MARKETINGO TYRIMŲ METODIKA

 

 

 

Marketingo tyrimai yra įmonės išorės faktorių (rinkos) ir vidaus faktorių informacijos rinkimas, analizė, išvadų ir siūlymų rengimas.

Pagal informacijos gavimo būdus, marketingo tyrimai skirstoma į 2 tipus:

-pirminiai tyrimai (field reseach);

-antriniai tyrimai (desk reseach).

Antriniai tyrimai analizuoja jau turimą informaciją, todėl vadinami kabinetiniais tyrimais. Šiuo atveju analizuojama jau sukaupta informacija apie tiriamą problemą.

 

Įmonės atžvilgiu tyrimai skirstomi į išorinius (rinkos) ir vidinius įmonės tyrimus.

 

Rinkos tyrimai- sisteminių duomenų apie konkurentus, produktus, kainas, užimamą rinkos dalį , makrofaktorius, tendencijas kaupimas ir analizavimas, tikslu suformuoti marketingo strategiją.

Tyrimų tikslai ir ir paskirtis turi būti aiškiai suformuluoti.

Rinkos tyrimai atliekami tikslu ištirti rinkos vystymosi tendencijas, nes tokiu būdu galima kontroliuoti, kaip kiekvienas marketingo komplekso elementas dera prie rinkos pokyčių ir įmonės tikslų. Tokiu būdu tyrimai padeda priderinti marketingo komplekso elementus prie kintančios verslo aplinkos. Dėl to imantis marketingo tyrimų labai svarbu suprasti visą marketingo procesą.

 

Praktinė marketingo tyrimų veikla-ruošti reikiamos informacijos rinkimo metodus ir projektus, valdyti ir vyldyti duomenų rinkimo procesą, analizuoti rezultatus, sprendimus bei pateikti informaciją, reikalingą sprendimams argumentuoti..

Marketingo tyrimus galima vertinti kaip planavimo ir organizavimo proceso funkciją. Tyrimų paskirtis-padėti gerinti vadybos vadybos sprendimų turinį ir kokybę, didnti jų patikimumą, sudaryti galimybę pasirinkti įvairias marketingo strategijų ir programų alternatyvas.

Įmonės vidinių faktorių tyrimų pagalba išsiaiškinamos priežastys, dėl ko neįvyksta tai, kas buvo numatyta ir kodėl gauti nepriimtini rezultatai: ar priimti neteisingi sprendimai ar pasikeitė išorinė ar vidinė įmonės aplinka. Tiriant šiuos klausimus, reikia sužinoti ne tik įvykių  priežastis, bet ir numatyti padėties taisymo, gerinimo būdus.

Labai svarbu marketingo tyrimuose teisingai ir vienodai traktuoti rinkos sampratas.

 

Marketingo tyrimai turi dvejopą reikšmę:

1)marketingo grįžtamoji informacija, vadovams teikianti žinių apie tai, kur ir kokie yra marketingo komplekso trūkumai, ką galima ir ką reikėtų padaryti, pakeisti, norint padidinti jo efektyvumą;

2)marketingo tyrimai yra svarbus insrtumentas žvalgant naujas galimybes konkrečiose rinkose.

Tyrimai skirstomi:

1) aprašomieji

2) diagnozės simptomų tyrimai

3) numatymo tyrimai 13 psl

 

Kiekvienas marketingo planavimo etapas reikalauja marketingo tyrimų, padedančių išsiaiškinti sprendžiamų problemų prigimtį, klausimų sprendimų būdus ir alternatyvas.

Standartizuoti tyrimų formatai ir ataskaitų formos palengvina specialistams atlikti savo užduotis, nurodo kas, ką, kokioje srityje ir kada turi atlikti.

 

Marketingo tyrimų tipiniai klausimai:

 

1.Rinkos tyrimai (įmonės išorės faktoriai)

            1.1.Rinkos kiekybinai rodikliai

1.1.1.Rinkos talpumas

1.1.2.Užimama rinkos dalis

1.1.3.Kokios konkurentų užimamos rinkos dalys

1.3.Rinkos kokybiniai rodikliai

1.2.1.Tendencijos ir prognozės

1.2.1.2.Rinkos perspektyvų tyrimas

1.2.1.3.Būsimų pardavimų apimties ir pasikeitimų raidos numatymas, atsižvelgint į vartotojų     

            įpročius, ekonomines geroves, technologijų bei kitų veiksnių pasikeitimą.

            1.2.1.4.Ekonomikos pokyčių dinamikos tyrimas ir prognozavimas

            1.2.1.5.Politinių pokyčių įvertinimas ir prognozavimas

            1.2.1.6.Socialiniai pokyčiai ir raida

1.2.2.Šakų ir įmonių lyginamieji tyrimai

1.4.Rinkos segmentavimas:

1.2.1.Pirkinmo centrų nustatymas

1.2.1.Rinkos segmentų nustatymas

1.2.2.Klientų tyrimai

1.2.2.1.Klientų sprendžiančių asmenų nustatymas ir tyrimas: jų vaidmenų pirkimo procese, stimulai motyvai pirkti, norų ir reikmių pažinimas

            1.2.2.2.Kokias kaina moka klientai

            1.2.2.3.Pirkimo įpročiai

            1.2.2.4.Vartotojų įsitikinimus

1.2.3.Pardavimų pagal rinkas, pirkėjų grupes, produktų grupes įvertinimas

1.5.Konkurentų tyrimai

            3.1.Informacijos rinkimas konkurentų įmonės SWOT analizei

                        3.2.Informacijos rinkimas konkurentų produkto SWOT analizei

2.Įmonės vidaus faktorių tyrimas

            2.1.Informacijos rinkimas įmonės SWOT analizei.

2.1.Produkto naudos ir vertė nustatymas

            2.1.1.Kokią naudą siūlome klientui

2.1.2.Informacijos rinkimas įmonės produkto SWOT analizei

            2.1.2.Prekės strategijos pasirinkimo tyrimas: prekė-lyderis ar prekė–pasekėjas?

2.2.Kainodaros tyrimas

2.3.Pardavimo kanalų efektyvumo tyrimas

2.4.Reklamos efektyvumo tyrimai

            2.4.1.Marketingo akcijų efektyvumo įvertinimas

            2.4.2.Reklaminės medžiagos įvertinimas

            2.4.3.Parodų efektyvumo įvertinimas

            2.4.4.Įmonės įvaizdžio analizė

            2.4.5.Produkto įvaizdžio rinkoje arba atskiruose segmentuose nustatymas

            2.4.6.Reklamos kanalų efektyvuno įvertinimas

 

RINKOS TYRIMŲ KOMPETENCIJŲ MATRICA

 

Suderinus 2 marketingo klasifikacijas, mes gauname matricą, kurią užpildžius, paskirstomi marketingo etapai konkretiems darbuotojams.

 

Sprendimų priėmimo etapai

Marketingo  elementai

1.Rinkos tyrimai

2.Įmonės tyrimai

3.Produktai

4.Kainos

5.Pardavimų kanalai

6.Reklama

7.Servisas

1.Informacijos rinkimas ir tyrimai

Rinkos analitikai

Veiklų vadovai

Prekybininkai

Rinkos analitikai

Veiklų vadovai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkos analitikai

Veiklų vadovai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkos analitikai

Veiklų vadovai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkos analitikai

Veiklų vadovai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkos analitikai, Reklamos vadybininkai

Veiklų vadovai

 

Rinkos analitikai

Veiklų vadovai

Serviso darbuotojai

2.Išvadų sudarymas

Rinkotyros vadybininkas

Veiklų vadovai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkotyros vadybininkas

Veiklų vadovai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkotyros vadybininkas

Veiklų vadovai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkotyros vadybininkas

Veiklų vadovai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkotyros vadybininkas

Veiklų vadovai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkotyros vadybininkas

Veiklų vadovai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkotyros vadybininkas

Veiklų vadovai

Rinkodaros vadybininkai

3.Marketingo plano kūrimas

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Reklamos vadybininkai

Reklamos vadybininkai

4.Marketingo plano vykdymas

_

_

Prekybininkai

Prekybininkai

Prekybininkai

Reklamos vadyboninkai

Serviso darbuotojai

5.Marketingo plano kontrolė

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

6. Marketingo plano gerinimas

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

Rinkodaros vadybininkai

 

 

Rinkos tyrimus atlieka marketingo skyriaus darbuotojai pagal paruoštą tyrimų planą. Informacijai rinkti, marketingo skyriaus darbuotojai paruošia metodikas ir šablonus.

Rinkos informaciją renka pagal pateiktus šablonus produktų vadybininkai, prekybininkai ir inžinieriai, kurie atlikdami savo funkcijas, gauna informaciją apie rinką.

Marketingo skyriaus darbuotojai gautą informaciją apdoroja, jos pagalba parengia funkcines strategijas, paruošia reikalingą medžiagą marketingo sprendimams priimti.

 

Įmonės išorinės aplinkos veiksnių poveikis įmonės veiklai nustatomas, atliekant šiuos tyrimus:

A. Esamos rinkos tyrimas (rinkos talpumo, užimamos rinkos dalies nustatymas, kaip pasidalinta rinka tarp konkurentų). Tam reikalinga surinkti šią informaciją: duomenis apie kasmetinius įmonės pardavimus, bendrus kasmetinius pardavimus visoje rinkoje ir atskiruose rinkos segmentuose.

B. Potencialios rinkos įvertinimas (rinkos poreikių kitimo nustatymas, nauju technologijų analizė, ekonominės gerovės);

C. Konkurentų veiklos analizė (kaip konkuruoja pardavėjai, kas yra tiesioginiai varžovai, jų stipriosios ir silpnosios pusės, ketinimai, jų reklamos strategija);

D. Vartotojų analizė ( vartotojų poreikių pažinimas).

 

Išorinės informacijos šaltiniai yra: vartotojų bei pateikimo kanalo dalyvių apklausa, moksliniai straipsniai, reklaminė medžiaga, tyrimų institutai ir konsultantai, statistikos departamentai, konkurentų veiklos analizavimas.

 

Įmonės vidinės aplinkos veiksnių poveikis įmonės veiklai nustatomas, surinkus šią informaciją:

A. Informacija apie vartotojus (renkami duomenys, kurie klientai įmonei yra svarbiausi, kiek klientų įmonė turi iš viso, kokios klientų savybės yra svarbiausios, ar išnaudojama kiekvieno verslo kontakto galimybė).

B. Informacija apie rinkos segmentus  (prekės priėmimas pasirinktame segmente, geografinis pirkėjų išsidėstymas, pelningiausi rinkos segmentai);

C. Informacija apie produktus (informacija apie produktų asortimentų koncepciją, naudą siūlomą pirkėjui; prekės strategijos parinkimo tyrimas: prekė-lyderis ar prekė-pasekėjas; nustatyti prekes ir paslaugas, kuriems reikia daugiau skatinamųjų marketingo priemonių; nustatyti geriausiai parduodamas prekes).

D. Finansinė informacija ir marketingo veiksmų įtaka pardavimams.

            5.4.5. Įmonės vidaus duomenų analizė padeda nustatyti įmonės privalumus ir trūkumus, jos galimybes nustatytuose rinkos segmentuose. Analizė remiasi vidiniais įmonės informacijos šaltiniais: pardavimų ir techninės priežiūros padalinių ataskaitomis, duomenimis apie vartotojus, jų reakciją į įmonės produktus, paslaugas, kainas, įmonės finansiniais duomenimis.

 

DUOMENŲ ANALIZĖ

 

Išorinių ir vidinių duomenų analizė atliekama tikslu:

-gauti medžiagą, reikalingą marketinginių sprendimų priėmimui;

-paruošti medžiagą strateginių planų ruošimui;

-atlikti marketingo plano kontrolei.

Analizė atliekama surinkus pakankamą kiekį informacijos apie tiriamą objektą. Žemiau pateikiami analizės metodai, kurie suteikia informaciją, reikalingą strateginių ir marketinginių planų ruošimui ir marketingo darbo organizavimui.

 

A. Užimama rinkos dalis pagal produktų grupes ir rinkos augimo analizė:

Užimama rinkos dalis produktų grupės segmente=(įmonės kasmetiniai pardavimai) : (bendri kasmetiniai pardavimai rinkoje  produktų grupėje) x 100

Rinkos augimo rodiklis=[(bedri antrų metų pardavimai produktų grupėje)-(bendri pirmų metų pardavimai produktų grupėje)]:(bendri pirmų metų pardavimai produktų grupėje) x 10

 

B. Įmonės užimamos rinkos dalies analizė. Įmonės realioji rinkos dalis-tai jos pardavimo mastas rinkos dalyje, išreikštas procentais, palyginti su pagrindiniais konkurentais. Pavyzdžiui, jei įmonė užima 30 % rinkos, o du jos konkurentai atitinkamai 10 % ir 20 %, tai įmonės realioji rinkos dalis atliekama lygi 50 % (30/60).

 

C. Rinkos dalies pokyčių analizė:

 

Bendra     =    1.Vartotojų            X     2.Vartotojų    X   3.Vartotojų        X   4.Kainos

rinkos              įsiterpimas                     lojalumas       pasirinkimas          pasirinkimas

            dalis

 

D. Vartotojų analizė. Tai apskaičiuojama metodais:

Vartotojų pasitenkinimas=klientų vartojimo patirtis lyginant su konkurentais ir lūkesčiais.

Prarastų vartotojų rodiklis=(vartotojų, prarastų iki gruodžio 31 d. skaičius)-(vartotojų skaičius sausio 1 d) x 100.

Vartotojų įsiterpimas-tai įmonės produkciją perkančių vartotojų skaičius, procentais.

Vartotojų lojalumas-tai tik įmonės prekes perkančių vartotojų skaičius, palyginti su analogiškų produktų vartotojų skaičiumi, procentais.

Vartotojų pasirinkimas-tai vidutiniškai nupirktos įmonės prekės kiekis, palyginti su analogiškos

rodukcijos kiekiu, nupirktu iš kitos įmonės, procentais.

 

E. Produktų įvertinimo analizė:

Produkto įvertinimas=(produkto atpažinimas) x (vartotojų lojalumas) x (vartotojų požiūris į produktą)

Naujo produkto nesėkmės rodiklis=(nesėkmingi produktų pristatymai) : (visi produkto pristatymai) x 100

 

F. Finansinė analizė. Ji naudojama veiksniams, turintiems įtakos įmonės įmonės pajamų ir pelno lygiui identifikuoti..

1. Pardavimų augimo rodiklis=[(antrų metų pardavimai produktų grupėje)-(pirmų metų pardavimai)] : (pirmų metų pardavimai produktų grupėje) x 100

Finansinės situacijos analizė-tai lyginamoji analizė bei įmonės verslo komponentų finansinių galimybių bei trūkumų įvertinimas.  Pardavimų augimo rodiklis =[(antrų metų pardavimai produktų grupėje)-(pirmų metų pardavimai)] : (pirmų metų pardavimai produktų grupėje) x 100.

Alternatyvų finansinis įvertinimas-tai naujų produktų įvedimo į rinką, pardavimo masto padidėjimo arba sumažėjimo bei kitų marketingo veiklos alternatyvų įvertinimas.

Lūžio taško analizė-naudojamasi pardavimo mastui ir kaštams apskaičiuoti bei jų kitimo dinamikai nustatyti.

 

 

PAVYZDYS:

 

 

 

IŠVADOS: Turint informaciją apie pardavimo mastą ir kaštus, galima nustatyti, kiek prekių reikia parduoti, norint gauti pelną. Grafike matome, kad lūžio taškas yra 65 vnt. Tik pardavus daugiau kaip 65 vnt. prekių  įmonė gaus pelno. Pardavusi 65 vnt. įmonė padengs gamybos kaštus. Pajamų kreivės statumas X ašies atžvilgiu priklauso nuo prekės pardavimo kainos, t.y. jei prekės kaina bus aukšresnė, tą patį pelną įmonė galės gauti, parduodama mažiau prekių ir atvirkščiai. Naudojantis lūžio taško analize galima išnagrinėti įvairias pardavimo masto, pardavimo kaštu ir prekių pardavimo kainų kombinacijas, nustatyti pardavimo apimtis, kurios leistų gauti pageidaujamą pelną ir parinkti tinkamiausią variantą. Keičiant prekių kainas, galima atlikti lūžio taško ir rinkos paklausos analizę.

 

Vartotojų nuomonės analizė.  Vartotojų nuomonė tiriama, analizuojant jų skundus ir pageidavimus. Skundai registruojami “Klientų nusiskundimų registracijos žurnaliuose” pagal procedūrą 09PR10KF. Marketingo skyriaus darbuotojai analizuoja klientų skundus ir pateikia pasiūlymus klientų aptarnavimo procesui gerinti.

Taip pat periodiškai apklausiama grupė vartotojų, sutikusių išsakyti savo nuomonę apie įmonės komercinę veiklą. Tai atlieka marketingo, pardavimų ir techninės priežiūros skyrių darbuotojai anketų ir “Priėmimo remontui aktų” pagalba.

Duomenų analizę atlieka marketingo vadybininkai, dalyvaujant ekonomistui.

 

Vartotojų nuomenės tyrimas. Tai svarbiausias metinių planų vykdymo kontrolės metodas.