1C:Enterprise Gamybinės įmonės valdymas

GAMYBOS PLANAVIMAS IR VALDYMAS.

 • atliekame vykdomų gamybinių procesų analizę, padedame išsiaiškinti esamus privalumus ir trūkumus. Tai padės Jums priimti reikiamus valdymo sprendimus, padidinti darbo našumą ir efektyvumą;
 • sudarome esamos/planuojamos gamybos technologinius planus, kurie padės Jums optimaliai išdėstyti ir panaudoti gamybos įrenginius.
 • visų lygmenų darbuotojų mokymas;
 • produktyvumo priežiūros sistema;
 • nuostolių identifikavimas ir šalinimas.

   KOKYBĖS VALDYMAS.

 • pasiekti, kad visi darbuotojai siektų kokybiškai pagaminti;
 • teisingai įdiegta sistema garantuoja kokybiškos produkcijos gamybą;
 • turime didelę patirtį ruošiant realiai kokybei pasiekti reikiamus dokumentus, pritaikant procesus, bei mokant darbuotojus.

Ši sistema skirta įmonėms norinčioms centralizuoti savo resursų bei informacijos valdymą vienoje vietoje, tuo pačiu išlaikant galimybę dirbti įvairiose pasaulio vietose, neapribojant vietų skaičiaus. Programos pagalba galima valdyti įvairių tipų užsakymus (pirkimų, pardavimų ir kt.), produkcijos poreikius, sąskaitų išrašymus ir atlikti kitas reikalingas operacijas. Programa ypač naudinga įmonės dirbančioms vienoje tiekimo grandinėje, bet norinčioms išlaikyti savo valdymo sistemos nepriklausomumą, nes ši sistema leidžia automatizuoti tokio bendravimo aspektus ir pagreitinti užsakymų atlikimą visoje grandinėje. Sistemoje naudojamos naujausios informacinės technologijos, palaikomos pažangiausios apskaitos, valdymo ir planavimo metodikos. Įvairioms verslo sritims yra paruošti atskiri sprendimai.

Gamybos valdymo sistema. įmonės išteklių planavimo (ERP) programinė įranga, skirta padėti veiksmingai nustatyti ir planuoti daug ir įvairių gaminių pateikiančių įmonių išteklių poreikius, kad tokia įmonė galėtų pritraukti klientus, pagaminti ir pristatyti savo gaminius ir tinkamai atsiskaityti pagal klientų užsakymus. Galimybė tinkamu laiku pasiekti reikiamą informaciją iš tinkamo šaltinio, leidžia visoje tiekimo grandinėje veikiančius vartotojus priimti teisingus ir kompetetingus sprendimus. 

 • Ryšių su klientais valdymas: ryšių su klientais valdymo sistema yra integruotas sprendimas, skirtas valdyti ir sekti visus Jūsų įmonės santykių su esamais ir potencialiais klientais santykius.
 • Pardavimo užsakymų valdymas.:pardavimo užsakymų valdymo programa racionalizuoja visą pardavimo procesą. Turint centralizuotą prieigą prie informacijos apie produktus, kainodarą ir klientus, užsakymams parengti reikia daug mažiau veiksmų.
 • Klientų aptarnavimo valdymas: klientų valdymo programa leidžia Jums matyti savo klientus 360ş kampu. Tai padeda, kai reikia atsakyti į klientų užklausas ar spręsti problemas – taip Jūs greičiau suprasite problemos esmę ir galėsite laiku rasti optimaliausią sprendimą.
 • Produktų duomenų valdymas: duomenų valdymo programa yra centrinė žinių apie procesus ir produktų istorija saugykla. Ji leidžia užtikrinti reikiamą procesų įdiegimą, keitimąsi duomenimis, griežtą kontrolę ir veiksmingą informacijos perdavimą.
 • Planavimas ir grafikų sudarymas:siūlo labai lanksčius, lengvai valdomus planavimo ir grafikų sudarymo sprendimus, kurių paskirtis – padėti pagal užsakymus ar sandėliavimui gaminantiems ar daug ir įvairių gaminių pateikiantiems gamintojams valdyti jų atitinkamo sudėtingumo verslo įmonę ir užtikrinti kiek galima trumpesnį atsako laiką.
 • Gamybos valdymas:gamybos valdymo programa naudoja pačias sudėtingiausias technologijas Jūsų geriausios praktikos modeliams sudaryti ir leisti Jūsų gamybos padalinių darbuotojus priimti sprendimus, užtikrinančius gamybos proceso optimizavimą.
 • Teikimo grandinės valdymas:tiekimo grandinės valdymo programa padeda užtikrinti optimaliausią tiekimo grandinės matomumą ir pašalinti procesus, kurie nesukuria vertės. Ši programa yra puikus įrankis Jums, kad patenkintumėte klientų poreikius užtikrinti greitesnį pristatymą mažesnėmis sąnaudomis, sinchronizuojant pačioje įmonėje vykstančius ir su ja susijusius procesus.
 • Finansų valdymas:finansų valdymo sprendimai įteikia gamintojams įrankius, reikalingus sukurti vertę valdant ir kontroliuojant finansų srautus bei laikui priimant sprendimus.
 • Elektroninis verslas: elektroninio verslas programa – tai sprendimas, kuriuo naudodamiesi Jūs galite palaikyti ryšį su visu Jūsų prekybos partnerių tinklu.
 • Verslo valdymas:verslo valdymo priemonės – tai visų pirma ataskaitų teikimo ir analizės ir bei verslo stebėsenos realiu laiku priemonės, apimančios ir pavojaus signalus, kurie yra generuojami, jeigu kokie nors matmenys ar procesai peržengia leistinas paklaidos
Šios programos veikimas remiasi universaliu darbo proceso modeliu, todėl ja naudotis gali praktiškai bet kuri įmonė, bet tuo pačiu kiekviena įmonė yra savita, joje susiklosčiusi tik jai būdingi darbo procesai, todėl esant poreikiui šią programą nesudėtingai ir greitai galima pritaikyti prie konkrečios įmonės poreikių, kad būtu galima kuo naudingiau išnaudoti turimus resursus.

Ši programa ypač naudinga įmonėms dirbančioms vienoje tiekimo grandinėje, nes procesų automatizavimo dėka, galima pagreitinti tarpusavio sąveikos procesus, tuo pačiu kiekvienai įmonei išlaikant savo nepriklausomumą nuo kitų.

Programa gali veikti tiek vidiniame įmonės tinkle, tiek ir per internetą, todėl turima vientisa sistema leis dirbti ir nutolusiems padaliniams. Programoje realizuotas labai lankstus vartotojų teisių mechanizmas, leidžiantis užtikrinti ypatingą duomenų saugumą ir suteikiantis tik reikalingą priėjimą prie duomenų, reikalingų vartotojams bei užkertantis priėjimą prie likusios įmonės

 

Kiekvienas įdiegtas sprendimas gali būti pritaikytas prie konkrečios įmonės poreikių, atsižvelgiant į jai būdingas duomenų struktūras ir darbo, bei verslo procesus, todėl naudojantis programa pasiekiamas maksimalus efektyvumas. Automatizuotų operacijų dėka galima pagreitinti užsakymų vykdymą ir optimizuoti veiklą, bei sumažinti sąnaudas.

 

Управление производственным предприятием

"1C:Управление производственным предприятием 8" является комплексным прикладным решением, охватывающим основные контуры управления и учета на производственном предприятии. Решение позволяет организовать комплексную информационную систему, соответствующую корпоративным, российским и международным стандартам и обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Прикладное решение создает единое информационное пространство для отображения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, охватывая основные бизнес-процессы. В то же время четко разграничивается доступ к хранимым сведениям, а также возможности тех или иных действий в зависимости от статуса работников.

На предприятиях холдинговой структуры общая информационная база может охватывать все организации, входящие в холдинг. Это существенно снижает трудоемкость ведения учета за счет повторного использования разными организациями общих массивов информации. При этом по всем организациям ведется сквозной управленческий и регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет, но регламентированная отчетность формируется раздельно по организациям.

Факт совершения хозяйственной операции регистрируется один раз и получает отражение в управленческом и регламентированном учете. Необходимость повторного ввода информации исключена. Средством регистрации хозяйственной операции является документ, причем для ускорения работы широко используются механизмы подстановки данных "по умолчанию", ввод новых документов на основании ранее введенных.

В прикладном решении принято следующее соотношение данных различных учетов:

 • независимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета;
 • сопоставимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета;
 • совпадение суммовых и количественных оценок активов и обязательств по данным управленческого, бухгалтерского и налогового учета, при отсутствии объективных причин их расхождения.

Данные, вводимые пользователями, оперативно контролируются прикладным решением. Так, при регистрации выплаты наличных денежных средств система проверит доступность денежных средств с учетом имеющихся заявок на их расходование. А при регистрации отгрузки продукции система проверит состояние взаиморасчетов с получателем груза.

Прикладное решение поставляется с комплектом интерфейсов, что обеспечивает каждому пользователю первоочередный доступ к нужным именно ему данным и механизмам прикладного решения.

Регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет по организациям ведется в национальной валюте, в том время как для управленческого учета по предприятию в целом может быть выбрана любая валюта. В разных организациях единой информационной базы могут использоваться разные системы налогообложения: в одних организациях — общая система налогообложения, в других — упрощенная; могут использоваться разные установки политики налогового и бухгалтерского учета. Кроме того, к отдельным видам деятельности организации может быть применена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

В дополнение к управленческому и регламентированному учетам можно вести учет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). С целью снижения трудоемкости учет по МСФО ведется неоперативно, с использованием трансляции (пересчета) данных других видов учета.

При разработке решения "1С:Управление производственным предприятием 8" учитывались как современные международные методики управления предприятием (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II и др.), так и опыт успешной автоматизации производственных предприятий, накопленный фирмой "1С" и партнерским сообществом. В проектировании и разработке конфигурации участвовали специалисты компаний "ИТРП" (управление производством) и "1С-Рарус" (учет по МСФО). По методологическим вопросам реализации управленческого, финансового учета и формирования отчетности по МСФО консультационную поддержку осуществляет всемирно известная аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers.

Решение "1С:Управление производственным предприятием 8" разработано на современной технологической платформе "1С:Предприятие 8". В комплект поставки программного продукта, помимо платформы, входит конфигурация "Управление производственным предприятием".

Обеспечена высокая надежность и производительность прикладного решения, масштабируемость, построение территориально распределенных систем, интеграция с другими информационными системами. Внутреннее устройство прикладного решения полностью открыто для изучения и настройки под специфические потребности предприятия.

Фирма "1С" дорабатывает и развивает конфигурацию "Управление производственным предприятием" с целью отражения изменений законодательства и расширения функциональности. Обеспечено оперативное обновление установленных прикладных решений. Со стороны фирмы "1С" и ее партнеров предоставляется многоуровневая система технической поддержки.

"1С:Управление производственным предприятием 8" — это флагманское прикладное решение фирмы "1С" с наиболее широким спектром функциональности. Общая концепция решения поясняется схемой.

Все механизмы автоматизации прикладного решения можно условно разделить на два больших класса:

 • механизмы для поддержания операционной деятельности предприятия;
 • механизмы для ведения неоперативного учета.

Участки, принадлежащие к операционной деятельности, можно выделить в каждом виде учета (за исключением учета по МСФО).

Кроме того, прикладное решение разделяется на отдельные подсистемы, ответственные за решение групп сходных задач: подсистема управления денежными средствами, подсистема управления персоналом, подсистема бухгалтерского учета и др. Подобное разделение представляет собой некоторую условность, которая облегчает освоение прикладного решения. В текущей работе пользователей границы между подсистемами практически не ощущаются.

Последняя редакция конфигурации "Управление производственным предприятием", которой присвоен номер 1.3, наглядно демонстрирует преимущества новой версии 8.2 платформы "1С:Предприятие". Конфигурация может использоваться в режиме обычного приложения, привычном для пользователей прежних редакций.

"1C:Управление производственным предприятием 8" может использоваться в ряде подразделений и служб производственных предприятий, включая:

 • дирекцию (генеральный директор, финансовый директор, коммерческий директор, директор по производству, главный инженер, директор по кадрам, директор по IT, директор по развитию);
 • планово-экономический отдел;
 • производственные цеха;
 • производственно-диспетчерский отдел;
 • отдел главного конструктора;
 • отдел главного технолога;
 • отдел главного механика;
 • отдел сбыта;
 • отдел материально-технического обеспечения (снабжения);
 • отдел маркетинга;
 • склады материалов и готовой продукции;
 • бухгалтерию;
 • отдел кадров;
 • отдел организации труда и занятости;
 • IT-службу;
 • административно-хозяйственный отдел;
 • отдел капитального строительства;
 • информационно-аналитический отдел;
 • отдел стратегического развития.

Ожидается, что наибольший эффект внедрение прикладного решения даcт на предприятиях с численностью персонала от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, имеющих десятки и сотни автоматизированных рабочих мест, а также в холдинговых и сетевых структурах.

"1С:Управление производственным предприятием 8" предоставляет:

 • руководству предприятия и управленцам, отвечающим за развитие бизнеса, — широкие возможности анализа, планирования и гибкого управления ресурсами компании для повышения ее конкурентоспособности;
 • руководителям подразделений, менеджерам и сотрудникам, непосредственно занимающимся производственной, сбытовой, снабженческой и иной деятельностью по обеспечению процесса производства, — инструменты, позволяющие повысить эффективность ежедневной работы по своим направлениям;
 • работникам учетных служб предприятия — средства для автоматизированного ведения учета в полном соответствии с требованиями законодательства и корпоративными стандартами предприятия.

http://v8.1c.ru/enterprise/