NAUDOJAMI TERMINAI

Administracinis valdymas  - tai išteklių ir darbo užduočių paskirstymo tarp organizacijos narių procesas, kuris leidžia pasiekti strateginius tikslus.

Procesas tarpusavyje susijusių funkcijų visuma, kuri žaliavas paverčia produkcija.

Procedūra nustatyta ir aprašyta proceso vykdymo tvarka.

Procesų schemos – grafinis proceso scenarijaus atvaizdavimas. Procesų schemos sudaromos tam, kad būtų galima vizualizuoti įmonės procesus. Tai sudaro galimybę įmonės darbuotojams vienodai pamatyti visas proceso dalis ir nustatyti, kiek šios proceso dalys suderintos viena su kita, leidžia pamatyti silpnas proceso dalis. Procesų schemos leidžia įmonės vadovams planuoti, kokias proceso dalis reikės gerinti.

Horizontalus holdingas – tai įmonių, teikiančių tas pačias paslaugas, susijungimas.

Holdingo valdančioji įmonė (korporatyvinis centras) – vadovaujanti holdingo įmonė.

Holdingo dukterinės įmonės (operatyviniai padaliniai) – atliekantys operatyvines paslaugų pardavimo funkcijas (darbas su klientais ir vežėjais).

Holdingo bendri aptarnavimo padaliniai – padaliniai aptarnaujantys operatyvinius padalinius (pagalbinių procesų vykdymas).  Bendri aptarnavimo padalinai – tai centralizuotas personalo, marketingo, tiekimo, juridinių, IT paslaugų valdymas bei centralizuota buhalterinė apskaita.

Struktūrinis vienetas – atskiras, savarankiškas struktūrinis bendrovės vienetas (įmonė, skyrius, grupė ir t.t.), turintis savo nuostatus.

Fizinis asmuo, individualioji įmonė – individualus asmuo, veikiantis asmeniškai savo vardu; taip vadinama įmonė, neturinti juridinio asmens teisių .

Strateginis planas - organizacinis planas, apibrėžiantis organizacijos ateities kryptį, ilgo laikotarpio darbo planus ir valdymo planas organizacijos pasirinktiems tikslams siekti.

Marketingo planas – dokumentas, kuriame aprašyta, kaip įmonėje naudojamas marketingo kompleksas (paslauga, kaina, paskirstymo kanalai, rėmimas).

Marketingas - procesas, kurio paskirtis užimti papildomą rinkos dalį.

Marketingo tyrimai - tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas. Įmonės išorinė aplinka–tai visuma jėgų, kurios veikia už įmonės ribų, kurių įmonė ir jos marketingo tarnyba negali valdyti, bet šios jėgos turi įtaką įmonės tikslams pasiekti. Įmonės vidinė aplinka-tai vidiniai faktoriai, kuriuos įmonė gali valdyti.

Marketingo strategija – tai funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymu, pardavimų skatinimu ir, sukuriama kiekvienai rinkai, atsižvelgiant į konkurentų strategijas, o taip pat atsižvelgiant, kuriai grupei įmonė priklauso (lyderė, inovatorė, specialistė, imitatorė).

SWOT analizė - pagrindinis įmonės būklės jėgos, silpnumo, galimybių, pavojų vertinimo metodas, palyginimas su konkurentais. Jėga ir silpnumas –įmonės vidaus faktoriai: finansiniai ir techniniai ištekliai, marketingo ir organizaciniai įgūdžiai. Galimybės ir pavojai- išorinės jėgos nepalankūs veiksniai, kliudantys siekti strateginių tikslų: technologiniai, konkurenciniai, ekonominiai, politiniai pokyčiai.

Prognozavimas - būsimos padėties nustatymas, remiantis prielaidomis apie galimą įvykių seką, tai lemiamas strateginio planavimo elementas: sistemingas ateities prognozių kūrimas, raidos numatymas.

Klientų segmentavimas - marketingo metodas, kurio pagalba įmonė dalina rinką į segmentus pagal konkrečius požymius (vartotojai, produktai, teritorijos, produkto paklausos specifika), atsižvelgdama į rinkos analizės rezultatus. Rinkos segmentas-tai vartotojai, vienodai reaguojantys į įmonės veiksmus, formuojant paklausą ir vykdant pardavimų skatinimą

Rinkos segmentas - tai vartotojai, vienodai reaguojantys į įmonės veiksmus, formuojant paklausą ir vykdant pardavimų skatinimą.

Klientų  segmentai, grupės - suteikiamos klientams, segmentuojant  rinką “piltuvėlio” principu:

S0-visa rinka (vykdoma atranka iš katalogo);

S1-apibrėžta tikslinė rinkos grupė (surinkta grupė iš katalogo kontaktavimui);

S2-informacijos interesantai - suspect  ( domisi produktais, informacija, bet dar neperka);

S3-produkcijos interesantai - prospect (domisi įmonės produktais, pastoviai naudoja panašius produktus);

S4-klientai - customers (perkantys įmonės paslaugas ir produktus);

S5-nuolatiniai klientai.

Rinkos segmentas S0-visa rinka

Klientas 1

Klientas 2

Klientas 3

Klientas 4

Klientas 5

Klientas 6

Klientas 7

Klientas 8

Klientas 9

Klientas 10

Klientas 11

Klientas n

 

Rinkos segmentas S1-apibrėžta tikslinė rinkos grupė

 

 

Klientas 1

Klientas 2

Klientas 3

Klientas 4

Klientas 5

Klientas 6

Klientas 7

Klientas 8

Klientas 9

Klientas 10

 

 

 

Rinkos segmentas S2-informacijos interesantai

 

 

 

 

Klientas 1

Klientas 2

Klientas 3

Klientas 4

Klientas 5

Klientas 6

Klientas 7

Klientas 8

 

 

 

 

 

Rinkos segmentas S3-produkcijos interesantai

 

 

 

 

 

 

Klientas 1

Klientas 2

Klientas 3

Klientas 4

Klientas 6

Klientas 7

 

 

 

 

 

 

 

Segmentas S4-klientai

 

 

 

 

 

 

 

 

Klientas 1

Klientas 2

Klientas 3

Klientas 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5-nuolatiniai klientai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klientas 1

Klientas 2

 

 

 

 

 

 

Dokumentas – materialus objektas (popierius, nuotrauka, kompaktinis diskas, ir pan.) kuriame užfiksuota tam tikra informacija, kuri yra skirta saugoti ir naudoti.

Elektroninis dokumentas - paruoštas, saugomas ir perduodamas informacinių technologijų priemonėmis, su įstaigos veikla susijęs jos parengtas ar gautas ir į įstaigos dokumentų valdymo sistemas įtrauktas dokumentas.

Dokumentų valdymas – tai sudėtinis procesas apimantis visą dokumento gyvavimo ciklą: nuo sukūrimo, derinimo, naujų versijų kūrimo, iki saugojimo ir archyvavimo.

Dokumento gyvavimo ciklą sudaro:

1. Dokumento sukūrimas.

2. Dokumento derinimas.

3. Dokumento tvirtinimas.

4. Dokumento registravimas (užtikrinamas atsekamumas).

5. Dokumento originalo saugojimas.

6. Dokumento publikavimas sistemoje (užtikrinama greita paieška).

7. Dokumento versijos atnaujinimas.

8. Dokumento archyvavimas.

9. Dokumento naikinimas.

Dokumentų valdymo sistemainformacinė sistema, kuri automatizuoja dokumentų valdymo procesą įmonėje, užtikrindama efektyvų dokumentų gyvavimo ciklą.

Organizaciniai dokumentai – įstatai, nuostatai, taisyklės, instrukcijos.

Tvarkomieji dokumentai – įsakymai, potvarkiai, nutarimai, nurodymai.

Informaciniai dokumentai – protokolai, aktai, pažymėjimai, pažymos ir kt.

Normatyviniai dokumentai – dokumentai nustatantys paslaugų atlikimo taisykles, taip pat kitokie valstybės reglamentuoti norminiai aktai (įstatymai, vyriausybės nutarimai, kitų valstybinių institucijų patvirtinti reglamentai, taisykles, kt.).

Raštas – dokumentas, skirtas kitoms institucijoms bei atskirų bendrovių arba tos pačios bendrovės struktūrinių vienetų tarpusavio susirašinėjimams, sprendžiant įvairius tarpusavio darbo klausimus.

Žymuo - sutartinių ženklų rinkinys, sudarytas iš skaitmenų arba skaitmenų ir raidžių, vienareikšmiškai ženklinantis dokumentus

Santrumpos (raidiniai pavadinimų trumpiniai) — tai pavadinimų trumpiniai, sudaryti iš savarankiškų žodžių pirmųjų raidžių. Nesavarankiški žodžiai (jungtukas ir prielinksniai) praleidžiami.

Archyvas tai įmonės padalinys, kuris priima ir saugo dokumentus, nenaudojamus kasdienėje veikloje, bet kurių informacija gali būti panaudota ateityje (kaip įrodymai, atsekamumui užtikrinti ir kt.)

Elektroninis archyvas – duomenų bazė, kurios paskirtis - susistemintų elektroninių dokumentų archyvinis saugojimas.

Žinių valdymas - sisteminis informacijos rinkimo, kaupimo, pavertimo naudingomis žiniomis ir naudojimo procesas, kuris padeda darbuotojams efektyviau atlikti savo funkcijas, pasitelkiant geriausią patirtį.

Žinių valdymo sistema - informacinė sistema, kuri suteikia gebėjimų organizuoti, saugoti, dalytis susistemintomis žiniomis.

Savitarnos žinių bazė (sprendimų duomenų bazė) - visų žinomų klasifikuotų  problemų ir sudėtingų užduočių sprendimo būdai, patalpinti informacinėje sistemoje, padedantys darbuotojams savarankiškai gauti atsakymus į iškilusius klausimus.

Žinių sąvokų hierachija:

Duomenys

Informacija

 

Žinios

 

Patyrimas

Duomenys – užfiksuoti elementarūs informaciniai objektai, nesusisteminti į bendrą kontekstą (pvz. klientų, užsakymų apskaitos duomenys).

Informacija – susisteminti ir agreguoti duomenys.

Žinios – įsisavinta ir suvokta darbuotojų informacija. (pvz. idėjos, taisyklės, teorijos, nuomonės, sąvokos).

Patyrimas – panaudotos žinios kasdienėje veikloje, kai sutaupomas laikas, pasiekiama geriausių rezultatų, sumažinami veiklos kaštai.

Know- how – progresyvios mokslinės, techninės, komercinės ar kitos žinios, visiškai ar iš dalies neskelbiamos, nes jų turėjimas laiduoja tam tikrą pranašumą.

Sprendimai - tai iškilusių klausimų sprendimo būdų aprašymas. Sprendimų duomenų bazė leidžia kurti, saugoti, klasifikuoti įvairius sprendimus, o taip pat ir vykdyti jų paiešką.

Sprendimų katalogai – tai sprendimų klasifikacija pagal temas ir vartotojų grupes. Vienas sprendimas gali priklausyti keliems katalogams.

Rolė – kurią priskyrus darbuotojui, sistemos administratorius suteikia vartotojui teisę naudoti funkcijų rinkinį sistemoje.

Paslauga - tiekėjo ir kliento tarpusavio sąveikoje atliekamų veiksmų bei tiekėjo vidaus veiklos, skirtos kliento poreikiams tenkinti, rezultatai.

Funkciniai reikalavimai verslo valdymo sistemai  - tai dokumentas , kurio pagrindu suformuojama techninė užduotis sistemos programavimui. Skirtingose diegimo metodikose vadinamas EDD -"Enterprise Design Document",  FRD -"Functional Requirement Document"  arba BR - "Business Requirement".

Funkcinių Reikalavimų Dokumente aprašoma:

Operatyvinis CRM – apima sritis, kuriose įmonė tiesiogiai kontaktuoja su klientu (sąlyčio taškus), tai tiesioginiai ryšiai su klientais ir partneriais, užtikrinantys operatyvesnį ir geresnį bendradarbiavimą. Operacinis CRM padaro bendravimą su klientu tiesesniu ir efektyvesniu, tačiau tai nebūtinai reiškia tobulesni aptarnavimą.

Analitinis CRM - padeda surinkti ir analizuoti klientų ir darbuotojų kontaktinę informaciją. Sudaro galimybę įmonės vadovybei, rinkodaros tarnyboms priimti strateginius ir operatyvinio valdymo sprendimus.

Operatyvinio CRM funkcijos:

Analitinio CRM funkcijos:

Marketingas-tai tikslinių  rinkų ir jų  poreikio nustatymas, bei  vartotojų poreikių patenkinimas efektyvesniais negu konkurentai būdais (t.y. rinkos dalies nustatymas ir jos užkariavimas).

Įmonės strategija–tai atsakymas į klausimą kaip ir su kokiais resursais įmonė sieks savo ilgalaikių tikslų, remiasi įmonės vizijos, misijos, filosofijos samprata bei vidine įmonės kultūra.

Marketingo strategija –tai funkcinė strategija, susijusi su kainu nustatymu, produktų rėmimu ir paskirstymu, sukuriama kiekvienai produktų grupei, atsižvelgiant į konkurentų strategijas, o taip pat atsižvelgiant, kuriai grupei įmonė priklauso (lyderė, inovatorė, specialistė, imitatorė).

Srateginis planavimas-tai įmonės tikslų bei galimybių ir jos kintamų marketingo galimybių suderinimo bei palaikymo procesas. Priemonė, naudojama įmonei pritaikyti prie ateities aplinkos.

Strateginis planas-darbo dokumentas, organizacinis planas. Formuluotė, apibrėžianti organizacijos ateities kryptį, artimiausio laikotarpio darbo planus, ilgo laikotarpio darbo planus ir valdymo planas organizacijos pasirinktiems tikslams siekti.

Marketingo planas –dokumentas, kuris sudaromas marketingo komplekso (prekė, kaina, paskirstymo kanalai, rėmimas) pagalba.

Marketingo kompleksas-marketingo įrankių, t.y. rinkos poveikio priemonių visuma, kurią naudoja įmonė, užkariaudama numatytą rinkos dalį.

Marketingo programa-tai visuma tarpusavyje susijusių veiksnių ir sprendimų, leidžiančių įmonei patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti savo tikslus.

Pardavimo programa-tai produktų pardavimo apimčių bei terminų nustatymas. Pardavimo programos sudarymo tikslumas ir operatyvumas priklauso nuo rinkos analizės duomenų aiškumo ir nuo jų pateikimo laiku.

Marketingo informacinė sistema (MIS) - mechanizmas marketingo sprendimams priimti , reikalingiems duomenims gauti, vadinamas marketingo informacine sistema; žmonių, procedūrų ir mašinų pastoviai veikiantis kompleksas, skirtas aprūpinti marketingo darbuotojus sprendimams reikalinga informacija.

Sprendimų priėmimas-pagrindinis valdymo veiklos elementas.

Marketingo sprendimus palaikančios sistemos-kompiuterių programos, kurių pagalba vadovai gali greitai ir patogiai gauti sprendimų priėmimui reikalingą informaciją.

JSGP (angl. SWOT) analizė - pagrindinis įmonės būklės jėgos, silpnumo, galimybių, pavojų vertinimo metodas lyginant su konkurentais. Jėga ir silpnumas –įmonės vidaus faktoriai: finansiniai ir techniniai ištekliai, marketingo ir organizaciniai įgūdžiai. Galimybės ir pavojai- išorinės jėgos nepalankūs veiksniai, kliudantys siekti strateginių tikslų: technologiniai, konkurenciniai, ekonominiai, politiniai pokyčiai.

Įmonės misija-strateginio planavimo proceso pradinis taškas. Ji apibūdina svarbiausią verslo tikslą, apimtį, kryptį ir yra strategijos kūrimo pagrindas. Misijos formuluotė yra trumpas, bet ilgalaikis organizacijos tikslo išdėstymas. Ji išreiškia organizacijos unikalią tapatybę, pobūdį.

Procesas-tai sisteminė veiklos atlikimo tvarka.

Planavimas-yra geidžiamos ateities ir efektyvių būdų jai pasiekti projekto rengimas.

Organizavimas-toks darbo, valdžios ir išteklių paskirstymo tarp organizacijos narių ir jų suderinimo procesas, kuris leidžia jiems pasiekti organizacijos tikslus, darbuotojų nukreipimas reikiama linkme, atitinkama įtaka, siekiant, kad jie atliktų būtinas užduotis

Kontrolė-tai vadovavimo funkcija, kuri susideda iš šių pagrindinių elementų: 1) atliekamo darbo standartų nustatymo; 2) darbo vertinimo; 3) jo palyginimo su nustatytais standartais; 4) kai randama nukrypimų nuo standartų, pasirinktų veiksmų keitimas. Kontrolės funkcija padeda vadovui išlaikyti organizaciją pasirinktame kelyje.

Matavimas-procesas, kai nustatomi tiriamojo objekto vertinimo požymiai bei skaitmeninės reikšmės.

Prognozavimas-būsimos padėties nustatymas, remiantis prielaidomis apie galimą įvykių seką, tai lemiamas strateginio planavimo elementas: sistemingas ateities prognozių kūrimas, raidos numatymas.

Marketingo tyrimai-tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas, interpretavimas. Svarbiausia tyrimų paskirtis-padėti gerinti vadybos sprendimų kokybę ir jų patikimumą.

Rinkos segmentavimas-marketingo metodas, kurio pagalba įmonė dalina rinką į segmentus pagal konkrečius požymius (vartotojai, produktai, teritorijos, produkto paklausos specifika), atsižvelgdama į rinkos analizės rezultatus.

Rinkos segmentas-tai vartotojai, vienodai reaguojantys į įmonės veiksmus, formuojant paklausą ir vykdant pardavimų skatinimą.

Pardavimų skatinimas (rėmimas)- tai į vartotoją nukreipti informavimo ir įtikinėjimo veiksmai, turintys įtakos vartotojo sprendimams. Pardavimų skatinimo tikslas-nustatyti tarp įmonės ir vartotojų tokį ryšį, kuris leistų pasiekti įmonės marketingo tikslus (informavimas, poreikio skatinimas, populiarinimas, prekės ar paslaugos išskyrimas iš panašių alternatyvų visumos, vartotojų nuomonės apie produktus formavimas, pardavimo stabilizavimas).

Populiarinimas-tai neasmeniškas prekės ar paslaugos paklausos formavimas, skleidžiant apie jas duomenis informacijos perdavimo priemonėmis; pranešimai tiesiogiai neskatina pirkti prekių, bet tik informuoja nuomonę apie jas ir gamintojus; tai padeda kitiems rėmimo veiksmams. Populiarinimas naudojamas populiarinti produktams, asmenims, idėjoms bei įmonėms, filialams.

Efektyvumas – teisingai daryti dalykus; tai “išteklių ir rezultato” koncepcija. Sugebėjimas sumažinti išteklių, būtinų rezultatui pasiekti, sąnaudas.

Efektingumas-daryti teisingus dalykus, t.y. tinkamai pasirinkti tikslus. Efektingumas garantuoja organizacijos sėkmę. Prieš sutelkiant visą dėmesį į efektyvumą , reikia tvirtai žinoti, ar tikrai  pasirinkti teisingi ir situaciją atitinkantys tikslai.

 Valdymo efektyvumas Vadyba10

 EFEKTYVUMAS – sugebėjimas “teisingai daryti dalykus”. Efektyvumas” – sugebėjimas daryti dalykus teisingai ; tai “išteklių ir rezultato” koncepcija . Efektyviai dirbantis vadovas pasiekia rezultatų optimaliai panaudodamas išteklius: darbą, medžiagas ir laiką. Jis sugeba sumažinti išteklių, būtinų rezultatui pasiekti,sąnaudas.

 EFEKTINGUMAS- sugebėjimas “daryti  teisingus dalykus”. Tuo tarpu “efektingumas” reiškia tinkamai pasirinktus tikslus. Vadovas ,kuris kelia neatitinkančius situacijos tikslus, pavyzdžiui, gaminti dideles mašinas,  kai rinka  reikalauja mažų, dirba neefektingai. “General Motors” (GM) vadovai šią pamoką  suprato per didekius vargus.  Net didžiausias efektyvumas negali kompensuoti efektingumo trukūmo. Efektingumas garantuoja organizacijos sėkmę. Taigi prieš sutelkdami visą dėmesį į efektyvumą , turime tvirtai žinoti, ar tikrai  pasirinkome teisingus  ir situaciją atitinkančius tikslus.

 VALDYMAS- tai  organizacijos narių pastangų planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės  procesas, bei visų kitų organizacijos išteklių panaudojimas siekiant organizacijos užsibrėžtų tikslų. Valdymas-tai pagrindinė veikla, nuo kuriuos priklauso, ar gerai organizacijos tarnauja žmonėms, kuriems daro įtaką. Valdymą apibrėžia keturias  konkrečias  vadovo atliekamos funkcijos : planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę. 

VALDYMO REZULTATYVUMAS-tai reiškia,  kaip gerai vadovai atlieka savo darbą.

 ORGANIZACIJOS REZULTATYVUMAS-kriterijus, rodantis, kaip gerai organizacijos atlieka savo darbą.

 PROCESAS – tai sisteminė veiklos atlikimo tvarka. Mes kalbame  apie valdymą kaip apie procesą siekdami pabrėžti, jog visi vadovai, nepaisant jų sugebėjimų ar įgūdžių, imasi tam tikrų tarpusavyje susijusių veiksmų, kad įgyvendintų norimus tikslus.

Keturias pagrindines valdymo veiklos     ir jų ryšį su laiku bei žmonių  santykiais.

 PLANAVIMAS reiškia, kad vadovai apgalvoja savo tikslus bei veiksmus  iš anksto ir jų veiksmai remiasi kokia nors taisykle, planu ar logika, o ne atliekami spontaniškai. Planuose pateikiami organizacijų tikslai  ir geriausios  procedūros  tikslams pasiekti. Be to , planai yra gairės, kuriomis  vadovaudamasi:

1)      organizacija gauna būtinus  išteklius tikslams pasiekti  ir jais  disponuoja.;

2)      organizacijos nariai veikia pagal  parinktus  tikslus  ir procedūras;

3)      artėjimas pasirinktų tikslų link  yra valdomas ir vertinamas, kad būtų  galima laiku imtis  priemonių, pataisyti situaciją, jei prie pasirinkto  tikslo  artėjama  nepatenkinamai.