DOKUMENTŲ VALDYMO PROCEDŪRA

1.      PASKIRTIS

Procedūra skirta aprašyti dokumentų valdymo procesui įmonėje ir apima visą dokumentų gyvavimo ciklą nuo jų parengimo iki sunaikinimo. Procedūroje aprašytas žinių valdymas - sisteminis informacijos rinkimo, pavertimo žiniomis procesas.

1.      TAIKYMO SRITIS

Ši procedūra taikoma visuose struktūriniuose padaliniuose. Už šios procedūros reikalavimų vykdymą atsako žinių vadybininkas.

2. NUORODOS

LST EN ISO 9000:2000 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai, terminai ir apibrėžimai.

LST EN ISO 9001:2000 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai.

LST EN ISO 9004:2000 Kokybės vadybos sistemos. Veiklos gerinimas. Rekomendacijos

3. KEITIMAI

Keitimai šioje procedūroje atliekami pagal procedūrą Nr.________.

 

4. PASKIRSTYMAS

Procedūros tikraraštis (1egz.) laikomas pas ________________ .

Procedūrų kopijos patalpintos į bendrą dokumentų bazę informacinėje sistemoje.

 

5.      PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS

 

Procesas – tarpusavyje susijusių funkcijų visuma, kuri gavinius paverčia produkcija.

Procedūra – nustatyta veiklos ar proceso vykdymo tvarka.

Procesų schemos – grafinis proceso scenarijaus atvaizdavimas. Procesų schemos sudaromos tam, kad būtų galima vizualizuoti įmonės procesus. Tai sudaro galimybę įmonės darbuotojams vienodai pamatyti visas proceso dalis ir nustatyti, kiek šios proceso dalys suderintos viena su kita, leidžia pamatyti silpnas proceso dalis. Procesų schemos leidžia įmonės vadovams planuoti, kokias proceso dalis reikės gerinti.

Žinių valdymas - sisteminis informacijos rinkimo, kaupimo, pavertimo naudingomis žiniomis ir naudojimo procesas, kuris padeda darbuotojams efektyviau atlikti savo funkcijas, pasitelkiant geriausią patirtį.

Duomenys – užfiksuoti elementarūs informaciniai objektai, nesusisteminti į bendrą kontekstą (pvz. klientų, vežėjų, užsakymų apskaitos duomenys).

Informacija – susisteminti ir agreguoti duomenys.

Žinios – įsisavinta ir suvokta darbuotojų informacija. (pvz. idėjos, taisyklės, teorijos, nuomonės, sąvokos).

Patyrimas – panaudotos žinios kasdienėje veikloje, kai sutaupomas laikas, pasiekiama geriausių rezultatų, sumažinami veiklos kaštai.

Žinių valdymo sistema - informacinė sistema, kuri suteikia gebėjimų organizuoti, saugoti, dalytis susistemintomis žiniomis.

Savitarnos žinių bazė (sprendimų duomenų bazė) - visų žinomų klasifikuoti sudėtingų užduočių, problemų ir klaidų sprendimo būdai, patalpinti informacinės sistemoje, padedantys darbuotojams sarankiškai gauti atsakymus į iškilusius klausimus.

Dokumentas – materialus objektas (popierius, nuotrauka, kompaktinis diskas, ir pan.) kuriame užfiksuota tam tikra informacija, kuri yra skirta saugoti ir naudoti.

Elektroninis dokumentas - paruoštas, saugomas ir perduodamas informacinių technologijų priemonėmis, su įstaigos veikla susijęs jos parengtas ar gautas ir į įstaigos dokumentų valdymo sistemas įtrauktas dokumentas.

Dokumentų valdymas – tai sudėtinis procesas apimantis visą dokumento gyvavimo ciklą: nuo sukūrimo, derinimo, naujų versijų kūrimo, iki saugojimo ir archyvavimo.

Pilną dokumento gyvavimo ciklą sudaro:

1. Dokumento sukūrimas.

2. Dokumento derinimas.

3. Dokumento tvirtinimas.

4. Dokumento registravimas (užtikrinamas atsekamumas).

5. Dokumento originalo (arba kopijos) saugojimas.

6. Dokumento naudojimas sistemoje (užtikrinama greita paieška).

7. Dokumento versijos atnaujinimas.

8. Dokumento archyvavimas.

9. Dokumento naikinimas.

Dokumentų valdymo sistema – informacinė sistema, žinių valdymo sistemos posistemė, kuri automatizuoja dokumentų valdymo procesą įmonėje, užtikrindama efektyvų dokumentų gyvavimo ciklą.

Savitarnos žinių bazė (sprendimų duomenų bazė) - visų žinomų klasifikuoti sudėtingų užduočių, problemų ir klaidų sprendimo būdai, patalpinti informacinės sistemoje ,padedantys darbuotojams savarankiškai gauti atsakymus į iškilusius klausimus.

Sprendimai - informacija apie iškilusių klausimų sprendimo būdą, kai informacijos kiekis yra didelis, gali būti papildomai prijungta papildoma dokumentacija. Sprendimų duomenų bazė leidžia kurti, saugoti, klasifikuoti įvairius sprendimus, o taip pat ir vykdyti jų paiešką. Sprendimai gali būti susieti su paslaugos paraiškomis, o tai leidžia lengviau spręsti panašius klausimus, panaudojant jau sukurtus sprendimus.

Sprendimų katalogai – tai sprendimų klasifikacija pagal temas ir vartotojų grupes. Vienas sprendimas gali priklausyti keliems katalogams.

Organizaciniai dokumentai – įstatai, nuostatai, taisyklės, instrukcijos.

Tvarkomieji dokumentai – įsakymai, potvarkiai, nutarimai, nurodymai.

Informaciniai dokumentai – protokolai, aktai, pažymėjimai, pažymos ir kt.

Normatyviniai dokumentai – dokumentai nustatantys paslaugų atlikimo taisykles, taip pat kitokie valstybės reglamentuoti norminiai aktai (įstatymai, vyriausybės nutarimai, kitų valstybinių institucijų patvirtinti reglamentai, taisykles, kt.).

Raštas – dokumentas, skirtas kitoms institucijoms bei atskirų bendrovių arba tos pačios bendrovės struktūrinių vienetų tarpusavio susirašinėjimams, sprendžiant įvairius tarpusavio darbo klausimus.

Žymuo - sutartinių ženklų rinkinys, sudarytas iš skaitmenų arba skaitmenų ir raidžių, vienareikšmiškai ženklinantis dokumentus

Rolė (kompetencija) – kurią priskyrus darbuotojui, sistemos administratorius suteikia vartotojui teisę naudoti funkcijų rinkinį sistemoje.

Struktūrinis vienetas – atskiras, savarankiškas struktūrinis Bendrovės vienetas (įmonė, skyrius, grupė ir t.t.), turintis savo nuostatus.

Archyvas – tai įmonės padalinys, kuris priima ir saugo dokumentus, nenaudojamus kasdienėje veikloje, bet kurių informacija gali būti panaudota ateityje (kaip įrodymai, atsekamumui užtikrinti ir kt.)

Elektroninis archyvas – duomenų bazė, kurios paskirtis - susistemintų elektroninių dokumentų archyvinis saugojimas.

Santrumpos (raidiniai pavadinimų trumpiniai) — tai pavadinimų trumpiniai, sudaryti iš savarankiškų žodžių pirmųjų raidžių. Nesavarankiški žodžiai (jungtukas ir, prielinksniai) praleidžiami. Tiek lietuviški, tiek iš kitų kalbų išversti ar paimti raidiniai sutrumpinimai rašomi be taškų.

Dokumentų ir žinių valdymo procedūroje aprašomas popierinių ir elektroninių dokumentų valdymas įmonėje.

 

6.      Popierinių dokumentų paskirstymo schema

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.      Elektroninių dokumentų paskirstymo schema

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.      DOKUMENTŲ VALDYMO PROCESO BENDRA SCHEMA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.1.       Naujo dokumento sukūrimas

8.1.1.                  Dokumentai rengiami pagal struktūrinio vieneto vadovo nurodymus. Dokumento leidėjas - struktūrinio vieneto darbuotojas, kuris rengia, derina dokumentą su arba  ruošia dokumento keitimus.

8.1.2.                  Dokumentų ruošinius ir formas sukuria žinių vadybininkas, dalyvaujant suinteresuotiems darbuotojams.

8.2.       Dokumento derinimas

8.2.1.                  Leidėjas dokumentą derina su darbuotojais, dalyvaujančiais dokumento kūrime. Derinimo ir tikrinimo laikas priklauso nuo dokumento apimties ir numatomo įdiegimo termino. Struktūrinių vienetų, su kuriais derinamas naujas dokumentas, atstovai pateikia leidėjui savo pastabas ar pasiūlymus. Leidėjas įvertina suinteresuotų dokumentu struktūrinių vienetų vadovų ar specialistų pastabas bei pasiūlymus ir, jei priimtas galutinis sprendimas, koreguoja dokumentą.

8.2.2.                  Iškilus esminiams prieštaravimams tarp dokumento leidėjo ir suinteresuotų struktūrinių vienetų atstovų, ar tarp pačių suinteresuotų struktūrinių vienetų atstovų sprendimą priima vienas iš direktorių pagal pavaldumą, ar direktorius. Galutinį sprendimą esminių nesutarimų atveju priima direktorius.

8.3.       Dokumento tvirtinimas

8.3.1.                  Parengtą dokumentą pasirašo leidėjas, tvirtina direktoriai pagal dokumento naudojimo pavaldumą arba direktorius. Dokumento leidėjas surenka suderinimo parašus iš visų struktūrinių vienetų vadovų, dalyvaujančių dokumento kūrime.

8.3.2.                  Dokumentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo datos, jei nenurodoma kitaip dokumento antraštiniame arba pirmajame lape.

8.4.       Dokumentų registravimas

8.4.1.                  Dokumentai registruojami „Bendrame dokumentų registravimo žurnale“. Dokumentus registruoja asmuo, atsakingas už raštvedybą.

8.4.2.                  „Bendrame dokumentų registravimo žurnale“ registruojami bendro naudojimo dokumentai, kuriuos reguliariai naudoja įmonės darbuotojai.

8.4.3.                  “Bendrame dokumentų registravimo žurnale“ neregistruojami tik specifiniai skyrių dokumentai, kurių sąrašas turi būti paruoštas atskira tvarka. Skyrių registravimo žurnaluose registruojami specifiniai dokumentai: pvz. kasos dokumentai, kiti griežtos atskaitomybės dokumentai, personalo įsakymai ir kt. Tokie dokumentai reikalauja specialios apskaitos arba retai naudojami nedidelio darbuotojų skaičiaus.

Pvz. personalo skyriaus dokumentai:

·Darbo sutarčių registravimo;

·Įvadinių saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instruktavimų registracijos;

·Darbuotojų priėmimų-atleidimų registracijos;

·Pranešimų formų į Sodrą registravimo;

·Pareiginių instrukcijų registravimo lapas;

·Komandiruočių įsakymų registravimo žurnalas. 

8.5.       Dokumentų saugojimas.

8.5.1.                  Užregistruoti dokumentai saugomi bylose. Žurnalų ir bylų atsekamumui užtikrinti, sudaroma bylų ir žurnalų nomenklatūra. „Žurnalų numeravimo tvarka“, „Žurnalų numeravimo tvarka“, „Bylų numeravimo tvarka“.

8.5.2.                  Bylų ir žurnalų nomenklatūrą sudaro asmuo atsakingas už raštvedybą. Nomenklatūros formą patvirtinama direktorius.

8.5.3.                  Popierinių dokumentų apsaugą iki atidavimo į archyvą arba sunaikinimo užtikrina asmenys, gavę dokumentų originalus ir pasirašę „Gautų dokumentų žurnale“.

8.5.4.                  Elektroninių dokumentų apsauga atliekama darant elektroninės dokumentų bibliotekos atsargines kopijas instrukcijoje numatyta tvarka. Duomenų išsaugojimui įmonėje yra pajungtas dubliuojantis duomenų išsaugojimo serveris.

8.6.       Dokumentų publikavimas elektroninėje dokumentų bibliotekoje.

Žinių vadybininkas sukuria elektroninės bibliotekos struktūrą: dokumentų katalogų ir subkatalogų struktūrą.

Subkatalogai sukuriami pagal dokumentų tipą.

8.6.1.                  Dokumentus el. dokumentų bibliotekoje talpina žinių vadybininkas. Skanuoti reikia tik tuos dokumentus, kurių elektroninės formos įmonėje nėra, arba reikia publikuoti dokumentą, kurių galiojimui įrodyti reikalingas anspaudas ir parašas.

8.6.2.                  Talpinant dokumentus į elektroninę dokumentų bazę, dokumento pavadinimas rašomas tokia tvarka, kad pirmieji 2 – 3 žodžiai atspindėtų dokumento turinį. Dokumento tipas matomas iš dokumento numerio (pvz. IN – instrukcija), todėl dokumento tipas pavadinime turi būti rašomas pabaigoje.

8.6.3.                  Žodžių, reiškiančių įmonės veiklos sritį ar pobūdį, santrumpos sistemoje registruojant įmonę, rašomos po įmonės pavadinimo. Įmonės pavadinimas sistemos kortelėse rašomas be kabučių. Tai palengvina įmonių paiešką ir padeda išvengti klaidų.

8.6.4.                  Žinių vadybininkas informuoja darbuotojus apie naujų dokumentų patalpinimą. Darbuotojams suteikia teises naudotis dokumentais pagal rolių grupes .

8.7.       Dokumentų naudojimas.

8.7.1.                  Dokumentai naudojami bendra nustatyta tvarka. Jeigu dokumento panaudojimo faktą reikia registruoti CRM sistemoje, tai atlikus veiksmus su dokumentu (pvz. išsiuntus klientui), veiksmai registruojami CRM sistemoje, duodant nuorodą į dokumentą, kuris buvo panaudotas.

8.8.       Dokumento versijos keitimas.

8.8.1.                  Pasiūlymus dokumento keitimams gali pateikti visi įmonės darbuotojai. Pasiūlymai keitimams pateikiami žinių vadybininkui, užpildžius „Pasiūlymo keitimams formą” arba laisva forma.

8.8.2.                  Keitimus dokumente parengia dokumento leidėjas. Dokumento leidėjas derina pakeitimus su struktūrinių vienetų vadovais, kurių veiklą įtakoja pakeitimai. Suderinus pakeitimus, parengiama nauja dokumento versija. Ant dokumento titulinio lapo užrašoma versijos numeris. Nauja dokumento versija registruojama dokumentų registracijos žurnale.

8.8.3.                  Jeigu atliekamas Kokybės sistemos dokumentų keitimas, pildomas „Pakeitimų lydraštį“ (priedas 2). Vadovybės atstovas kokybei patikrina ar pakeitimai atitinka ISO 9000 serijos standartų reikalavimams. Dokumento keitimo lydraštį pasirašo leidėjas, suderina su struktūrinių vienetų, kuriuos liečia keitimas, vadovais arba specialistais.

8.8.4.                  Jeigu pakeitimas inicijuoja procedūros koregavimą, keitimai atsispindi procedūrų antrame puslapyje „Keitimų atlikimo registracijos lape”).

8.8.5.                  Iškilus esminiams prieštaravimams dėl dokumentų keitimų tarp žinių vadybininko ir struktūrinių vienetų vadovų, sprendimą priima direktorius. Esant būtinybei, pakeitimai svarstomi darbo grupės susirinkimo metu.

8.8.6.                  Procesų analitikas matuoja, kaip pakeitimai padidino efektyvumą arba išsprendė problemas. Darbuotojai, inicijavę pakeitimą, įvertina pakeitimo efektyvumą „Pasiūlymo pakeitimui“ formoje. Procesų analitikas pakeitimų rezultatyvumo matavimo ataskaitą pateikia direktoriui.

8.8.7.                  Žinių vadybininkas atsako už tai, kad dokumentų bibliotekoje būtų patalpintos tik galiojančios dokumentų versijos.

8.9.       Dokumentų archyvavimas.

8.9.1.                  Bylas už vienerius raštvedybos (kalendorinius) metus į įmonės archyvą priduoda asmenys, atsakingi už bylų saugojimą. Bylų nomenklatūroje įrašoma pastaba apie bylos perdavimą į archyvą.

8.9.2.                  Kad visi saugotini įmonės dokumentai būtų išsaugoti reikiamą laiką, bei būtų užtikrinta jų paieška, direktoriaus paskirtas darbuotojas atsako už užbaigtų bylų apskaitą. Bylos saugomos laikantis tvarkos, kad visi veiklos dokumentai būtų išsaugoti ir prieinami įstatymuose bei kituose teisės norminiuose aktuose nustatytą laiką.

8.10.   Dokumentų naikinimas.

8.10.1.              Dokumentai, kurių nereikia archyvuoti ir kurių naikinimas nėra reglamentuotas instrukcija, yra sunaikinami. Jeigu naikinamas dokumentas registruotas žurnale, daroma atžyma apie jo sunaikinimą.

8.10.2.              Įmonės dokumentų, kurių saugojimo terminas archyve yra pasibaigęs, naikinimui direktorius paskiria komisiją.

8.10.3.              Komisija sudaro naikintinų dokumentų sąrašą ir pateikia jį direktoriui tvirtinti.

8.10.4.              Darbuotojas, atsakingas už archyvavimą, gavęs naikintinų dokumentų sąrašą, informuoja komisijos narius, kurie pagal instrukcija privalo dalyvauti dokumentų naikinime, apie dokumentų naikinimo datą.

8.10.5.              Sunaikinus dokumentus, surašomas dokumentų naikinimo aktas, kurį direktorius.

8.10.6.              Patvirtintas dokumentų naikinimo aktas registruojamas archyvo apskaitos žurnale ir saugomas archyvo patalpose.

9.      SIUNČIAMŲ IR GAUTŲ DOKUMENTŲ VALDYMAS

9.1.       Siunčiamų dokumentų registravimas.

9.1.1.                  Registruojami siunčiami dokumentai - tai dokumentai, kuriuos bendrovė siunčia į kitas įstaigas, įmones ar organizacijas (siunčiami į išorę), su siuntėjo parašu, registro numeriu, bei dokumentai siunčiami tarp bendrovių vienetų, bendrovės struktūrinių vienetų. Registravimas reikalingas išsiuntimo fakto įrodymui.

9.1.2.                  Registruojami tie siunčiami dokumentai, kurių išsiuntimo faktas turi būti įrodytas įrašu „Siunčiamų dokumentų registravimo žurnale“. Darbuotojai siunčiamus dokumentus registruoja jų išsiuntimo dieną.

9.1.3.           Išsiųstų dokumentų originalai arba kopijos saugomi pas siuntėjus „Išsiųstų dokumentų byloje“. Gale metų bylos perduodamos į archyvą.

9.1.4.           Jeigu paštu išsiunčiamas originalas, tai „Išsiųstų dokumentų byloje“ saugomos dokumentų kopijos.

9.1.5.           Darbuotojas, parengęs dokumentą siuntimui, turi patikrinti visus rekvizitus, prireikus, suderinti su struktūrinių vienetų vadovais. Bendrovės firminius blankus saugo asmuo, atsakingas už raštvedybą.

9.2.       Dokumentų gavimas.

9.2.1.           Dokumentai gaunami iš kitų įstaigų, įmonių, organizacijų arba iš kitų įmonės struktūrinių padalinių. Užtikrinant svarbių registruotinų dokumentų atsekamumą, perduodant dokumentus iš padalinio į padalinį, „Gautų dokumentų registravimo žurnale“ fiksuojamas dokumento perdavimo faktas.

9.3.       Gautų dokumentų registravimas.

9.3.1.           Gautų dokumentų registravimą atlieka darbuotojas, atsakingas už raštvedybą. Gauti dokumentai registruojami „Gautų dokumentų registracijos žurnale“ jų gavimo dieną. Gautų dokumentų registravimą patvirtina atžyma  dokumente.

9.3.2.           Gautų dokumentų originalus darbuotojas, atsakingas už raštvedybą saugo „Gautų dokumentų byloje”. Adresatui atiduodama dokumento kopija. Jeigu adresatui reikalingas gauto dokumento originalas, gautų dokumentų registracijos žurnale pažymima, kad dokumento originalas saugomas pas adresatą. Adresatas pasirašo žurnale, patvirtindamas dokumento originalo gavimo faktą. Jei konkretus adresatas nenurodytas – dokumentas atiduodamas kompetentingam asmeniui, atsižvelgiant į dokumento turinį.

9.3.3.           Gavėjas privalo išsaugoti gauto dokumento originalą ir perduoti jį į archyvą, vadovaudamasis bendrovėje galiojančia tvarka. Atžymoje nurodoma dokumento gavimo data ir jo registracijos  numeris. Dokumento gavimą patvirtina gavėjo atžyma (parašas) gautų dokumentų registravimo žurnalo skiltyje “Atžyma apie gavimą“.

9.3.4.           Gauti dokumentai gali būti paskirstomi ir perpaskirstomi. Perpaskirstymas - gauto dokumento nukreipimas vykdytojui su užduoties įvykdymo terminu arba kaip informacija kitam gavėjui, apie tai padarius atžymą “Gautų dokumentų registravimo žurnalo” skiltyje .

9.3.5.           Gautų dokumentų perpaskirstymą fiksuoja asmuo, atsakingas už raštvedybą gautų dokumentų registravimo žurnalo skiltyje “Pastabos”. Apie tai atsakingą už raštvedybą asmenį informuoja dokumentą nukreipiantis asmuo.

9.3.6.           Neregistruotinų gautų dokumentų sąrašas pateikiamas priede.

10.  ORGANIZACINIŲ IR TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ VALDYMAS

10.1.   Bendrovės organizacinių ir tvarkomųjų dokumentų valdymas.

10.1.1.              Organizaciniai dokumentai yra įstatai, nuostatai, reglamentai, taisyklės, instrukcijos.

§          Įstatai – tai dokumentas, kuriuo bendrovė vadovaujasi savo veikloje ir kuris atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Įstatus tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas. Įstatų originalą saugo direktorius. Bendrovės įstatų  kopijos saugomos pas juristą.

§          Nuostatuose išdėstomos bendrovės struktūrinių vienetų uždaviniai, funkcijos, teisės, veiklos organizavimo principai, ir kt. Struktūrinio vieneto nuostatus parengia struktūrinio vieneto vadovas ar jo įgaliotas darbuotojas.  Struktūrinio vieneto nuostatus tvirtina bendrovės vadovas. Struktūrinio vieneto nuostatų originalus saugo bendrovės direktorius. Visų bendrovės struktūrinių vienetų nuostatų kopijos saugomos pas bendrovės teisininką.

§          Taisyklės, instrukcijos nustato darbo tvarką, veiklos principus bei normas. Taisykles, instrukcijas parengia struktūrinio vieneto vadovas ar jo paskirtas darbuotojas. Taisykles bei instrukcijas, suderintus su padalinių ar skyrių vadovais, tvirtina bendrovės vadovas. Taisyklių, instrukcijų originalus saugo atitinkamo struktūrinio vieneto vadovas.  Jų kopijos saugomos pagal poreikį pas suinteresuotus ir (ar) atsakingus už vykdymą asmenis bei pas bendrovės teisininką. Instrukcijoje nurodomas sąrašas padalinių arba darbuotojų, kurie turi vadovautis instrukcijoje nurodytomis taisyklėmis.

10.1.2.              Tvarkomieji dokumentai yra įsakymai, potvarkiai, nutarimai, nurodymai. Įsakymus  leidžia tik direktorius. Įsakymai yra leidžiami bendrovės veiklos, personalo, atostogų, komandiruočių ir kt. klausimais.

10.1.3.              Prieš išleidžiant įsakymą yra vykdomas jo turinio derinimas su atitinkamais vadovais, priklausomai nuo įsakymo paskirties (įforminama suderinimo grifu SUDERINTA). Įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, jeigu nenurodytas konkretus įsigaliojimo terminas. Atsakingi vykdytojai su įsakymu supažindinami pasirašytinai. Įsakyme turi būti pažymėti bendrovės struktūriniai vienetai ir (ar) atsakingi asmenys, kurie privalo turėti šio įsakymo kopijas.

10.1.4.              Įsakymai registruojami pagal įsakymo pobūdį, gali būti suteikiamos papildomos žymės Bendro pobūdžio įsakymus registruoja asmuo atsakingas už raštvedybą (administratorė). Personalo įsakymai registruojami ir saugomi personalo skyriuje (įsakymai dėl darbuotojų priėmimo, atostogų, atleidimo ir t.t).

 

11.  INFORMACINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMAS

11.1.   Informaciniai dokumentai yra: protokolai, aktai, pažymos, tarnybiniai pranešimai valdymas

11.1.1.              Protokolas  – dokumentas, kuriame fiksuojami bendrovės posėdžių, susirinkimų, pasitarimų, konferencijų ir kt. kolegialaus klausimų svarstymo eiga ir priimti nutarimai ar sprendimai.

11.1.2.              Protokole turi būti nurodyta: kolegialaus organo pavadinimas, protokolo numeris, data ir vieta, dalyvavę asmenys, svarstyti klausimai, pranešėjai, priimti nutarimai, dalyvių parašai. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius, kurie išrenkami posėdžio pradžioje. Protokolus rašo kolegialaus organo sekretorius arba specialiai tam išrinktas (paskirtas) asmuo.

11.1.3.              Protokolas registruojamas posėdžio sekretoriaus atskirame jų registracijos žurnale, kuris saugomas pas asmenį, atsakingą už raštvedybą. Užregistruoti protokolai saugomi atskiroje byloje, jų kopijos pateikiamos visiems posėdžio dalyviams.

11.1.4.              Tarnybiniai pranešimai – tai bet kurio bendrovės struktūrinio vieneto darbuotojo raštas, kuriuo jis konstatuoja arba pateikia informaciją apie savo darbą, prašymus, susijusius su darbu, ir kitus su jo veikla bendrovėje susijusius klausimus.

11.1.5.              Tarnybinius pranešimus registruoja asmuo atsakingas už raštvedybą atskirame Tarnybinių pranešimų registracijos žurnale. Registracija vykdoma nuoseklia eilės tvarka metų ribose (nuo sausio pradžios iki gruodžio pabaigos). Kiekvienais kalendoriniais metais pradedama nauja numeracija. Tarnybinio pranešimo originalas pateikiamas adresatui, o kopiją saugo jį registravęs asmuo.

 

12.  NORMINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMAS

12.1.   Norminių dokumentų valdymas

12.1.1.              Norminiai dokumentai - tai valstybės institucijų priimti aktai (įstatymai, nutarimai, įsakymais patvirtintos taisyklės, kt.). Bendrovės juristas informuoja bendrovės darbuotojus apie naujai priimtus, pakeistus ar panaikintus norminius dokumentus, pateikdamas tokius dokumentus asmeniui, atsakingam už raštvedybą, registracijai.

12.1.2.              Norminius dokumentus asmuo, atsakingas už raštvedybą, registruojami gautų dokumentų registracijos žurnaluose jų gavimo dieną. Jų registravimą patvirtina atžyma dokumente. Atžymoje nurodoma dokumento gavimo data ir jo registracijos numeris.

12.1.3.              Užregistruoti norminiai dokumentai perduodami bendrovės vadovui, kuris nukreipia tokį dokumentą konkretiems darbuotojams, kurie privalo jais vadovautis atliekant savo pareigas. Taip pat bendrovės teisininkas gali pateikti elektronine forma tokius dokumentus asmeniui, atsakingam už raštvedybą arba tiesiogiai konkretiems darbuotojams.

 

13.  KOKYBĖS DUOMENŲ IRAŠŲ VALDYMAS

13.1.   Duomenų įrašų valdymas

13.1.1.              Duomenų įrašas – dokumentas, kuriame pateikiami atliktų veiksmų, gautų rezultatų, paslaugos kokybės reikalavimų arba kokybės vadybos sistemos funkcionavimo rezultatyvumo objektyvūs įrodymai. Objektyvus įrodymas – informacija, kurios teisingumas gali būti įrodytas, pagrįstas faktais ir gautas stebint, matuojant arba kitais būdais. Kokybės duomenų įrašų pavyzdžiai: vidaus auditų planai ir ataskaitos, asmeniniai planai – įsipareigojimai, anketos ir kt.

13.1.2.              Už kokybės duomenų įrašų registravimą, rinkimo, identifikavimo, ir analizavimą atsakingas vadovybės atstovas kokybei.

13.1.3.              Šia procedūra įrodoma, kad kokybės duomenų įrašai bendrovėje yra valdomi. Jie daromi, kad būtų galima įrodyti, kad paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus ir kokybės vadybos sistema veikia rezultatyviai.

13.1.4.              Už duomenų įrašų teisingumą atsakingi vykdytojai, kurių pareigos ir įgaliojimai nurodyti kokybės vadybos sistemos procedūrose ir pareiginėse instrukcijose.


14.  ŽINIŲ VALDYMO PROCESAS

 
 

 

 14.1.   Žinių valdymo sistemos sukūrimas ir pildymas.

14.1.1.              Žinių vadybininkas sukuria žinių duomenų bazę. Joje talpinama sudėtingų klausimų ir užduočių sprendimo būdų aprašymai, kurie padeda darbuotojams savarankiškai gauti atsakymus į iškilusius klausimus. Informacija patalpinta žinių bazėje padeda sukaupti geriausią darbuotojų patyrimą.

Žinių vadybininkas sugrupuoja klausimus pagal temas

14.1.2.              Žinių vadybininkas analizuoja “Darbuotojų nusiskundimų žurnalo” įrašus. Jeigu nustato, kad darbuotojų problemos susiję su informacijos trūkumu, inicijuoja informacijos paruošimą ir patalpinimą žinių bazėje. Analizuoja procesų analitikas ir jei reikia perduoda info žinių vadybininkui.

14.1.3.              Pagal sudarytą temų ir klausimų sąrašą, žinių vadybininkas sukuria klausimų temų katalogus. Žinių vadybininkas siunčia paraiškas atsakingiems darbuotojams, kad paruoštų klausimų sprendimus (atsakymus) į dažniausiai užduodamus klausimus.

14.1.4.              Klausimų sprendimus ruošia darbuotojai, turintys didžiausią kompetenciją arba darbuotojai, suradę originalų sprendimo būdą nagrinėjama tema. Sprendimuose pateikiami optimaliausi klausimų sprendimo būdai, pateikiamos nuorodas į reikiamus dokumentus. Paruoštus sprendimus tvirtina direktorius. Žinių vadybininkas talpina patvirtintus sprendimus į žinių valdymo sistemos katalogus.

14.1.5.              Sprendimuose pateikiama informacija:

o         Sprendimo numeris

o         Sprendimo pavadinimas

o         Sprendimo aprašymas

o         Sprendimą sukūręs autorius

o         Sprendimo sukūrimo data

14.1.6.              Dažniausiai naudojamus sprendimus žinių vadybininkas priskiria „Dažniausiai užduodamų klausimų“ grupei. Šiuos sprendimus sistema pateikia vartotojų savitarnai atskira grupe, kad būtų greičiau surandama aktuali informacija.

14.2.   Žinių bazės naudojimo taisyklių perskaitymas.

14.2.1.              Žinių vadybininkas patalpina žinių bazės naudojimo taisykles ir administruoja vartotojų grupių priėjimo prie sprendimų grupių teises.

14.2.2.              Darbuotojai perskaito savitarnos taisykles, susipažįsta su žinių bazės naudojimo galimybėmis.

14.3.   Žinių bazės naudojimas

14.3.1.              Proceso metu, iškilus klausimui, darbuotojai ieško atsakymo žinių bazėje. Darbuotojai ieško sprendimo pagal sprendimo pavadinimą arba trumpą sprendimo aprašymą. Jei su sprendimu yra susieti dokumentai, pasinaudojama sprendimo aprašyme paminėtais dokumentais.

14.3.2.              Pasinaudodami sprendimų aprašymais esančiais žinių bazėje, darbuotojai savarankiškai išsprendžia iškilusius klausimus ir įvykdo paskirtas užduotis. Todėl sprendimų bazė atlieka darbuotojo savitarnos funkcijas ir sudaro galimybę greitai gauti reikiamą informaciją.

14.3.3.              Jeigu darbuotojas nerado reikiamos informacijos dokumentų ir žinių bazėje, darbuotojas kreipiasi į žinių vadybininką. Jeigu žinių vadybininkas žino, kokią informaciją galima panaudoti šioje situacijoje, padeda darbuotojui tą informaciją surasti.

14.3.4.              Jeigu situacija nestandartinė ir reikiamos informacijos nėra, darbuotojas kreipiasi į tiesioginį vadovą, kuris padeda išspręsti klausimą, pateikdamas laikiną sprendimą.

14.4.   Žinių bazės tobulinimas.

14.4.1.              Žinių vadybininkas nustato, kokie darbuotojai yra kompetetingi paruošti trūkstamą sprendimo aprašymą arba trūkstamą dokumentą. Žinių vadybininkas siunčia jiems paraišką sprendimo paruošimui. Paraiškoje pateikiama informacija apie tiesioginio vadovo panaudotą laikiną sprendimą. Ši informacija gali būti panaudota sprendimo aprašymo paruošimui. Aprašymo paruošimas, tvirtinimas, talpinimas žinių bazėje.

14.4.2.              Darbuotojai gali vertinti žinių valdymo sistemoje pateiktų sprendimų ir žinių efektyvumą. Sprendimų efektyvumo vertinimas įrašomas „Sprendimo vertinimo“ lauke sistemoje. Efektyvumas vertinamas balais bei pateikiant komentarus.

14.4.3.              Jeigu žinių bazėje pateiktas sprendimas arba dokumentas neefektyvus, darbuotojai teikia siūlymus žinių vadybininkui dėl sprendimo tobulinimo.

14.4.4.              Siūlymai tobulinimui žinių vadybininkui galima pateikti CRM sistemoje, užpildžius paraišką su požymiu „Pasiūlymas tobulinimui“.

14.4.5.              Tobulinimo informaciją įvertina kompetetingi darbuotojai. Jeigu tobulinimo siūlymas efektyvus, teikiamas siūlymas žinių vadybininkui daryti spendimo pakeitimą. Žinių vadybininkas pateikia siūlymą keitimui direktoriui tvirtinti. Patvirtintinus keitimą, žinių vadybininkas koreguoja sprendimo aprašymą.

14.4.6.              Žinių vadybininkas analizuoja kiek efektyvių tobulinimo paraiškų pateikia darbuotojai. Ataskaitos išvadas pateikia direktoriui. Aktyvūs darbuotojai ataskaitos pagrindu yra motyvuojami.

14.5.   Žinių bazės efektyvumo įvertinimas.

14.5.1.              Procesų analitikas analizuoja sprendimų, dokumentų efektyvumo įvertinimus, kuriuos registruoja sistemoje darbuotojai. Taip pat matuoja sprendimų ir dokumentų naudojimo dažnumą. Lygina dokumentų kokybę su analogiškų įmonių dokumentų kokybe.

14.5.2.              Procesų analitikas pateikia analizės išvadas direktoriui, kuriuose įvertinama dokumentų ir žinių valdymo sistemos efektyvumas bei žinių vadybininko darbo įvertinimas.

 

15.  ĮMONĖS INTRANETO NAUDOJIMAS ŽINIŲ VALDYMUI

15.1.   Įmonės intraneto naudojimas.

15.1.1.              Įmonės Intranetas – tai vidinės komunikacijos priemonė, įmonės elektroninė skelbimų lenta. Žinių vadybininkas sudaro Intraneto rubrikų sąrašą. Pvz. pranešimai, naujienos, komentarai, darbuotojų kontaktinė informacija (su nuotraukomis) ir kt. Intraneto rubrikų sąrašą tvirtina direktorius.

15.1.2.              Žinių vadybininkas pildo informaciją Intranete pagal sukurtas rubrikas, ruošia ir talpina darbuotojų kontaktinę informaciją bei darbuotojų nuotraukas.

15.1.3.              Jeigu darbuotojui reikalinga kontaktinė informacija įmonės darbuotojų, Intraneto paieškos lauke įvedamas vardas arba pavardė. Sistema pateikia kontaktinę informaciją ir darbuotojo nuotrauką. Tokiu būdu darbuotojai geriau pažįsta vieni kitus, dirbdami skirtinguose teritorijose išsidėsčiusiuose padaliniuose. Nauji darbuotojai greičiau orientuojasi naujame kolektyve.

15.1.4.              Struktūrinių padalinių vadovai, norintys patalpinti pranešimus arba kitą aktualią informaciją Intranete, siunčia žinių vadybininkui paraišką CRM sistemoje kartu su pranešimo turiniu.

15.1.5.              Darbuotojai savo komentarus Intranete pildo specialiame „Komentarų“ lauke.

 

 

 

Priedas 1

 

Siūlymas keitimui

 

Siūloma pakeisti (dokumento pavadinimas arba IT sistemos funkcijos): ____________________________________________________________________

 

Siūlomo pakeitimo pavadinimas

Pakeitimo priežastis

Siūlomas sprendimas

Pateikėjas (padalinio pavadinimas, pareigos, v. pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimo efektyvumo įvertinimas:

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 


Priedas 2

Lydraštis dokumento pakeitimui

 

 

 

LYDRAŠTIS KEITIMAMS / NAUJO DOKUMENTO

IŠLEIDIMUI NR.   ………..

 

Lapas / lapų

Parengė

 

 

Tvirtino

 

 

 

Dokumento pavadinimas

ir žymuo

Lapų numeriai

Keitimai ir jų numeriai (arba tik numeriai)

Turinys prieš

Turinys po

 

 

 

 

 

 

 


Priedas 3

 

 

 

 

 

Bendrovės pilnas pavadinimas

Vadovo pareigybė (rašoma vyr. gimine)

 

 

Į S A K Y M A S

Dėl ko parašytas įsakymas

 

(data)         Nr.     (reg. Nr.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

                (Dokumento tekstas)

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                        (parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

SUDERINTA:

V. Pavardė

 

 

Parašas

 

 

Pareigos

 

 


 

Priedas 4

 

 

 

 

 

                                                                                bendrovės pilnas pavadinimas                                                          

 

PROTOKOLAS

                                   

(data)     Nr.       (reg. Nr.)

                                                                                                                                               

 

 

Posėdžio apibūdinimas

 

 

 

Dalyvavę asmenys:

 

Svarstyti klausimai (SVARSTYTA):

 

 Pranešėjai:

 Priimti nutarimai (NUTARTA):

 

Dalyvių parašai:

 

     (Pareigų pavadinimas)                   (parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

Posėdžio pirmininkas                  (parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

                                                               

Posėdžio sekretorius                                         (parašas)                                                               (Vardas ir pavardė)

 

 

 


 

Priedas 5

                                                                       

 

 

bendrovės pilnas pavadinimas

 

TARNYBINIS PRANEŠIMAS

Dėl ko parašytas TP

 

(data)     Nr.       (reg. Nr.)

 

 

 

Kam pateikiamas TP

 

 

 

 

 

          (Dokumento tekstas)

 

 

 

 

 

     (Pareigų pavadinimas)                   (parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

 

            SUDERINTA:

            V. Pavardė

            Pareigos

            parašas

 

Pastabos: (sprendimas, padarytas remiantis TP).

 

 

 

 


 

Priedas Nr. 6

 

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

 

BYLŲ IR ŽURNALŲ NOMENKLATŪRA

2006 METŲ

TVIRTINU:

 

 

Direktorius

 

                                               

            Bylų nomenklatūra parengta vadovaujantis “Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle” (patvirtinta Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės 1997 08 15 įsakymo Nr. 38), (Žin. 1997, Nr. 78-2006), (Žin.1998, Nr.25-665).

 

Bylos

/žurnalo indeksas

Bylos/žurnalo pavadinimas

Saugojimo

Terminas

Atsakingas už bylos/žurnalo tvarkymą

Pastabos

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Priedas 7

 

 

NEREGISTRUOTINI  DOKUMENTAI

 

1.      Gauti dokumentai:

1.1.   sveikinimai, telegramos,  atvirukai, kvietimai, padėkos;

1.2.   reklaminiai pranešimai;

1.3.   pranešimai apie renginius ir jų darbotvarkės;

1.4.   knygos ir periodiniai leidiniai (žurnalai, biuleteniai ir t.t.)

1.5.   buhalterinės apskaitos  dokumentai (ataskaitos, važtaraščiai, pavedimai, kvitai ir kt.)

1.6.   anoniminiai pranešimai – raštai, kuriuose nenurodytas dokumento gavėjas ar siuntėjas.

1.7.   privataus pobūdžio laiškai,

1.8.   kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į apskaitos sistemą

 

2.      Siunčiami dokumentai

2.1.  raštai nesusiję su bendrovės ūkine-komercine veikla (pranešimai apie renginius, kvietimai, darbotvarkės, reklaminiai pranešimai ir panašiai.),

3.      Kiti dokumentai:

3.1.   bylų nomenklatūra;

3.2.   bylų aprašai.

 


 

Priedas 8

                                                                                                       

 

 

Faksimilinis pranešimas 

 

Kam:

Gavėjo vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas

Faksas:

(8-2X) XXXXXX

 

Įmonės pavadinimas (padalinio pavadinimas)

Telefonas:

(8-2X) XX XX XX

Nuo:

Siuntėjo vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas

Faksas:

(8-2X) XX XX XX

 

ž”

Telefonas:

(8-2X) XXXXXX

Kopijos:

Kopijų gavėjų vardai ir pavardės, pareigų pavadinimai

Reg. Nr.

 

Data:

XXXX XX XX

Lapų sk.:       

1+X

Turinys:

Trumpas dokumento apibūdinimas (pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktūrinio bendrovės vieneto pilnas pavadinimas

Kiti rekvizitai (adresas, telefonai, faksas)