИС,подотчетнику могут быть выданы денежные средства после оформления авансового отчета (например в том случае, если подотчетник израсходовал больше денежных средств, чем ему было ранее выдано). В этом случае в РКО указывается тот авансовый отчет, по которому зафиксирован перерасход денежных средств. 
2. Составление авансового отчета

+

+

В отличие от ТИС, в УТ информация об израсходованных подотчетниках суммах фиксируется в одном документе "Авансовый отчет". При этом информация о закупленных подотчетником товарах и поступление их на склад может быть оформлено раньше, чем  документ "Авансовый отчет". Прочие расходы подотчетника (командировочные расходы, представительские расходы) могут быть отнесены на определенную статью затрат. 
3. Возврат денежных средств подотчетному лицу

+

+

Возврат денежных средств подотчетному лицу оформляется документом "Приходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Возврат денежных средств подотчетнику". В УТ, в отличие от ТИС можно указать от документ "Расходный кассовый ордер", по которому денежные средства не израсходованы и по которому необходимо вернуть денежные средства подотчетнику.
4. Анализ работы с подотчетными лицами

+

+

Для анализа взаиморасчетов с подотчетником используется отчет "Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами". В этом отчете предусмотрены более широкие возможности по отбору и группировке данных, чем в ТИС.

Планирование продаж

1. Формирование планов продаж на основании различных источников: объем продаж за прошлый период, заказы покупателей и т.д.

+

+

В ТИС планирование продаж можно было производить только на основе анализа данных в отчетах. Система планирования в УТ позволяет фиксировать различные планы, составленные по различным сценариям на основе различных источников. При формировании планов можно применять различные стратегии: как объединение нескольких источников, так и выбор максимального показателя при анализе различных источников для составления плана.  
2. Формирование планов продаж по различным сценариям с различной детализацией

+

В УТ можно создавать, как укрупненные планы продаж по номенклатурным группам, так и уточненные планы с точностью до позиции номенклатуры, а также детальные планы с уточнением характеристик номенклатуры (цвет, размер и т.д).
3. Учет сезонности продаж при планировании

+

При планировании продаж можно учитывать сезонные колебания спроса на товары. Для учета сезонности продаж используется справочник "Профили распределения по периодам".
4. Автоматическое формирование уточненных планов на основе ранее составленных укрупненных планов

+

В УТ предусмотрено автоматическое преобразование планов. Для автоматического преобразования планов используется "Помощник планирования". При автоматическом преобразовании планов используются такие параметры, как вес вхождения каждого товара в номенклатурную группу, профили распределения (сезонность продаж) и т.д. 
5. Сравнение планов по различным сценариям с фактическим объемом продаж

+

Программа позволяет контролировать процесс выполнения планов, сравнивать планы составленные по различным сценариям (оптимистичный прогноз, пессимистичный прогноз) с фактическими продажами за определенный период.   

Бухгалтерия

1. Формирование счетов-фактур при отгрузке товара

+

+

В УТ предусмотрена возможность регистрации и печати счетов-фактур при отгрузке товаров с последующим отражением этих операций в книге продаж.
2. Регистрация счетов-фактур при поступлении товаров

+

+

В УТ предусмотрена возможность регистрации и печати счетов-фактур при поступлении товаров с последующим отражением этих операций в книге покупок.
3. Учет НДС

+

+

Цель учета НДС в УТ - определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (возмещению из бюджета) по итогам налогового периода по торговым операциям, которая, как предполагается, в большинстве случаев будет определяющей частью общей суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет (возмещению из бюджета), и, таким образом, данные учета могут уже быть использованы для принятия необходимых управленческих решений (например, планирования платежей). При этом поддерживаются все необходимые операции по учету НДС : учет НДС при переводе предприятия на ЕНВД, учет НДС по ставке 0% и т.д.

 
4. Автоматическое формирование счетов-фактур на аванс

+

+

Выписка счетов-фактур производится через обработку "Регистрация счетов-фактур на аванс" - за указанный период в пакетном режиме. Регистрация выписанных счетов-фактур в книге продаж производится документом "Формирование записей книги продаж" (закладка "НДС с авансов"), который имеет возможность автоматического заполнения и корректировки данных. 
5. Автоматическое формирование книги продаж и книги покупок

+

+

В отличие от ТИС, УТ предоставляет более гибкие возможности по формированию книги продаж и книги покупок. Для отражения информации в книге продаж и книге покупок используются документы "Формирование записей книги продаж" и "Формирование записей книги покупок". Информация в этих документах заполняется автоматически в соответствии с зарегистрированными в программе событиями по начислению НДС. Пользователь имеет возможность откорректировать данные или ввести новые записи, которые будут отражены в книге продаж (книге покупок). На отдельной закладке пользователь имеет возможность также указать те данные, которые по той или иной причине не должны быть отражены в книге продаж (книге покупок).  
6. Выгрузка данных в бухгалтерские программы для составления отчетности

+

+

Выгрузка данных из УТ в бухгалтерские программы производится в отличие от ТИС, не на уровне проводок, а на уровне документов. При этом выгружаются только те документы, которые проведены по бухгалтерскому учету. При выгрузке документов можно произвести дополнительный отбор документов: по складу, подразделению, по видам документов. 

Склад

1. Учет на складе в различных единицах хранения

+

+

Для учета складских остатков в УТ введено понятие -единица хранения остатков. Товар может хранится не только в базовых единицах (например, штуках), но и в упаковках, ящиках и т.д. При этом отчеты по остаткам товаров на складах можно вывести одновременно, как в базовых единицах (штуках), так и в единицах хранения остатков (упаковках).
2. Учет товаров с учетом характеристик товаров (цвет, размер и т.д)

+

+

В отличии от ТИС, где можно было вводить только одно свойство партии, в УТ для товара можно задавать произвольное количество характеристик товаров. Причем для каждого вида товаров можно назначать определенные виды характеристик (для обуви - цвет, размер, для холодильников - габариты, объем морозильной камеры). В разрезе характеристик ведется учет наличия товаров на складе. В отчетах можно получить данные с любой степенью детализации: по одной характеристике (ботинки 37 размера) или по совокупности характеристик (ботинки , зеленые, 35 размера, из натуральной кожи). 
3. Учет товаров по серийным номерам и срокам годности

+

Дополнительно к учету по характеристикам в УТ можно параллельно вести учет по серийным номерам и срокам годности.
4. Учет товаров в разрезе качества товаров

+

В УТ предусмотрена возможность изменять качество товара. Для этого предусмотрен документ "Корректировка качества товаров". Для бракованных товаров можно установить дополнительную скидку и продать их по заниженной цене (документ "Реализация товаров и услуг" с установленным видом операции "Брак").
4. Ведение партионного учета по методам ФИФО, ЛИФО, По средней

+

+

В УТ проведение документов по партиям может проводиться в неоперативном режиме, обработкой "Проведение по партиям". Это значительно увеличивает скорость проведения документов при оперативной работе большого количества пользователей. Наличие дополнительных регламентных документов ("Проведение по партиям", "Корректировка стоимости списания товаров") позволяет оформлять продажу товаров до момента поступления финансовых документов от поставщика, учитывать дополнительные расходы и таможенные сборы до момента реального прихода товаров и т.д.
5. Ведение партионного учета до уровня конкретной партии товаров

+

+

В УТ ведется партионный учет в разрезе серий и характеристик товаров, это позволяет вести учет конкретной партии товаров.
6. Ведение партионного учета в разрезе складов (материально-ответственных лиц)

+

+

В УТ предусмотрена возможность ведения партионного учета в разрезе складов. Причем этот режим может включаться опционально. При этом в УТ в регистре сведений хранится информация о всех материально-ответственных лицах, ответственных за работу склада в определенное время.
7. Учет возвратной тары

+

В УТ, в отличии от ТИС ведется учет возвратной тары: возвратная тара может приниматься у поставщика и передаваться покупателю на условиях возврата с указанием залоговой стоимости. При этом в программе автоматически контролируется превышение лимитов возвратной тары, предусмотрены различные способы списания возвратной тары.
8. Проведение инвентаризации товаров

+

+

Инвентаризация товаров в УТ может проводиться с большей степенью детализации: с учетом серий и характеристик товаров. Инвентаризацию можно производить не по всем товарам сразу, а по конкретным группам товаров.
9 Оформление заказов на внутренние нужды предприятия (подарки и т.д)

+

В программе предусмотрена возможность оформление заказов подразделений на внутренние нужды (например, подарки клиентам, канцелярские принадлежности и т.д). Исполнением такого заказа является документ "Требование накладная". При этом эти расходы можно отнести на определенную статью затрат и номенклатурную группу.
10. Оформление перемещения товаров со склада на склад

+

+

Перемещение товаров со склада на склад может быть оформлено по ордерной схеме, то есть можно зафиксировать факт отгрузки со склада-отправителя и приема товаров на склад-получатель.

торговлей

Конфигурация позволяет автоматизировать задачи контроля и анализа торговых операций в комплексе со смежными задачами управленческого учета:

и др.

Тем самым обеспечивается эффективное управление торговым бизнесом современного предприятия. Конфигурация поддерживает следующие разновидности торговли: оптовую, розничную, комиссионную торговлю (включая субкомиссию), прием товаров на комиссию, продажу в кредит, торговлю по заказам.

Выполнение заказов точно в сроки и прозрачность хода выполнения каждого заказа становится все более важным аспектом деятельности предприятий. Функционал управления заказами, реализованный в конфигурации, позволяет оптимальным образом размещать заказы покупателей и отражать их в планах подразделений предприятия в соответствии с принятой в компании стратегией исполнения заказов и схемами работы (работа со склада, под заказ). При регистрации заказа необходимые товары будут автоматически зарезервированы на складах предприятия, а при отсутствии нужного количества товаров может быть сформирован заказ поставщику.

Эффективность торговли зависит от политики ценообразования, для управления которой предназначена отдельная подсистема. Механизмы ценообразования позволяют предприятию определять и реализовывать ценовую политику в соответствии с имеющимися аналитическими данными о спросе и предложении на рынке.

Конфигурация имеет следующие функциональные возможности:

 • формирование цен товаров при продаже;
 • хранение информации о ценах конкурентов и поставщиков;
 • автоматическое обновление закупочных цен;
 • сравнение цен компании и цен конкурентов и поставщиков;
 • формирование прайс-листа с отпускными ценами;
 • применение скидок и наценок при формировании документов продажи:
  • ручных скидок;
  • автоматических скидок с использованием различных условий;
  • скидок по дисконтным картам, в том числе накопительных скидок.

Автоматизирован учет операций поступления и реализации товаров и услуг, включая оптовую, комиссионную и розничную торговлю. Все операции по оптовой и комиссионной торговле учитываются в разрезе договоров с покупателями и поставщиками. При продаже товаров выписываются счета на оплату, оформляются накладные и счета-фактуры. Для импортных товаров учитываются данные о стране происхождения и номере грузовой таможенной декларации. Автоматизировано отражение возвратов товаров от покупателя и поставщику.

Для розничной торговли поддерживаются технологии работы как с автоматизированными, так и не автоматизированными торговыми точками.

Ведется учет возвратной многооборотной тары с возможностью контроля лимитов возвратной тары при передаче тары покупателю.

Управление ценообразованием

Эффективность торговой деятельности предприятия и работы предприятия в целом во многом определяется разумной политикой ценообразования. Для помощи пользователям в решении этой задачи в состав конфигурации включен функционал ценообразования.

Прикладное решение содержит механизмы, позволяющие выполнять следующие функции:

 • хранение и автоматическое обновление информации о ценах поставщиков;
 • хранение информации об отпускных ценах предприятия;
 • автоматическое назначение скидок по дисконтным картам, а также за объем продаж, причем скидки могут быть суммовыми и натуральными (бонусными);
 • механизмы для расчета одних цен на основании других цен;
 • формирование прайс-листа с отпускными ценами.

Сведения об отпускных ценах предприятия вносятся в информационную базу специальными документами "Установка цен номенклатуры". Этими же документами может вносится информация о ценах поставщиков (закупочных ценах).

Щелкните для увеличения

Информационная база хранит несколько отпускных цен для каждой позиции номенклатуры, которые классифицируются по типам цен. Предусмотрены следующие типы отпускных  цен: оптовая, мелкооптовая, розничная, плановая себестоимость. Пользователи могут добавлять новые типы цен.

Щелкните для увеличения

Для удобства политики ценообразования предусмотрены следующие категории отпускных цен:

 • Базовые цены. Эти цены задаются для каждой номенклатуры только вручную. Эти цены определяются пользователем и хранятся в системе. При обращении к этим ценам в системе берется последнее по времени значение.
 • Расчетные цены. Также как и базовые цены, расчетные цены задаются пользователем и их значение хранится в системе. Отличие заключается в том, что для этих цен существует автоматический способ их расчета на основании данных базовых цен. То есть расчетные цены получаются из базовых путем некоторой процедуры: увеличением значений базовой цены на определенный процент наценки или по вхождению базовой цены в диапазон. Независимо от того, каким способом в итоге получена расчетная цена, в системе хранится только само результирующее значение цены и тип базовых цен, на основе которых производился расчет. Расчетными ценами могут быть оптовые и розничные цены, полученные на основании заводских цен или на основании плановой себестоимости продукции.
 • Динамические цены. Значения этих цен в системе не хранятся, хранится только способ их вычисления. Эти цены, как и расчетные, получаются из базовых цен с помощью специальных механизмов. Однако результаты расчета в системе не хранятся, вычисление производится непосредственно в момент обращения к этим ценам. Это позволяет использовать цены в том случае, если отпускные цены жестко связаны с базовой ценой, которая достаточно часто меняется.

 

Для динамических цен обязательно указывается процент скидки или наценки, на который будут корректироваться базовые цены при расчете. Для расчетных цен процент
скидки будет выступать как значение по умолчанию, которое можно переопределить в процессе расчета цены.

Тип цены плановая себестоимость  предназначен не для покупателей, а для внутреннего контроля отпускных цен предприятия с целью исключения случаев убыточных продаж, когда в результате применения скидок отпускная цена опускается ниже уровня себестоимости.

Отпуск товара покупателю осуществляется по тому или иному типу цены. Тип цены выбирается в начале процедуры заполнения документа реализации товара. После этого, в процессе заполнения табличной части документа конкретными позициями номенклатуры, будут автоматически подставляться цены выбранного типа.

Щелкните для увеличения

 

Цены могут быть скорректированы менеджером по продажам. Кроме того, к ценам может быть применен механизм дополнительных скидок или наценок.

Возможны следующие условия предоставления скидки:

 • Скидка предоставляется для ценовой группы (то есть определенного перечня номенклатуры) и/или для определенного перечня покупателей;
 • Скидка предоставляется при достижении определенной денежной суммы по документу продажи;
 • Скидка предоставляется при достижении определенного количества одного товара в документе;
 • Скидка предоставляется  за определенный вид оплаты (например, наличными).

Предусмотрена возможность предоставления скидок по информационным картам (дисконтным картам контрагента). Скидки могут предоставляться как при оптовых, так и при розничных продажах.

Скидки устанавливаются специальным документом.

Щелкните для увеличения

В документе задается значение скидки в процентном выражении, период действия, условия предоставления. При формировании документа продаж отпускные цены будут автоматически скорректированы, если выполнится условие предоставления какой-либо скидки.

Информацию о ценах предприятия удобно просматривать с помощью обработки "Печать прайс-листа".

Щелкните для увеличения

Для распространения среди клиентов предприятия прайс-лист можно распечатать или преобразовать в файл формата MS Excel.

Предусмотрена возможность назначения натуральных (бонусных) скидок при продаже товаров. Натуральные (бонусные) скидки назначаются в том случае, если при покупке определенного списка товаров, один из товаров отдается клиенту в подарок, то есть бесплатно. Например: "При покупке 2-х пар обуви крем бесплатно", "При покупке холодильника и телевизора – кофеварка бесплатно". Товар, который отдается бесплатно, называется "бонусом". При оформлении документа продажи при выборе позиции "Телевизор" программа предупредит, что если покупатель купит еще "Холодильник" ему в подарок будет предложена "Кофеварка".

Информация о ценах поставщиков — закупочных ценах — может вноситься в регистры информационной базы и обновляться при записи документов, фиксирующих поступление товаров. Помимо закупочных цен, в информационную базу могут вноситься другие типы цен поставщиков и прочих контрагентов — оптовые, мелкооптовые и розничные. Благодаря этому у пользователей появляется возможность сопоставлять отпускные цены своего предприятия с отпускными ценами конкурентов.

В конфигурации налажен обмен каталогами товаров, пакетами предложений и заказами в соответствии с требованиями второй редакции стандарта CommerceML. Если информационная система делового партнера поддерживает этот же стандарт, то это позволит быстро и просто обмениваться с деловым партнером деловыми предложениями и большими объемами информации о товарах и ценах. Дополнительно реализована возможность выгрузки прайс-листов в соответствии с первой редакцией стандарта CommerceML.


 

Заказы покупателей

Своевременное и качественное выполнение заказов покупателей обеспечивает предприятию лидирующее положение на конкурентном рынке предложения товаров и услуг. Функционал управления заказами покупателей, входящий в состав конфигурации, позволяет делать следующее:

 • реализовать наиболее эффективную для предприятия стратегию обслуживания заказов покупателей в соответствии с выбранными схемами работы, используемыми на предприятии;
 • оптимальным образом размещать заказы покупателей в заказах поставщикам и резервировать товары на складах;
 • обеспечить соблюдение сроков поставки заказанных товаров;
 • удовлетворять запросы как можно большего количества клиентов, избегая возникновения избыточных складских запасов.

Предусмотрены различные схемы выполнения заказа покупателя:

 • отгрузка товара из свободного складского остатка;
 • предварительное резервирование товара на складе с последующей отгрузкой;
 • размещение заказа покупателя в ранее оформленных заказах поставщиков (товар будет автоматически зарезервирован под данный заказ покупателя в момент поступления товара от поставщика);
 • "работа под заказ", то есть оформление заказа товара поставщику под конкретный заказ покупателя.

Предусмотрен алгоритм автоматического резервирования и размещения, позволяющий оптимальным образом разместить заказ покупателя в заказах поставщикам и в свободном остатке товара на складах.

Щелкните для увеличенияКонфигурация содержит средства контроля за состоянием работы по выполнению заказов покупателей.

Для анализа текущего состояния заказов предназначен отчет "Анализ заказов".

Щелкните для увеличения

В конфигурации имеется возможность оперативного расчета прибыльности заказа покупателя. Данная возможность поможет менеджеру прямо в процессе оформления заказа получать оперативную информацию о планируемой наценке (прибыльности) по каждой номенклатурной позиции и в целом по документу. Это поможет исключить те ситуации, когда вследствие скидок цена товара снижается ниже предельно допустимой величины.

Для сравнения плановой себестоимости и плановой прибыли с оплаченными продажами компании предназначен отчет "Продажи по оплате за период". В качестве одного из показателей отчета можно использовать плановую себестоимость. При этом рассчитается плановая прибыль как разница между реальной ценой продажи и плановой себестоимостью с учетом суммы затрат.


 

Удаленное управление заказами

Для предоставления клиентам торгового предприятия интерфейса удаленного управления заказами через Интернет предназначено веб-приложение "Управление заказами".

Используя доступ через Интернет, клиент торгового предприятия сможет:

 • получать оперативную информацию о ценах и наличии товаров;
 • формировать новые заказы;
 • просматривать список сделанных ранее заказов, их состояние по отгрузке и оплате,
 • формировать анализ заказа, а также сводный отчет по состоянию взаиморасчетов с торговым предприятием,
 • формировать печатные формы заказа и счета на оплату,
 • редактировать свою контактную информацию, чтобы поддерживать ее в актуальном состоянии.

Щелкните для увеличения

Доступ через Интернет с удаленными заказами предоставляется только зарегистрированным клиентам торгового предприятия. Для входа клиент должен указать адрес интернет-ресурса и пройти авторизацию. Авторизация осуществляется на основании логина и пароля, назначенных торговым предприятием клиенту.

Щелкните для увеличения

Управление доступом клиентов

Доступ клиента к работе через Интернет настраивается в информационной базе конфигурации "Управление торговлей" в форме контрагента.

Щелкните для увеличения

Предусмотрена возможность быстрой настройки доступа для групп клиентов.

По умолчанию все товары, имеющиеся в справочнике "Номенклатура", доступны для оформления заказа через веб-приложение. Некоторые номенклатурные позиции можно сделать недоступными к продаже через Интернет, включив их в специальный список.

Щелкните для увеличения

Приложение  является примером использования стандартных средств веб-расширения платформы "1С:Предприятие 8".


 

Оптовая торговля

В конфигурации автоматизированы хозяйственные операции оптового приобретения и продаж товаров. Для придания большей оперативности работе сотрудников отдела продаж, исключения лишних действий можно использовать специальный инструмент — "Рабочее место менеджера по продажам".

Поступление товаров

Прием товаров от поставщика обычно регистрируется документом "Поступление товаров и услуг".

Щелкните для увеличения

Этим документом регистрируется как поступление товаров, так и изменение состояния взаиморасчетов с контрагентом — увеличение долга предприятия перед контрагентом или погашение долга контрагента предприятию. Указанные факты автоматически отражаются в бухгалтерском и налоговом учете.

Расчеты с контрагентом могут вестись в иностранной валюте. При этом для отражения взаиморасчетов в бухгалтерском и налоговом учете иностранная валюта будет автоматически пересчитываться в рубли.

Документ "Поступление товаров и услуг" предоставляет удобные способы повторного использования информации, введенной пользователем в окне документа. Так, щелчком мыши на экранной форме документа можно подготовить печатную форму приходной накладной.

Щелкните для увеличения

Кроме того, из экранной формы документа легко получить типовые печатные формы ТОРГ-12 (товарная накладная за поставщика), ТОРГ-4 (акт о приемке товара без счета поставщика), М-4 (приходный ордер).

Из экранной формы документа "Поступление товаров и услуг" можно сформировать и автоматически заполнить связанные документы. Например, можно сформировать документ "Заявка на расходование денежных средств" для подсистемы управления денежными средствами с целью организации последующей оплаты товаров, полученных по документу.

Щелкните для увеличения

Из экранной формы документа "Поступление товаров и услуг" можно сформировать документ "Расходный кассовый ордер" для наличной оплаты товаров через кассу предприятия (подсистема управления денежными средствами), документ "Перемещение товаров" для регистрации перемещения товаров между подразделениями предприятия и др.

Поступление товаров на ордерный склад

Использовать документ "Поступление товаров и услуг" удобно не всегда. На предприятии может быть следующее разделение функций: снабженческие службы и склады отвечают за прием и сохранность товаров, за их количественный учет, а за суммовой учет товаров и регистрацию фактов передачи права собственности отвечают финансовые и экономические службы.

В этом случае складскому работнику предприятия для регистрации факта поступления товаров лучше использовать документ "Приходный ордер на товары".

Щелкните для увеличения

В этом документе не указывается денежная оценка товаров. Денежная оценка будет внесена в информационную базу позже сотрудником финансовой или экономической службы с помощью документа "Поступление товаров и услуг". Причем документ "Поступление товаров и услуг" ему будет удобно сформировать на основании документа "Приходный ордер на товары", введенного складским работником — для этого сотруднику финансовой или экономической службы потребуется открыть этот документ на экране своего компьютера.

Отгрузка товаров

Отпуск товаров покупателю регистрируется в информационной базе с помощью документа "Реализация товаров и услуг".

Щелкните для увеличения

Этот документ также предоставляет богатые возможности для повторного использования содержащейся в нем информации. Из экранной формы документа можно получить несколько вариантов печатных форм, а также сформировать связанные с ним документы (счет-фактуру, планируемое поступление денежных средств, приходный кассовый ордер и др.).

Отгрузка товаров с ордерного склада

Если ответственность за количественный и суммовой учет разделена между подразделениями предприятия, то для регистрации факта отпуска товаров используется документ "Расходный ордер на товары".

 

Щелкните для увеличения

Этот документ может быть сформирован складским работником на основании документа "Реализация товаров и услуг", предварительно введенным в информационную базу работником финансовой или экономической службы — при регистрации приема товаров службы взаимодействуют в обратном порядке.

Рабочее место менеджера по продажам

Сотрудникам, занимающимся оптовыми продажами товаров, конфигурация предоставляет удобный инструмент — "Рабочее место менеджера по продажам". Данный инструмент отображает информацию, необходимую менеджеру,  в удобной и наглядной форме. Получив заявку от покупателя, менеджер может быстро проверить ее на выполнимость, уточнить детали, оформить заказ и выписать счет на оплату, оформить отгрузку.

Щелкните для увеличения

Инструмент "Рабочее место менеджера по продажам" позволяет:

 • осуществлять быстрый отбор и поиск по справочнику номенклатуры;
 • просматривать значения основных реквизитов номенклатурной позиции и ее свойства без открытия дополнительных форм;
 • просматривать текущие складские остатки в разрезе номенклатуры, характеристик номенклатуры и складов;
 • просматривать остатки по заказам покупателей в разрезе номенклатурных позиций, а также планируемые поставки;
 • регистрировать заказы покупателей, выписывать счета на оплату, оформлять отгрузки.

 

Комиссионная торговля

Комиссионная торговля реализована с минимальным набором отличий от оптовой или розничной торговли.

Вид торговых взаимоотношений определяется в свойствах договора с контрагентом, вносимым в информационную базу. Причем с одним контрагентом может быть заключено несколько договоров разных видов, одни из которых будут договорами купли-продажи, а другие — договорами с комиссионером, то есть договорами приема на комиссию или передачи на комиссию.

Щелкните для увеличения

Для регистрации хозяйственных операций по договорам на комиссию используется тот же самый комплект документов, что и для регистрации хозяйственных операций по договорам купли-продажи.

Так, прием товаров на комиссию регистрируется в информационной базе документом "Поступление товаров".

Щелкните для увеличения

То, что товар принимается именно на комиссию, определено в договоре, который указан в соответствующем поле экранной формы документа.

Если ответственность за количественный и суммовой учет товаров разделена между службами предприятия, то для регистрации приема товаров на комиссию может использоваться документ "Приходный ордер на товары".

Из экранной формы документа "Поступление товаров и услуг" удобно сформировать связанные с ним документом, при этом новый документ автоматически заполнится соответствующей информацией, которая имеется в старом документе и в информационной базе данных. Так, при истечении срока действия договора у предприятия может возникнуть обязанность вернуть непроданные товары — для этого случая из экранной формы документа "Поступление товаров и услуг" можно сформировать документ "Возврат товара поставщику", табличная часть которого автоматически заполнится списком непроданных товаров.

Щелкните для увеличения

Если предприятие продаст товары, принятые на комиссию, или часть этих товаров, то к определенному сроку у него может возникнуть обязанность расплатиться с комитентом — контрагентом, передавшим предприятию товары на комиссию. Денежная сумма, подлежащая перечислению, определяется в документе "Отчет комитенту о продажах товарах" как разница между суммой реализации и суммой вознаграждения, причитающейся комиссионеру — предприятию, принявшему товары на комиссию.

Щелкните для увеличения

Представленный документ также можно сформировать автоматически из экранной формы документа "Поступление товаров".

В свою очередь, на основании документа "Отчет комитенту о продажах товаров" можно сформировать логически связанные документы, например, "Заявку на расходование денежных средств". Если для взаиморасчетов по договору была установлена иностранная валюта, то при заполнении заявки валюта договора будет пересчитана в рубли по соответствующему курсу.

Передача товаров на комиссию контрагенту — комиссионеру оформляется документами "Реализация товаров и услуг" и  "Расходный ордер на товары".

Комиссионер передает информацию о проданных им товарах и о сумме комиссионного вознаграждения, которую он должен удержать из полученной выручки в свою пользу.

Факт продажи товаров комиссионером регистрируется в информационной базе с помощью документа "Отчет комиссионера о продажах". Этот документ может быть заполнен автоматизированным способом на основе ранее введенного документа "Реализация товаров и услуг".

Щелкните для увеличения

В документе "Отчет комиссионера о продажах" указывается вариант расчета комиссионного вознаграждения в соответствии с условиями договора, заключенного с комиссионером. Сама сумма вознаграждения рассчитывается автоматически.

Конфигурация также поддерживает взаиморасчеты с контрагентами по договорам на субкомиссию.


 

Розничная торговля

Продажа товаров в розницу может осуществляться с оптовых складов, в автоматизированных торговых точках и в неавтоматизированных торговых точках.

Учет товаров при продаже товаров в розницу с оптового склада ведется по себестоимости товаров. Продажа товаров в розницу с оптового склада ведется по произвольным ценам. Розничные цены при продаже товаров с оптового склада не контролируются.

В интересах отражения розничных продаж в информационной базе торговые точки разделяются на следующие две категории:

 • неавтоматизированные торговые точки (НТТ);
 • автоматизированные торговые точки (АТТ).

В качестве примера применения АТТ можно привести торговые залы предприятия, собственные розничные магазины. Для каждой АТТ могут быть установлены свои розничные цены, в соответствии с которыми оцениваются обороты и остатки товаров в АТТ. При продаже товаров в АТТ производится контроль розничных цен.

В качестве примера НТТ можно привести удаленные торговые точки, которые сообщают информацию о результатах продажи и передают выручку в центральный офис торгового предприятия.

Автоматизированная торговая точка

Автоматизированная торговая точка (АТТ) означает более высокую точность и оперативность учета.

Оформление продаж в АТТ (торговых залах, собственных магазинах) производится с использованием различного торгового оборудования: контрольно-кассовые машины, сканеры штрих-кодов и т.д. 

Контрольно-кассовые машины (ККМ) могут использоваться в различных режимах работы.

Контрольно-кассовая машина в режиме фискального регистратора

При работе в режиме фискального регистратора, ККМ подключается непосредственно к компьютеру пользователя. Для быстрого оформления продажи используется современное торговое оборудование: сканеры штрихкодов, электронные весы и т.д. Для удобства работы используется интерфейс кассира. При пробитии чека на ККМ в информационной базе автоматически регистрируется документ «Чек ККМ».

При завершении кассовой смены продавец-кассир снимает  "z-отчет" и регистрирует его в бумажной "Книге кассира-операциониста". При этом в информационной базе автоматически регистрируется документ "Отчет о розничных продажах", заполняемый автоматизированным способом. Документ содержит сводку товаров, проданных в течение кассовой смены, и заменяет собой все документы "Чек ККМ", ранее введенные в течение этой же смены. Полученную выручку кассир сдает в кассу предприятия, эта операция также регистрируется соответствующим документом.

Контрольно-кассовая машина в режиме Offline

При работе ККМ в режиме Offline вся информация о товаре выгружается и хранится в запоминающем устройстве кассового аппарата. Запоминающее устройство может быть внутренним, расположенном в самом ККМ, или внешнем (например, блок внешней памяти).

При работе с ККМ, регистрация продаж осуществляется по коду товара. Пользователь может набрать код на клавиатуре кассы или считать его с помощью сканера штрихкодов. В начале работы в память кассового аппарата (блок внешней памяти) загружается вся информация о товарах, по мере необходимости данные о товарах выгружаются в ККМ. В конце рабочей смены из касс производится выгрузка данных о продажах в учетную программу.

Контрольно-кассовая машина в режиме Online

В режиме Online все данные о товарах ККМ оперативно получает из программы и информация о продажах, сформированная кассой, сразу попадает в учетную программу. Отсутствует момент загрузки данных в ККМ, так как в неё ничего не загружается — вся необходимая информация берется из учетной программы автоматически. В результате в учетной программе хранится полностью достоверная информация по продажам, доступная для анализа и обработки.

Неавтоматизированная торговая точка

Неавтоматизированная торговая точка- это торговая точка, в которой, как правило, не ведется компьютерный учет. В качестве примера можно привести небольшие собственные магазины, ларьки и т.д.

В неавтоматизированной торговой точке контрольно-кассовые машины используются только для регистрации денежных сумм, полученных от покупателей, что достаточно для соблюдения действующих правил использования контрольно-кассовой техники. При этом предполагается, что контрольно-кассовые машины не связаны с информационной базой и работают в автономном режиме.

Неавтоматизированная торговая точка передает в кассу торгового предприятия денежные средства, полученные при продаже товаров покупателю. Если в НТТ ведется детальный учет продажи товаров, то НТТ также сообщает о количестве проданных товаров. Эта информация регистрируется с помощью документа «Отчет о розничных продажах». 

В том случае, если детального каждодневного учета проданных товаров в НТТ не ведется, то НТТ сообщает информацию об остатках товаров на момент проведения инвентаризации в НТТ.

Результаты инвентаризации вносятся в информационную базу документом "Инвентаризация товаров на складе".

Щелкните для увеличения

Отклонения, выявленные инвентаризацией, скорее всего будут означать объемы продаж за период времени после предыдущей инвентаризации.

Из экранной формы документа "Инвентаризация товаров на складе" можно сформировать документ "Отчет о розничных продажах", куда автоматически внесутся данные о выявленных недостачах. С помощью документа "Отчет о розничных продажах" продажи регистрируются в информационной базе.

Реальные недостачи и излишки товаров, выявленные инвентаризацией, можно зарегистрировать в информационной базе соответственно документами "Списание товаров" и "Оприходование товаров". Эти документы также могут быть сформированы на основании документа "Инвентаризация товаров на складе".

В любой момент времени программа позволяет проконтролировать правильность сдачи розничной выручки и сравнить объем розничной выручки с полученной от НТТ информацией о продажах товаров.

С помощью различных отчетов можно проводить сравнительный анализ розничных продаж товаров в различных торговых точках (НТТ), а также в собственных магазинах (АТТ).

Оплаты платежными картами

Конфигурация "Управление торговлей" позволяет обслуживать как наличные расчеты в операциях розничной продажи, так и полные или частичные оплаты платежными картами. Для этих операций предусмотрена возможность взаимодействия с эквайринговой системой.

 Продажа с использованием платежных карт может применяться также в оптовой торговле.

Продажа с использованием банковских кредитов

Конфигурация "Управление торговлей" позволяет обслуживать операции розничной продажи с полной или частичной оплатой банковскими кредитами. Предусмотрены комбинации разных способов оплаты: покупатель может оплатить чек частично наличными, частично платежной картой и банковским кредитом.

 

Учет затрат

Для определения прибыльности торговой деятельности нужно учитывать дополнительные затраты, связанные с закупкой, хранением и реализацией товаров.

Процесс закупки влечет дополнительные затраты, связанные с доставкой товаров, страхованием, погрузкой/разгрузкой и т. д. Процесс реализации влечет коммерческие расходы  — это дополнительные затраты, связанные с рекламой, выполнением конкретных заказов покупателей, с реализацией определенных товарных (номенклатурных) групп, другие расходы подразделений, связанные с торговой деятельностью.

Прикладное решение предоставляет аналитические и оперативные данные о дополнительных затратах, связанных с ведением торговой деятельности предприятия. Можно учесть следующие виды затрат:

 • услуги, полученные от сторонних организаций, но не относящиеся на себестоимость купленных товаров,
 • затраты, связанные с подотчетными лицами, например командировочные расходы,
 • материальные (товарные) затраты на внутренние нужды или на внешние операции,
 • любые прочие затраты с возможностью их отнесения:
  • на выполнение конкретных заказов,
  • на подразделение предприятия,
  • на товар или товарную группу и т.д.

Обязательными разрезами аналитического учета затрат являются:

 • подразделение;
 • статья затрат.

Статьи затрат

Перечень статей затрат хранится в соответствующем справочнике.

Щелкните для увеличения

Каждая статья затрат относится к одному из следующих видов затрат:

 • материальные затраты  — сюда следует относить прямые затраты на закупку товаров у поставщиков;
 • прочие затраты  — сюда относятся все дополнительные затраты, связанные с закупкой, хранением и реализацией товаров.

Регистрация затрат

События, связанные с возникновений дополнительных затрат, регистрируются в информационной базе соответствующими документами.

 Щелкните для увеличения

Анализ затрат

В отчете "Затраты" можно посмотреть распределение затрат по статьям затрат, подразделениям, заказам покупателей и внутренним заказам.

Щелкните для увеличения

Также в этом отчете можно провести анализ затрат по номенклатурным группам и проанализировать изменение затрат в динамике: по дням, неделям, месяцам и т.д.

Автоматическое отражение затрат в регламентированном учете

Для автоматического отражения затрат в бухгалтерском и налоговом учете предприятия предназначена выгрузка в программу "1С:Бухгалтерия 8" или другую бухгалтерскую программу системы "1С:Предприятие".


 

Учет НДС

Конфигурация "Управление торговлей" автоматизирует учет налога на добавленную стоимость (НДС) по торговым операциям.

Книга покупок и книга продаж

Автоматически формируются отчетные формы, предусмотренные Налоговым кодеком РФ и другими нормативными документами:

 • книга продаж;
 • книги покупок.

Щелкните для увеличения

НДС при регистрации хозяйственных операций

Учет НДС ведется отдельно по каждой организации, входящей в состав торгового предприятия. Оперативный учет НДС осуществляется документами, в которых установлен признак отражения в бухгалтерском учете.

Щелкните для увеличения

На основании документа, зарегистрировавшего торговую операцию, можно сформировать счет-фактуру.

Регламентные операции по учету НДС

Прикладное решение автоматизирует регламентные операции по учету НДС (выполняемые обычно по завершению отчетного периода):

 • регистрация оплаты поставщикам;
 • регистрация оплаты от покупателей;
 • распределение НДС косвенных расходов;
 • восстановление НДС;
 • подтверждение ставки 0%;
 • вычет НДС по приобретенным ценностям;
 • регистрация счетов-фактур на авансы;
 • вычет НДС с аванса.

Отражение НДС в бухгалтерском учете

Данные по торговым операциям могут быть выгружены в прикладные решения, с помощью которых ведется бухгалтерский учет, в частности в "1С:Бухгалтерию 8".


 

Подключение торгового оборудования

Конфигурация поддерживает взаимодействие со следующими категориями торгового оборудования:

 • Кассовые аппараты. По способу взаимодействия (режиму) с  системой делятся  на три категории:
  • Режим "Off-Line";
  • Режим "On-Line";
  • Режим "Фискальный регистратор".
 • Сканеры штрихкодов
 • Дисплеи покупателя
 • Электронные весы. По способу подключения к системе электронные весы делятся на две категории:
  • Режим "Off-Line";
  • Режим "On-Line";
 • Терминалы сбора данных
 • Считыватели RFID-меток
 • Устройства для считывания магнитных карт

Предусмотрена простая и удобная настройка подключения торгового оборудования с помощью обработок обслуживания.


 

http://v8.1c.ru/trade/3/3601.htm

Отчетность по торговле

Конфигурация предоставляет удобные средства контроля за текущим состоянием торговой деятельности — оборотами, достаточностью ассортимента, что позволяет оперативно принимать необходимые решения. Реализованная система отчетов представляет собой мощное и гибкое средство для анализа всех аспектов торговой деятельности и товарооборота предприятия.

Пользователь может получить информацию о состоянии складских запасов, заказов, продаж, взаиморасчетов в любых аналитических разрезах с требуемой детализацией.

Щелкните для увеличения

Пользователь может самостоятельно задавать уровень детализации, параметры группировки и критерии отбора данных в отчетах в соответствии со спецификой решаемых задач. Такие индивидуальные настройки (фактически — созданные пользователем специализированные отчеты) могут быть сохранены для повторного использования.

Отчетные данные можно получить в наглядной графической форме.

Щелкните для увеличения

Щелкните для увеличения

Щелчками мыши можно получить расшифровку отдельных показателей укрупненных отчетов в виде более детальных отчетов.

Щелкните для увеличения


 

Конфигурация предоставляет ряд отчетов для принятия решений стратегического характера. Так, для анализа привлекательности товаров предназначается отчет "ABC-анализ продаж".

Щелкните для увеличения

Классификация объектов производится по классам важности с точки зрения реализации товаров и услуг компании по  данным управленческого учета. Считается что класс А должен приносить больше прибыли чем В и тем более больше чем С. Для каждого из трех классов (А, В и С) в настройках отчета задаются свои относительные значения в процентах.

Пользователь может выбрать параметр для анализа из следующего списка:

 • сумма выручки;
 • сумма валовой прибыли;
 • количество проданных товаров.

Публикация информации на web-витринах и обработка электронных заказов

В прикладном решении "1С:Управление торговлей 8" реализованы XML-схемы CommerceML для публикации электронных каталогов и прайс-листов на Web-витринах, поддерживающих стандарт CommerceML, и обработка полученных заказов.

Использование реализованных механизмов позволяет:

 • формировать XML-каталоги и коммерческие предложения по имеющейся в информационной базе номенклатуре товаров;
 • публиковать каталоги и коммерческие предложения на любой Web-витрине, поддерживающей стандарт CommerceML;
 • принимать, подготавливать и отправлять электронные заказы на товар, опубликованный в каталогах в соответствии с коммерческими предложениями;
 • рассылать прайс-листы организациям (клиентам, партнерам и т.д.) для анализа и последующего выставления заказа;
 • анализировать собранную в электронном виде от различных поставщиков информацию о товарах и ценах.

В системе реализованы механизмы подготовки и публикации коммерческих предложений и каталогов на Web-витринах в соответствии со стандартом CommerceML как первой, так и второй редакций. Это позволяет предприятиям сохранить уже используемые технологии и выбирать формат, соответствующий возможностям партнера.

Щелкните для увеличения

В системе реализована возможность выгрузки данных в файл или отправка таких данных по электронной почте.

Щелкните для увеличения

Загрузка электронных документов также возможна как из файла (например, полученного от контрагента на магнитном носителе), так и непосредственно из своего электронного почтового ящика.

Щелкните для увеличения

Прикладное решение интегрировано по стандарту CommerceML с продуктами ряда ведущих компаний, разработчиков тиражных интернет-решений: "Битрикс", "Квантум Арт", "ФОРС – Центр Разработки", "Инотех"; отраслевыми торговыми площадками, Интернет-магазинами, Web–витринами: Gvozdik.ru, Price.ru, TorgCenter.ru.

 

Управление поставками и запасами

Материальные потоки являются основой хозяйственной деятельности торгового предприятия. Минимизация складских запасов в сочетании с гарантированным обеспечением хозяйственной деятельности  являются залогом эффективной деятельности предприятия.  Использование функционала управления запасами позволяет эффективно организовать складское хозяйство, повысить производительность труда работников склада, сотрудников снабженческо-сбытовых структур.

В прикладном решении реализован детальный оперативный учет материалов, продукции и товаров на складах. Обеспечивается полный контроль запасов товаров на предприятии.

Прикладное решение позволяет:

 • управлять остатками товаров в различных единицах измерения на множестве складов;
 • вести раздельный учет собственных товаров, товаров, принятых и переданных на реализацию, возвратной тары;
 • детализировать расположение товара на складе по местам хранения, что позволяет оптимизировать сборку заказов покупателей (товаров в накладных) на складе;
 • учитывать серийные номера, сроки годности и сертификаты;
 • контролировать правильность списания серийных номеров и товаров с определенными сроками годности и сертификатами;
 • задавать произвольные характеристики партии (цвет, размер и т.д.) и вести партионный учет в разрезе складов;
 • учитывать ГТД и страну происхождения;
 • комплектовать и разукомплектовывать товары;
 • резервировать товары.

Организация складского хозяйства может быть различной, структура может быть как простой, так и достаточно иерархически сложной. Склады или места хранения могут быть как на территории предприятия, так и расположены удаленно.

Сведения о складских запасах могут вводиться в информационную систему с высокой степенью детализации: до уровня характеристик товаров (цвет, размер, габариты и т.д.), до уровня серийных номеров и сроков годности товаров. Предусмотрена возможность получения стоимостных оценок складских запасов по себестоимости и потенциального объема продаж в отпускных ценах.

Предусматривается проведение инвентаризаций товаров и автоматическая обработка их результатов. По результатам инвентаризации автоматически подсчитывается разница между учетным количеством (зарегистрированным в информационной базе при проведении документов поступления и отгрузки) и фактическим количеством товаров, выявленным в результате инвентаризации. После чего оформляются документы списания (в случае недостачи) или оприходования (в случае выявления излишков).

Для ускорения процессов поступления, отгрузки и инвентаризации товаров на складах можно использовать различные виды торгового оборудования: сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, RFID-считыватели.

Средства статистического анализа запасов позволяют оценить привлекательность каждого товара по его доле в обороте или прибыли предприятия, стабильность продаж, выявить плохо продаваемые товары по таким критериям, как средний срок хранения, расход за период и коэффициент оборачиваемости.

Поступление и списание товаров

Операции поступления и списания товаров полностью автоматизированы в конфигурации.

Поступление

Для регистрации факта поступления товаров на склад используется документ "Поступление товаров и услуг". С помощью этого документа в информационную базу вводятся сведения о стоимости, номенклатуре и других характеристиках товаров. Кроме того, поступление товаров может быть зарегистрировано на основании документов "Приходный ордер на товары", "Оприходование товаров", "Перемещение товаров" и некоторых других документов.

В конфигурации реализована возможность указания приоритетов мест хранения товаров. Это позволит сократить время поиска товаров на складе и время сборки заказов, а при оформлении поступления новых товаров позволит быстро разложить товары по их местам хранения.

Информация о стоимости товаров на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия — это совокупность товаров, поступивших по одному документу. Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о договоре, по которому производятся взаиморасчеты, связанные с партией, о цене единицы номенклатуры и др.

Конфигурация содержит отчеты, предназначенные для анализа поступления и выбытия товаров.

Щелкните для увеличения

Списание

Выбытие товаров со склада может быть оформлено с помощью документа "Перемещение товаров".

Щелкните для увеличения

При выбытии товаров со склада в результате их продажи используется документ "Реализация товаров и услуг".

В общем случае одинаковые товары, относящиеся к разным партиям, могут иметь разные стоимости. Поэтому в настройках учетной политики предприятия следует выбрать правило определения стоимости товаров при их выбытии со склада.

Для определения стоимости товаров при их выбытии конфигурация ориентируется на способы, разрешенные в российском бухгалтерском учете:

 • по себестоимости первых по времени поставок (ФИФО);
 • по себестоимости последних по времени поставок (ЛИФО);
 • по средней себестоимости.

Причем самым простым по реализации является последний способ — по средней себестоимости. Данный способ не требует ведения учета по партиям.

При использовании способов ЛИФО или ФИФО партионный учет нужен, поскольку себестоимость поставки — это свойство партии. Партия выбирается по дате документа поставки.

Способ списания товаров выбирается в настройках учетной политики предприятия.

Щелкните для увеличения

 

В отдельных случаях списывается предопределенная партия, например, если партия была зарезервирована под конкретный заказ покупателя.

Ведение учета стоимости партий товаров в разрезе складов позволяет в дальнейшем получать информацию о стоимости товаров по каждому складу, что удобно использовать для целей инвентаризации, для оценки стоимости товаров, закрепленных за каждым материально-ответственным лицом (МОЛ).

Ускоренное заполнение табличных частей документов

В конфигурации реализованы различные способы ускоренного заполнения табличных частей документов:

 • документ можно автоматически заполнить на основании другого документа;
 • форма списка справочника "Номенклатура" содержит механизм быстрого отбора элементов;
 • для ускоренного ввода типового комплекта товаров его можно зарегистрировать как набор-пакет;

и др.

Учет тары

В конфигурации ведется учет возвратной многооборотной тары с возможностью контроля лимитов при передаче тары покупателю.

Сведения о возвратной многооборотной таре указываются на специальных закладках документов, которыми оформляются перемещения товаров.

Щелкните для увеличения

В конфигурации различаются два вида возвратной многооборотной тары:

 • возвратная несобственная тара — это тара, которая была получена предприятием вместе с приобретенным товаром, в дальнейшем она должна быть возвращена поставщику; такая тара числится на балансе предприятия по залоговой стоимости до момента ее возврата;
 • возвратная собственная тара — тара, которая отдается покупателю вместе с товаром; эту тару покупатель должен вернуть.

Если же тара продается покупателю без условий возврата, то ее передача аналогична реализации товаров. Такая тара не требует обособленного учета.

Приобретение тары у производителя тары для отгрузки в ней товаров с точки зрения учета ничем не отличается от приобретения товаров.

В конфигурации ведется количественно-суммовой учет поступлений, отгрузок и остатков возвратной тары в разрезе контрагентов.

Предусматривается, что предприятия может установить лимит на общее количество единиц собственной возвратной тары, временно находящейся у контагента. Этот лимит указывается в информационной базе отдельно для каждого контрагента. После этого конфигурация будет следить за соблюдением этого лимита контрагентом,  своевременным возвратом собственной тары предприятию.

В свою очередь, поставщик предприятия также может установить лимит на свою возвратную тару. Лимит поставщика целесообразно внести в информационную базу, после чего конфигурация будет следить за своевременностью возврата предприятием несобственной тары.

Установленные лимиты могут увеличиваться по мере расширения торговых оборотов предприятия.

Возвратная тара регистрируются в документах на закладке "Тара". В настройках параметров учетной политики видимость этой закладки можно отключить, если на торговом предприятии возвратная тара не используется.

Отчетность и инвентаризация

 

Складские отчеты

Конфигурация содержит комплект отчетов, позволяющих контролировать уровень и изменение запасов в различных аналитических разрезах. Каждый отчет содержит универсальный механизм настройки, который позволяет углубить степень детализации выводимой информации до характеристик номенклатуры и документа партии, в то же время позволяет ограничить объем выводимой информации путем ее отбора по какому-либо критерию.

Для получения сведений об изменениях запасов на оптовых складах, в неавтоматизированных торговых точках (НТТ) и автоматизированных торговых точках соответственно предназначены отчеты "Ведомость по товарам на складах", "Ведомость по товарам в НТТ" и "Ведомость по товарам в рознице".

Щелкните для увеличения

Ряд отчетов конфигурации предназначен для оценки эффективности работы с запасами и принятия тактических и стратегических управленческих решений, в частности, отчет "Анализ оборачиваемости товаров".

Щелкните для увеличения

Инвентаризация

Залогом сохранности имущества предприятий является регулярное проведение инвентаризаций.

Конфигурация обеспечивает эффективную поддержку инвентаризаций товаров на складах, в процессе которых фактическое количество товаров сверяется с остатками по данным информационной базы, определенными с учетом всех поступлений и выбытий. Для подготовки инвентаризации и регистрации ее результатов в информационной базе используется документ "Инвентаризация товаров на складе".

Щелкните для увеличения

В то же время конфигурация поддерживает различные порядки проведения инвентаризации. Так, для ускорения работы можно до проведения инвентаризации можно автоматически заполнить документ "Инвентаризация товаров на складе" сведениями об остатков товаров на складе, содержащимися в информационной базе, и затем распечатать на бумаге типовую форму ИНВ-19 "Сличительная ведомость". При большом размере складского хозяйства можно сформировать целый комплект документов "Инвентаризация товаров на складе" - по отдельному документу для каждой группы товаров и места хранения - и распечатать соответствующий комплект сличительных ведомостей. После этого инвентаризационной комиссии останется провести осмотр имущества и вручную внести в сличительную ведомость данные о фактическом наличии товаров.

После завершения работы инвентаризационной комиссии полученные данные о фактическом наличии запасов вносятся в информационную базу путем исправления или повторного заполнения документа "Инвентаризация товаров на складе". При выявлении излишков товаров можно автоматически сформировать документ для их оприходования, при выявлении недостачи - документ списания.

 

Конфигурация обеспечивает автоматическое формирование инвентаризационной описи товаров и других документов, необходимых для оформления итогов инвентаризации.

Веб-приложение "Удаленный склад"

Веб-приложение "Удаленный склад", предназначенное для совместной работы с прикладным решением "Управление торговлей" — это готовое решение для обеспечения взаимодействия удаленного склада с центральным офисом.

Веб-приложение "Удаленный склад" может быть использовано для автоматизации торговых фирм, имеющих оптовые или розничные склады, физически удаленные от центрального офиса. Для подключения удаленного склада к центральному офису достаточно наличия на складе компьютера, подключенного к сети Интернет.

Веб-приложение "Удаленный склад" работает в рамках реализованной в конфигурации "Управление торговлей" концепции ордерного склада. Данная концепция предполагает, что документы, содержащие ценовую и денежную информацию, влияющую на себестоимость товаров и состояние взаиморасчетов с контрагентами, вводятся в информационную базу сотрудниками центрального офиса организации (например, менеджером отдела продаж). А сотрудники склада, пользующиеся веб-приложением, вводят информацию о поступлениях и выбытиях товаров при помощи складских ордеров.

Щелкните для увеличения

Веб-приложение поддерживает проведение инвентаризации на удаленном складе. Реализованы простые формы складских отчетов: "Остатки товаров" и "Ведомость по товарам".

Для защиты от несанкционированного доступа к данным через Интернет используется механизм авторизации.

Щелкните для увеличения

Веб-приложение обеспечивает тесное взаимодействие склада с центральным офисом в режиме "On Line" без потерь времени на синхронизацию работы склада и офиса.

Приложение  является примером использования стандартных средств веб-расширения платформы "1С:Предприятие 8".


 

Эффективность работы менеджеров

Менеджер контактов

Удобным помощником пользователя — менеджера по работе с клиентами является форма "Менеджер контактов" (закладка "Календарь"), в которой можно отобразить только ту информацию, которая необходима для организации текущей работы.

Щелкните для увеличения

В форме можно сразу определить те заказы, по которым не было произведено отгрузки (оплаты), или отгрузка (оплата) была произведена частично. События (отгрузка, оплата или контакт) сортируются по времени их выполнения. Предварительно запланированное время события и ожидаемое время могут расходиться, поэтому для наглядного обозначения таких расхождений записи событий отображаются разными цветами:

 • Красным цветом отображаются просроченные события (например, отгрузка, которая должна была произойти вчера);
 • Черным цветом отображаются те события, которые должны быть исполнены сегодня (например, ожидаемая сегодня оплата по заказу);
 • Серым цветом отображаются планируемые события следующих дней (например, контакт с клиентом, планируемый на завтра).

Наиболее важные контакты с клиентом помечаются восклицательным знаком. Малозначительные контакты помечаются стрелкой вниз. Степень важности контакта с клиентом устанавливается пользователем при планировании контакта.

Список событий в "Менеджере контактов" может оказаться слишком объемным, неудобным для последовательного просмотра. Для просмотра списка событий отдельными фрагментами предоставляется возможность настройки списка по какому-либо признаку: контрагенту, событию, важности контакта. Например, можно отобрать все заказы, по которым сегодня нужно произвести отгрузку товаров, или отобрать наиболее важные контакты с клиентом. Можно отобрать список контактов и событий по заказам за определенный промежуток времени.

Не выходя из "Менеджера контактов", можно получить сведения, имеющие отношения к выбранному событию: просмотреть состояние заказа с помощью отчета "Анализ заказа", посмотреть список документов, оформленных по заказу, посмотреть полную информацию о взаиморасчетах с контрагентом.

Оценка эффективности работы менеджеров

Предусмотрена возможность оценки работы менеджеров по разнообразным критериям с помощью отчета "Показатели работы менеджеров".

Щелкните для увеличения

Отчет "Показатели работы менеджеров", сформированный в табличной форме, можно представить в виде диаграммы. Данные отчета можно выгрузить в файл формата XML с целью последующей загрузки в прикладное решение "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" для расчета зарплаты менеджеров.

Укрупненную сравнительную оценку эффективности работы менеджеров — рейтинг лучших менеджеров — можно получить с помощью отчета "Рапорт руководителю".

Планирование

Планирование является одним из важнейших условий организации эффективной работы предприятия. Планирование охватывает основные направления хозяйственной деятельности — продажи, закупки, управление денежными средствами во взаимодействии между собой. Планирование опирается на прогнозирование спроса, анализ и оценку имеющихся ресурсов, перспектив развития предприятия

Планирование заключается в установлении целей деятельности предприятия на определенный период времени, определение путей реализации поставленных целей, ресурсного обеспечения. Оно предусматривает разработку комплекса мероприятий, определяющих последовательность достижения конкретных целей с учетом возможностей предприятия.

В процессе планирования составляется совокупность планов по направлениям деятельности, которые охватывают важнейшие подразделения предприятия. Планирование является одним из наиболее результативных способов снижения издержек. Кроме того, планирование — это средство координации деятельности подразделений предприятия.

В результате удается сократить сроки выполнения заказов, оптимизировать движения материалов и складские остатки, в целом повысить эффективность работы предприятия.

Реализованные в конфигурации механизмы планирования обеспечивают:

 • сценарное планирование для выработки различных вариантов развития предприятия;
 • проектное планирование;
 • фиксацию распланированных данных для защиты от изменения (по сценариям и периодам).

Планы продаж и закупок увязываются между собой. На основании планов масштаба предприятия могут составляться планы для отдельных объектов планирования.

В процессе планирования обычно составляется несколько вариантов одних и тех же планов, роль разделителей для которых играют сценарии. Разные сценарии соответствуют разным стратегиям и разным вариантам развития предприятия. В рамках каждого сценария составляется собственный комплект планов предприятия.

Сценарии различаются степенью проработки деталей. Один сценарий может предназначаться для составления укрупненных планов, другой сценарий — для составления уточненных планов.

Существенное ускорение процесса подготовки планов достигается за счет использования специального инструмента — "Помощника планирования".

Щелкните для увеличения


 

Планирование продаж

Планирование продаж — это отправная точка системы планирования предприятия в целом. На основании планов продаж строятся планы для всех остальных направлений деятельности.

Конфигурация позволяет составлять отдельные планы по различным категориям покупателей, ориентируясь, например, на принадлежность региону, виду деятельности и т.п.

Конфигурация дает возможность разрабатывать как укрупненные, стратегические планы, так и детальные, рабочие планы на перекрывающиеся периоды времени. Например, в начале года можно составить укрупненный годовой план, и затем в соответствии с ним составлять детальные помесячные. Конфигурация содержит удобные средства для автоматизации процесса  составления детального плана на основе имеющегося укрупненного плана.

Распределение показателей укрупненного плана на короткие периоды времени выполняется равномерно или в соответствии с так называемым профилем планирования по периодам. Указанный профиль представляет  собой набор коэффициентов, пропорционально которым автоматически распределяются количественные и суммовые показатели при их детализации.

В конфигурации предусмотрено автоматическое включение в планы продаж зарегистрированных заказов клиентов.

Предусмотрено планирование продаж как по всему предприятию в целом, так и по подразделениям. Это дает возможность руководителям и менеджерам подразделений составлять планы продаж по своим направлениям. Планы подразделений консолидируются в сводный план продаж по компании.

В дальнейшем планы продаж можно сравнивать с фактическими продажами, проводить анализ отклонений.

Щелкните для увеличения


 

Планирование закупок

Конфигурация обеспечивает менеджеров, отвечающих за снабжение, информацией, необходимой для своевременного принятия решений о пополнении запасов, для снижения затрат на закупки и четкой организации взаимодействия с поставщиками. Конфигурация автоматизирует планирование запасов по следующим двум категориям:

 • операционные запасы — данная категория обеспечивает операционную деятельность предприятия;
 • страховые запасы — данная категория запасов формируется для защиты от непрогнозируемого поведения покупателей и срывов сроков поставок заказанных товаров.

Операционные запасы планируются по известным потребностям предприятия.

На основании укрупненного плана закупок и уточненного плана продаж формируется уточненный план закупок в виде специального документа.

Щелкните для увеличения

При этом используются данные учета товаров. Потребности в закупках рассчитываются с учетом имеющихся свободных остатков товаров на складах и с учетом необходимости остаточного страхового запаса.

Страховые запасы планируются с использованием механизма управления запасами по точке заказа. Данный механизм предусматривает автоматизированное формирование заказов поставщикам при снижении запасов ниже предопределенного уровня — точки заказа. Механизм помогает контролировать момент формирования заказов поставщикам и определять требуемый объем заказа. Точка заказа и размер страхового запаса могут быть определены пользователем отдельно для каждого вида номенклатуры. Для этого могут использоваться различные стратегии расчета: установка фиксированного значения, по среднему размеру партий номенклатуры, по оптимальному размеру заказа.

Для ускорения процесса подготовки плана закупок используется специальный инструмент — "Помощник планирования".

Щелкните для увеличения

 

В числе возможностей, которые предоставляет конфигурация:

 

 • оперативное планирование закупок на основании планов продаж, неисполненных заказов покупателей и внутренних заказов;
 • оформление заказов поставщикам и контроль их исполнения;
 • регистрация и анализ выполнения дополнительных условий по договорам с фиксированными номенклатурными позициями, объемами и сроками поставок;
 • поддержка различных схем приема товаров от поставщиков;
 • оформление неотфактурованных поставок;
 • анализ потребностей в товарах;
 • сквозной анализ и установка взаимосвязей между заказами клиентов и заказами поставщикам;
 • планирование закупок с учетом прогнозируемого уровня складских запасов и зарезервированных товаров на складах;
 • подбор оптимальных поставщиков товара по их надежности, истории поставок, критериям срочности исполнения заказов, предлагаемым условиям доставки, территориальному или прочим произвольным признакам; автоматическое формирование заказов для подобранных поставщиков.

 

Выбор поставщиков

С помощью специального инструмента "Календарный план закупок" можно подобрать наиболее подходящих поставщиков по выбранным параметрам. Конфигурация сама сформирует новый пакет заказов, который в дальнейшем может быть принят пользователем или изменен.

Щелкните для увеличения

При анализе поставщиков оцениваются их следующие параметры:

 • указан ли он в информационной базе в качестве основного поставщика соответствующей позиции номенклатуры;
 • надежность поставщика (высокая, средняя, низкая);
 • нормативный срок выполнения заказа поставщиком.

Конфигурация позволяет регистрировать и сравнивать цены поставщиков, выбирать поставщика, оптимального по цене, минимизируя суммарные затраты на пополнение запасов.

Для сравнительного анализа цен различных поставщиков и собственных цен предприятия предназначен отчет "Анализ цен".

Щелкните для увеличения

Для использования возможностей, предоставляемых конфигурацией, цены поставщиков должны поддерживаться в актуальном состоянии — регулярно вноситься и обновляться. Для удобного отслеживания изменений цен в конфигурации реализован механизм автоматического обновления цен поставщиков при регистрации очередных поставок.


 

Управление денежными средствами

Неотъемлемое условие эффективного существования предприятия в современной конкурентной среде — создание эффективного механизма управления денежными потоками, обеспечивающего формирование оперативной и достоверной информации, регулирование взаиморасчетов, повышение платежной дисциплины и, в конечном итоге, ускорение оборачиваемости денежных средств.

Для решения перечисленных задач в конфигурацию "Управление торговлей" включен функционал управления денежными средствами предприятия, который выполняет две основные функции:

 • оперативный учет фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и кассах;
 • оперативное планирование поступлений и расходов денежных средств предприятия.

С помощью прикладного решения ведется оперативный финансовый план — платежный календарь. Платежный календарь представляет собой совокупность заявок на расходование денежных средств и планируемых денежных поступлений. Платежный календарь составляется с детализацией до календарных дней и мест хранения денежных средств — банковских счетов и касс предприятия. При формировании платежного календаря автоматически проверяется его выполнимость — достаточность запасов денежных средств в местах их хранения.

Платежный календарь может учитывать и планируемые платежи по заказам поставщиков и заказам покупателей.

С помощью функционала управления денежными средствами формируются денежные документы (платежные поручения, приходные и расходные кассовые ордера и др.). Обеспечивается взаимодействие со специализированными банковскими программами типа "Клиент банка", контролируются финансовые потоки, контролируется наличие денежных средств в местах хранения.

Предусмотрена возможность денежных расчетов в иностранных валютах

Планирование денежных средств

Если предприятие состоит из нескольких подразделений, то для обеспечения деятельности каждого из них требуются денежные расходы.

Денежные расходы, а также поступления контролируются финансовой службой или бухгалтерией предприятия. Все другие подразделения могут подавать заявки на расходование денежных средств в адрес контролирующей службы.

Конфигурация автоматизирует процесс оперативного планирования денежных средств. Для решения этой задачи используется двуступенчатая схема оформления денежных операций.

Первая ступень — это регистрация в информационной базе намерения об изменении состояния денежных средств и взаиморасчетов. Намерения регистрируются путем ввода в информационную базу заявок на расходование денежных средств и запланированных поступлений денежных средств.

Вторая ступень — это регистрация в информационной базе факта платежа, который приводит к изменению состояния денежных средств и взаиморасчетов.

Заявки на расходование денежных средств формируют спрос на деньги со стороны подразделений предприятия.

Щелкните для увеличения

При заполнении заявки предусмотрена возможность резервирования денежных средств в указанном месте хранения (на расчетном счете или в кассе). Естественно, что при регистрации платежа по заявке производится автоматическое снятие резерва.

К резервированию в заявке доступны не только имеющиеся в фактическом наличии денежные средства, но и запланированные к поступлению. Сведения о денежных средствах, запланированных к поступлению, вводятся в информационную базу пользователями по мере получения соответствующей подтверждающей информации.

Денежные средства, запланированные к поступлению, вводятся документами "Планируемое поступление денежных средств" по мере получения соответствующей подтверждающей информации.

Щелкните для увеличения

В качестве исходной информации для планирования поступления денежных средств можно рассматривать телефонный звонок клиента с подтверждением оплаты счета предприятия или, например, платежное поручение, полученное  от клиента по факсу — пока не получено банковской выписки, такое платежное поручение не может означать фактического зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия, но формировать заявки в расчете на эти деньги уже можно.

Для просмотра сводной информации о заявках на расходование и планируемых поступлениях денежных средств, для анализа возможности исполнения оперативных финансовых планов предназначен отчет "Платежный календарь".

Щелкните для увеличения


 

Кассовые операции

Прикладное решение автоматизирует взаимодействие между финансовыми службами, контролирующими движение наличных денежных средств, и кассами предприятия — местами хранения наличных денег.

Кассы строго разделены по организациям и по валюте денежных средств. То есть в одной кассе могут храниться денежные средства только одной организации и только в одной валюте. Это формальное правило позволяет организовать более строгий контроль за мультивалютными денежными средствами и исключить путаницу. А если какая-либо касса предприятия фактически оперирует с несколькими валютами, то в информационной базе она отображается несколькими кассами, каждая из которых оперирует только одной валютой.

Прикладное решение обеспечивает формирование необходимых платежных документов: приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров, денежных чеков, объявлений на взнос наличными. Денежные документы могут быть сформированы на основании имеющихся заявок на расходование денежных средств и планируемых поступлений денежных средств, при этом ранее введенная информация автоматически переносится в новый денежный документ.

Щелкните для увеличения

Пользователь может поправить автоматические внесенные данные и добавить дополнительные сведение.

Кассовый документ может быть распечатан в бумажном виде непосредственно из экранной формы документа.

Прикладное решение обеспечивает  удобное взаимодействие между финансовыми службами и кассами предприятия. Кассовый документ формируется сотрудником финансовой службы — финансовым менеджером или бухгалтером. Сотрудник распечатывает кассовый документ в бумажном виде, оформляет нужным образом и передает в кассу организации. Флажок "Оплачено" на экранной форме документа сотрудником финансовой службы не ставится, поскольку пока не произошло фактической оплаты, кассовый документ означает лишь намерение изменить состояние денежных средств. После фактической оплаты по документу кассир предприятия открывает на экране своего компьютера тот же кассовый документ и проставляет флажок "Оплачено" — только после этого в информационной базе регистрируется фактическое движение денежных средств с отражением его в тех видах учета, которые были указаны сотрудником финансовой службы.

В отдельный вид касс предприятия выделены денежные ящики контрольно-кассовых машин (ККМ) , используемых при розничной торговле. Операции передачи денежных средств между основной кассой предприятия и денежным ящиком ККМ оформляются приходными и расходными кассовыми ордерами. В конфигурации предусмотрена возможность интеграции с торговым оборудованием автоматизированных точек розничной торговли.

Прикладное решение позволяет обслуживать оплаты платежными картами. Предусмотрена возможность взаимодействия с эквайринговой системой.

Прикладное решение предоставляет возможность формирования различных отчетных форм, отражающих движение наличных денежных средств предприятия.

Щелкните для увеличения


 

Банковские операции

Прикладное решение автоматизирует следующие функции:

 • оформление и печать банковских документов (платежных поручений, платежных требований и др.);
 • регистрация прихода и расхода денежных средств на банковских счетах;
 • контроль за состоянием банковских счетов;
 • анализ движения безналичных денежных средств на банковских счетах предприятия.

Места хранения безналичных денежных средств предприятия — расчетные счета в банках — отображаются в информационной базе как элементы списка банковских счетов предприятия.

Платежные документы могут быть сформированы на основании хранящихся в базе заявок на расходование денежных средств и планируемых поступлений денежных средств. При этом ранее введенная информация будет автоматически перенесена в новый документ.

Щелкните для увеличения

Первичная запись платежных документов в информационную базу означает регистрацию намерений на изменения состояния безналичных денежных средств. Если в экранной форме документа проставить флажок "Отразить в оперативном учете", то необходимые денежные средства будут отражены в информационной базе как зарезервированы к поступлению или списанию.

Фактическое движение денежных средств регистрируется простановкой флажка "Оплачено" в экранной форме документа. Основанием для регистрации фактической оплаты является выписка с расчетного счета, полученная из банка. Прикладное решение предоставляет инструмент ускорения регистрации выписки с расчетного счета с обеспечением группового ввода платежных документов в информационную базу.

Дальнейшее ускорение работы с платежными документами обеспечивается средствами взаимодействия с банковскими программами типа "Клиент банка".

Конфигурация автоматизирует работу с валютными денежными счетами, аккредитивами, другими видами платежных документов.


 

Взаиморасчеты с контрагентами

Договорная работа с контрагентами пронизывает всю хозяйственную деятельность предприятия. В работе с контрагентами задействованы подразделения, занимающиеся управлением финансами, закупками, продажами, маркетингом и др.

Важнейшую часть работы с контрагентами составляет функция управления взаиморасчетами. Функционал управления взаиморасчетами с контрагентами охватывает полный цикл операций по взаимодействию с деловыми партнерами от момента возникновения обязательств по договорам до их выполнения. Реализуемая гибкая кредитная политика позволяет повысить привлекательность предприятия для клиентов и его конкурентоспособность на рынке.

Функционал управления взаиморасчетами может использоваться в финансовых, снабженческих и сбытовых структурах предприятия, позволяя оптимизировать финансовые и материальные потоки.

Конфигурация позволяет анализировать изменение задолженности во времени, оперируя двумя видами задолженности — фактической и прогнозируемой (отложенной). Фактическая задолженность связана с операциями расчета и моментами передачи прав собственности. Отложенная задолженность возникает при отражении в системе таких событий, как заказ на поставку или передачу на комиссию товарно-материальных ценностей, заявка на получение денежных средств, плановое поступление денежных средств.

Предусмотрены специальные документы для проведения сверки взаиморасчетов с контрагентами и корректировки взаиморасчетов.

Конфигурация поддерживает методики учета задолженностей в различных разрезах: по договорам, заказам, счетам.

Дополнительно возможна детализация взаиморасчетов по расчетным документам. Это позволяет контролировать оплату каждой конкретной накладной параллельно с учетом ведения взаиморасчетов по заказам и по договору в целом.

Кредитные линии

В рамках договоров с ведением взаиморасчетов в разрезе расчетных документов имеется возможность отслеживать взаиморасчеты в соответствии с введенными для контрагента кредитными линиями. Для открытия кредитной линии необходимо завести для контрагента новый договор, либо ввести параметры кредитной линии в существующий договор с данным контрагентом. В качестве параметров кредитной линии используются сумма допустимой задолженности и срок задолженности.

Провести документ, по которому превышен срок или сумма кредита, может только пользователь, обладающий специальным правом на отключение контроля взаиморасчетов.

 


 

Дополнительные возможности

Прикладное решение обеспечивает надежное хранение данных, высокую производительность и скорость выполнения расчетов, масштабируемость информационной системы. Платформа прикладного решения содержит эффективные инструменты для решения различных задач внедрения, сопровождения и расширения информационной системы.

Масштабируемость и производительность

Обеспечены эффективная работа и надежное хранение информации при работе десятков и сотен пользователей. Современная архитектура информационной системы обеспечивает сохранение высокой производительности при значительном росте нагрузки на систему и объемов обрабатываемых данных, а также позволяет увеличивать пропускную способность путем наращивания мощности используемого оборудования без затрат на модификацию или замену конфигурации.

Построение территориально распределенных систем

За счет использования различных механизмов обмена данными, включая механизм "Автономное решение", на основе конфигурации можно построить решения для предприятий сетевой или холдинговой структуры с территориально разнесенными подразделениями, которые позволят управлять бизнесом  эффективно и с необходимой степенью оперативности.

Применение Интернет-технологий

Обеспечена эффективная поддержка пользователей фирмой "1С" с помощью средств электронной почты, а также периодическое обновление конфигураций через Интернет. Благодаря механизму web-расширения можно создать рабочие места для мобильных или удаленных пользователей, который могли бы подключаться к информационной базе из любой точки Земного шара, где есть Интернет.

Интеграция с другими системами

Предоставляются средства интеграции прикладного решения практически с любыми внешними программами  и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных.

Права доступа

Прикладное решение содержит механизм настройки прав и ролей пользователей для обеспечения доступа к данным в соответствии с их должностным обязанностям. Механизм настройки прав и ролей, с одной стороны, позволяет уменьшить количество случайных и намеренных ошибок, связанных с "человеческим фактором", с другой стороны, создает создать каждому пользователю более комфортные условия для работы, делая лишнюю информацию невидимой. Использование механизма способствует сохранению коммерческой тайны. Права доступа могут быть определены с детализацией до отдельных полей и записей. Например, пользователю можно разрешить оперировать документами (накладными, счетами и т.д.) только определенных контрагентов, не предоставляя ему доступа к аналогичным документам других контрагентов

Автономное решение

Механизм "Автономное решение", созданный в рамках совместного проекта фирмы "1С" и корпорации Intel, предназначен для автоматизации обмена данными между узлами распределенной информационной базы прикладного решения с использованием различных каналов передачи информации, а также для предоставления пользователю упрощенного интерфейса обмена.

Для обмена данными используются файлы, содержащие сведения о всех изменениях от момента последнего обмена. Механизм поддерживает следующие варианты обмена файлами с данными изменений:

 • обмен через файловый ресурс (через диск компьютера, сетевой диск, съемный диск, флеш-карту);
 • обмен через единый FTP файловый ресурс (то есть через Интернет);
 • электронная почта.

Процедура обмена данными одинакова для всех вариантов — передаются файлы формата XML. Отличие заключаются лишь в том, каким способом передаются эти файлы.

В настройках параметров обмена можно указать, что обмен будет запускаться по расписанию: по определенным дням недели и в определенное время. Или что обмен будет запускаться, как только в разъем компьютера будет вставлена флеш-карта, съемный диск и пр.

Настройки автоматического запуска не мешают запускать процедуру обмена в произвольные моменты времени по желанию пользователя.

Предусматривается перенос не только учетных данных между узлами распределенной информационной базы, но и перенос изменений конфигурации программы из центрального узла в периферийные узлы, когда такие изменения будут п