eStrategija.lt   

en.jpg, 0 kB lt.jpg, 0 kB

bsc1.jpg, 9 kB


 

Planai1.jpg, 7 kB

BSC rodiklių sąvadas 3 metų

strateginiame plane

 

 

 

 

eStrategija.lt misija - padėti įmonių vadovams didinti verslo efektyvumą,  naudojant  pažangiausius vadybos metodus bei technologijas

 

 

Procedūros

 

Strateginio planavimo procedūra

 

Strateginio planavimo procedūra

 

IT pardavimų valdymo procedūra

Kontrolės ir optimizavimo procedūra

Marketingo valdymo prcedūra

Dokumentų valdymo procedūra

Užduočių valdymo procedūra

Inovacijų valdymo procedūra

Projektų kokybės valdymo procedūra

Projektų valdymo procedūra

Personalo valdymo procedūra

Kokybės sistemos žurnalai

Taisyklės

Tiekėjų broko valdymo taisyklės

Partnerių broko valdymo taisyklės

Klientų skundų valdymo taisyklės

Metodikos

Kaip sukurti subalansuotų rodiklių sistemą

Tiesioginio pardavimo metodika

Pardavimų skatinimo metodika

Papildomų pardavimų skatinimas

Projektų pardavimų metodika

Marketingo tyrimų metodika

Konkurencingumo tyrimai

Konkurencingumo įvertinimas

Įmonės faktorių tyrimai

Marketingo plano kūrimo metodika

Marketingo plano vykdymo kontrolė

Produktų vertes kūrimo metodika

Reklamos efektyvumo matavimas

Marketingo informacinė sistema

Strategijos operatyvinimo metodas

Įmonės brandumo metodika

Procesų reorganizavimas

Verslo modeliavimas

Antikrizinis valdymo metodai

Marketingo tipų skirtumai

Įmonės brandumo matavimo metodai pagal CMMI standartą

ABC kaštų matavimo metodika

Dokumentų šablonai

 

Projekto apimties aprašymo dokumentas

 

Funkcinių reikalavimų dokumentas

 

Teastavimo planas

 

Projekto problemų registras

 

Registruotiems vartotojams

eStrategija svetainėje noriu pasidalinti  verslo valdymo konsultavimo ir projektų valdymo patirtimi. Verslo konsultavimo ekspertu dirbu nuo 2001 metų. Įgyvendinau daugiau kaip penkiasdešimt procesų optimizavimo ir automatizavimo projektų. Verslo procesų optimizavimas - tai kompleksinis vadybos metodų, standartų ir informacinių sistemų pritaikymas visuose įmonės procesuose. Įmonės valdymą galima suskirstyti į tris lygius. Kiekvienas iš šių lygių turi savus optimizavimo metodus:

 • strateginio valdymo sprendimai - įmonės valdymas ilgalaikėje perspektyvoje (Balanced Scorecard - Subalansuotų rodiklių sistema);
 • taktinio valdymo sprendimai - metodų ir dokumentų kūrimas, kurie naudojami žemesnių grandžių darbuotojų kasdienėje veikloje  (ISO 9001, CMMI -Capability Maturity Model Integration, PMBOK);
 • operatyvinio valdymo sprendimai - kasdienės veiklos valdymas pagal suskurtas įmonės procedūras (ITIL - Information Technology Infrastructure Library, ABC Costing).

Seni vadybos metodai tampa neefektyvūs. Dažna įmonė turi puikiai parengtą verslo planą, bet  planas lieka neįgyvendintas. Gerai parengtas strateginis planas būtinas, bet to neužtenka, kad įmonė veiktų efektyviai.  Nors planas ir genialus, vis tik lieka tik planu. Kas svarbiau sukurti strategiją ar ją įgyvendinti? Skaitykite daugiau. Šiandien vadyboje priimtas požiūris, kad įmonės tarpusavyje konkuruoja procesų efektyvumu. Procesų optimizavimas tampa pagrindiniu sėkmingo įmonės valdymo svertu. Todėl apie BPM koncepciją kalbame kaip apie naujas įmonės valdymo galimybes.

algirdas.svaravicius@yahoo.com         tel: +370 686 88305

 

 


Krizinių informacinių sistemų diegimo projektų valdymas

Daugelyje įmonių vyrauja neteisinga nuomonė, esą, bendrovė yra unikali ir kitų patyrimas, o ypač užsienio įmonių,  mažai priimtinas. Iš tiesų įmonių veiklos unikalumas tesudaro 10 proc., o likusieji 90 proc. -standartinė veikla. Konkurenciniai pranašumai greičiausiai pasiekiami, kai pirmiausiai sutvarkoma toji standartinė veiklos dalis. O ją įmanoma sutvarkyti tik pasitelkiant standartus. Standartas šiuo atveju reiškia apibrėžimų, taisyklių ir sąvokų rinkinį, kuris sukurtas remiantis geriausiu patyrimu. Įmonės veiklos standartizavimas turi tapti svarbiausia tobulinimo kryptimi.

 

70 procentų IS diegimo projektų yra nesėkmingi: viršijamas biudžetas, viršijami projekto terminai, nepasiekiami suplanuoti projekto tikslai.Mano ilgamečio projektų valdymo veiklos metu paaiškėjo, kodėl yra susidariusi tokia situacija.

 

STRATEGINIŲ PROCESŲ TOBULINIMAS. Strateginis valdymas - procesas, kuriuo remdamasi organizacija  nustato tinkamiausius būdus organizuoti veiklą, kad tikslai būtu pasiekti laiku, neviršijant suplanuotų sąnaudų.  Strategija – tai organizacijos gyvavimo tolesnėje ateityje perspektyvinis modelis. Šį procesą optimizuoja įvairios  metodologijos, iš kurių efektyviausia yra Balanced Scorecard.

Strateginių procesų optimizavimo paslaugos:

§          strateginio planavimo procedūros ruošimas;

§          pagrindinių efektyvumo rodiklių sudarymas visuose įmonės lygiuose (įmonės, padalinio, darbuotojo lygiai);

§          strateginio, metinio ir marketingo planų struktūros rengimas; vystymo ir inovacijų valdymo planų bei strateginių programų įgyvendinimas.

Subalansuotų rodiklių sistemos ( Balanced Scorecard ) diegimas įmonėje.

Subalansuotų Rodiklių sistemos diegimas  - tai strateginio valdymo sistema, transformuojanti strategiją į kasdienius veiksmus ir kontroliuojanti strategijos įgyvendinimą. Strategijos įgyvendinimo progresas matuojamas pagrindiniais efektyvumo rodikliais. Įmonių valdymas remiantis tik finansiniais rodikliais neišvengiamai paseno. Šiandien įmonės sėkmė vis daugiau priklauso nuo nematerialių rodiklių (klientų lojalumo, ženklo žinomumo, konkurencinių pranašumų ir kt.), kurių efektyvumo negalima išmatuoti vien tik pasitelkus finansų apskaitą. Todėl strateginis valdymas tampa nekontroliuojamas - verslas ima plėtotis stichiškai.

Subalansuotų rodiklių metodika padeda išspręsti šiuos aktualius uždavinius:

§         transformuoja strategiją į valdymo skaičius;

§         strateginius tikslus susieja su kasdieniais darbuotojų veiksmais;

§         įgyvendina strategiją, kontroliuodama kasdienius veiksmus ir vertindama jų efektyvumą;

§         užtikrina ilgalaikį įmonės išlikimą ir augimą;

§         sustabdo "gaisrų gesinimą" ir sudaro galimybę nuolat gerinti procesus;

§         užtikrina greitą reagavimą į rinkos pokyčius;

§         mažina procesų kaštus ir nuostolius.

 

Smulkiame ir vidutiniame versle taip pat būtina valdyti strategiją ir optimizuoti procesus, kaip ir didelėse kompanijose. Tačiau smulkios ir vidutinės kompanijos, neturi lėšų, sudėtingoms Subalansuotų rodiklių  sistemoms (Balanced Scorecard, BSC) diegti. Subalansuotų rodiklių sistema Excel programoje, sudaro galimybę įsidiegti strateginio valdymo įrankį smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra įmanoma, kadangi sistemos diegimas nereikalauja didelių investicijų ir įdiegiama per trumpą laiką. Subalansuotų rodiklių sistemą Microsoft Excel programoje pirmoje eilėje skirta smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Didelės kompanijos, naudodamos BSC Excel, gali sumodeliuoti funkcinius reikalavimus stambios verslo valdymo sistemos sėkmingam diegimui. BSC Excel gali būti naudojama visuose verslo segmentuose. Sukūrę subalansuotų rodiklių sistemą Excel programoje, sudarome galimybes spręsti šiuos valdymo uždavinius:

§         įgyvendinti strategiją ir užtikrinti planų vykdymo kontrolę;

§         sukuria vadovų informacinių valdymo skydelius (dashboard)

§         užtikrinti kokybės valdymo rodiklių matavimą

§         operatyviai pateikti reikiamą informaciją vadovams valdymo sprendimams priimti;

§         gauti reikiamą informaciją darbuotojų motyvacinei sistemai;

§         nustatyti procesų problemines ir  neefektyvias procesų vietas.

 

Pagrindinis Subalansuotų Rodiklių sistemos privalumas tame, kad sistema apima visus įmonės struktūrinius lygius. Tokiu būdu sudaroma galimybė informaciją, susijusią su strateginiais tikslais, matuoti visuose įmonės lygiuose. BSC padeda suderinti darbuotojų operatyvinius veiksmus, nukreiptus strategijai realizuoti. Tai svarbiausias elementas, priimant pagrįstus ir efektyvius valdymo sprendimus. Laikas, skirtas priimti valdymo sprendimams, trumpėja. BSC padeda nustatyti, kokius procesus reikia tobulinti, kad užtikrinti įmonės konkurencingumą, padeda sukurti vystymo, inovacijų ir motyvacines programas.  Sistemos išskirtinumas yra tas, kad nereikalaudama didelių investicijų diegimui, sistema sudaro galimybę sėkmingai naują įmonės kultūrą, didinti pelną ir veiklos efektyvumą. Sistemos išskirtinumas, palyginus su kitomis sistemomis:

§         lengvas sistemos valdymas, nereikalaujantis specialių IT žinių;

§         patogus ir greitas procesų bei rodiklių modeliavimas.

§         galimybė greitai atlikti pakeitimus sistemoje.

 

TAKTINIŲ PROCESŲ TOBULINIMAS. Taktinis valdymas - paverčia strateginį planą į veiksmų seką ir sukuria priemones, kurios padės pasiekti numatytus tikslus ir bus panaudotos žemesnių grandžių darbuotojų veikloje.

 

Taktinių procesų optimizavimo paslaugos:

§          pardavimų proceso kaštų mažinimo metodikos ruošimas;

§          planavimo ir kontrolės metodikų diegimas;

§          tiesioginio ir papildomų pardavimų skatinimo metodikų ruošimas;

§          klientų skundų, tiekėjų broko, darbuotojų problemų sprendimo taisyklių ruošimas;

§          užduočių ir dokumentų valdymas; dokumentų šablonų ruošimas;

§          pardavimų proceso valdymo procedūros ruošimas arba tobulinimas. Procedūros bei instrukcijos - leidžia susieti operacinio lygmens reikalavimus su taktiniu lygmeniu ;

Marketingo strategijos optimizavimas - įmonėje kainų politikos, asortimento tobulinimo atsižvelgiant i vartotoju poreikius, prekių pateikimo ir rėmimo strategijos, kurios ypač veikia vartotojus, bei pardavimu strategiją metodologijų diegimas.

 Kokybės vadybos sistemos  ISO  9001 diegimas ir procesų aoptmizavimas pagal standarto reikalavimus

ISO 9000 – tai rinkinys standartų, nusakančių įmonių vadybos sistemas bei reikalavimus įmonėms, kurioms keliami kokybės kontrolės reikalavimai. Esminis ISO-9000 serijos standartų tikslas - kad prekių ar paslaugų pirkėjas būtų užtikrintas, jog perkami produktai atitiks deklaruojamą kokybę. Kokybė užtikrinama reikalaujant, kad įmonė kontroliuotų visas įmanomas veiklas, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai gali įtakoti produktų neatitikimą, užsakymų savalaikį vykdymą.

Pagrindinių ISO 9001 reikalavimų įgyvendinimas struktūriniame lygmenyje: procesų aprašymas, jų sisteminimas, organizacinės struktūros pokyčiai. Supažindiname su pagrindiniais ISO standartų reikalavimais, ISO vadybos sistemų metodologija, įsisavinami kokybės valdymo metodai ir įrankiai, perteikiama gera praktika ir įvairiapusė patirtis. Atliekami mokymai vadovaujantiems įmonės darbuotojams kuriant, tobulinant, vystant ir keičiant organizacijos kultūrą. ISO 9001 serijos standartas pritaikoma siekiant ilgalaikių visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo tikslų.

Konsultacijų metu sprendžiami praktiniai standarto reikalavimų išpildymo įmonėje uždaviniai, siūlomi optimaliausi sprendimai rengiant dokumentus. Įvertinus įmonės specifiką, poreikius, bei aptarus bendradarbiavimo būdą, numatomi etapiniai ISO 9001 diegimo darbai.  Prisideriname prie įmonei patogių projekto įgyvendinimo terminų.

OPERATYVINIŲ PROCESŲ TOBULINIMAS.  Operatyvinis valdymas - tai kasdienių funkcijų valdymas, siekiant suplanuotų rezultatų ir įgyvendinant strateginius tikslus.

 

Operatyvinių procesų optimizavimo paslaugos:

§         tobulinti operatyvines procedūras, pritaikant „geriausios marketingo praktikos“ metodus ( Sales Best Practice Cross-Industry);

§         užtikrinti efektyvų projektų komandų valdymą;

§         efektyviai valdyti tiekėjų broką, klientų skundus ir darbuotojų problemas;

§         analizuoti užduočių vykdymo efektyvumą;

§         kontroliuoti padalinių komunikavimo efektyvumą;

§         efektyviai valdyti santykius su partneriais.

Kaštų valdymo metodikos ABC costing situacijos analizė, diegimas

Kas įmonėje kuria didžiausias sąnaudas? Kurie gaminiai ar paslaugos pelningiausi? Kurie įmonės klientai – naudingiausi? Kaip keisis sąnaudos, pakeitus valdymo ar gamybos procesą? Į daugelį tokių verslui aktualių klausimų atsakymus pateikia išsami įmonės sąnaudų analizė.

 • Įvertinimas. Šio etapo metu yra įvertinama, kokioms operatyvinėms ir strateginėms problemoms spręsti yra kuriamas sąnaudų valdymo modelis ir kokio lygio vadovai jį naudos. Tokiu būdu užtikrinama, kad naudojant sąnaudų valdymo modelį bus pasiekti maksimalūs rezultatai. Etapas apima darbo grupių apmokymą, analizę, strateginę sesiją ir diegimo plano sudarymą. Atskirais atvejais įvertinimo etapas gali apimti koncepcijos pagrindimą ir prototipinio modelio sudarymą.
 • Diegimas (modelio kūrimas). Šio etapo metu yra identifikuojami ir aprašomi pagrindiniai ir palaikantys (aptarnaujantys) verslo procesai, identifikuojami sąnaudų objektai, ištekliai, išteklių nešėjai, veiklos, veiklų nešėjai. Aprašomos išteklių ir veiklų nešėjų nustatymo procedūros. Sudaroma sąnaudų priskyrimo taisyklių metodika. Rezultate atskirų procesų/veiklų sąnaudos yra paskirstomos produktams/paslaugoms ar kitiems sąnaudų objektams.
 • Pritaikymas. Šio etapo metu pateikiamos galutinių ataskaitų formos ir sąnaudų valdymo modelio naudojimo metodika (priklausomai nuo keliamų tikslų), aprašant sąsajas su kitomis efektyvumo gerinimo priemonėmis. Etapas apima vadovų mokymus ir metodikos parengimą. 

 

ABC Costing sistema  kuriama tam, kad būtų gauta aktuali ir teisinga informacija, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti:

 • tiksliam produktų/klientų/rinkų sąnaudų ir pelningumo matavimui (teisingam pridėtinių sąnaudų paskirstymui);

 • verslo procesų/veiklų sąnaudų matavimui;

 • vertę kuriančių ir vertės nekuriančių procesų identifikavimui ir procesų tobulinimo sprendimų pagrindimui;

 • veiklos matavimui (Balanced Scorecard);
 • nepanaudotų pajėgumų identifikavimui;
 • kokybės sąnaudų matavimui;
 • organizacijos veiklos efektyvumo gerinimo (pokyčio) sričių identifikavimui;
 • kainodaros sprendimų priėmimui;
 • tiekimo/outsourcing'o sprendimų priėmimui;
 • veiklos planavimui ir scenarijų analizei. 

Subalansuotų rodiklių sistema - strateginio planavimo revoliucija

Gero įmonės valdymo prielaidos slypi teisingame valdymo objektų pasirinkime - "ką valdyti".  Įmonių vadovai koncentruoja dėmesį į galutinį rezultatą. Šiandien visos vadybos teorijos ir modeliai  didelę reikšmę teikia procesų valdymui.  Todėl derėtų žvelgti giliau ir analizuoti  procesus, kurie sukuria rezultatus.

 

Pagrindinės strategijos įgyvendinimo klaidos:

• Prasta strategijos įgyvendinimo kontrolė, laiku nepastebimi nukrypimai. Retas vadovas nuolat stebi, kaip kasdienių veiksmų vykdymas atitinka strateginius planus.

• Jei įgyvendinant strategiją pastebimi ryškūs nukrypimai nuo normos, atsakingi asmenys nesugeba paaiškinti, kas įtakojo nukrypimus: ar neteisingas strateginis planas, darbuotojų nekompetentingumas, strategijos įgyvendinimo klaidos.

• Dažnai nesureaguojama į pokyčius vien dėl to, kad įmonės bijo keisti nusistovėjusią organizacijos tvarką.

• Lyderių stoka įmonėje. Strategija turi būti ne tik gražiai popieriuje aprašyta, bet įgyvendinta pagal įmonės struktūra bei esamą rinkos padėtį.

• Netinkamas aukščiausio lygio vadovų vadovavimas, kuris neužtikrina strategijos įgyvendinimo kontrolės.

• Strategijos kūrimo klaidos ir nepakankamas išteklių paskirstymas. 

 

Subalansuotų Rodiklių sistemos kūrėjai atliko tyrimus, kurių metu paaiškėjo, kad:

•95 proc. darbuotojų nesupranta įmonės strategijos.

•85 proc. darbuotojų, atsakingų už strategijos įgyvendinimą, jos aptarimui skiria mažiau nei 1 val. / mėn.

•70 proc. vidutinio lygio vadovų negauna papildomų kompensacijų už strategijos kūrimą ir įgyvendinimą.

• 60 proc. įmonių nenori skirti papildomų lėšų strateginių planų kūrimui ir įgyvendinimui.

• Dauguma eilinių darbuotojų bei žemesnio lygio vadovų net nežino įmonės strategijos.

 

Seni strateginio planavimo principai

Nauji strateginio planavimo principai

Planavimas orientuotas ne į strategijos įgyvendinimą. o į ”teisingų veiksmų aprašymą”.

Planavimas orientuotas į strategijos įgyvendinimą, “kad veiksmai būtų atlikti teisingai”. 

 

Planavimas neturi aiškios vieningos metodikos. Įmonės planai nėra tarpusavyje susieti.

Planavimas apima visus įmonės lygius.  Visuose lygiuose naudojama vieninga metodika.

 

Planavimo ciklas standartiškai apima 3- 5 metus.

Strategijos gali būti koreguojamos pagal poreikį bet kuriuo metu, priklausomai nuo rezultatų.

 

Strateginis planas – gražus popierinis dokumentas, kuriame daug paveikslėlių ir grafikų. Dažnai sudaro iki 50 puslapių, bet nieko neįrodo.

Strateginis planas – sugrupuotų rodiklių lentelės, įrodančios, kad strategija bus įgyvendinta ir paremta realiais veiksmais.

 

Vyrauja nuomonė “Mes visada taip planuodavome”.

Vyksta kūrybinis strateginio mąstymo procesas visuose įmonės lygiuose.

 

Vyrauja nuomonė “mes planuojame, nes mums taip liepė".

Planuojama, nes aiškiai žinoma, ką svarbiausia reikia atlikti įmonės vystymui.

 

Strateginis planas nesusietas su kasdieniais veiksmais ir dulka stalčiuje.

Strateginis planas yra dinamiškas procesas, kuris aprūpina reikiama informacija priimant verslo valdymo sprendimus.

 

Vadovai orientuojasi į trumpalaikius finansinius tikslus.

Vadovai orientuojasi į finansinius ir nefinansinius tikslus, kurie apima visas įmonės veiklos perspektyvas.

 

Planavimo procesas atliekamas formaliai.

Planavimas įvertina reikiamus resursus strategijai įgyvendinti.

 

Nėra aiškaus mechanizmo, kaip pamatuoti suplanuotų veiksmų vykdymą.

Aiškiai pamatuojama, kaip vykdomi suplanuoti veiksmai.

 

Plane aprašyta daug tikslų, bet jie tarpusavyje nesusieti.

Visi strateginiai tiksliai susieti tarpusavyje priežastiniais – pasekmių ryšiais.

 

 

„Daugiau informacijos“ vadovui ne visada reiškia „geriau“, nes reikia papildomo laiko jai apdoroti. Todėl ir sprendimui priimti reikia daugiau laiko, sumažėja jo efektyvumas, kokybė. Perkrauti informacija vadovai negali adekvačiai įvertinti reikiamų duomenų, todėl  neįmanoma kontroliuoti, kaip vykdomi strateginiai uždaviniai. Viena knygos "eStrategija" užduočių – konkrečia struktūrizuota forma pateikti vadovams pačią svarbiausią valdymo informaciją.  

 

Mobili Balanced Scorecard sistema jūsų delniniame kompiuteryje  - Excel modelis, pritaikytas delniniam kompiuteriui, užtikrina mobilų strategijos valdymą. Mobili Balanced Scorecard sistema padeda sufokusuoti vadovo dėmesį į svarbiausius strateginio valdymo klausimus. Programinė įranga, sudaro galimybę vadovui užtikrinti įmonės strateginį valdymą, nepriklausomai vadovo buvimo nuo vietos ir laiko.

 

Verslo valdymo konsultantas turi padėti įmonės vadovui tapti verslo valdymo procesų architektu. Norint sujungti Subalansuotų Rodiklių sistemą su organizacijos  valdymo sistema, reikalinga gerai suprasti ISO 9001 standarto reikalavimus, šiuolaikinės vadybos principus, strateginį valdymą, marketingą, procesų valdymą, informacinių ryšių dėsnius, struktūrų formavimo taisykles. Lietuvoje vadybos mokslas dar tebėra mokyklinio amžiaus. Neturintis reikiamos kvalifikacijos konsultantas tiesiog negali pagelbėti organizacijai.

 

Mobili Balanced Scorecard sistema jūsų delniniame kompiuteryje  - Excel modelis, pritaikytas delniniam kompiuteriui, užtikrina mobilų strategijos valdymą. Mobili Balanced Scorecard sistema padeda sufokusuoti vadovo dėmesį į svarbiausius strateginio valdymo klausimus. Programinė įranga, sudaro galimybę vadovui užtikrinti įmonės strateginį valdymą, nepriklausomai vadovo buvimo nuo vietos ir laiko. Rodiklių matavimo pavyzdys Metinis indikatorių pultas.

 

Įmonės Subalansuotų Rodiklių Sistemos Excel  programos funkcijos:

- įmonės vadovams padeda matuoti pagrindinius efektyvumo rodiklius;

- vadovams padeda patikrinti, ar strateginiai tikslai įmonėje pamatuojami, ar tikslai yra įgyvendinami;

- ar kasdieniai darbuotojų veiksmai padeda pasiekti įmonės tikslus;

- indikatorių pultas spalvų pagalba sudaro galimybę greitai priimti valdymo sprendimus, mažinant kaštus ir nuostolius procesuose;

- priimti antikrizinio valdymo sprendimus, remiantis vieningais faktais visuose įmonės padaliniuose.

 

Procesų tobulinimas ( process improvement ) - pertvarkoma tik 10-30% procesų funkcijų, siekiant panaikinti atskiras procesų spragas.  

Procesų reorganizavimas ( process reengineering ) - principinis verslo procesų pertvarkymas, siekiant kardinalaus įmonės efektyvumo rodiklių pagerinimo.  Procesų reorganizavimo metu pertvarkoma 30-90% procesų funkcijų.

PERSONAL BALANCED SCORECARD - asmenybės vystymo strategija

Strategijas dažniausiai turi organizacijos, rečiau atskiri asmenys. Naudoti Individualią Rodiklių sistemą - reiškia pakreipti savo gyvenimą norima linkme  ir užsitikrinti sėkmę.

 

Dešimt priežasčių, kodėl mes rekomenduojame naudoti Asmeninę Rodiklių sistemą :

 

1. Pakeisite savo elgesį ir sukursite norimą ateitį. Geriau pažinsite save, suformuosite teisingą požiūrį į save. Suvoksite savo asmenybę. Išmoksite efektyviai valdyti save, išsiugdysite discipliną.

2. Įgysite vidine harmoniją, atsikratysite neigiamų įpročių. Jeigu jus pastoviai naudosite Asmeninę Rodiklių sistemą , tai jūsų žinios apie save padarys jus išmintingais.

3. Jūsų veiksmų atitikimas jūsų tikslams padės  jums įgyti vidinę ramybę.

4. Asmeninė Rodiklių sistema sumažins atotrūkį tarp asmeninio ir visuomeninio gyvenimo, subalansuos darbą ir poilsį.

5. Suformuosite reikiamas sąvybes, kurios padės jums kilti karjeros laiptais.

6. Asmeninė Rodiklių sistema padės komandoje labiau vertinti kitus, didinti pasitikėjimą kolektyve. Teisingai parinksite kandidatus vienoms ar kitoms pareigoms.

7. Išmoksite efektyviai išnaudoti laiką, atliekant veiksmus tada, kada jie yra suplanuoti.

8. Įmonėje sukursite pasitikėjimo ir savitarpio pagarbos atmosferą, kuri reikalinga kūrybiniam darbui ir augimui.

9. Turėsite galimybę sumažinti stresą, išvengti fizinio ir nervinio pervargimo, atliekant savo tiesiogines funkcijas darbe.

10. Nesugaišite veltui laiko, bandant tobulinti save bei įmonę mažai efektyviais  tradiciniais metodais.

 

Vienas svarbiausių sėkmės veiksnių - savojo charakterio tobulinimas. Sėkmės įpročių ugdymas turi tapti neatskiriama jūsų gyvenimo dalimi.

 

ASMENINĖ RIDIKLIŲ SISTEMA - tai navigacinė sistema,  veiksmų planas, kuris padės pakreipti jūsų gyvenimą norima linkme.  Užtikrins savidrausmę ir savikontrolę. Padės kontroliuoti, ar vykdote tai, ką nusprendėte. Padės nustatyti, kokios yra nesėkmės priežastys.

 

Sėkmė yra mūsų  įpročių rezultatas. Nuolatinės mūsų mintys ir veiksmai virsta įpročiais. Vidutinio sudėtingumo įpročiui išsiugdyti reikia maždaug 20 - 30 dienų.  Vidutinio sudėtingumo įpročiai: kėlimasis anksčiau, rytinė mankšta, nevėlavimas į susitikimus, išankstinis laiko planavimas, kiekvienos dienos pradėjimas nuo svarbiausių užduočių, šių užbaigimas prieš pradedant daryti ką nors naują.

 

Vienu metu ugdykite tik vieną naują įprotį! Pasirinkite vieną įprotį, tą, kuris, jūsų manymu, šiuo metu galėtų būti naudingesnis už kitus. Užsirašykite jį, susikurkite skatinantį pasižadėjimą ir vaizdinį. Naujojo įpročio formavimosi metu niekada nepertraukite šio proceso. Neieškokite pateisinančių priežasčių ir argumentų. Regėkite save tam tikroje situacijoje besielgiantį taip, kaip nusprendėte. Įsivaizduokite, jog elgiatės taip, tarsi jau turėtumėte naują įprotį. Kuo dažniau įsivaizduosite, kad įgijote naująjį įprotį, tuo greičiau pasąmonė jį priims. Susiformavęs įprotis nereikalaus pastangų.

 

Asmeninės Subalansuotų Rodiklių Sistemos Excel programa- tai paruošta Personal Balanced Scorecard sistema asmenybės saviugdai organizuoti. Tai kasdienių veiksmų planas, veiksmų įgyvendinimo matavimo įrankis ir aiškiai suformuotas gyvenimo modelis. Sistema padeda sukurti asmeninius tobulėjimo tikslus, užtikrinti kasdienių tikslų pasiekimą, nustatyti tobulėjimo kliūtis.

Asmeninės Subalansuotų Rodiklių Sistemos Excel programos funkcijos:

- padeda ugdyti reikiamus įpročius;

- padeda patikrinti, ar asmeninai tikslai pamatuoti;

- užtikriną kryptingą kasdienių veiksmų įgyvendinimą, įpareigoja laikytis kasdienės disciplinos;

- sudaro galimybę subalansuoti darbą ir asmeninį gyvenimą;

- indikatorių pultas spalvų pagalba greitai pamatuoja blogai suplanuotus veiksmus ir nurodo silpnąsias asmenybės sąvybes.

 

Sistemos dėka žmogus valdo tobulėjimo procesą, subalansuoja saviugdos galimybes su asmeniniu biudžetu, laiko galimybėmis ir šeimos reikalavimais. Asmeninė Subalansuotų Rodiklių Sistemos Excel programa instaliuojama personaliniame kompiuteryje arba delniniame kompiuteryje (PC Pocket, Smartphone, PDA).


Įgyvendinti projektai

Siebel CRM diegimas – UAB „Bitė“, UAB „IRIS“; UAB „Infostruktūra“, UAB „Libravitalis“, UAB „ELSIS“, UAB „ŽŪPGF“, UAB „Smulkus urmas“.

Siebel Help Desk diegimas – UAB „Bitė“.

Gold Mine CRM diegimas – UAB „Garsų pasaulis“, UAB „Infostruktūra“, UAB „Eurospynos“, UAB „Skirnuva“, UAB „Constructus“, UAB „Progresyvios investicijos“, UAB „Heliopolis“, UAB “Euroelektronika“, UAB „Finasta“.

ERP sistemų diegimas – UAB „Karbonas“, UAB ‚BMK“.

Subalansuotų rodiklių sistemos Balanced Scorecard diegimas - „UAB „Lexnet“, UAB „Autostartas“; Všį „Vilniaus reabilitacijos centras“, UAB „BMK“.

Procesų optimizavimas – UAB „Omnitel“, UAB „Senukai“, UAB „Čilija“, UAB „Svoris“, UAB „Autostarto holdingas“; UAB „Novaturas“, UAB „Ingman Vega“, UAB „BMK“, UAB „Lexnet“; AB „Rytų skirstomieji tinklai“, UAB „Karbonas“, UAB „Briketas“.

Programinės įrangos kūrimo brandumo standarto „CMMI“ diegimas – UAB „Infolex“.

CRM strategijos ruošimas – UAB „IRIS“.

Kaštų valdymo metodikos diegimas „ABC Costing“.


Kvietimas į praktinį seminarą 

 

Kaip sukurti Subalansuotų rodiklių sistemą ir optimizuoti įmonės procesus. Seminaro tikslas – pademonstruoti Subalansuotų rodiklių sistemos sukūrimo būdus Excel programoje ir praktinius procesų optimizavimo metodus

 

Straipsniai

 

Kaip sukurti Subalansuotų Rodiklių Sistemą įmonėje?

Subalansuotų Rodiklių Sistema pirmoje eilėje yra įmonės strateginis planas. Pradiniame etape suformuluojama įmonės misija, po to sukuriama bendrąją (pagrindinę) įmonės strategiją.

Bendroji įmonės strategija sujungia į vieną logiką įvairias produktų ir paslaugų grupes.  Tikslų nustatymas - vienas svarbiausių Subalansuotų Rodiklių Sistemos kūrimo etapų. Strateginiai tikslai – tai pagrindinės užduotys - ką ir kada reikia daryti - kad būtų įgyvendinta pagrindinė strategija. Rodikliai – tai strategija, transformuota į skaičius.

 

 

ERP+CRM=CSRP. Ateitis priklauso CSRP klasės sistemoms.

Teisingai suprasta koncepcija ERP+CRM=CSRP, pakelia vadybos kultūrą į aukštesnę pakopą visuose procesuose.

 

10 karo taisyklių, kaip nugalėti konkurentus.

Versle karo principų nereikia karo suprasti tiesiogine prasme. Karas tai tik strateginė metafora. Karo taisyklių žinojimas padeda siekti pergalės rinkoje.

 

Kas svarbiau sukurti strategiją ar ją įgyvendinti?

Nesėkmė patiriama ne dėl blogai pasirinktos strategijos, bet dėl klaidų ją įgyvendinant. Pirmiausia todėl, kad daugelis kasdienių darbuotojų veiksmų būna nesuderinti su strateginiais planais. Lietuvos brandumo matavimo formulė:  kuo didesnis įmonių skaičius pasiekia aukštesnį brandumo lygį, tuo didesnis yra juose aukštesnę brandumo pakopą pasiekusių žmonių skaičius.  Kuo didesnis brandžių žmonių skaičius šalyje, tuo aukštesnę brandumo pakopą pasiekia Lietuva tarptautinėje rinkoje.

 


5 pamokos e-paštu

"Kaip sukurti Subalansuotų rodiklių sistemą"


Įmonės Subalansuotų Rodiklių Sistemos diegimo metodika


Įmonės Subalansuotų Rodiklių Sistema


Naudojant svetainėje pateiktą informaciją, būtina nurodyti www.estrategija.lt